رشته های تحصیلی دانشکده

گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی
دکترای حرفه ای دامپزشکی
کارشناسی ارشد آبزیان
کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی- آموزش محور
--
--
--
--
--
--
پاتوبیولوژی
دکترای حرفه ای دامپزشکی
باکتری شناسی
کارشناسی ارشد انگل شناسی
انگل شناسی- آموزش محور
کارشناسی ارشد باکتری شناسی
--
-
--
--
--
علوم پایه
دکترای حرفه ای دامپزشکی
علوم دارویی دامپزشکی
دامپزشکی
بافت شناسی
--
---
---
--
علوم درمانگاهی
دکترای تخصصی بهداشت و بیماریهای طیور
دکترای تخصصی داخلی دامهای بزرگ
دکترای تخصصی فناوری تولید مثل دام
دکترای تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
دکترای حرفه ای دامپزشکی
بهداشت و بیماریهای طیور
بهداشت و بیماریهای گاو
--
--
--
--
--
--
--


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است