آزمایشگاهها                  

در حال حاضر ارائه کلیه آزمایشگاهها و کارگاههای دانشکده بصورت متمرکز در دانشگاه شهرکرد تشکیل می شوند. در نظر است آزمایشگاهها و کارگاههای مورد نیاز این دانشکده بزودی تجهیز و راه اندازی شوند. 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است