تعداد بازدید: ٨٦
 
دفتر معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مرضیه شمسی رشته بیوشیمی

کد رویداد: ١٠٧٠
تاریخ رویداد: ٣٠ شهریور ١٣٩٩ ساعت ١٢:٠

دانشگاه شهرکرد ، دانشکده علوم پایه

دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی

روز سه شنبه ، 30 ماه شهریور 1400 ،  ساعت: 12:00 تا 13:00

عنوان پایان نامه: بررسی اثر تارترازین، سافرانال و اسید زرد 17 بر روی ساختار پروتئین آلبومین سرم انسان

پژوهشگر: مرضیه شمسی

 اساتید راهنما : دکتر بهزاد شارقی  ، دکتر صادق فرهادیان

 اساتید داور : دکتر بهناز صفار  ، دکتر اسداله امینی

لینک جلسه:

 http://live.sku.ac.ir/rn84teyg1uyd/?OWASP_CSRFTOKEN=02762a071025b855977e5dad8808ada28c3c181696d20fd6ae79154c2c53942e

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است