ریاست دانشکده
نها افتخاری
دانشیار گروه ریاضی محض
o38-32321622
eftekharinoha@gmail.com
https://sku.ac.ir/~eftekhari
معاون آموزشی
مهدی قاسمی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
https://sku.ac.ir/~meghasemi
معاون پژوهشی
مسعود سبزواری
دانشیار گروه ریاضی محض
03832324401
sabzevari@ipm.ir
https://sku.ac.ir/~Sabzevari

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است