پنج شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٩

بسمه تعالی

برنامه ترم بندی دکترای تخصصی بیماری های طیور دانشکده دامپزشکی شهرکرد

نیمسال اول

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

تشریح اختصاصی پرندگان

2

1

1

2

مسائل اختصاصی طیور گوشتی

3

1

2

3

کشیک درمانگاهی(1)

3

 

3

4

آمار حیاتی پیشرفته

3

2

1

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

11

4

7

 

 

نیمسال دوم

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

مسائل اختصاصی نیمچه تخمگذار

3

1

2

2

کشیک درمانگاهی (2)

3

 

3

3

ایمونولوژی عمومی اختصاصی پرندگان

3

1

2

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

9

2

7

 

 

نیمسال سوم

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

باکتری شناسی پیشرفته

1

 

1

2

مسائل اختصاصی طیور تخمگذار

3

1

2

3

کشیک درمانگاهی (3)

3

 

3

4

آسیب شناسی اختصاصی پرندگان

3

1

2

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

10

2

8

 

 

 

نیمسال چهارم

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

بیماری های پرندگان (1)

3

3

 

2

مسائل اختصاصی مرغ مادر

4

2

2

3

پایان نامه (1)

4

 

4

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

11

5

6

 

 

نیمسال پنجم

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

کلینیکال پاتولوژی اختصاصی

3

1

2

2

بیماری های پرندگان (2)

3

3

 

3

پایان نامه (2)

4

 

4

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

10

4

6

 

 

نیمسال ششم

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

کلینیکال فارماکولوژی

3

2

1

2

پایان نامه (3)

4

 

4

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

7

2

5

 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است