یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠

بخش

نام و نام خانوادگی

ردیف

متصدی امور دفتری دانشکده دامپزشکی

رئوف دهکردی الهه

1

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده دامپزشکی

خواجعلی چالشتری مهناز

22

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی

          رستمی هفشجانی توران

3

کارشناس آزمایشگاه گروه پاتوبیولوژی

لطفعلیان شراره

4

کارشناس آزمایشگاه گروه پاتوبیولوژی

          کبیری فاطمه

5

کارشناس دامپزشکی کلینیک دامپزشکی

کبیری جمشید

6

کارشناس آزمایشگاه کلینیک دامپزشکی

صفرپور عبدالرسول

7

کاردان دامپزشکی کلینیک دامپزشکی

موسوی بنی سید یحیی

8

          کارشناس دامپزشکی کلینیک دامپزشکی

کیانی سلمی عبدالله

9

          کارشناس آزمایشگاه گروه علوم پایه دامپزشکی

حاتم پور آیت اله

10

کارشناس آزمایشگاه گروه بهداشت مواد غذایی

خسروی سوادجانی یداله

11

کارشناس دامپزشکی کلینیک دامپزشکی

نوروزی کاظم

12

کارشناس آزمایشگاه گروه پاتوبیولوژی

احمدی صالح بابری نادر

13

کارشناس آزمایشگاه گروه علوم پایه دامپزشکی

عبدی آلبرت

14

مراقب دام کلینیک دامپزشکی

          قائدی بارده عزت اله

15


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است