یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠

1- طرح های تحقیقاتی:دریافت پروپوزال طرح های پژوهشی کد الف، ب، ج، د، و (word , pdf ) اعضای هیئت علمی دانشکده مصوب در گروه های آموزشی مربوطه

2- کنترل و بازبینی فرمت پروپوزال طرح های پزوهشی و انطباق آن با فرمت دانشگاه

3- بررسی و تصویب پروپوزال طرح های پژوهشی (کد الف، ب، ج، د، و) در شورای دانشکده

4- ارسال پروپوزال طرح های پژوهشی مصوب در شورای دانشکده به معاونت پزوهشی دانشگاه

5- کنترل و بازبینی گزارش نهایی طرح های پزوهشی خاتمه یافته اعضای هیئت علمی دانشکده

6- بررسی و تصویب گزارش نهایی طرح های پزوهشی خاتمه یافته اعضای هیئت علمی دانشکده در شورای دانشکده

7- ارسال گزارش نهایی (راهنمای تهیه گزارش نهایی، نمونه جلد گالینگور، صفحه تأیید طرح) طرح های پزوهشی خاتمه یافته اعضای هیئت علمی دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه

8- تکمیل فرم جدید تعهدنامه پایان نامه دانشجویان دانشکده دامپزشکی ضروری است.

ب- انتشار کتاب و جزوه درسی:

1- بررسی و داوری اولیه جزوه درسی و مطابقت آن با سر فصل درس مربوطه و نیز بررسی و داوری اولیه کتب تدوینی، تألیفی، تصنیفی و یا ترجمه شده توسط اعضا ی هیئت علمی دانشکده ارسالی از گروه آموزشی مربوطه

2- بررسی و تصویب کتاب و یا جزوه درسی در شورای دانشکده

3- ارسال کتاب و یا جزوه درسی به مرکز انتشارات دانشگاه

ج- سخنرانی های علمی:

1- برنامه ریزی، تهیه جدول زمانی و برگزاری جلسات سخنرانی در هفته پژوهش و در نهایت ارسال گواهی برگزاری سخنرانی ها به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه

2- برنامه ریزی، تهیه جدول زمانی و برگزاری جلسات سخنرانی های علمی ماهیانه اعضا هیأت علمی دانشکده و ارسال گواهی برای سخنرانان

3- برنامه ریزی و برگزاری جلسات سخنرانی اعضا هیأت علمی دانشکده پس از بازگشت از فرصت های مطالعاتی و کنفرانس های علمی خارج از کشور وصدور گواهی ارائه سخنرانی جهت تسویه حساب آنان

د- هفته پژوهش:

1- برگزاری جلسات سخنرانی در هفته پژوهش (برنامه ریزی، تهیه جدول زمانی، برگزاری و در نهایت ارسال گواهی به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه)

2- جمع آوری، بررسی، امتیاز دهی و نهایتأ ارسال مستندات مربوط به انتخاب عضو هیأت علمی پژوهشگر نمونه و دانشجوی پژوهشگر نمونه به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه

ه- تشویقی مقالات:

1- جمع آوری مستندات علمی اعضاء هیأت علمی دانشکده به همراه فرم مربوطه (تکمیل شده توسط اعضاء هیأت علمی)، مطابقت آنها با یکدیگر و درنهایت ارسال به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه جهت پرداخت تشویقی

و- فرصت مطالعاتی، شرکت در کنفرانس ها و کارگاه ها:

1- ارسال درخواست فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی دانشکده پس از تصویب در شورای دانشکده به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه

2- درخواست تمدید فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی دانشکده با ارسال گزارش تمدید فرصت مطالعاتی

3- ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی دانشکده پس از تصویب در شورای دانشکده به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه

4- بررسی تقاضای شرکت در کنفرانس های علمی (فرم یک، فرم دو، فرم سه)

5- درخواست پرداخت هزینه های شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس ها و همایش ها (فرم مربوطه)

6- درخواست پرداخت هزینه های شرکت در کارگاه ها (فرم مربوطه)

7- برنامه ریزی، تهیه جدول زمانی و برگزاری جلسات سخنرانی اعضا هیأت علمی دانشکده پس از بازگشت از فرصت های مطالعاتی و کنفرانس های علمی خارج از کشور و صدور گواهی ارائه سخنرانی جهت تسویه حساب آنان

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است