فرم ها و آیین نامه ها


برنامه زمان بندی دانشجویان دکتری دانشکده علوم پایه

منشور اخلاق پژوهش

درخواست هزینه شرکت در ارائه مقاله در همایش و سمینارهای داخل کشور

کاربرگ مراجل اجرایی دفاع پایان نامه دانشجویان دکترا

تعهد نامه​ (پایان نامه)

 

لینک ها از صفحه معاونت پژوهشی:

 

آیین‌نامه طرح‌های پژوهشی دانشگاه شهرکرد

مقدمه:

آیین‌نامه طرح‌های پژوهشی دانشگاه شهرکرد مشتمل بر8 ماده و 9 تبصره با توجه به سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور و نیز با در نظر گرفتن آیین‌نامه نحوه تخصیص  اعتبار پژوهشی (Grant) اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد (مصوب تیر ماه 1394 هیأت امناء دانشگاه) و شیوه‌نامه و قرارداد مربوطه (مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه) و نیز با در نظر گرفتن آیین‌نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مورد تدوین و تصویب قرار گرفته است و از تاریخ 1/7/94  لازم‌الاجرا می‌باشد. با ابلاغ این آیین‌نامه، تمامی آیین‌نامه‌های داخلی پیشین مصوب دانشگاه بی اثر می‌شوند. نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه خواهد بود.

ماده 1- اهداف

‌1- شفاف سازی فرایند تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی در دانشگاه شهرکرد.

‌2- تهیه و تنظیم آیین‌نامه پژوهشی منسجم و به روز برای طرح‌های پژوهشی.

3- شفاف سازی و ایجاد مقررات جهت اجرای فعالیت های پ‍‍ژوهشی در رشته های نظری و تجربی.

4- افزایش کیفیت و هدفمند‌سازی فعالیت‌های پژوهشی.

5- سرمایه‌گذاری بهینه برای دستیابی به نتایج مطلوب پژوهشی.

6- ایجاد بستر مناسب و سوق دادن طرح‌های پژوهشی به سمت تولید دانش فنی، محصول و ایجاد ارتباط با صنعت.

7-فراهم ساختن زمینه انجام پژوهش هدفمند در چارچوب برنامه های تحقیقاتی اساتید و گروه های آموزشی و نیز حمایت از انجام پژوهش های منطبق با اولویت ها و سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هدایت فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی به سمت نیازهای کشور.

ماده2 تعاریف

طرح‌ پژوهشی: به فعالیت‌های پژوهشی اعضاء هیأت علمی دانشگاه شهرکرد گفته می‌شود که در راستای ارتقای علمی دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی و رفع نیاز‌ها و مشکلات کشور باشد. این طرح‌ها در قالب فرم‌های پیشنهادی طرح پژوهشی توسط اعضاء هیأت علمی ارائه شده و مراحل تصویب و اجرای آنها تحت نظارت و در چارچوب قوانین و مقررات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد انجام شود.

مجری مسئول: عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد است که مسئولیت اجرای طرح پژوهشی از جمله مسئولیت مالی طرح و مسئولیت تسویه حساب با معاونت پژوهشی و فناوری را برعهده دارد. میزان مشارکت مجری مسئول، مساوی یا بیشتر از سایر مجریان است.

سایر مجریان: افرادی که درصدی از مشارکت را در اجرای طرح بر عهده دارند و صرفا" از اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور می‌باشند.

تبصره1: سایر مجریان طرح پژوهشی در صورتی می‌توانند از اعضاء هیأت علمی سایر دانشگاه ها باشند که حداقل به میزان 30% در هزینه‌های طرح پژوهشی مشارکت داشته باشند.

تبصره 2: اعضاء هیأت علمی مأمور به کار در دانشگاه شهرکرد نمی‌توانند مجری مسئول طرح باشند اما می‌توانند در رده سایر مجریان قرار گیرند.

 

همکار (همکاران): افرادی که در برخی امور اجرایی طرح‌های تحقیقاتی از قبل کارهای آزمایشگاهی عملی و غیره به مجریان کمک می‌کنند ( مانند اعضاء هیأت علمی، کارشناسان، دانشجویان و ...).

