پنج شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٩

انتشارات علمي دانشکده علوم پايهPublications


بروز رساني: آبان 1398 - (1106 مقاله علمي)

 

 

 

 

(2020) Shareghi B, Babaknejad N, Saboury A (2020) Study of alkaline phosphatase interaction with putrescine using multispectroscopic and docking methods Colloids and Surfaces B 165:1-8 1106
(2019) نبئي , Amooaghaei R (2019) teractive Effect of Melatonin and Sodium Nitroprusside on Seed Germination and Seedling Growth of Catharanthus roseus under Cadmium Stress Russian J plant physiol 66:128-139 1106
(2019) نبئي , Amooaghaei R (2019) Nitric oxide is involved in the regulation of melatonin-induced antioxidant responses in Catharanthus roseus roots under cadmium stress Botany (Can J Botany) 1:1-1 1106
(2019) ميرزاحسيني , Shabani L, سبزعليان , Dayanandan S (2019) Comparative physiological and proteomic analysis of Arabidopsis thaliana revealed differential wound stress responses following the exposure to different LED light sources Environmental and Experiment 1106
(2019) مهدي فر , Amooghorban E (2019) Free particle and isotropic harmonic oscillator on a spheroidal surface: The Higgs-like approach Journal of Mathematical Physics 60:082106-08210611 1106
(2019) فتح الهي شورابه ف، فرامرزي م، همتي ر (2019) تاثير ده هفته تمرين ورزشي تناوبي با شدت بالا بر سطوح استراحتي برخي عوامل آنژيوژنز و عملکرد ريوي مردان مبتلا به سرطان پروستات مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا 1:1-1 1106
(2019) طاهري گندماني م، فرامرزي م، بني طالبي ا، همتي ر (2019) تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي شديد و متوسط برMicroRNA هاي مرتبط با انتقال معکوس کلسترول در موش هاي سالمند نژاد ويستار نشريه فيزيولوژي ورزشي و فعاليت بدني 39:185-202 1106
(2019) صغيرزاده دارکي , Shabani L, پورواعظ اصفهاني , قناديان (2019) Effects of CuSO4 and AgNO3 on artemisinin and phenolic compound in shoot cultures of Artemisia annua L. Journal of Plant Process and Function 8:1-8 1106
(2019) صالحي , Emadi-Baygi M, نيک پور , Kelishadi R (2019) Association between single nucleotide polymorphisms rs72525532, rs45596738, rs148759216, rs188133936, and rs114627122 of APOA5 gene in children and adolescents with metabolic syndrome Journal of Shahreko 1106
(2019) شاه نظري ز، فرامرزي م، بني طالبي ا، همتي ر (2019) اثر هشت هفته تمرين مقاومتي شديد و متوسط بر بيان miR-1 و miR-206 و IGF-1 رت هاي نر سالمند نژاد ويستار فيزيولوژي ورزشي 1:1-10 1106
(2019) زماني , قزلسفلا , Ahadi , زماني (2019) Application of Microbial Biotechnology in Conservation and Restoration of Stone Monument Journal of Applied Biotechnology Reports 4:587-592 1106
(2019) خيري , Soleimanian Boroujeni V, Mokhtari A, Ghasemi Varnamkhasti M (2019) The microstructure behavior of the TiO2/ZnO bilayer films using x-ray diffraction analysis Materials Research Express 6:096442-096455 1106
(2019) خليلي بروجني , Soleimanian Boroujeni V, Mokhtari A, Ghasemi Varnamkhasti M (2019) Investigation of the lattice defects density and optical characteristics for the anatase phase of titanium dioxide nanocrystalline films Applied Physics A 125:661-672 1106
(2019) توحيديان , هاشمي , Parvanak K (2019) (Facile Microwave-assisted Synthesis of NiO Nanoparticles and its Effect on Soybean (Glycine max IET Nanobiotechnology 1:1-7 1106
(2019) بهروزنژاد , اژئيان , Emadi-Baygi M, نيکپور , Nasr Esfahani M (2019) Hypothesis: A challenge of overexpression Zfp521 in neural tendency of derived dental pulp stem cells cell journal 21:99-102 1106
(2019) بني شريف دهکردي , Mobini-Dehkordi M, Shakhsi-Niaei M, Mahnam K (2019) Design and molecular dynamic simulation of a new double-epitope tolerogenic protein as a potential vaccine for multiple sclerosis disease Research in Pharmaceutical Sciences 14:20-26 1106
(2019) احمدي ط, Shabani L, سبزعليان (2019) Improvement in drought tolerance of lemon balm, Melissa officinalis L. under the pre-treatment of LED lighting Plant Physiology and Biochemistry 139:548-557 1106
(2019) آقاخاني کاجي , Kharazian N (2019) Flavonoid Diversity and Morphological Variations Among Seven Phlomis Species in Zagros, Iran Iranian Journal of Sciences and Technology, A, Springer 43:415-431 1106
(2019) Valivand M, Amooaghaei R, Ahadi (2019) Seed priming with H2S and Ca2+ trigger signal memory that induces crossadaptation against nickel stress in zucchini seedlings Plant Physiology and Biochemistry 143:286-298 1106
(2019) Sotoodehnya Z, Albadi J, Momeni A (2019) Solvent?free synthesis of propargylamines catalyzed by an efficient recyclable ZnO?supported CuO/Al2O3 nanocatalyst Applied organometallic chemistry 33:4625-4633 1106
(2019) Shareghi B, صادقي , صبوري , Farhadian S (2019) Spermine as a porcine pancreatic elastase (PPE) activator: Spectroscopic and molecular simulation studies Journal of biomolecular Structure & Dynamics 2:1-10 1106
(2019) Shareghi B, صادقي , Saboury A, Farhadian S (2019) Spectroscopic and molecular docking studies on the interaction between spermidine and pancreatic elastase International Journal of Biological Macromolecules 131:473-483 1106
(2019) Shareghi B, صادقي , Saboury A, Farhadian S (2019) Investigation on the structure and function of porcine pancreatic elastase (PPE) under the influence of putrescine: A spectroscopy and molecular simulation INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULE 1106
(2019) Shareghi B, حسيني کوپائي , Saboury A, داور (2019) Catalytic activity, structure and stability of proteinase K in the presence of biosynthesized CuO nanoparticles International Journal of Biological Macromolecules 122:732-744 1106
(2019) Shareghi B, جعفري , Farhadian S (2019) Evaluation of maltose binding to proteinase K: Insights from Spectroscopic and Computational approach Journal: Journal of Molecular Liquids Journal of Molecular Liquids 280:1-10 1106
(2019) Shareghi B, Sadeghi-kaji S, Saboury A, Farhadian S (2019) Investigation on the structure and function of porcine pancreatic elastase (PPE) under the influence of putrescine: A spectroscopy and molecular simulation study Journal of Molecular Liquids 289:11 1106
(2019) Shareghi B, Rajabi M, Farhadian S (2019) Evaluation of maltose on conformation and activity parameters of trypsin JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE AND DYNAMICS 37:4557-4562 1106
(2019) Shareghi B, Momeni borujeni L, Farhadian S (2019) Making bovine trypsin more stable and active by Erythritol: A multispectroscopic analysis, docking and computational simulation methods Journal of Molecular Liquids 292:1-9 1106
(2019) Shareghi B, Mohammadi M, Farhadian S, صبوري (2019) Spermine as a possible endogenous allosteric activator of carboxypeptidase A: multispectroscopic and molecular simulation studies Journal of biomolecular Structure & Dynamics 2:1-14 1106
(2019) Shareghi B, Hosseini Koupaei M, صالحيان (2019) Comparative Studies on the Interaction between Biogenic Polyamines and Bovine Intestinal Alkaline phosphatases: Spectroscopic and Theoretical Approaches Journal of Biological physics :1-18 1106
(2019) Shareghi B, Farhadian S, Tirgir F (2019) Effect of free L-cysteine on the structure and function of ?-chymotrypsin Journal of Molecular Liquids 280:79-86 1106
(2019) Shareghi B, Farhadian S, Sadeghi-kaji S, Saboury A, Hemmati R (2019) A molecular investigation into the interaction of SiO2 nanoparticles with elastase by multispectroscopic techniques and kinetic studies International Journal of Biological Macromolecules 1106
(2019) Shareghi B, Farhadian S, Rajabi M, Asgharzadeh S (2019) Noncovalent interactions of bovine trypsin with curcumin and effect on stability, structure, and function Colloids and Surfaces B 183:1-6 1106
(2019) Shareghi B, Farhadian S, Rajabi M (2019) Structural characterization of ? chymotrypsin after binding to curcumin: Spectroscopic and computational analysis of their binding mechanism Journal of Molecular Liquids 289:1-10 1106
(2019) Shareghi B, Farhadian S, Asgharzadeh S, Rajabi M (2019) Structural characterization of ??chymotrypsin after binding to curcumin: Spectroscopic and computational analysis of their binding mechanism Journal of Molecular Liquids 289:111111- 1106
(2019) Shareghi B, Farhadian S, Asgharzadeh S (2019) The important role of L-Cysteine as a non-essential amino acid in the structural and functional change of ?-Chymotrypsin Journal of Molecular Liquids 280:79-86 1106
(2019) Shareghi B, Farhadian S (2019) Experimental and theoretical investigations on the interaction of Lmethionine molecules with ?-chymotrypsin in the aqueous solution using various methods International Journal of Biological Macromolecules 131:548-556 1106
(2019) Shareghi B, Farhadian S (2019) Design, synthesis, and anti-gastric cancer activity of novel 2,5-diketopiperazine Journal of Molecular Liquids 294:1-13 1106
(2019) Shareghi B, Babaknejad N, صبوري (2019) Spectroscopic investigations on the interaction between cadmium telluride semiconductor nanoparticle and bovine alkaline phosphatase Spectroscopy Letters 81:81-90 1106
(2019) Shareghi B, Asgharzadeh S, Farhadian S (2019) Experimental and theoretical investigations on the interaction of l-methionine molecules with ?-chymotrypsin in the aqueous solution using various methods International Journal of Biological Macromolecules 131 1106
(2019) Shanazari Z, Faramarzi M, Banitalebi E, Hemmati R (2019) Effect of moderate and high-intensity endurance and resistance training on serum concentrations of myostatin and IGF-1 in old male Wistar rats Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation 1: 1106
(2019) Rigi G, Ghaedmohammadi S, Ahmadian G (2019) A comprehensive review on staphylococcal protein A (SpA): Its production and applications Biotechnology and Applied Biochemistry 66:554-564 1106
(2019) Ramian P, Arabi M, Hemmati R (2019) Novel Amylase in coelomic fluid and body extract from the earthworm Allolobophora chlorotica Biomacromolecular Journal 4:35-45 1106
