ریاست دانشکده
علی رضا نعمتی
دانشیار گروه گیاهپزشکی
2417
alireza.nemat@ymail.com
https://sku.ac.ir/~nemati
معاون آموزشی
حمیدرضا متقیان
دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک
2377
motaghian.h@yahoo.com or Motaghian@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~motaghian
معاون پژوهشی
عبدالرزاق دانش شهرکی
دانشیار گروه زراعت
03832324401-2379
danesh-a@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Danesh
معاون مالی
نصراله پیرانی
دانشیار گروه علوم دامی
03832324401
https://sku.ac.ir/~pirany

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است