دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


ریاست دانشکده
محمد غلامی بابادگانی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401-2318
gholami-m@sci.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~gholami
معاون آموزشی
علی انصاری اردلی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
ali.ansariardali@sci.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~ansariardali
معاون پژوهشی
مسعود سبزواری
دانشیار گروه ریاضی محض
03832324401
sabzevari@ipm.ir
https://sku.ac.ir/~Sabzevari

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است