(2019) Rahimi A, صديقي , Emadi-Baygi M, هنردوست , Mowla S, خان احمد , نيک پور (2019) Bioinformatics prediction and experimental validation of a novel microRNA: hsa-miR-B43 within human CDH4 gene with a potential metastasis-related function in breast cancer. J Ce 1106
(2019) Raeisi M, Esmaili J (2019) Calculation of kaon absorption yields on light nuclei International journal of modern physics e 28:1950060-1950068 1106
(2019) Rabani H, Mardaani M, Zarepour K, Ghomi F (2019) The effect of long-range coulomb interaction on the phonon transport of an ionized mass-spring chain Journal of Modern Research Physics 3:15-22 1106
(2019) Parvanak K, توحيديان , Fadavi A, Eskandari M, Shahsanaei H (2019) Synthesis and Catalytic Application of Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid-co-acrylamide) Grafted onGraphene Oxide ChemistrySelect 4:7734-7744 1106
(2019) Parvanak K, Shahrokh M, Karvani J, مرادي , FarokhNia A, Mobini-Dehkordi M (2019) Synthesis and Study of Catalytic, Anti–Bacterial,Anti–Oxidant, and DNA Cleavage Properties of Ag–Coand Ag–Ni Magnetic Nanoparticles Acta Chim. Slov. 66:542-551 1106
(2019) Parvanak K, Karimi S, Eskandari M (2019) Synthesis and Application of Graphene Oxide–supportedAluminium Chloride as a Novel and an EnvironmentallyFriendly Catalyst for the Preparation of Bis(pyrazolyl)methanes Russian Journal of Organic Chemistry 55:694-7 1106
(2019) Parvanak K, FarokhNia A, Shahrokh Shahraki M, Mobini-Dehkordi M (2019) Investigation of catalytic, anti-bacterial, anti-oxidant, and DNA cleavage properties of bimetallic and trimetallic magnetic nanoalloys base on cupper Inorganic and Nano-Metal Chemistr 1106
(2019) Parvanak K, Asadi F, Kazemi dehaghi R, Abdulhamid F (2019) Carbon nanotubes grafted with sulfonated polyacrylamideas a heterogeneous catalyst for the preparation ofbis(indolyl)methanes J. Nanopart. Res. 21:151-164 1106
(2019) Nadri F, Mardaani M, Rabani H (2019) Transmission coefficient of a lengthy ladder-like graphene nanoribbin connected to some additional benzene rings Nanomeghyas 4:329-334 1106
(2019) Nadri F, Mardaani M, Rabani H (2019) Semi-analytic study on the conductance of a lengthy armchair honeycomb nanoribbon including vacancies, defects, or impurities chinese Physics B 28:017202-017202 1106
(2019) Naderi A, Esmaili J, Mohseni M (2019) Signature of Lambda(1405) resonance in K + 6Li reaction International Journal of Modern Physics E 28:1950003-1950003 1106
(2019) Musavi madani Z, Rabani H, Mardaani M (2019) The effect of thermal magnonic excitations on the electronic conductance of a magnetic nanowire journal of magnetism and magnetic materials 484:367-372 1106
(2019) Mousavi M, Shabani L (2019) Rosmarinic acid accumulation in Melissa officinalis shoot cultures is mediated by ABA BIOLOGIA PLANTARUM 63:418-424 1106
(2019) Momeni A, Albadi J (2019) Preparation and application of triphenyl(propyl?3?hydrogen sulfate)phosphonium bromide as new efficient ionic liquid catalyst for synthesis of 5?arylidene barbituric acids and pyrano[2,3?d]pyrimidine derivatives Research on Chemi 1106
(2019) Mokhtari A, Saffar B, جعفري دهکردي , حاجي حسني (2019) Cloning of a Conserved Domain of ORFV- DNA polymerase in the pCDH-CMV-MCS-EF1- cGFP-T2A-Puro Lentiviral Plasmid Pakistan Veterinary Journal 39:305-309 1106
(2019) Mohammadi E, Seyedhosseini ?Ghaheh H, Mahnam K, Jahanian-Najafabadi A, Mirmohammad Sadeghi H (2019) Reteplase: Structure, Function, and Production Advanced Biomedical Research 10:19-0 1106
(2019) Mashouri L, Yousefi , Aref , Ahadi , Molaei , Alahari (2019) Exosomes: composition, biogenesis, and mechanisms in cancer metastasis and drug resistance Molecular Cancer 18:75-89 1106
(2019) Marzieh J, Rabani H, Mardaani M (2019) The study of electronic conductance of a nanoribbon with square lattice including some impurities Iranian Journal of Physics Research 19:109-115 1106
(2019) Marri S, Kalantari Z, Esmaili J (2019) Structure, formation, and decay of K^barNN system by Faddeev-AGS calculations Chinese Physics C 43:064101-064101 1106
(2019) Marri S, Esmaili J (2019) Three- and four-body kaonic nuclear states: Binding energies and widths THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A 55:43-43 1106
(2019) Karimidehkordi M, Raeisi M, Bagherzadeh M, پيامي (2019) Enhancement in photoluminescence properties of organic compound PS/PPO by cerium fuoride nanoparticles doping SN Applied Science 1:635-641 1106
(2019) Karami S, Momeni A, Albadi J (2019) Preparation and application of triphenyl(propyl?3?hydrogen sulfate)phosphonium bromide as new efficient ionic liquid catalyst for synthesis of 5?arylidene barbituric acids and pyrano[2,3?d]pyrimidine derivatives Researc 1106
(2019) Kamal zaei N, Arabi M, Hemmati R (2019) A novel cellulase from the earthworm Allolobophora chlorotica Biomacromolecular Journal 4:7-15 1106
(2019) Jafari F, Kharazian N (2019) Chemotaxonomy, Morphology and Chemo Diversity of Scutellaria (Lamiaceae) Species in Zagros, Iran Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, University of Tehran 30:211-226 1106
(2019) Heydarnejad M, نصري , Nematollahi A (2019) SUBLETHAL COBALT TOXICITY EFFECTS ON RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) Croatian Journal of Fishries 1:2-10 1106
(2019) Heydarnejad M, Ebrahimian M (2019) On the biosystematics of aquatic coleoptera in central shahrekord (Chaharmahal-va-bakhtiari province, Iran) Journal of Entomology and Zoology studies 7:283-288 1106
(2019) Haidari G (2019) Three-Dimensional FDTD Optical Simulation of Surface Roughness in the Perovskite Solar Cell IEEE Journal of Photovoltaics 9:1046 -1050 1106
(2019) Haidari G (2019) One-dimensional modeling for optoelectrical simulation of a mesoporous perovskite solar cell Applied Optics 58:7006-7013 1106
(2019) Haidari G (2019) Comparative 1D optoelectrical simulation of the perovskite solar cell AIP Advances 9:1-6 1106
(2019) Ghasemi S, Emadi-Baygi M, نيک پور (2019) Down-regulation of circular RNA ITCH and circHIPK3 in gastric cancer tissues Turk J Med Sci. 49:687-695 1106
(2019) Fooladivanda G, Shabani L, رضوي زاده (2019) Chitosan enhances rosmarinic acid production in shoot cultures of Melissa officinalis L. through the induction of methyl jasmonate botanical studies 60:26-36 1106
(2019) Ebrahiminia M, Esmaeili F, Shabani L (2019) In vitro differentiation induction of embryonal carcinoma stem cells into insulin-producing cells by Cichorium intybus L. leaf extract Journal of Ethnopharmacology 246:112214-112223 1106
(2019) Ebrahimi O, Reiisi S (2019) Downregulation of miR-4443 and miR-5195-3p in ovarian cancer tissue contributes to metastasis and tumorigenesis Archives of Gynecology and Obstetrics 05:1-6 1106
(2019) Deris Falahieh Z, جلالي , Alimoradi M, Albadi J, Niazi A (2019) The effect of tamoxifen on the electrochemical behavior of Bi+3/Bi on the glassy carbon electrode and its determination via differential pulse anodic stripping voltammetry journal of mexican  1106
(2019) Armand R, Rigi G, Bahrami T (2019) Fuzzy Hybrid Least-Squares Regression Approach to Estimating the amount of the Extra Cellular Recombinant Protein A from Escherichis coli BL21 Scientific Journal of Ilam University of Medical sciences 27:1-13 1106
(2019) Aleebrahm dehkordi H, Mokhtari A, دست افکن , Soleimanian Boroujeni V (2019) Sol–Gel Spin-Coating Followed by Solvothermal Synthesis of Nanorods-Based ZnO Thin Films: Microstructural, Optical, and Journal of Electronic Materials 48:1258-1267 1106
(2019) Albadi J, جلالي (2019) New Procedure for the Highly Regioselective Aerobic Bromination of Aromatic Compounds Using Copper-based Nanocatalyst Letters in organic chemistry 16:1-6 1106
(2019) Albadi J, Samimi H, جلالي (2019) Chemoselective Reduction of Nitroarenes with Hydrazine over a Highly Active Alumina-Supported Cobalt Nanocatalyst Acta chemica slovenica 66:740-744 1106
(2019) Akbariqomi M, Heidari R, Saleh Gargari S, Omrani M, Rigi G, Sanikhani N, Kooshki H, Mahmoudian F, Mazlomi M, Tavoosidana G (2019) Evaluation and statistical optimization of a method for methylated cell-free fetal DNA extraction from maternal plasma Journa 1106
(2019) Ahmadpour R, Armand N, Hosseinzadeh S, Rigi G (2019) Effect of compost fertilizer on antioxidant activity and physiological characteristics of lentil (Lens culinaris Medik) under water stress Iranian Journal of Pulses Research 10:141-154 1106
(2019) "ابوالحسني کوپائي , Kharazian N, جليليان (2019) Floristic studies, life forms and chorology of Kouh-payeh area in Isfahan Province"" Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES) 17:1-15" 1106
(2018) نوربخش , Emadi-Baygi M, صالحي , نيکپور (2018) Gene Expression Analysis of Two Epithelial-mesenchymal Transition-related Genes: Long Noncoding RNA-ATB and SETD8 in Gastric Cancer Tissues Adv Biomed Res. 7:42-48 1106
(2018) مهدي فر , Amooghorban E, جعفري م (2018) Photon-added and photon-subtracted coherent states on a sphere Journal of Mathematical Physics 59:072109-07210913 1106
(2018) قربان نژاد ني ريزي ه، عموآقايي ر (2018) Differential Changes of Proline Content and Activities of Antioxidant Enzymes Results in Varied Salt-Tolerance in Canola Genotypes چاپ مجله عقب است تازه منتشر شده ولي شماره سال 2017 است J Genet Resour 3:36-46 1106
(2018) قاسمي , Ghasemi Varnamkhasti M (2018) The effects of mixture ratios of CuPc:C60 in nanostructured organic hybrid planar–mixed heterojunction photovoltaic cells Journal of Materials Science- Materials in Electronics 29:11124-11131 1106
(2018) عبدالي , Saei-dehkordi S, Mobini-Dehkordi M, ابطحي فروشاني (2018) First Isolation and Molecular Detection of Autochthonous Potential Probiotic Lactobacilli Isolates from Iranian Traditional Poosti Cheese and their Antioxidative Activity Biological Journal 1106
(2018) طاهري گندماني م، فرامرزي م، بني طالبي ا، همتي ر (2018) تاثير هشت هفته تمرين استقامتي تناوبي و تداومي بر بيان microRNA هاي مرتبط با انتقال معکوس کلسترول در موش¬هاي سالمند نژاد ويستار فيزيولوژي ورزشي 38:1-10 1106
