چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی٣١٤٠٨
توسعه روستایی٠٠٣٠٣
زراعت ٢٣٣٠٨
علوم باغبانی٠٢٥٠٧
علوم دامی ٢٢٥٠٩
علوم و مهندسی خاک ٥٣٢٠١٠
گیاهپزشکی ١٣٣٠٧
مهندسی آب٠٥٦٠١١
مهندسی مکانیک بیوسیستم١٤٤١١٠
دانشکده١٤٢٣٣٥١٧٣


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است