پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

 

امکانات آموزشی دانشکده ، شامل 12 آزمایشگاه ( فارماکولوژی، فیزیولوژی، بیوشیمی، میکروبیولـوژی، ایمنی شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی، انگل شناسی، هیستوپاتولوژی، بهداشت مواد غذایی، کنترل کیفی مواد غذایی و آبزیان)، 3 سالن تخصصی ( آناتومی، کالبدگشایی و حیوانات آزمایشگاهی ) و یک بیمارستان تخصصی دامپزشکی ( خدماتی، آموزشی، تحقیقاتی ) می باشد.

 

انجام تحقیقات آزمایشگاهی، میدانی  در گروه های مختلف

 

گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 

 • کنترل میکروبی مواد غذایی شامل: میکروارگانیسمهای مولد فساد و مولد بیماری موجود در مواد غذایی با استفاده از روشهای اختصاصی و بهره گیری از تکنیکهای مدرن مولکولار بیولوژی (PCR) .
 • کنترل شیمیایی مواد غذایی شامل: آنالیز شیمیایی مواد غذایی، اندازه گیری باقیمانده فلزات سنگین و آنتی بیوتیکها در مواد غذایی، اندازه گیری سموم قارچی در مواد غذایی بااستفاده از روش HPLC.
 • کنترل فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب.
 • تشخیص بیماریهای آبزیان (ماهی و میگو)
 • کنترل کیفی جیره‌های مصرفی در پرورش دام و ماهی.

گروه پاتوبیولوژی 

 

 • شناسایی عوامل ویروسی، باکتریایی، انگلی، سقط جنین در سری دامها.
 • شناسایی عوامل مختلف مولد اورام پستان در گله های شیری.
 • تشخیص مقاومت های آنتی بیوتیکی عوامل عفونی.

گروه علوم پایه 

  

 • بررسی آزمایشگاهی اثرات داروهای مختلف بر روی انواع ارگان های زنده.
 • شرکت در برنامه های کنترلی و نظارتی مراجع بین المللی(ممیزی و انجام آزمون های مقایسه ای در جهت نظارت فنی و ارزیابی فعالیت آزمایشگاه)
گروه علوم درمانگاهی 
 • بررسی پروفایل متابولیک دامداری های صنعتی استان و منطقه.
 • ارزیابی میزان آلودگی دامداری های منطقه به بیماریهای مولد زیان های اقتصادی مثل B.V.D وI.B.R لکوز، MD ، ورم پستان، لنگش ..........

 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است