(2018) صالحي چليچه , Kharazian N, Shiran B (2018) Genetic Diversity of Marrubium Species from Zagros Region (Iran), Using Inter Simple Sequence Repeat Molecular Marker Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Tehran University 29:7-19 1106
(2018) صالحي , Emadi-Baygi M, رضايي , Kelishadi R, نيکپور (2018) Lack of Evidence of the Role of APOA5 3'UTR Polymorphisms in Iranian Children and Adolescents with Metabolic Syndrome. Diabetes Metab J. 42:74-81 1106
(2018) صادقي منش A, Khalaji-Pirbalouty V, لري گوييني , رفيعيان , Torki A, ربيعي (2018) Phytochemical and neuroprotective evaluation of Citrus aurantium essential oil on cerebral ischemia and reperfusion Bangladesh Journal of Pharmacology 13:353-361 1106
(2018) شريف پور , قايدي , نصيري آزاد , دشتيان , Haddadi H, پورکيت (2018) Zinc oxide nanorod?loaded activated carbon for ultrasound? assisted adsorption of safranin O: Central composite design and genetic algorithm optimization Applied Organometallic Chemistry 32 1106
(2018) شريف پور , Haddadi H, قايدي , دشتيان , اسفرام (2018) Synthesis of antimicrobial cationic amphiphile functionalized mesocellular silica foam prepared on hard template/support activated carbon for enhanced simultaneous removal of Cu(II) and Zn(II) ions Jour 1106
(2018) شانظري ز، فرامرزي م، بني طالبي ا، همتي ر (2018) اثر هشت هفته تمرين مقاومتي شديد و متوسط بر سطوح استراحتي مايوستاتين و IGF-1 سرم رتهاي سالمند سوخت و ساز و فعاليت ورزشي 1:1-1 1106
(2018) رستگار پوياني , Oraie H, خسرواني , Akbari A (2018) Phylogenetic position of Iranian pitvipers (Viperidae, Crotalinae, Gloydius) inferred from mitochondrial cytochrome b sequences Tropical Zoology 31:55-67 1106
(2018) خليليان , Semnani A, Nekoeinia M (2018) PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF CRYSTAL VIOLET BY THIOUREADOPED TiO2 THIN FILM FIXED BED PHOTOREACTORS UNDER VISIBLE IRRADIATION: OPTIMISATION USING CENTRAL COMPOSITE DESIGNS AND KINETICS STUDIES BY MULTIVARIATE CURVE 1106
(2018) تاج الدين , Ahadi , جوادي , Ayat H (2018) Evaluation of c-Myc gene expression as a preventive marker for increasing the implantation success in the infertile women International Journal of Preventive Medicine :1-13 1106
(2018) بيدمشکي برزکي , Ahadi , Ayat H (2018) A New Design and Epitopes Analysis for Recombinant Vaccine Against Salmonella typhi by In silico Analysis Trends in Immunotherapy 2:1-8 1106
(2018) اميري , Fattahian Dehkordi R, Heydarnejad M, جعفريان دهکردي (2018) Effect of the Zinc Oxide Nanoparticles and Thiamine for the Management of Diabetes in Alloxan-Induced Mice: a Stereological and Biochemical Study Biological Trace Element Research 178:1-7 1106
(2018) اسدي اقبلاغي , آخوندي , صالحي , نيکپور , Emadi-Baygi M (2018) HBB FSC 36-37 (-T) Gene Mutation Detection in Carriers of Thalassemia Minor Using High Resolution Melting Analysis Journal of Genetic Resources 4:37-43 1106
(2018) آقاخاني کاجي , Kharazian N, لري گوئيني (2018) Flavonoid constituents of Phlomis (Lamiaceae) species using liquid chromatography mass spectrometry Phytochemical Analysis-Wiley blackwell publication(2.33) 29:180-195 1106
(2018) Valivand M, Amooaghaei R, Ahadi (2018) Interplay between hydrogen sulfide and calcium/calmodulin enhances systemic acquired acclimation and antioxidative defense against nickel toxicity in zucchini Environmental and Experimental Botany 158:40-50 1106
(2018) Torktaz I, Hemmat J, Karkhane A, Rigi G, Rostami A, Khezri J, Behroozi R (2018) Molecular Engineering of the Geobacillus stearothermophilus ?-Amylase and Cel5E from Chlostridium thermocellim; In Silico Approach Iranian Journal of Biotechnology 16:185-192 1106
(2018) Torki A, Khalaji-Pirbalouty V, Lorigooini Z, Rafieian-Kopaei M, صادقي منش (2018) Anchusa italica extract: phytochemical and neuroprotective evaluation on global cerebral ischemia and reperfusion Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 54:1-9 1106
(2018) Sheekh Y, Oraie H, رستگار (2018) Morphometric versus genomic evidence. The status of Eryx miliaris (PaLLas, 1773) from sistan, east Iran (squamata: serpentes: Boidae HERPETOZOA 31:13-25 1106
(2018) Sharifian S, Homaei A, Hemmati R, Luwor R, Khajeh K (2018) The emerging use of Bioluminescence in Medical Research Biomedicine & Pharmacotherapy 101:78-86 1106
(2018) Shareghi B, مومني , صبوري , Farhadian S (2018) A Molecular Simulation and Spectroscopic Approach toward the Binding Affinity between trypsin and 2-propanol and Protein Conformation International Journal of Biological Macromolecules 119:477-485 1106
(2018) Shareghi B, محموديان درويشاني , مومني (2018) Investigating the MgO Nanoparticles and trypsin interaction through spectroscopic methods Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly 149:2131-2136 1106
(2018) Shareghi B, صبوري , Hosseini Koupaei M (2018) Catalytic activity, structure and stability of proteinase K in the presence of biosynthesized CuO nanoparticles International Journal of Biological Macromolecules :- 1106
(2018) Shareghi B, صادقي , صلواتي (2018) The Effect of TiO2 -Nanoparticle on the Activity and Stability of Trypsin in Aqueous Medium Journal of nanostructre 8:168-178 1106
(2018) Shareghi B, Farhadian S, مومني , صبوري (2018) Insights into the molecular interaction between sucrose and a-chymotrypsin International Journal of Biological Macromolecules 114:950-960 1106
(2018) Shareghi B (2018) Effect of Urea, Guanidine Hydrochloride, and Organic Solvents on the Kinetic Activity of Proteinase K Enzyme Modares Journal of Biotechnology 9:123-129 1106
(2018) Shafiyan F, Amooghorban E, مهدي فر (2018) Spontaneous emission of a moving atom in the presence of magnetodielectric material: A relativistic approach Optics Communications 426:63-69 1106
(2018) Shadkhast M, Arabi M, Yarmohammadi samani P, يارمحمدي ساماني , Yarmohammadi samani P, Piraee E (2018) Repeated-Dose Toxicity in Mouse Liver and Kidney after Skin Exposure to Silver Nanoparticles Journal of Clinical and Diagnostic Research 12:1-4 1106
(2018) Sadeghipour F, Kharazian N, افشارزاده (2018) Floristic study of vegetation in Palang Galoun protected region, Isfahan province, Iran Nova Biologica Reperta, Kharazmi University 5:274-288 1106
(2018) Sadeghiani M, Bagheri N, Shahi H, Reiisi S, Rahimian G, Rashidi R, Mahsa M, Shafigh M, Salimi E, Rafieian-kopaei M, Hashemzadeh M, Shirzad H (2018) cag Pathogenicity Island-dependent Up-regulation of Matrix Metalloproteinase-7 in infected patients with He 1106
(2018) Rigi G, Nakhaei M, Eidipour H, Najimi A, Tajik F, Taher N, Yarahmadi K (2018) Virtual screening following rational drug design based approach for introducing new anti-amyloid beta aggregation agent Bioinformation 14:31-36 1106
(2018) Rigi G, Beyranvand P, Ghaedmohammadi S, Heidarpanah S, Akbari Noghabi K, Ahmadian G (2018) Comparison of the extracellular full-length and truncated recombinant protein A production in Escherichia coli BL21 (DE3). ) Journal of Paramedical Sciences 6:37-47 1106
(2018) Rigi G, Armand R, Torktaz I (2018) Ligand screening approach to find potential inhibitors of GP1 from Ebola Virus Journal of Paramedical Sciences 8:42-45 1106
(2018) Rigi G, Armand R, Alizadeh R (2018) Removal of Green 6 Direct Dye from Aqueous Solutions Using Immobilized Laccase Enzyme on Zinc Ferrite Nanoparticle Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 9:857-868 1106
(2018) Razzaghi-Asl N, Mirzayi S, Mahnam K, Sepehri S (2018) Identification of COX-2 Inhibitors via Structure-Based Virtual Screening and Molecular Dynamics Simulation Journal of Molecular Graphics and Modelling 83:138-152 1106
(2018) Rashidieh B, Madani Z, Khoshnejad Azam M, Khalesi Maklavani S, Amezani Akbari N, Tavakoli S, Rigi G (2018) Molecular docking based virtual screening of compounds for inhibiting sortase A in L.monocytogenes Bioinformation 14:31-36 1106
(2018) Pourahmad R, Mohamadi P (2018) The effect of total alkaloid extract of local Sophora alopecuroides on MIC and intracellular accumulation of ciprofloxacin, and acrA expression in ciprofloxacin high resistance Escherichia coli clones Journal of Global Antim 1106
(2018) Parvicy M, Sharifi-Tehrani M, جعفري (2018) Plant Species Diversity in Jokhaneh Plain and Southern Slope of the Nil Mt. in Kohgilouyeh va Boyerahmad Province (Central Zagros Region of Iran) Journal of Genetic Resources (J Genet Resour) 2:67-80 1106
(2018) Oraie H, رستگار , Khosravani A, Adibi M (2018) Identical Mitochondrial Haplotypes of Specimens from the Type Locality of Bufotes kavirensis (Andrén & Nilson, 1979) and B. variabilis (Pallas, 1769) (Anura: Bufonidae) from Iran ACTA ZOOLOGICA BULGARICA 70:2 1106
(2018) Oraie H, Sheekh Y, رستگار , MOADAB M (2018) On the morphology of Teratoscincus microlepis NIkOlSky, 1900, from Iran HERPETOZOA 31:105-107 1106
(2018) Oraie H (2018) Molecular and morphological analyses have revealed a new species of blunt-nosed viper of the genus Macrovipera in Iran SALAMANDRA 54:233-248 1106
(2018) Nurozpour Mamasani M, Reiisi S, Peymani M (2018) Down-regulation of BACH2 in formalin-fixed paraffin-embedded breast cancer tissue as transcriptional regulation in cancer Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 20:105-113 1106
(2018) Moshtaghi H, Rashidimehr َ, Shareghi B (2018) Antimicrobial Activity of Nisin and Lysozyme on Foodborne Pathogens Listeria Monocytogenes, Staphylococcus Aureus, Salmonella Typhimurium, Journal Of Nutrition And Food Security 3:193-201 1106
(2018) Mosadeq H, Asgari R (2018) Two-leg ladder systems with dipole–dipole Fermion interactions Condensed Matter 30:205601-205611 1106
(2018) Moradi M, مبشري , شمسي پور (2018) Bit error rate reduction of optical communication by means of Tip/Tilt correction Optics Communications 1:1-9 1106
(2018) Moradi M, حبيبي قهفرخي (2018) Propagation of an Airy beam through atmospheric turbulence with optical vortex under fractional Fourier transforms Optics and Laser Technology 107:313-324 1106
(2018) Moradi M, انصاري , حبيبي (2018) Study on the Mainardi beam through the Fractional Fourier transforms system Computer Optics 42:751-757 1106