تبصره1: امتیازدهی به مجری مسئول و سایر مجریان طرح های پژوهشی بر اساس درصدهای تعیین شده در آئین نامه ارتقاء می باشد و امتیاز دهی به همکاران طرح بر اساس ساعت همکاری مندرج در پروپوزال محاسبه می شود.

انواع طرح های پژوهشی:

الف- طرح های پژوهشی متکی به گرنت

‌1- طرح‌های پژوهشی محصول محور:

این طرح‌ها برای فراهم ساختن زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت و کاربردی کردن پژوهش‌های علمی تعریف می‌شود و مجری (مجریان) طرح از ابتدا به قصد دستیابی به دانش فنی و تولید نمونه‌ای از محصول، آن را ارائه می‌دهند. اعتبار این طرح در صورت تصویب از محل اعتبار پژوهشی مجری (مجریان) طرح تأمین می‌شود.

2- طرح‌های پژوهشی کاربردی:

این طرح‌ها در راستای اولویت‌‌های پژوهشی و فناوری کشور و یا براساس اولویت‌های پژوهشی اعلام شده از سوی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهرکرد می‌باشند. اعتبار این طرح‌ها در صورت تصویب از محل اعتبار پژوهشی عضو هیأت علمی تأمین می‌شوند. 

3- طرح‌های پژوهشی بنیادی ( گسترش مرزهای دانش):

این نوع از طرح‌ها در رشته‌های تجربی و نظری، با هدف تولید علم و گسترش مرزهای دانش تعریف و اجرا می‌شوند. اعتبار این نوع طرح‌ها در صورت تصویب از محل اعتبار پژوهشی ( گرنت) مجری، مجریان طرح پژوهشی تأمین می‌شوند.

ب- طرح های خارج از گرنت پژوهشی

‌1- طرح های پژوهشی کاربردی مسئله محور:

این طرح‌ها با حفظ ماهیت پژوهشی به حل مشکل یا مسئله‌ای در دانشگاه شهرکرد منجر می‌شوند و آیین‌نامه اجرایی این طرح‌ها در سیصد و سی و دومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه شهرکرد در تاریخ 9/6/1394 و نیز در جلسه مورخ 4/7/1394 هیأت رئیسه دانشگاه شهرکرد به تصویب رسیده است.

2- طرح‌های پژوهشی برون سازمانی:

از پژوهش‌های کاربردی تقاضا محور با رویکرد حل مسئله، با هدف تقویت ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه می‌باشند، این طرح‌ها باید به وضوح بیانگر مسئله موجود در صنعت یا جامعه بوده و روند اجرای آنها در راستای حل مسئله تعریف شده باشند. طرح‌های پژوهشی برون سازمانی، در قالب قرارداد بین دانشگاه شهرکرد و صنعت یا سازمان مربوطه اجرا می‌شوند. مجری طرح می‌تواند از امکانات دانشگاه شهرکرد برای انجام این طرح‌ها استفاده نماید اما محل تأمین هزینه‌های اجرای طرح، صنعت یا سازمان مربوطه می‌باشد. کلیه هزینه های این طرح ها به حساب اختصاصی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه واریز شده و پس از کسر بالاسری مصوب، به مجری پرداخت می گردد.

3- طرح‌های پژوهشی تجاری سازی محصول: این طرح‌ها در راستای گسترش و انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت با تجاری سازی محصول طرح‌های پژوهشی محصول محور انجام می‌شوند. محل انجام این طرح‌ها در دانشگاه شهرکرد می‌باشد و محل تأمین هزینه‌های آن از محل اعتبارات دیگر بخش‌ها و مراکز حمایت کننده از تجاری سازی محصولات دانش بنیان همچون مراکز رشد و پارک علم و فناوری و .... انجام می‌شود.

4- طرح‌های پژوهشی کلان:

این نوع طرح‌های پژوهشی، باید در راستای سیاست ها و اولویت‌های علمی و فناوری کشور یا دانشگاه شهرکرد بوده و صرفا" در مورد طرح‌هایی که انجام آنها نیازمند هزینه ها و امکاناتی فراتر از میزان گرنت عضو هیأت علمی است انجام می‌شود. حداقل مبلغ این طرح ها (بدون محاسبه میزان حق التحقیق)، یکصد میلیون ریال است.

