اداری مالی و مدیریت منابع             ​​

بخشی از امور اداری و مالی بصورت مستقل در دانشکده و بخشی نیز بصورت متمرکز در دانشگاه انجام میشود که در نظر است در راستای جلوگیری از اصراف و هدررفت هزینه و سرمایه، تاحد ممکن امورات بصورت مستقل و در دانشکده انجام شود و مقدمات اینکار نیز در حال انجام است.


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است