(2018) Morabbi Heravi K, Rigi G, Rezaei Arjomand M, Rostami A, Ahmadian G (2018) An alternative bacterial expression system using Bacillus pumilus SG2 chitinase promoter Iranian Journal of Biotechnology 13:17-23 1106
(2018) Momeni A, بختيار (2018) Ecofriendly synthesis of biscoumarin derivatives catalyzed by EDTA-modified magnetic animal bone meal nanoparticles in water Iranian Journal of Catalysis 8:263-270 1106
(2018) Momeni A, Samimi H, واعظ زاده دهقي (2018) Eutectic Mixture Choline Chloride–Chloroacetic acid: a New and Efficient Catalyst for Synthesis of 3,4-Dihydropyrimidin-2-ones Chemical Methodologies 4:251-261 1106
(2018) Momeni A, Albadi J, بختيار (2018) Ecofriendly Synthesis of Biscoumarin Derivatives Catalyzed by Thiourea Dioxide -Modified Magnetic Animal Bone Meal Nanoparticles as Catalyst in Water Jordan Journal of Chemistry 13:123-131 1106
(2018) Mirzaei S, Reiisi S, Ghiasi Tabari P, Shekari A, Aliakbari F, Azadfallah E, Elahian (2018) Broad blocking of MDR efflux pumps by acetylshikonin and acetoxyisovalerylshikonin to generate hypersensitive phenotype of malignant carcinoma cells Scientific Repo 1106
(2018) Marzieh J, Rabani H, Mardaani M (2018) Spin-dependent electronic transport of a lengthy ladder-like magnetic nanoribbon Journal of Magnetism and Magnetic Materials 465:270-277 1106
(2018) Mansourian M, Mahnam K, Rajabi H, Roushani M, Doustimotlagh A (2018) Exploring the binding mechanism of saccharin and sodium saccharin to promoter of human p53 gene by theoretical and experimental methods Journal of Biomolecular Structure & Dynamics :- 1106
(2018) Koohiyan M, Hashemzadeh-Chaleshtori M, Salehi M, Abtahi H, Reiisi S, Pourreza M, Noori-Daloii M, Tabatabaiefar M (2018) GJB2 mutations causing autosomal recessive non-syndromic hearing loss (ARNSHL) in two Iranian populations: Report of two novel variants 1106
(2018) Khodaei S, Ghaedmohammadi S, Mohammadi M, Rigi G, Ghahremanifard P, Zadmard R, Ahmadian G (2018) Covalent Immobilization of Protein A on Chitosan and Aldehyde Double-Branched Chitosan as Biocompatible Carriers for Immunoglobulin G (Igg) Purification Journ 1106
(2018) Khalaji-Pirbalouty V, Fatemi , Malek-Hosseini , Kuntner (2018) A new species of Stenasellus Dollfus, 1897 from Iran, with a key to the western Asian species (Crustacea, Isopoda, Stenasellidae) ZooKeys 766:39-50 1106
(2018) Khalaji-Pirbalouty V (2018) Redescription of Cerceis biforamina Javed & Yousuf, 1996 from the Gulf of Oman (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) with remarks on the status of Cymodoce insolita Yousuf, 2011 ZOOTAXA 4472:375-384 1106
(2018) Javdan P, Reiisi S, Mohammadi Nejad P (2018) Overexpression of TRAF4 Gene in Ovarian Cancer Samples and Association with Metastasis and Poor Prognosis in Patients Arak Medical University Journal 21:21-30 1106
(2018) Jamalpour N, Ghasemi Varnamkhasti M, Soleimanian Boroujeni V (2018) Investigation of the role of deposition rate on optical, microstructure and ethanol sensing characteristics of nanostructured Sn doped In2O3 films Materials Research Bulletin 106:40-48 1106
(2018) Jafari E, Gheysarzadeh A, Mahnam K, Shahmohammadi R, Ansari A, Bakhtyari H, Mofid M (2018) In silico interaction of insulin-like growth factor binding protein 3 with insulin-like growth factor Research in Pharmaceutical Sciences 13:332-342 1106
(2018) Jafari A, Parchami S, Reiisi S, Miraj S (2018) Association of plasma homocysteine, folic acid levels, and C677T polymorphism in methylene tetra hydrofolate reductase with risk of preeclampsia: A case-control study in Iranian women Clinical and experimenta 1106
(2018) Hurtado LA , Mateos1 M, Wang C, Santamaria C, Jung J, Khalaji-Pirbalouty V, Kim W (2018) Out of Asia: mitochondrial evolutionary history of the globally introduced supralittoral isopod Ligia exotica PeerJ 6:1-25 1106
(2018) Ghasemi H, Mokhtari A, Soleimanian Boroujeni V (2018) Introduce of Zn x Hg(1-x)Te as a room temperature photo-detector: ab initio calculations of the electronic structure and charge carrier transport Materials Research Express 5:159101-159108 1106
(2018) Ghasemi H, Mokhtari A (2018) Using the HgxMg(1-x)Te ternary compound as a room temperature photodetector: Study of the electronic structure, charge transport, and response function of the energetic electromagnetic radiation Chinese Physics B 27:0531011-05 1106
(2018) Ghanavati S, Semnani A, تيموري , کاهکش , مومني اصفهاني , Habibollahi S (2018) Removal of Congo Red from Aqueous Solution by Hydroxyapatite Nanoparticles Loaded on Zein as an Efficient and Green Adsorbent: Response Surface Methodology and Artificial Neural 1106
(2018) Ghahremanifard P, Rezaeinezhad N, Rigi G, Ramezani F, Ahmadian G (2018) Designing a novel signal sequence for efficient secretion of Candida antarctica lipase B in E. coli: The molecular dynamic simulation, codon optimization and statistical analysis appr 1106
(2018) Ghafari M, Reiisi S, Peymani M (2018) Study of Down Regulation IL-37 Expression in Breast Cancer Tumoral Tissues and its Association with Tumoral Grade 3 Kurdistan University of Medical Sciences 23:67-76 1106
(2018) Ghafari Farsani M, Reiisi S, Peymani M (2018) Determination of ABO/Rh blood group, sex and age with severity of Helicobacter pylori infection in Iranian gastrointestinal patients Iranian Journal of Medical Microbiology 11:81-86 1106
(2018) Esmaili E, Mardaani M, Rabani H (2018) Investigation of electronic transport through a ladder-like graphene nanoribbon including random distributed impurities Superlattices and Microstructures 113:110-117 1106
(2018) Ebrahimzadeh N, Vaseghi H, Rigi G, Esmaeeli Djavid G, Mohammad Ganji S, Farhoud A, Pornour M (2018) DRD2 Dopamine Receptor and IL-1? Gene Expression Changes Involved in Wound Healing in Type 2 Diabetic Patients with Foot Ulcer Journal of Mazandaran Univer 1106
(2018) Ebrahimi O, Reiisi S, Parchami S (2018) Increased risk of polycystic ovary syndrome (PCOS) associated with CC genotype of miR-146a gene variation GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY 34:793-797 1106
(2018) Ebrahimi M, Ghasemi Varnamkhasti M, Sajjadi Z (2018) Evolutionary algorithm for optimization of multilayer coatings Chinese Physics B 27:106801-1068026 1106
(2018) Ebrahimi M, Ghasemi Varnamkhasti M (2018) Design and optimization of thin film polarizer at the wavelength of 1540 nm using differential evolution algorithm Optical and Quantum Electronics 50:192-201 1106
(2018) Beygmoradi A, Homaei A, Hemmati R, Santos-Moriano P, Hormigo D, Fern?ndez-Lucas J (2018) Marine chitinolytic enzymes, a biotechnological treasure hidden in the ocean Applied Microbiology and Biotechnology 1:1-12 1106
(2018) Barzkar N, Homaei A, Hemmati R, Patel S (2018) Thermostable marine microbial proteases for industrial applications: Scopes and Risks Extremophiles 1:12-1 1106
(2018) Bakhtiari N, Mirzaei S, Hemmati R, Moslemee-Jalalvand E, Noori A, Jahanfard K (2018) Mounting Evidence Validates Ursolic Acid directly activates SIRT1: A powerful STAC which mimic endogenous activator of SIRT1 Archives of Biochemistry and Biophysics 650:3 1106
(2018) Babaknejad N, Nayeri , Hemmati R, Bahrami S, Esmaillzadeh A (2018) An overview of FGF19 and FGF21: The therapeutic role in the treatment of the metabolic disorders and obesity Hormone and Metabolic Research 50:441-452 1106
(2018) Amooaghaei R, طباطبايي فر , Ahadi (2018) Alterations in HO-1 expression, heme oxygenase activity and endogenous NO homeostasis modulate antioxidant responses of Brassica nigra against nano silver toxicity Journal of Plant Physiology 15:75-84 1106
(2018) Amooaghaei R, Mardani korani F (2018) Bacillus subtilis and Vermicompost Suppress Damping-off Disease in Psyllium through Nitric Oxide-Dependent Signaling System1 Russian Journal of Plant Physiology 65:435-445 1106
(2018) Albadi J, علي حسين زاده , جلالي , منصورنژاد (2018) Highly selective aerobic oxidation of alkylarenes catalyzed by cobalt?based nanocatalyst in aqueous solution Applied organometallic chemistry 32:1-7 1106
(2018) Albadi J, جلالي , Samimi H (2018) Preparation and Characterization of an Efficient Nano-Inorganic Composite of CuO/ZnO/Al2O3 for the Catalytic Amination of Aryl Halides in Aqueous Conditions Catalysis Letters 148:3750-3756 1106
(2018) Albadi J, جلالي , Samimi H (2018) Cobalt Nanoparticles-Mediated Catalyzed Synthesis of Pyrano [2,3-d]Pyrimidinones and Pyrano[2,3-c]Pyrazoles under Solvent-Free Conditions Jordan journal of chemistry 13:231-238 1106
(2018) Albadi J, جلالي , Momeni A (2018) Cobalt?based nanocatalyst catalyzed one?pot four?component synthesis 2H?indazolo[2,1?b] phthalazine?triones under solvent?free condition Research on chemical intermediates 44:2395-2404 1106
(2018) Albadi J, Mansournezhad A, Salehnasab S (2018) Green synthesis of biscoumarin derivatives catalyzed by recyclable CuO–CeO2 nanocomposite catalyst in water Research on Chemical Intermediates 8:5713-5721 1106
(2018) Albadi J, Mansournezhad A, Sadeghi T (2018) Eco-friendly synthesis of pyrano[2,3-d]pyrimidinone derivatives catalyzed by a novel nanocatalyst of ZnO-supported copper oxide in water Research on Chemical Intermediates 41:8317-8326 1106
(2018) Ahmadpour R, Armand N, Hosseinzadeh S, Rigi G (2018) Review the use of compost fertilizer in soil and its influence on antioxidant activity, physiological and biochemical characteristics of lentil (Lens culinaris Medik) under water stress Iranian Journal  1106
(2018) Ahmadpour R, Armand N, Hosseinzadeh S, Rigi G (2018) Influence of compost fertilizer on some photosynthetic parameters of lentil (Lens culinaris Medik.) in three growth stages under drought stress Journal of Plant Researches 31:916-626 1106
(2018) Aghvami M, Ebrahimi F, Zarei M, Salimi A, Pourahmad R, Pourahmad J (2018) Matrine Induction of ROS Mediated Apoptosis in Human ALL Asian Pac J Cancer Prev 19:555-560 1106
