•    تعميم و تعميق روابط علمی و پژوهشی بين اعضاء.
  •    ايجاد ارتباط مستمر و متقابل بين دانشگاه و اعضاء انجمن به منظور رفع نيازهای علمی و تخصصی اعضاء.
  •    كمك به امور آموزشی و پژوهشی.
  •    كمك كردن به پروژه ها و پايان نامه های دانشجويان كارشناسی و كارشناسی ارشد.
  •    آشنايی سريع دانشجويان جديدالورود با محيط دانشگاه و موضوع رشته آنها.
  •    مشورت با ديگران برای جهت دادن به دانشجويان در مسير تحصيل .
  •    دادن قدرت دورانديشی به دانشجويان و روشن كردن آينده شغلی مربوطه برای رشته تحصيلی دانشجويان.
  •    آماده كردن دانشجويان علاقمند به ادامه تحصيل در مدارج بالاتر.
  •    آشنا كردن دانشجويان با مباحث علمی جديد مربوط به رشته تحصيلی دانشجويان از طرق متفاوت.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است