صورتجلسه شوراي آموزشي و پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي مورخ 17/1/1400

  • مقرر گردید منبعد همکارانی که فرصت مطالعاتی را در قالب ارتباط با صنعت می گذرانند پس از اتمام دوره یک سخنرانی علمی در سطح دانشکده ارایه نمایند.
  • موضوع طرح توجیهی راه اندازی رشته کارآفرینی با گرایش توسعه توسط گروه توسعه روستایی در مقطع کاشناسی ارشد مطرح و پس از توضیحات مدیر گروه و نظرات همکاران شورا، مورد موافقت قرار گرفت.

صورتجلسه شوراي آموزشي و پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي مورخ 31/1/1400

  • موضوع نامه ۵۶۳۱۸۰ مورخ 25/۰۱/1400 مدیر محترم گروه زراعت در خصوص نداشتن کارشناس در گروه مذکور مطرح گردید و اعضای شورای دانشکده با توجه به داشتن ۸ عضو هیات علمی، ۶ رشته - گرایش تحصیلات تکمیلی، دو آزمایشگاه فعال و مشکلات عدیده ای که گروه در حال حاضر با نداشتن کارشناس با آن روبروست، موضوع استخدام (تامین) حداقل دو کارشناس تمام وقت (رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی یا .... ) برای گروه مذکور (برای هر آزمایشگاه یک کارشناس) را مورد تاکید قرار دادند.

صورتجلسه شوراي آموزشي و پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي مورخ 4/3/1400

  • موضوع حضور مدیران گروه در ایام وقوع ویروس کرونا مطرح شد و تاکید شد که مدیران محترم نیز به تعداد روزهایی که جهت حضور کارکنان توسط دانشگاه تعیین می شود در محل دفتر کار خود حضور داشته باشند.

صورتجلسه شوراي آموزشي و پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي مورخ 11/03/1400

  • در خصوص مدیریت نحوه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آزمایشگاه ها در ساعات غیر اداری مطرح و پس از سمع نظر تعدادی از همکاران مقرر شد که مسئولیت اصلی حضور دانشجو در ساعات غیر اداری در آزمایشگاه با استاد راهنمای دانشجو باشد. بدیهی است این امر با نظارت کارشناس و مدیر گروه انجام خواهد شد. یعنی کارشناس در اولین وقت اداری وسایل و محیط آزمایشگاه را کنترل و در صورت وقوع هر گونه نواقصی مراتب را به مدیر گروه گزارش نموده و در صورت نیاز مابقی کارها از طریق دانشکده و دانشگاه پیگیری خواهد شد. در ضمن مقرر شد در صورت نیاز  فرم هایی در این رابطه طراحی شود.

صورتجلسه شوراي آموزشي، پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي مورخ 7/04/1400

  • موضوع بند ۱ صورتجلسه مورخ ۳/۳/۱۴۰۰ گروه گیاهپزشکی مبنی بر راه اندازی دوره کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی مطرح و با توجه به توضیحات مدیر محترم گروه به تصویب رسید. در ضمن بنا به پیشنهاد گروه مربوطه آقای دکتر ارسلان خلیلی مسئول راه اندازی این رشته معرفی شدند.
  • موضوع انتخاب یک نفر به عنوان مسئول آزمایشگاه های دانشکده مطرح و با توجه به توضیحات ارایه شده از طرف رئیس محترم دانشکده و با توجه به ضرورت انجام چنین کاری مقرر گردید یکی از همکاران عضو هیات علمی از طرف دانشکده انتخاب و معرفی شوند.

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است