دفتر دانشکده علومContact


مسئول دفتر: خانم زیبا اسماعیل پور دهکردی

تلفن مستقیم: 03832324419

تلفن داخلی: 2030

دورنگار: 03832324419

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است