(2018) Abarghouei Nejad S, Dehghani M, Monemzadeh M (2018) Lagrange multiplier and Wess-Zumino variable as extra dimensions in the torus universe JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS 2018:1-32 1106
(2018) "Shareghi B, يداللهي , Eslami farsani R (2018) Molecular aspects of the interaction of organic solvents and proteinase K: Kinetics and docking studies"" Iranian Journal of Science & Technology, Transaction A, 1:1-6" 1106
(2017) نصراله زاده خاكياني , Emadi-Baygi M, نيکپور (2017) Augmented expression levels of lncRNAs ecCEBPA and UCA1 in gastric cancer tissues and their clinical significance. Iran J Basic Med Sci. 20:1149-1158 1106
(2017) نصر اصفهاني , Ahadi , Ayat H, نيري (2017) Evaluationof E492MicrocinGenePresenceinKlebsiellapneumoniae CollectedfromPatientsRegisteredtoEducationalHospitalsof Isfahan Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 19:5038-5043 1106
(2017) محمدي سيچاني , مظاهري اسدي , فرازمند , کياني راد , Ahadi , هاديان (2017) Bioremediation of soil contaminated crude oil by AgaricomycetesBioremediation of soil contaminated crude oil by Agaricomycetes Journal of Environmental Health Science and Engineering 1106
(2017) مالکي فارساني , شهرياري , Ghasemi Varnamkhasti M, Zamiri R (2017) Linear and non-linear optical properties of Ag doped ZnS thin film Optical and Quantum Electronics 49:1-12 1106
(2017) قاسمي , Ghasemi Varnamkhasti M, شهرياري (2017) The effect of different anode buffer layers on performance of nanostructured photovoltaic cells based on CuPc/C60 Optical and Quantum Electronics 49:1-13 1106
(2017) فتح الهي شورابه ف، فرامرزي م، همتي ر، نوري ر (2017) تاثير ده هفته تمرينات مقاومتي بر سطوح استراحتي برخي عوامل آنژيوژنز در مردان مبتلا به سرطان پروستات فصلنامه علمي و پژوهشي يافته 4:129-139 1106
(2017) عباسي شيران , يحيي زاده , بهاري , مامقاني , Albadi J, شيريني (2017) NOVEL, ONE-POT, THREE-COMPONENT, REGIOSELECTIVE SYNTHESIS OF FLUORINECONTAINING THIAZOLE AND BIS-3H-THIAZOLE DERIVATIVES USING POLYVINYL PYRIDINE AS HETEROGENEOUS CATALYST, AND EVALUATION 1106
(2017) عباسي شيران , يحيي زاده , براهي , مامقاني , Albadi J (2017) Basic Ionic Liquid as Catalyst and Reaction Media for the One-pot Three-component Regioselective Synthesis of Various Thiazol-2-imine Derivatives Journal of heterocyclic chemistry 53:1009-1016 1106
(2017) صالحي , Emadi-Baygi M, رضايي , Kelishadi R, نيکپور (2017) Identification of a New Single-nucleotide Polymorphism within the Apolipoprotein A5 Gene, Which is Associated with Metabolic Syndrome Adv Biomed Res. 7:24-30 1106
(2017) شريف پور , Haddadi H, قايدي (2017) Optimization of simultaneous ultrasound assisted toxic dyes adsorption conditions from single and multi-components using central composite design: Application of derivative spectrophotometry and evaluation of the kinetic 1106
(2017) سياهمردان خوزاني , Soleimanian Boroujeni V, Ghasemi Varnamkhasti M (2017) Effect of size and shape of crystallites on the optical properties of nanostructured ZnS films Materials Science in Semiconductor Processing 71:76-83 1106
(2017) خزاعلي ا, Haddadi H, زرگر , حاتمي , Semnani A (2017) Ni(II) analysis in food and environmental samples by liquid-liquid microextraction combined with electro-thermal atomic absorption spectrometry Microchemical Journal 133:311-319 1106
(2017) حسني , شيراني بيد آبادي , Semnani A, Hasani M, Firooz A (2017) Removal of Congo red by magnetic nano-alumina using response surface methodology and artificial neural network Desalination and water treatment 62:241-251 1106
(2017) براتيه , خلج , هنردوست , Emadi-Baygi M, خان احمد , صالحي , نيکپور (2017) Aberrant expression of PlncRNA-1 and TUG1: potential biomarkers for gastric cancer diagnosis and clinically monitoring cancer progression Biomark Med. 11:1077-1090 1106
(2017) امامي , امتيازي , نحوي , Ahadi , هاشم الحسيني (2017) The combination of bacterial polymer and tragacanth to form antimicrobial biofilter for desalination Desalination and Water Treatment 64:90-100 1106
(2017) اعلايي , Mosadeq H, عبدالحسيني سارسري , Shahbazi F (2017) Origin of magnetic frustration in Bi3Mn4O12(NO3) Physical Review B 96:140404-140408 1106
(2017) اسدي اقبلاغي , Amooghorban E, مهدي فر (2017) Scattering of sphere coherent state by an absorptive and dispersive dielectric slab The European Physical Journal D 71:1-10 1106
(2017) Veiskarami G, Sharifi-Tehrani M (2017) Plant species diversity in the Central Zagros Region of Iran PHYTOLOGIA BALCANICA 23:101-118 1106
(2017) Vaseghi H, Pornour M, Esmaeeli Djavid G, Rigi G, Mohammad Ganji S, Novin L (2017) Association of the gene expression variation of tumor necrosis factor-? and expressions changes of dopamine receptor genes in progression of diabetic sever foot ulcer Irania 1106
(2017) Tavakoli Kachi M, Amooghorban E (2017) Entanglement of two two-levels atoms mediated by a cylindrical optical black hole Journal of the Optical Society of America B 35:156-163 1106
(2017) Tarokh A, Mardaani M, Rabani H (2017) The study of electronic conductance of a three terminal nanowire Journal of Research on Many-body Systems 1:13-17 1106
(2017) Soleymaninejadian E (2017) Polyethism in the case of Feeding, Construction, and Defense Behaviors of Odontotermes formosanus International Journal of Agriculture and Innovation Research 3:1473-2319 1106
(2017) Soleymaninejadian E (2017) Polyethism in Termites Journal of Advance Entomology 2:129-133 1106
(2017) Soleymaninejadian E (2017) Polyethism in Odontotermes formosanus Shiraki International Journal of Biology and Biomedical Research 5:4231-4238 1106
(2017) Soleymaninejadian E (2017) Morphological Characteristics of Different Casts in Odontotermes formosanus Shiraki International Journal of Agriculture and Innovation Research 2:1114-1121 1106
(2017) Soleymaninejadian E (2017) In Silico survey of functional coding variants in human AEG-1 gene The Egyptian Journal of Medical Human Genetics 14:419-422 1106
(2017) Soleymaninejadian E (2017) Foraging Polyethism in Odontotermes formosanus Shiraki Journal of Advanced Agriculture Technologies 1:32-42 1106
(2017) Soleymaninejadian E (2017) Excavation and Architectures of Odontotermes formosanus Shiraki Nests International journal of Research 1:35-45 1106
(2017) Soleymaninejadian E (2017) Association between ATTG insertion/deletion of NF?B1 (rs28362491) Gene Promoter and Coronary Artery Diseases International Journal of Recent Development in Engineering and Technology 2:125-139 1106
(2017) Soleymaninejadian E (2017) . Immunomodulatory properties of Msenchymal Stem Cells: Cytokine and Factors American Journal of Reproductive Immunology 67:1-8 1106
(2017) Soleimanian Boroujeni V, Mahmoudi H (2017) The evaluation of linear and planar defects in W-doped ZnO nanopowders Journal of Crystal Growth 460:117-125 1106
(2017) Sharifian S, Homaei A, Hemmati R, Khajeh K (2017) Light emission miracle in the sea and preeminent applications of bioluminescence in recent new biotechnology journal of photochemistry and photobiology B 172:115-128 1106
(2017) Sharifi-Tehrani M, ادواي (2017) Assessment of relationships between Iranian Fritillaria (Liliaceae) species using chloroplast trnH-psbA sequences and morphological characters Journal of Genetic Resources 2:89-100 1106
(2017) Shariati A, Rabani H, Mardaani M (2017) Theoretical description of electron–phonon Fock space for gapless and gapped nanowires Chinese Physics B 26:0363021-0363026 1106
(2017) Shariati A, Rabani H, Mardaani M (2017) Electronic conductance of a poly(p-phenylene)-like nanowire in the presence of thermal atomic vibrations International Journal of Modern Physics B 31:1750199-1750199 1106
(2017) Shariati A, Rabani H, Mardaani M (2017) Electronic conductance of a linear triatomic molecule at nonzero temperatures Journal of Research on Many-body Systems 1:31-36 1106
(2017) Shariati A, Esmaili E, Rabani H, Mardaani M (2017) Analytical study of the electronic transport of poly-paraphenylene at the second neighbor approximation Journal of Research on Many-body Systems 1:37-41 1106
(2017) Shareghi B, Yadollahi E, صلواتي (2017) Comparative Studies on the Interaction of Proteinase-K with Fe2O3, Fe3O4 and SiO2 Nanoparticles Int. J. Nanosci. Nanotechnol 13:187-194 1106
(2017) Shareghi B, Momeni borujeni L, صبوري (2017) Spectroscopic analysis of the interaction between NiO nanoparticles and bovine trypsin Journal of Biomolecular Structure & Dynamics 35:1381-1388 1106
(2017) Shareghi B, Momeni borujeni L, صبوري (2017) Interaction of TiO2 nanoparticles with trypsin analyzed by kinetic and spectroscopic methods Chemical Monthly 148:199-205 1106
(2017) Shareghi B, Farhadian S, Saboury A (2017) Exploring the thermal stability and activity of a-chymotrytpsin in the presence of spermine Journal o f Biomolecular Structure and Dynamics 35:435-448 1106
(2017) Shareghi B (2017) The functional and structural stabilization of trypsin by sucrose International Journal of Biological Macromolecules 99:343-349 1106
(2017) Shareghi B (2017) Multi-spectroscopic and molecular modeling studies of interaction between two different angiotensin I converting enzyme inhibitory peptides from gluten hydrolysate and human serum albumin Journal of Biomolecular Structure and Dynamics 36 1106
(2017) Shareghi B (2017) Conjugation of biogenic polyamine with proteinase K:spectroscopic and theoretical insights International Journal of Biological Macromolecules 98:150-158 1106
(2017) Shali A, Rigi G, Pornour M, Ahmadian G (2017) Expression and secretion of Cyan Fluorescent Protein (CFP) using chitinase promoter of Bacillus pumilus SG2 in B. subtilis Iranian Biomedical Journal (IBJ) 21:240-248 1106
(2017) Shali A, Rigi G, Pornour M, Ahmadian G (2017) Expression and Secretion of Cyan Fluorescent Protein Iranian Biomedical Journal (IBJ) 21:240-248 1106
(2017) Semnani A, عليان نجف ابادي , Firooz A, شيراني بيد آبادي (2017) A Novel Sensitive Bulk Optode Based on 5-Br Salophen as an Ionophore for Determination of Zinc Ion in Real Samples J. Braz. Chem. Soc., 1:1-7 1106
