سه شنبه ١١ بهمن ١٤٠١


ریاست دانشکده
علی رضا نعمتی
استاد تمام گروه گیاهپزشکی
2417
alireza.nemat@ymail.com
https://sku.ac.ir/~nemati
معاون آموزشی
حمیدرضا متقیان
دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک
2377
motaghian.h@yahoo.com or Motaghian@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~motaghian
معاون پژوهشی
احسان شهبازی
دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
es.shahbazi@gmail.com eh_shahbazi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~shahbazi
معاون مالی
نصراله پیرانی
دانشیار گروه علوم دامی
03832324401
napirany@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~pirany

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است