ماده 3- روند تصویب طرح‌های پژوهشی

‌1-3- طرح‌های پژوهشی متکی به گرنت ( موضوع ماده 2 این آیین‌نامه) پس از ارائه پیشنهاد (پروپوزال)، در گروه آموزشی مذکور بررسی می‌شوند. پس از بررسی طرح پیشنهادی در گروه مربوطه، یک یا دو داور از اعضاء هیأت علمی دانشکده (در مورد طرح های با اعتبار بیش از سی میلیون ریال، دو داور) از طرف مدیرگروه پیشنهاد و توسط معاون پژوهشی دانشکده، انتخاب و طرح مذکور را در قالب فرم‌های مربوطه داوری می‌نمایند. طرح داوری شده به همراه نظرداور (داوران) به شورای پژوهشی دانشکده ارسال می‌شود و در صورت تصویب طرح در دانشکده، به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال می‌شود تا پس از بررسی، جهت اجرا ابلاغ گردد. طرح های با اعتبار معادل بیش از سی میلیون ریال، علاوه بر دانشکده، در کمیته فنی مدیریت امور پژوهشی نیز بررسی می شوند.

2-3- طرح‌های پژوهشی کلان، پس از ارزیابی هزینه ها و امکانات لازم و طی مراحل داوری و تصویب در دانشکده و ارسال به مدیریت پژوهشی دانشگاه جهت داوری به دو داور خارج از دانشگاه ارسال می شود و پس از دریافت نظرات این داوران، در اولین جلسه کمیته فنی بررسی کننده طرح‌های پژوهشی تصویب می شوند. حداقل هزینه مورد نیاز جهت انجام این طرح ها 100 میلیون ریال است و بسته به شرایط بودجه ای در معاونت پژوهشی، همه ساله فراخوان و مورد بررسی قرار می گیرند.

‌3-3- روند تصویب طرح‌های پژوهشی برون سازمانی، شامل تهیه پیشنویس قرارداد مجری طرح با سازمان یا صنعت مربوطه، عرضه قرارداد مذکور به معاونت پژوهشی دانشکده و امور پژوهشی دانشگاه منعقد شده و پس از امضاء معاونت پژوهشی و فناروی دانشگاه قابل اجرا خواهد بود. روند انجام این نوع طرح‌ها در قالب آئین نامه مصوب جذب و اجرای طرح های برون دانشگاهی خواهد بود.

ماده 4- ضوابط مربوط به اجرای طرح پژوهشی

‌1-4- تاریخ شروع طرح، تاریخ ابلاغ آن می‌باشد.

2-4- هر عضو هیأت علمی، همزمان می‌تواند سه طرح پژوهشی از موضوع طرح های متکی به گرنت داشته باشد. ‌عضو هیأت علمی در حال مأموریت، تحصیل و یا فرصت مطالعاتی نمی‌تواند نسبت به ارائه طرح پژوهشی جدید اقدام نماید.

3-4- طرح‌های پژوهشی که اعتبار آنها از محل پژوهانه عضو هیأت علمی تأمین می‌شوند. باید در موعد مقرر و بر اساس زمان بندی اعلام شده در پروپوزال مربوطه به اتمام برسند.

4-4- چنانچه روند اجرای طرح پژوهشی در هر مرحله و به هر دلیل متوقف شود، مجری مسئول موظف است مراتب را به اطلاع معاون پژوهشی دانشکده مربوطه برساند تا موضوع پس از بررسی، به همراه نظرات شورای پژوهشی دانشکده به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه جهت تصمیم مقتضی منعکس شود.

تبصره 1: کلیه مکاتبات مجری مسئول طرح‌ها باید با مراجعه به فرم‌های مربوطه و تکمیل آن‌ها از طریق معاونت پژوهشی دانشکده یا رئیس پژوهشکده زیربط به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال شود. در غیر این صورت کلیه مکاتبات مستقیم، به معاونت پژوهشی دانشکده یا رئیس پژوهشکده مربوطه ارجاع خواهد شد.

5-4- طرح‌های پژوهشی می‌توانند از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی حمایت نمایند. در این صورت طرح و پایان‌نامه باید مکمل یکدیگر بوده و فاقد همپوشانی، در اهداف اصلی طرح باشند. تشخیص عدم همپوشانی طرح و پایان نامه بر عهده گروه آموزشی و شورای دانشکده می باشد.

