یکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩

عناوین رشته های دانشکده 
رشته صنایع دستی                                                                                97 دانشجو در حال تحصیل
رشته فرش                                                                                           67 دانشجو در حال تحصیل
رشته ارتباط تصویری                                                                           87 دانشجو در حال تحصیل
رشته فقه و حقوق                                                                                 139 دانشج در حال تحصیل
رشته علوم سیاسی                                                                                 34 دانشجو در حال تحصیل

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است