یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠

بسمه تعالی

برنامه ترم بندی دکترای تخصصی بیماری های طیور دانشکده دامپزشکی شهرکرد

نیمسال اول

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

تشریح اختصاصی پرندگان

2

1

1

2

مسائل اختصاصی طیور گوشتی

3

1

2

3

کشیک درمانگاهی(1)

3

 

3

4

آمار حیاتی پیشرفته

3

2

1

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

11

4

7

 

 

نیمسال دوم

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

مسائل اختصاصی نیمچه تخمگذار

3

1

2

2

کشیک درمانگاهی (2)

3

 

3

3

ایمونولوژی عمومی اختصاصی پرندگان

3

1

2

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

9

2

7

 

 

نیمسال سوم

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

باکتری شناسی پیشرفته

1

 

1

2

مسائل اختصاصی طیور تخمگذار

3

1

2

3

کشیک درمانگاهی (3)

3

 

3

4

آسیب شناسی اختصاصی پرندگان

3

1

2

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

10

2

8

 

 

 

نیمسال چهارم

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

بیماری های پرندگان (1)

3

3

 

2

مسائل اختصاصی مرغ مادر

4

2

2

3

پایان نامه (1)

4

 

4

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

11

5

6

 

 

نیمسال پنجم

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

کلینیکال پاتولوژی اختصاصی

3

1

2

2

بیماری های پرندگان (2)

3

3

 

3

پایان نامه (2)

4

 

4

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

10

4

6

 

 

نیمسال ششم

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

کلینیکال فارماکولوژی

3

2

1

2

پایان نامه (3)

4

 

4

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

7

2

5

 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است