فرم های آموزشی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان

 

ردیف عنوان فرم  فایل پیوست (PDF)   فایل پیوست (ورد)
1 فرم انتخاب واحد دانشجويان مهمان و انتقالي به دانشگاه شهركرد دانلود -
2 درخواست مرخصي تحصيلي  دانلود -
3 فرم درخواست حذف نیمسال دانلود -
4 فرم درخواست انصراف از تحصیل دانلود -
5 فرم حذف پزشکی آزمون پایان ترم  دانلود -
6 فرم درخواست تغییر رشته درون دانشگاهی دانلود -
7 فرم درخواست مهمانی موقت یا دائم به دانشگاه دیگر دانلود -
8 فرم درخواست انتقال دائم(توام با تغییر رشته) دانلود -
9 فرم انتقال دائم به دانشگاه دیگر دانلود -
10 درخواست بررسی مجدد برگه امتحانی دانلود -
11 فرم اعلام وضعیت تحصیلی دانشجو دانلود -
12 فرم تطبيق واحد دانشجويان مهمان و انتقالی دانلود -
13 فرم درخواست مهماني مبنا به دانشگاه دیگر دانلود -
14 فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی  
15 فرم داوری پروژه کارشناسی  
16 فرم درخواست تغییر رشته درون دانشگاهی دانلود  
17 فرم درخواست بررسي مشكل آموزشی​  
18 فرم قرارداد حق التدریس - دانلود
19

فرم فعالیت آموزشی پ‍ژوهشی

-

دانلود

20 فرم تعهد محضری

 

21 فرم تعهد امانت اموال  

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است