یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠

الف- برنامه زمان بندی دانشجویان کارشناسی ارشد:

1- برنامه دوساله دانشجویان کارشناسی ارشد (دریافت برنامه)
2-تقویم آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد (به webpage معاونت آموزشی مراجعه نمائید).
3- تمدید یک نیمسال تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی (فرم مربوطه)
4- بررسی و تائید گزارش پیشرفت تحصیلی (فرم مربوطه)
5- انتخاب استاد راهنما (فرم مربوطه)
 
ب- تشویقی مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد:
1- درخواست پرداخت هزینه های شرکت و ارائه مقاله در همایش های علمی (فرم مربوطه)
2- ارسال مقالات چاپ شده دانشجویان در مجلات معتبر داخل و خارج از کشور برای دریافت تشویقی (فرم مربوطه)
3- ارسال مستندات مربوط به انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه
 
ج- پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد:
1- دریافت پروپوزال پایان نامه ( WORD,PDF)
2- کنترل انطباق پروپوزال با شیوه رفرنس نویسی دانشکده (شیوه رفرنس نویسی پروپوزال و پایان نامه)
3- ارسال پروپوزال به مدیر گروه برای طرح در شورای گروه
4- بررسی و تصویب پروپوزال در شورای دانشکده
5- ارسال پروپوزال برای استادان مشاور و داور
 
د- پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد:
1- دریافت فرم آمادگی دفاع و نسخه اولیه پایان نامه (فرم مربوطه)
2- کنترل انطباق پایان نامه با فرمت کلی نگارش پایان نامه (شیوه نامه نگارش پایان نامه)
3- کنترل انطباق پایان نامه با شیوه رفرنس نویسی پایان نامه (شیوه رفرنس نویسی پروپوزال و پایان نامه)
4- کنترل مقالات مستخرج از پایان نامه
5- ارسال پایان نامه برای استادان مشاور و داور
6- تائید انجام اصلاحات پایان نامه (فرم مربوطه)
7- تعیین تاریخ دفاع از پایان نامه (فرم مربوطه)
8- دعوت از استادان راهنما، مشاور و داور برای شرکت در جلسه دفاع
9- انتخاب نماینده (ناظر) تحصیلات تکمیلی از بین اعضاء محترم هیأت علمی دانشکده جهت جلسه دفاع (وظایف محوله)
10- برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه
11- گزارش جلسه دفاع توسط نماینده محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی و تعیین نمره قبولی، مردودی یا دفاع مجدد
12- اعلام نمره پایان نامه مطابق آئین نامه (دریافت آئین نامه)
13- فرم توزیع نسخ پایان نامه (فرم مربوطه)
 
ه- فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد:
1- ارسال فرم 50 (گزارش نمره پایان نامه) دانشجو به دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
2- دریافت ریز نمرات دروس و پایان نامه دانشجو از دفترمدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
3- ارسال فرم 60 (گزارش نهایی دانش آموختگی) دانشجو به دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 
 
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است