(2017) Semnani A, اشرفي , شکوري لنگرودي , شيراني (2017) DIRECT ACETYLATION OF SUNFLOWER OIL IN THE PRESENCE OF BORON TRIOXIDE CATALYST AND THE ADDUCT USAGE AS THE BASE STOCK AND LUBRICANT ADDITIVE Bull. Chem. Soc. Ethiop. 31:39-49 1106
(2017) Semnani A, Azmoon B, Shirani M, جابر زاده انصاري , شکوري لنگرودي , Ghanavati S (2017) Optimization of Engine Oil Formulation Using Response Surface Methodology and Genetic Algorithm: A Comparative Study Chemistry 26:402-419 1106
(2017) Sayfipoor M, Emadi-Baygi M, Saffar B, Abolmaali S (2017) Evaluation of smtA expression and E. coli survival against cadmium ions Int. J. Environ. Sci. Technol. 16:1-6 1106
(2017) Sadr V, Saffar B, Emamzadeh R (2017) Functional expression and purification of recombinant Hepcidin25 production in Escherichia coli using SUMO fusion technology Gene 610:112-117 1106
(2017) Roshanzamir M (2017) Magnetization of disclinated graphene in nonuniform magnetic field International Journal of Modern Physics B 31:1750013-1750013 1106
(2017) Rigi G, Nakhaei M, Eidipour H, Najimi A, Tajik F, Taher N, Yarahmadi K (2017) Virtual screening following rational drug design based approach for introducing new anti-amyloid beta Bioinformation 13:42-45 1106
(2017) Rigi G, Ghafari S, Komeilian M, Hashemi M, Oushani S, Rashidieh B, Yarahmadi K (2017) Molecular docking based screening of Listeriolysin-O for improved inhibitors Bioinformation 13:160-163 1106
(2017) Rigi G, Farhadpour M, Ghasempour A, Ahmadian G, Aboul-Enein H (2017) Per Aqueous Liquid Chromatography (PALC) as a Simple Method for Native Separation of Protein A Chromatographia 80:1633-1639 1106
(2017) Rigi G, Bahrami T, Armand R (2017) Estimation of the Amount of Recombinant Protein Iranian Journal of Health Sciences 4:35-44 1106
(2017) Rigi G, Armand R, Torktaz I (2017) Ligand screening approach to find potential inhibitors Journal of Paramedical Sciences 8:31-36 1106
(2017) Rigi G, Armand R, Bahrami T (2017) Estimation of the Amount of Recombinant Protein A Secretion Using Fuzzy Regression Iranian Journal of Health Sciences 4:35-44 1106
(2017) Rahnama S, Saffar B, Fanaei Z, Nazari M, Emamzadeh R (2017) Super RLuc8: A novel engineered Renilla luciferase with a red-shiftedspectrum and stable light emission Enzyme microbiology 96:60-66 1106
(2017) Pourahmad R, Zarghampoor F (2017) Expression of TolC and Organic Solvent Tolerance of Escherichia Coli Iranian Journal of Pharmaceutical Research 16:1187-1191 1106
(2017) Parvanak K (2017) The cellulose aluminum oxide composite-supported imidazolium chloroaluminate ionic liquid as a novel and stable heterogeneous catalyst INORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY 47:1150-1156 1106
(2017) Parvanak K (2017) Magnetite-Containing Sulfonated Polyacrylamide Acta Chim. Slov. 64:692-700 1106
(2017) Parchami S, Reiisi S, Bayati A (2017) Human glutathione s-transferase enzyme gene variations and risk of multiple sclerosis in Iranian population cohort Multiple Sclerosis and Related Disorders 17:41-46 1106
(2017) Parchami Barjui S, Reiisi S, Ebrahimi O, Shekari B (2017) Study of correlation between genetic variants in three microRNA genes ( hsa-miR-146a, hsa-miR-502 binding site, hsa-miR-27a ) and breast cancer risk Current Research in Translational Medicine 65:14 1106
(2017) Namazi F, Sharifi-Tehrani M, Shabani L (2017) Anatomical Study On Fritillaria Species In Iran Bangladesh J. Bot. 46:93-101 1106
(2017) Mortazavi M, Turkzadeh Mahani M, Nezafat , Malekpour , Hemmati R, Zarenezhad , Maleki , Hosseini S, Pazhoomand (2017) Molecular Docking and Rare Codons Evaluation in the Luciola Lateralis luciferase, 5 an in Silico Study Biomacromolecular journal 3:1-5 1106
(2017) Montazeri F, Mokhtari A (2017) Ab-initio investigation of absorption energy and cohesive energy interstellar molecules; Propaynal, propenal and propanal JOURNAL OF OCCULTATION AND ECLIPSE 4:29-33 1106
(2017) Momeni borujeni L, Shareghi B, صبوري , Farhadian S (2017) A spectroscopic and thermal stability study on the interaction between putrescine and bovine trypsin International Journal of Biological Macromolecules 94:145-153 1106
(2017) Mokhtari F, Rafiei F, Shabani L, Shiran B (2017) Differential expression pattern of transcription factors BIOLOGIA PLANTARUM 61:227-234 1106
(2017) Mokhtari A, Soleimanian Boroujeni V, Aleebrahm dehkordi H, Dastafkan K (2017) Applying the X-ray diffraction analysis for estimating the height and width of nanorods in low symmetry crystal multiphase materials Journal of Crystal Growth 478:58-63 1106
(2017) Moghadasi F, Mardaani M, Rabani H (2017) Study of electronic transmission coefficient of a benzene molecule in the presence of Hubbard interaction Journal of Applied Physics 7:65-71 1106
(2017) Mobini-Dehkordi M, محجوبي , Saffar B, کسايي (2017) Isolation of Taxol-Producing Endophytic Fungi from Iranian Yew Through Novel Molecular Approach and Their Effects on Human Breast Cancer Cell Line Current Microbiology 74:702-709 1106
(2017) Mardaani M, Rabani H, Borzouei M (2017) Study of Aharonov-Bohm Effect on the Electronic Conductance of Bent Graphene Nanoribbons Nanomeghyas 12:223-229 1106
(2017) Mansouri A, Mahnam K (2017) Designing New Surfactant Peptides for Binding to Carbon Nanotubes via Computational Approaches Journal of Molecular Graphics and Modelling 74:61-72 1106
(2017) Mahnam K, Raisi F (2017) A theoretical and experimental study of calcium, iron, zinc, cadmium and sodium ions absorption by aspartame Journal of Biological Physics 43:87-103 1106
(2017) Mahnam K, Foruzandeh S, Mirakhorli N, Saffar B (2017) Experimental and theoretical studies of cadmium ions absorption by a new reduced recombinant defensin Journal of Biomolecular Structure and Dynamics 26:1-11 1106
(2017) Khosravani A, RASTEGAR-POUYANI E, RASTEGAR-POUYANI N, Oraie H, J. PAPENFUSS6 T (2017) Resolving species delimitation within the genus Bunopus Blanford, 1874 (Squamata: Gekkonidae) in Iran using DNA barcoding approach zootaxa 4365:467-479 1106
(2017) Kharazian N, Hashemi M (2017) Chemotaxonomy and morphological studies in five Marrubium L. species in Iran Iranian Journal Siences and Technology, A, Springer 41:17-31 1106
(2017) Khalaj M, Kiani S, Khoshgoftarmanesh A, Amooaghaei R (2017) Growth, Quality and Physiological Characteristics of Gerbera (Gerbera jamesonii L.) Cut Flowers in Response to Different NO3¯:NH4+ Ratios Horticulture Environment and Biotechnology 58:313-323 1106
(2017) Hosseinkhani S, Emamgholi zadeh E, Sahebazzamani F, Ataei ,, Hemmati R (2017) Luciferin Regenerating Enzyme (LRE) crystal Structure is solved but the function still is unclear Photochemistry and photobiology 93:429-435 1106
(2017) Homaei A, Stevanato R, Etemadipour R, Hemmati R (2017) Purification, catalytic, kinetic and thermodynamic characteristics of a novel ficin from Ficus johannis Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 10:360-366 1106
(2017) Heydarnejad M, مشرفي , Mobini-Dehkordi M, Fattahian Dehkordi R (2017) HISTO-IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF ZNO NANOPARTICLES IN MICE (MUS MUSCULUS) Bulletin of Pure and Applied Sciences Section A –Zoology 36:102-116 1106
(2017) Heydarnejad M, Ebrahimi E, Kamrani ٍ, Safari O (2017) Daily rhythms of locomotor and demand-feeding activities in Schizothorax pelzami (Kessler, 1870) CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL 34:1366-1376 1106
(2017) Hassanpour H, Khalaji-Pirbalouty V, Adibi M, Nazari H (2017) Involvement of peroxisome proliferator-activated receptors in the estradiol production of ovine Sertoli cells Veterinary Research Forum 3:251-257 1106
(2017) Hashemifar T, Mokhtari A, Soleimanian Boroujeni V (2017) (Electronic, Structural and Magnetic Properties of the Sr2CoWO6 Double Perovskite Using GGA (+U Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 30:497-503 1106
(2017) Hasanzadeh F, Kharazian N, پريشاني (2017) Floristic, Life Form, and Chorological Studies of Saldaran Protected Region, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran Journal of Genetic Resources 3:113-129 1106
(2017) Haji Hosseini M, کاوه باباحيدري , Haddadi H, ذولفنون (2017) A novel organic gas steam-liquid extraction method for the selective extraction of cobalt from water samples Separation Science and Technology 52:2632-2640 1106
(2017) Ghafari S, Komeilian M, Hashemi M, Oushani S, Rigi G, Rashidieh B, Yarahmadi K (2017) Molecular docking based screening of Listeriolysin-O Bioinformation 13:160-163 1106
(2017) Fattahian Dehkordi R, Reisi nafchi M, Heydarnejad M, Mohebbi A (2017) Serum biochemical status and morphological changes in mice ovary associated with copper oxide nanoparticles after thiamine therapy Journal of HerbMed Pharmacology 6:21-26 1106
(2017) Farrokhnia M, Mahnam K (2017) Molecular Dynamics and Docking Investigations of Several Zoanthamine-Type Marine Alkaloids as Matrix Metaloproteinase-1 Inhibitors Iranian Journal of Pharmaceutical Research 16:173-186 1106
(2017) Esmaili E, Mardaani M, Rabani H (2017) The electronic conductance of a nanowire including vibrating surface atoms Journal of Research on Many-body Systems 1:1-6 1106
(2017) Emadi-Baygi M, صديقي , نوربخش , نيکپور (2017) Pseudogenes in gastric cancer pathogenesis: a review article Briefings in Functional Genomics 16:348-360 1106
(2017) Dehghani M (2017) Gauging the Relativistic Particle Model on the Noncommutative Plane Int J Theor Phys 56:1793-1806 1106
(2017) Asgharzadeh S, Reiisi S, TABATABAIEFAR M, Hashemzadeh M (2017) Screening of Myo7A Mutations in Iranian Patients with Autosomal Recessive Hearing Loss from West of Iran Iranian Journal of Public Health 46:76-82 1106
(2017) Asgharzade S, Tabatabaiefar , Modarressi M, Ghahremani M, Reiisi S, Tahmasebi P, Abdollahnejad , Hashemzadeh (2017) A novel TECTA mutation causes ARNSHL International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 92:88-93 1106
