گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی٣٠٥٠٨
توسعه روستایی٠٠٣٠٣
زراعت ٢٢٤٠٨
علوم باغبانی٠٢٥٠٧
علوم دامی ٢٢٥٠٩
علوم و مهندسی خاک ٥٣٢٠١٠
گیاهپزشکی ٠٣٤٠٧
مهندسی آب٠٦٦٠١٢
مهندسی مکانیک بیوسیستم١٤٤١١٠
دانشکده١٣٢٢٣٨١٧٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است