ردیف

نام فرم

پیوست

1

 فرم اخذ درس از دانشکده های دیگر

 

2

  فرم اخذ درس با گروه های دیگر دانشکده کشاورزی

          

3

  فرم اخذ درس به صورت معرفی به استاد

4

  فرم اخذ درس به صورت همنیاز و پیشنیاز

5

  فرم اعلام وضعیت تحصیلی

6

  فرم انتقال دايم توام با تغيير رشته

7

  فرم انتقال دايم

8

  فرم انصراف از تحصيل

9

  فرم برررسی مجدد برگه امتحانی و تغییر نمره

10

  فرم حذف نيمسال

11

  فرم درخواست انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان مهمان

12

  فرم درخواست انصراف از تحصیل

13

  فرم درخواست تغيير رشته دانشجو از دانشكده

14

  فرم درخواست حذف پزشكي

15

  فرم درخواست رسيدگي به مشكلات آموزشي

16

  فرم درخواست مرخصی تحصیلی

17

  فرم ميهماني دايم

18

  فرم ميهماني موقت

19

 فرم مرخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                    


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است