6-4- تغییر در مفاد پروپوزال طرح در موارد استثنایی و پس از تصویب شورای آموزشی پژوهشی دانشکده در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی می‌شود.

7-4- حاصل تحقیقات طرح و هر گونه درآمد ناشی از اجرای طرحها و فعالیت‌های پژوهشی که هزینه آن از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه شهرکرد پرداخت شده باشد متعلق به دانشگاه خواهد بود و دانشگاه می‌تواند قسمتی از درآمد حاصله را به مجری پرداخت نماید.

8-4- در صورتی که مجری از اجرای طرح اعلام انصراف نماید، با پرداخت هزینه‌های اخذ شده با توجه به دلایل و مدارک، در شورای پژوهشی دانشگاه تصمیم گیری شود. در اینصورت هزینه های داوری از محل گرنت عضو هیئت علمی کسر می شود.

ماده 5-تعهدات طرح‌های پژوهشی

1-5- طرح‌های پژوهشی محصول محور و برون سازمانی

اینگونه طرح ها جهت تسویه حساب نیازی به ارائه مقاله ندارند، با اینحال، ارائه مقاله از این طرح ها نیز امکان پذیر است. محصول مورد نظر باید دارای گواهی ثبت اختراع داوری شده یا تائید دو داور به انتخاب شورای پژوهشی دانشگاه باشد. مجری می‌تواند حداکثر 20 درصد از مبلغ گرنت خود را در این زمینه هزینه نماید و مبالغ بالاتر باید در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی شود.

گزارش اتمام طرح های برون سازمانی باید به تائید سازمان مربوطه برسند.

2-5- طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی متکی به گرنت و طرح های کلان

تعهدات طرح های پژوهشی متکی به گرنت، بر مبنای میزان اعتبار معادل طرح پژوهشی شامل حق‌التحقیق، هزینه‌های پرسنلی و هزینه مسافرت صورت می‌گیرد.

بر این مبنا، جدول زیر جهت محاسبه تعهدات استفاده می‌شود.

ردیف

میزان اعتبار*

تعهد چاپ مقاله

1

صفر تا 000/500/7 ریال

حداقل یک مقاله در مجلات دارای نمایه‌های تخصصی معتبر (غیر ISI)، یا مجلات معتبر داخلی**

2

تا 000/000/10 ریال

حداقل یک مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی***، Scopus و یا ISI غیر JCR

3

تا 000/000/20 ریال

حداقل یک مقاله ISIدارای ضریب تأثیر در JCR

4

تا 000/000/30 ریال

حداقل یک مقاله با کیفیت چارک اول (Q1) مجلات category مربوطه****

5

سایر مبالغ

به تناسب ردیف های 2 تا 4 جدول.

 

* شامل هزینه‌های پرسنلی و حق‌التحقیق و هزینه مسافرت

**اعتبار مجلات داخلی بر اساس لیست مجلات معتبر منتشر شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

** مقالات علمی – پژوهشی داخل دارای مجوز انتشار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

**** مجله باید حداقل در یکی از category  های مربوطه خود Q1 باشد.

-         تعهدات طرح های پژوهشی کلان، متناسب با بندهای جدول فوق در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه تصمیم گیری می شوند.

-         تاریخ ارسال ( Submit ) کلیه برون دادهای طرح‌های پژوهشی، حداقل، یک ماه پس از ابلاغ آن است.

-         کلیه طرح‌های تصویب شده در دانشکده‌ها (بجز طرح های کلان که نیازمند داوری خارج از دانشگاه هستند) باید حداکثر تا یک ماه (کاری) جهت اجرا در مدیریت امور پژوهشی دانشگاه بررسی و ابلاغ شوند. در غیر این صورت مجری می‌تواند نسبت به شروع طرح پژوهشی خود اقدام نماید.

-         گزارش نهایی طرح به همراه برون دادهای پژوهشی آن در موعد مقرر تدوین و در قالب سه لوح فشرده پس از بررسی در گروه آموزشی مربوطه و شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده ارسال می‌گردد. عدم ارسال به موقع بر اساس زمان بندی اعلام شده در پروپوزال مصوب یا عدم تمدید، منجر به مسدود شدن مبلغ نهایی طرح از میزان پژوهانه سال بعد می‌شود.

