پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی٣١٤٠٨
توسعه روستایی٠٠٣٠٣
زراعت ٢٣٣٠٨
علوم باغبانی٠٢٦٠٨
علوم دامی ٢٢٥٠٩
علوم و مهندسی خاک ٥٣٢٠١٠
گیاهپزشکی ١٣٣٠٧
مهندسی آب٠٥٦٠١١
مهندسی مکانیک بیوسیستم١٤٤١١٠
دانشکده١٤٢٣٣٦١٧٤


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است