یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠

نام گرایش

نام گروه

دکترای حرفه ای دامپزشکی

دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی

کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی

کارشناسی ارشد آبزیان

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی

دکترای حرفه ای دامپزشکی

کارشناسی ارشد باکتری شناسی

کارشناسی ارشد انگل شناسی

پاتوبیولوژی

دکترای حرفه ای دامپزشکی

علوم پایه

دکترای حرفه ای دامپزشکی

دکترای تخصصی فناوری تولید مثل دام

دکترای تخصصی بهداشت و بیماریهای طیور

دکترای تخصصی داخلی دامهای بزرگ

دکترای تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

علوم درمانگاهی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است