(2017) Asadpour S (2017) Vortex-assisted ionic liquid microextraction coupled to flame atomic absorption spectrometry for determination of trace levels of cadmium in real samples Journal of Advanced Research 4:35-41 1106
(2017) Asadpour S (2017) Quantitative Structure-Retention Relationships Study of Phenols Using Neural Network and Classic Multivariate Analysis Asian Journal of Chemistry 23:2571-2576 1106
(2017) Asadpour S (2017) Prediction of feed abrasive value by artificial neural networks and multiple linear regression Neural Computing and Applications 21:905-909 1106
(2017) Asadpour S (2017) Preconcentration Procedure using Vortex Agitator System for Determination of Trace Levels of Cadmium by Flame Atomic Absorption Spectrometry Journal of the Brazilian Chemical Society 23:1630-1635 1106
(2017) Asadpour S (2017) On-line preconcentration of ultra-trace thallium(I) in water samples with titanium dioxide nanoparticles and determination by graphite furnace atomic absorption spectrometry Arabian Journal of Chemistry 9:1833-1839 1106
(2017) Asadpour S (2017) Comparison of the 3-phase segmented linear regression and artificial neural network models to predict broiler hatchability Journal of Applied Poultry Research 20:447-453 1106
(2017) Asadpour S (2017) A comparison of artificial neural networks with other statistical approaches for the prediction of true metabolizable energy of meat and bone meal Poultry Science 89:1562-1568 1106
(2017) Amooghorban E, Aleebrahim E (2017) Entanglement dynamics of two two-level atoms in the vicinity of an invisibility cloak PHYSICAL REVIEW A 96:0123391-01233910 1106
(2017) Amooaghaei R, نوروزي , Saeri M (2017) Impact of zinc and zinc oxide nanoparticles on the physiological and biochem processes in tomato and wheat. ‌ ( سابق Can J Bot ) Botany 95:441-455 1106
(2017) Amooaghaei R, مرداني (2017) Effect of vermicompost on growth, essential oil and health of Thymus vulgaris compost science and Utilization 3:166-177 1106
(2017) Amooaghaei R, طباطبايي فر (2017) Osmopriming-induced salt tolerance during seed germination of alfalfa most likely mediates through H2O2 signaling and upregulation of heme oxygenase Protoplasma 254:1791-1803 1106
(2017) Amooaghaei R, زنگنه مدار , انتشاري (2017) Role of two-side crosstalk between NO and H2S on improvement of mineral homeostasis and antioxidative defense in Sesamum indicum under lead stress Ecotoxicity and Environmental safty 139:210-218 1106
(2017) Amooaghaei R, احمدي (2017) Triangular interplay between ROS,ABA and GA in dormancy alleviation of Bunium persicum seeds by cold stratification Russian J plant physiology. 64:588-599 1106
(2017) Albadi J, منصورنژاد (2017) Selective Aerobic Oxidation of Alcohols into Carbonyl Compounds Promoted by Recyclable CuO-CeO2 nanocomposite in Aqueous Media Jordan journal of chemistry 10:187-193 1106
(2017) Albadi J, علي حسين زاده , منصورنژاد , کاوياني (2017) Novel Metal Oxide of CuO-ZnO Nanocatalyst Efficiently Catalyzed the Synthesis of 2-Amino-4H-chromenes in Water Synthetic communications 45:495-503 1106
(2017) Albadi J, علي حسين زاده , منصورنژاد (2017) AEROBIC OXIDATION OF ALCOHOLS CATALYZED BY A NEW ZnO-SUPPORTED COPPER OXIDE NANOCATALYST IN AQUEOUS MEDIA Synthetic communications 45:877-885 1106
(2017) Albadi J, علي حسين زاده , جلالي , شهرضايي , منصورنژاد (2017) Highly dispersed cobalt nanoparticles supported on a mesoporous Al2O3: An efficient and recyclable catalyst for aerobic oxidation of alcohols in aqueous media Molecular Catalysis 440:133-139 1106
(2017) Albadi J, توکلي (2017) Efficient One-pot Synthesis of 12-Aryl-8,9,10, 12-Tetrahydrobenzo[a]xanthen-11-ones Catalyzed by CuO-CeO2 Nanocomposite Under Solvent-free Conditions Chiang mai journal of sciences 44:1497-1503 1106
(2017) Albadi J, Shirini F, Ghabezi B, Seiadatnasab T (2017) Melamine trisulfonic acid catalyzed regioselective nitration of aromatic compounds with sodium nitrate under solvent-free conditions Arabian Journal of Chemistry 10:509-513 1106
(2017) Albadi J, Shahriari A, Tajik H (2017) Efficient Approach for the Synthesis of 2H-indazolo[2,1- b]phthalazine-triones Catalyzed by CuO-ZnO Nanocatalyst in Water Jordan Journal of Chemistry 10:130-133 1106
(2017) Albadi J, Momeni A, Mansournezhad A (2017) Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reactions over Gold Nanoparticles Supported on CuO-ZnO Metal Oxide in Aqueous Medium Jprdan journal of chemistry 12:233-239 1106
(2017) Albadi J, Mansournezhad A (2017) Aqua-mediated multicomponent synthesis of various 4H-pyran derivatives catalyzed by poly (4-vinylpyridine)-supported copper iodide nanoparticle catalyst Research on Chemical Intermediates 42:5739-5752 1106
(2017) Albadi J, Alihosseinzadeh A, Mardani M (2017) Efficient approach for the chemoselective acetylation of alcohols catalyzed by a novel metal oxide nanocatalyst CuO?ZnO Chinese Journal of Catalysis 36:308-315 1106
(2017) Albadi J, Alihosseinzadeh A, Mansournezhad A (2017) Regioselective Synthesis of 1,2,3-Triazoles Catalyzed Over ZnO Supported Copper Oxide Nanocatalyst as a New and Efficient Recyclable Catalyst in Water acta chimica slovenica 62:617-624 1106
(2016) گنجي ارجنکي , Emadi-Baygi M, نيکپور (2016) The Potential Mechanism of ZFX Involvement in the Cell Growth Research in Molecular Medicine 4:24-29 1106
(2016) گنجي ارجنکي , Emadi-Baygi M, Teimori H, مرادي چالشتري , مهرزاد (2016) ZFX Overexpression in Breast Cancer Positively Correlates with Metastasis Research in Molecular Medicine 4:45-49 1106
(2016) پوراحمديان , طباطبائي فر , Reiisi S, عليپور , فتاحي , هاشم زاده (2016) Genetic Linkage Analysis of DFNB40 and DFNB48 loci in Families withAutosomal Recessive Non-Syndromic Hearing Loss (ARNSHL) from Western Journal of Isfahan Medical School 374:214-220 1106
(2016) نصراله زاده , Emadi-Baygi M, Schulz W, نيکپور (2016) Long noncoding RNAs in gastric cancer carcinogenesis and metastasis Brief Funct Genomics. 3:129-145 1106
(2016) ميران زاده مهابادي , Emadi-Baygi M, نيکپور , کليشادي (2016) Association study between metabolic syndrome and rs8066560 polymorphism in the promoter region of SREBF-1 gene in Iranian children and adolescents International journal of preventive medicine 7:4 1106
(2016) ميران زاده مهابادي , Emadi-Baygi M, نيکپور , مستوفي زاده , Hovsepian S, Hashemipour M (2016) Analysis of the T354P mutation of the sodium /iodide cotransporter gene in children with congenital hypothyroidism due to dyshormonogenesis Advanced Biomedical Re 1106
(2016) مهرفرجام , اسماعيلي , Shabani L, ابراهيمي (2016) Induction of pancreatic b cell gene expression in mesenchymal stem cells Cell Biology International 40:486-500 1106
(2016) مرشدبهبهاني , Amooghorban E, مهدي فر (2016) Spontaneous emission and the operation of invisibility cloaks Physical Review A 94:0138541-01385416 1106
(2016) قنادي , Shabani L, يکدانه (2016) Cytotoxic, antioxidant and phytochemical analysis of Gracilaria species from the Persian Gulf Advanced Biomedical Research 21:37-41 1106
(2016) صادقياني , شاهي , باقري , Reiisi S, رحيميان , رشيدي , شفيقي , هاشم زاده , رفيعيان , رمضاني , شيرزاد (2016) Comparing the Expression Levels of mRNA for MMP-7 in Gastric Mucosa of Patients with H. pylori Infection and Uninfected Patients Journal of Mazandar 1106
(2016) شيراني بيد آبادي , Semnani A, حبيب اللهي , Haddadi H, Narimani M (2016) Synthesis and application of magnetic NaY zeolite composite immobilized with ionic liquid for adsorption desulfurization of fuel using response surface methodology Journal of Porous M 1106
(2016) شيراني بيد آبادي , Haddadi H, رضايي , Semnani A, حبيب الهي (2016) Solid-Phase Extraction Combined with Dispersive Liquid–Liquid Microextraction for the Simultaneous Determination of Deltamethrin and Permethrin in Honey by Gas Chromatography–Mass Spectrome 1106
(2016) شهرياري , Moradi M, Raeisi M (2016) An experimental study of thermal diffusivity of Au nanoparticles: effects of concentration particle size Journal of Theoretical and Applied Physics 5:1-5 1106
(2016) شريف پور , Haddadi H, قايدي , اسفرام , وانگ (2016) Simultaneous and rapid dye removal in the presence of ultrasound waves and a nano structured material: experimental design methodology, equilibrium and kinetics RSC Advances 6:5101-5110 1106
(2016) زماني , گلکار , فرشباف , Emadi-Baygi M, تاج آبادي , جعفري , اخوان , تقي زاده , معمار زاده , عاصمي (2016) Clinical and metabolic response to probiotic supplementation in patients with rheumatoid arthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled tri 1106
(2016) رييسي دهکردي , Ahadi (2016) Studying mutation in GABRG2 Gene involved in occurrence of grand Mal epilepsy among Iranian patients using PCR-SCCP/HA methodology International Journal of Medical Research & Health Sciences 10:65-72 1106
(2016) رضايي , Emadi-Baygi M, هوفمان , Schulz W, نيکپور (2016) Altered expression of LINC-ROR in cancer cell lines and tissues Tumour Biol. 37:1-7 1106
(2016) خليليان , Semnani A, رينان , Haddadi H (2016) Optimization and kinetic studies of photodegradation of Rhodamine B with immobilized Ag-, S-, and N-doped TiO 2 under visible irradiation: using Box–Behnken designs (BBDs), multivariate curve resolution (MCR-A 1106
(2016) خليليان , Semnani A, Haddadi H, Nekoeinia M (2016) Multiresponse Optimization of a Hydraulic Oil Formulation by Mixture Design and Response Surface Methods Journal of Tribology 138:21801-21805 1106
(2016) خليلي بروجني , Soleimanian Boroujeni V, Mokhtari A (2016) Developing a method for the evaluation of dislocation parameters from the Rietveld refinement procedure Powder Diffraction 31:198-204 1106
(2016) خزاعلي ا, Haddadi H, زرگر , حاتمي (2016) Response surface methodology based on central composite design as a chemometric tool for optimizing dispersive liquid–liquid microextraction for determining ultra-trace amounts of zinc in oil and water samples Anal 1106
(2016) حسيني کوپائي , Shareghi B, Saboury A, داور , Semnani A, اويني (2016) Green synthesis of zinc oxide nanoparticles and their effect on the stability and activity of proteinase k RSC Advances 6:42313-42323 1106