-         در انتشار کلیه برون دادهای پژوهشی که تأمین بودجه آن از دانشگاه شهرکرد بوده است باید تنها، نام دانشگاه شهرکرد یا Shahrekord University به عنوان مشخصات سازمانی مجری ذکر شود در غیر این صورت نمی‌تواند جهت تسویه حساب و سایر امتیازات پژوهشی مورد محاسبه قرار گیرد.

-         هزینه داوری هر طرح پژوهشی پانصد هزار ریال است و از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پرداخت می‌شود.

ماده 6: مدت اجرا، تمدید یا لغو قرارداد

1-6- مدت اجرای طرح‌ پژوهشی در ابتدای پیشنهاد طرح و به درخواست مجری و تصویب شورای پژوهش و فنآوری دانشگاه تعیین می‌گردد. در صورتی که طرح پژوهشی ای در موعد مقرر به اتمام نرسیده باشد، تمدید مدت زمان اجرای آن، با درخواست کتبی حداقل یک ماه قبل از اتمام مدت زمان اجرای آن و پرکردن «فرم تمدید قرارداد طرح‌های پژوهشی» و با رعایت مفاد زیر قابل تمدید خواهد بود:

2-6-درخواست تمدید برای بار اول حداکثر به مدت شش ماه با تکمیل فرم درخواست مربوطه و ارائه گزارش پیشرفت کار و ارائه دلایل توجیهی و با تأیید مدیر پژوهشی دانشگاه امکان‌پذیر خواهد بود.

3-6-درخواست تمدید برای بار دوم حداکثر به مدت شش ماه با تکمیل فرم درخواست مربوطه، ارائه گزارش پیشرفت کار و ارائه نسخه آماده شده (preprint) مقاله یا مقالات طرح پژوهشی و ارائه دلایل توجیهی و با تأیید مدیر پژوهشی دانشگاه امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره: در صورتی که مدیر پژوهشی دانشگاه به هر دلیل درخواست تمدید طرح پژوهشی مجری را ( چه در بار اول و چه در بار دوم) نپذیرد، مجری آن می‌تواند ارجاع آن ‌را به شورای پژوهش و فنآوری دانشگاه درخواست کند. تصمیم شورای پژوهشی و فنآوری دانشگاه در این مورد قطعی خواهد بود.

4-6-درخواست تمدید برای بار سوم ( آخرین بار ) و حداکثر به مدت شش ماه با ارائه دلایل متقن و گزارش پیشرفت کار صرفا با تأیید شورای پژوهش و فنآوری دانشگاه امکان‌پذیر خواهد بود.

5-6-در صورتی که مجری با رعایت تمدیدهای فوق، نتواند طرح پژوهشی خود را به اتمام برساند، آن طرح ملغی اعلام خواهد شد.

6-6-در صورت لغو قرارداد طرح‌های پژوهشی، مجری موظف است بنا به تشخیص شورای پژوهش و فنآوری دانشگاه تمام یا قسمتی از حق‌الزحمه دریافتی و خسارات وارده به دانشگاه را به صورت جریمه، نقدا پرداخت نماید، و یا از حقوق ماهیانه مجری کسر و به حساب دانشگاه واریز خواهد شد.

تبصره: در صورتی که مدت زمان اجرای طرح پژوهشی به پایان رسیده باشد و مجری درخواست کتبی برای تمدید زمان اجرای آن را ارائه نکرده باشد، مدیریت امور پژوهشی دانشگاه آن طرح را لغو خواهد نمود.

تبصره :‌ هرگونه تغییر در عنوان و محتوای طرح پژوهشی منوط به درخواست و توجیه کتبی مجری (از طریق گروه آموزشی و دانشکده مربوطه) و تصویب شورای پژوهش و فنآوری دانشگاه خواهد بود.

تبصره :‌ هرگونه تغییر در سایر مفاد قرارداد منوط به درخواست و توجیه کتبی مجری و تصویب آن در شورای پژوهش و فنآوری دانشگاه خواهد بود.

ماده7- نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

1-7- نحوه پرداخت مبلغ قرارداد به شرح زیر می‌باشد:

-         حق التحقیق مجری و همکاران طرح پژوهشی (بر اساس میزان تعیین شده بر اساس قوانین مالی دانشگاه) پس از ارائه گزارش نهایی و برون دادهای طرح و تأیید نتایج حاصل از آن توسط یک یا دو داور متخصص ذیربط (طبق نمودار گردش کار) و نیز تأیید شورای پژوهش و فنآوری دانشگاه و پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود.

-         هزینه مسافرت شامل بهای بلیط رفت و برگشت مجری یا همکاران از محل اشتغال به مقصد از محل گرنت عضو هیئت علمی قابل پرداخت است. مبالغ هزینه کرد، از طریق سامانه SESS و همراه با فرم های تکمیل شده ارسال می گردد.

-         قبل از خرید تجهیزات سرمایه‌ای از محل اعتبار طرح‌های پژوهشی داخل دانشگاه، کسب مجوز از معاونت پژوهش و فنآوری دانشگاه توسط مجری طرح پژوهشی الزامی خواهد بود. بر این مبنا، وسایل خریداری شده، نباید از تجهیزات قابل استفاده موجود در دانشگاه باشد.

تبصره: تجهیزاتی که در روند اجرای طرح پژوهشی خریداری می‌شوند، جزء اموال دانشگاه بوده و باید امکان استفاده سایر اعضاء از آنها فراهم شود.

ماده 8- نحوه تسویه حساب

1-8-ازمقاله یا مقالات مستخرج از طرح پژوهشی، صرفا" برای تسویه حساب همان طرح پژوهشی می‌تواند استفاده کرد. مسئولیت تطبیق مقالات مستخرج و مفاد طرح برعهده مدیران گروه های آموزشی و معاونین پژوهشی دانشکده‌ها می‌باشد.

2-8-نام مجری مسئول طرح باید به عنوان Corresponding Author در فهرست اسامی نویسندگان مقاله چاپ شده درج شود.

3-8-ذکر حمایت مالی در مقاله یا مقالات منتج از طرح پژوهشی به صورت زیرلازم است:

‌این مقاله مستخرج از نتایج طرح تحقیقاتی اجرا شده به شماره قرارداد ............................... از محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه می‌باشد.

-         This work has been financially supported by the research deputy of Shahrekord. University The grant number was……….

-         ‌در صورت عدم ذکر حمایت مالی و یا درج ناکامل و ناصحیح نام دانشگاه طرح پژوهشی قابل تسویه حساب نخواهد بود.

4-8-آدرس دانشگاه به عنوان تنها محل انجام طرح پژوهشی به عنوان Affiliation مجری در مقاله درج شود. در صورت داشتن Affiliation دوگانه طرح پژوهشی قابل تسویه حساب نخواهد بود.

5-8-محتوای طرح‌های پژوهشی ارائه شده از سوی اعضاء هیأت علمی فعال در دوره‌های تحصیلات تکمیلی ( به عنوان اساتید راهنما یا مشاور) نباید با محتوای پایان‌نامه‌های تحت راهنمایی یا مشاوره ایشان در داخل یا خارج از دانشگاه یکسان و منطبق باشد. عدم تطبیق باید توسط گروه آموزشی مربوطه و نیز معاونت پژوهشی دانشکده تأیید گردد.

 

گردش کار طرح‌های پژوهشی درون دانشگاهی

تکمیل فرم پروپوزال در سامانه پژوهشی توسط متقاضی

ارسال به معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

طرح در شورای گروه مربوطه

ارسال طرح به داور ( داوران) توسط معاون پژوهشی  و تحصیلات تکمیلی دانشکده

بررسی و تصویب طرح در شورای دانشکده

بررسی و تصویب طرح در کمیته فنی بررسی طرح‌های پژوهشی (درصورت نیاز)

تنظیم قرارداد طرح در مدیریت امور پژوهشی دانشگاه و ابلاغ به مجری جهت اجرا

ارسال به مدیر پژوهشی دانشگاه

انجام اصلاحات مد نظر داوران

کلیه مراحل فوق در مورد ارائه گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی نیز صورت می‌گیرد.


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است