یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠

الف- برنامه زمان بندی دانشجویان دکتری تخصصی:
1- برنامه چهار ساله دانشجویان دکتری تخصصی (دریافت برنامه)
2-تقویم آموزشی دانشجویان دکتری تخصصی(به webpage معاونت آموزشی مراجعه نمائید)
 3- تمدید یک نیمسال تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی (فرم مربوطه)
4- بررسی و تائید گزارش پیشرفت تحصیلی (فرم مربوطه)
5- انتخاب استاد راهنما (فرم مربوطه)
 
ب- تشویقی مقالات دانشجویان دکتری تخصصی:
1- درخواست پرداخت هزینه های شرکت و ارائه مقاله در همایش های علمی (فرم مربوطه)
2- ارسال مقالات چاپ شده دانشجویان در مجلات معتبر داخل و خارج از کشور برای دریافت تشویقی (فرم مربوطه)
3- ارسال مستندات مربوط به انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه
 
ج- امتحان جامع دانشجویان دکتری تخصصی:
1- دریافت درخواست دانشجویان (فرم مربوطه)
2- هماهنگی و برگزاری جلسات امتحان جامع
3- ارسال نتیجه امتحان جامع به تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 
 
د- پروپوزال دانشجویان دکتری تخصصی:
1- دریافت پروپوزال پایان نامه (WORD,PDF)
2- کنترل انطباق پروپوزال با نحوه رفرنس نویسی دانشکده (شیوه رفرنس نویسی پروپوزال و پایان نامه)
3- ارسال پروپوزال برای استادان مشاور و داور
4- برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال
5- ارسال نسخه نهایی پروپوزال به دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 
ه- پایان نامه دانشجویان دکتری تخصصی:
1- دریافت فرم آمادگی دفاع و نسخه اولیه پایان نامه (فرم مربوطه)
2- کنترل انطباق پایان نامه با فرمت کلی نگارش پایان نامه (شیوه نامه نگارش پایان نامه)
3- کنترل انطباق پایان نامه با شیوه رفرنس نویسی پایان نامه(شیوه رفرنس نویسی پروپوزال و پایان نامه)
4- کنترل مقالات مستخرج از پایان نامه
5- ارسال پایان نامه برای استادان داور (فرم مربوطه)
6- تعیین تاریخ دفاع از پایان نامه (فرم مربوطه)
7- دعوت از استادان راهنما، مشاور و داور برای شرکت در جلسه دفاع
8- انتخاب نماینده (ناظر) تحصیلات تکمیلی از بین اعضاء محترم هیأت علمی دانشکده جهت جلسه دفاع (وظایف محوله)
9- برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه
10- گزارش جلسه دفاع توسط نماینده محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده و تعیین نمره قبولی، مردودی یا دفاع مجدد
11- تائید انجام اصلاحات داوران پایان نامه (فرم مربوطه)
12- فرم توزیع نسخ پایان نامه (فرم مربوطه)
 
و- فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی:
1- ارسال فرم 50 (گزارش نمره پایان نامه) دانشجو به دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
2- دریافت ریز نمرات دروس و پایان نامه دانشجو از دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
3- ارسال فرم 60 (گزارش نهایی دانش آموختگی) دانشجو به دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است