(2016) باقر زاده , Haddadi H, ايران پور مبارکه (2016) Electrochemical evaluation and surface study of magnetite/PANI nanocomposite for carbon steel protection in 3.5% NaCl Progress in Organic Coatings 101:149-160 1106
(2016) اصغرزاده , هاشم زاده , طباطبائي فر , Reiisi S, مدرسي (2016) MUTATION IN SECOND EXON OF MYO15A GENE CAUSE OF NONSYNDROMIC HEARING LOSS AND ITS ASSOCIATION IN THE ARAB POPULATION IN IRAN. Genetika 48:587-569 1106
(2016) اسدي فارساني , Ayat H (2016) Study of IGF-1 and OCT4genes expression in the early stages of embryonic development by Multiplex RT-PCR Der Pharmacia Lettre 8:113-116 1106
(2016) ادواي , Sharifi-Tehrani M (2016) Taxonomic Relationships of Ten Fritillaria Species of Subgenera Fritillaria and Theresia Based on Analysis of Flower Qualitative and Quantitative Morphological Characters Journal of Genetic Resources 2:11-22 1106
(2016) ابراهيمي جابري , Mokhtari A, Soleimanian Boroujeni V (2016) Electronic, Structural, and Magnetic Properties of the Double Perovskite Ba2MnMoO6 in Different Phases Using Hubbard Model J Supercond Nov Magn 29:1339-1346 1106
(2016) آخوندي , نيکپور , Emadi-Baygi M (2016) In silico analysis of deleterious single nucleotide polymorphisms in human BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase B gene Metagene 9:142-150 1106
(2016) Soleimanian Boroujeni V, Ghasemi Varnamkhasti M (2016) Influence of Oxygen Partial Pressure on Opto-Electrical Properties, Crystallite Size and Dislocation Density of Sn Doped In2O3 Nanostructures Journal of Electronic Materials 10:5395-5403 1106
(2016) Soleimanian Boroujeni V, Fallah M, Aghdaee R (2016) Correlation between the microstructure and gas sensing characteristics of nanocrystalline ZnO thin films Materials science Materials in electronics 27:1946-1954 1106
(2016) Soleimani M, Mahnam K, Mirmohammad-Sadeghi H, Sadeghi-Aliabadi H, Jahanian-Najafabadi A (2016) Theoretical design of a new chimeric protein for the treatment of breast cancer Research in Pharmaceutical Sciences 11:187-199 1106
(2016) Shareghi B, حسيني کوپائي , صبوري , داور (2016) The Effect of Spermidine on the Structure, Kinetic and Stability of Proteinase K: Spectroscopic and Computational Approaches RSC Advances 6:105476-105486 1106
(2016) Shareghi B, حسيني کوپائي , صبوري , داور (2016) Molecular Investigation on the Interaction of Spermine with Proteinase K by Multispectroscopic Techniques and Molecular Simulation Studies International Journal of Biological Macromolecules 94:406-414 1106
(2016) Shareghi B, Momeni borujeni L, صبوري , Farhadian S (2016) Comparative Studies on the Interaction of Spermidine with Bovine Trypsin by Multispectroscopic and Docking Methods Journal of Physical Chemistry B 120:9632-9641 1106
(2016) Shahsanaee M, Doudi M, Ahadi (2016) THE STUDY OF SIMULTANEOUS RESISTANCE TO HEAVY METALS AND ANTIBIOTICS IN RESISTANT BACTERIA TO SILVER AND CADMIUM ISOLATED FROM THE WASTEWATER International Journal of Molecular and Clinical Microbiology :643-651 1106
(2016) Shahi H, Bahreiny R, Reiisi S (2016) Helicobacter pylori and Its Virulence Factors' Effect on Serum Oxidative DNA Damages in Adults With Dyspepsia Acta Medica Iranica 54:704-708 1106
(2016) Roshanzamir M (2016) Pauli isotonic oscillator with an anomalous magnetic moment in the presence of the Aharonov–Bohm effect: Laplace transform approach Theoretical and Mathematical Physics 186:286-293 1106
(2016) Reiisi S, Tabatabaiefar M, Sanati M, Hashemzadeh Chaleshtori M (2016) Screening of DFNB3 in Iranian families with autosomal recessive non-syndromic hearing loss reveals a novel pathogenic mutation in the MyTh4 domain of the MYO15A gene in a linked family  1106
(2016) Rabani H, Mardaani M, Moghbel S (2016) The effect of bond defect movement on the electronic conductance of linear and cyclic nanostructures Iranian journal of physics research 16:225-230 1106
(2016) Pourahmadiyan A, Tabatabaiefar M, Reiisi S, Alipour P, Fatahi N, Hashemzadeh M (2016) Genetic linkage analysis of DFNB7/11 locus in patients with autosomal recessive non syndromic hearing loss from Hamedan province Journal of Shahrekord University of Medi 1106
(2016) Pourahmad R, Pasand S (2016) Overexpression of SOS genes in ciprofloxacin resistant Escherichia coli mutants Gene (ELS) 576:115-118 1106
(2016) Pesarakloo A, Rastegar-Pouyani E, Rastegar-Pouyani N, Kami H, Najibzadeh , Khosravani A, Oraie H (2016) The first taxonomic revaluation of the Iranian water frogs of the genus Pelophylax (Anura: Ranidae) using sequences of the mitochondrial genome Mitocho 1106
(2016) Moradi M, منوچهري , کياني (2016) MAGNETO-OPTICAL PROPERTIES OF Co-Zn FERRITE THIN FILMS journal of optical technology 83:1-4 1106
(2016) Momeni borujeni L, Shareghi B, صبوري , Farhadian S (2016) The effect of spermine on the structure, thermal stability and activity of bovine pancreatic trypsin RSC Advances 6:60633-60642 1106
(2016) Mirzaei M, Saffar B, Shareghi B (2016) Cloning, Codon Optimization and Expression of Yersinia Intermedia Phytase Gene in E.coli IJB 14:63-69 1106
(2016) Marri S, Kalantari Z, Esmaili J (2016) Deeply quasi-bound state in single- and double-K nuclear clusters European Physical Journal A 52:3611-3619 1106
(2016) Mardaani M, Rabani H, Moghadasi F (2016) Dependence of electronic conductance of a carbon nanoring on the position of contacts and the applied magnetic field Iranian Journal of Physics Research 15:357-363 1106
(2016) Khosravani A, Rastegar-Pouyani N, Rastegar-Pouyani E, Hosseinian Yousefkhani S, Oraie H (2016) “To be or not to be”, Lacerta mostoufii Baloutch, l976 (Squamata: Lacertidae) in Iran iranian journal of animal biosystematics 12:1-6 1106
(2016) Khalaji-Pirbalouty V, J Raupach M (2016) DNA barcoding and morphological studies confirm the occurrence of three Zootaxa 4200:153-173 1106
(2016) Khalaji-Pirbalouty V (2016) A new species of Cymodoce from Iran (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) with remarks on the status of Cymodoce manorii (Nooruddin, 1965) comb. nov. and Cymodoce spinula Yousuf & Javed, 2001 Zootaxa 4084:267-276 1106
(2016) Jalali M, Sharifi-Tehrani M, ShirMardi H (2016) Flora of Jahanbin Mountain Area: A Contribution to Flora of the Central Zagros Region of Iran Journal of Genetic Resources 2:29-46 1106
(2016) Hossinpour M, Mobini-Dehkordi M, Teimori H (2016) Quantitative Gene Expression of ERG9 in Model Saccharomyces cerevisiae: Chamomile Extract For Human Cancer Treatment Journal of Clinical and Diagnostic Research 10:5-8 1106
(2016) Heydarnejad M, بابايي زاده , قاسمي پيربلوطي , خامسي پور , مقتدايي خوراسگاني , حيدري سورشجاني (2016) WOUND HEALING ACTIVITY OF EXTRACT FROM THYMUS DAENENSIS IN BURN WOUND MODEL: AN EXPERIMENTAL ANIMAL STUDY Acta Poloniae Pharmaceutica 73:1615-1622 1106
(2016) Heydarnejad M, Jafarzadeh Samani H (2016) Sex Differential Influence of Acute Orally-administered Silver nanoparticles (Ag-NPs) on Some Biochemical Parameters in Kidney of Mice Mus musculus Journal of lan r u o J Nanomedicine & Nanotechnology 7:1-5 1106
(2016) Haddadi H, رياحي فارساني (2016) Selective Oxidation of Sulfides to Sulfones by H2O2 Catalyzed by Fe-Substituted Sandwich Type Polyoxometalate Journal of Cluster Science 27:373-376 1106
(2016) Ghorbani E, Shahbazi F, Mosadeq H (2016) Quantum phase diagram of distorted J1-J2 Heisenberg S=1/2antiferromagnet in honeycomb lattice: a modified spin wave study J. Phyc. C . condensed matter 28:406001-406012 1106
(2016) Ghasemi Varnamkhasti M, شهرياري (2016) Characterization of thermal diffusivity and optical properties of Ag Optik 126:2104-2107 1106
(2016) GHOLAMIFARD A, RASTEGAR-POUYANI2 N, RASTEGAR-POUYANI E, KHOSRAVANI A, HOSSEINIAN YOUSEFKHANI S, Oraie H (2016) A new species of the genus Microgecko Nikolsky, 1907 (Sauria: Gekkonidae) from southern Iran zootaxa 4093:26-40 1106
(2016) Farhadian S, Shareghi B, صبوري , کاظمي , Raisi F, حيدري (2016) Molecular Aspects of the Interaction of Spermidine and a-chymotrypsin International journal of Biological Macromolecule 92:523-532 1106
(2016) Farhadian S, Shareghi B, Saboury A, اويني (2016) The influence of putrescine on the structure,enzyme activity and stability of a-chymotrypsin RSC Advances 6:29264-29278 1106
(2016) Farhadian S, Shareghi B, Momeni borujeni L, صبوري (2016) Counteraction of lactose on the thermal stability and activity of a-chymotrypsin: Thermodynamic, kinetic and simulation studies RSC Advances 6:72201-72212 1106
(2016) Farhadian S, Shareghi B (2016) Molecular aspects of the interaction of spermidine and ?-chymotrypsin international Journal of Biological Macromolecules 92:523-532 1106
(2016) Esmaili E, Mardaani M, Rabani H (2016) Longitudinal and transverse vibration control of electronic conductance of a ladder-like graphene nanoribbon Superlattices and Microstructures 97:591-597 1106
(2016) Elahian F, Reiisi S, Shahidi , Mirzaei S (2016) High-throughput bioaccumulation, biotransformation, and production of silver and selenium nanoparticles using genetically engineered Pichia pastoris Nanomedicine 17:853-863 1106
(2016) Dehghan M, Pourahmad R, Zarghampoor F (2016) Calcitonin receptor AluIand Taq1 calcitonin genes polymorphism in 45 and over 45 year old women and their association with bone density Acta Inform Med 24:239-243 1106
(2016) Dehghan M, Pourahmad R (2016) The effect of some polymorphisms in vitamin D receptor gene in menopausal women with osteoporosis Journal of Clinical and Diagnostic Research 10:6-10 1106
(2016) Bigham-Sadegh A, Arabi M, کريمي قهفرخي , Karimi I, Oryan A (2016) Tendon injury healing with G90 in a rabbit model: biomechanical and histopathological evaluation Veterinarski Arhiv 86:407-420 1106
(2016) Bigham-Sadegh A, Arabi M, کريمي قهفرخي , Karimi I, Oryan A (2016) Tendon injury healing with G-90 in a rabbit model: biomechanical VETERINARSKI ARHIV 86:407-420 1106
(2016) Bakhtiari N, Hosseinkhani S, Soleimani M, Hemmati R, Noori-Zadeh A, