ارتباطات و فناوری اطلاعات                      

این دانشکده و خوابگاههای دانشجوئی آن از اینترنت با سرعت و حجم مناسب برخوردار بوده و برای استفاده دانشجویان محدودیت خاصی اعمال نشده است.


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است