دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١


تعداد بازدید: ٤٧٢٤
 

معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی

کتاب های اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی


کد خبر: ٦٢٣٤

تاریخ انتشار: ١٧ مهر ١٣٩٨ ساعت ١٤:٣٤


ردیف

گروه آموزشی

نام و نام خانوادگی

مشاهده جزئیات کتاب

1

علوم و مهندسی خاک

دکتر احمد کریمی


دکتر علیرضا حسین پور

دکتر حمیدرضا متقیان

جزئیات


جزئیات

جزئیات

دکتر فائز رئیسی

جزئیات

دکتر محمد حسن صالحی

جزئیات

جزئیات

دکتر جهانگرد محمدی

جزئیات

جزئیات

جزئیات

2

علوم دام

دکتر محمدرضا اکبری

جزئیات

دکتر نصراله پیرانی

جزئیات

3

مکانیک بیوسیستم

دکتر مهدی قاسمی ورنامخواستی

جزئیات

دکتر بهرام حسین زاده سامانی جزئیات

 

4

 

 

 

مهندسی آب

دکتر مهدی رادفر

جزئیات

دکترحسین صمدی

جزئیات

دکتر سید حسن طباطبایی

جزئیات

جزئیات 

​جزئیات

دکتر رسول میرعباسی

جزئیات

5

بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات

دکتر شهرام محمدی ده چشمه

جزئیات

جزئیات

دکتر سعداله هوشمند گوچی

جزئیات

6

زراعت

 

دکتر محمودرضا تدین

جزئیات

جزئیات

​جزئیات

دکتر محمد رفیعی الحسینی

جزئیات

دکتر پرتو روشندل

جزئیات

دکتر سینا فلاح

جزئیات

​جزئیات

دکتر مجتبی کریمی

جزئیات

7

علوم باغبانی

دکتر مسعود قاسمی قهساره

جزئیات

​جزئیات

 




کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است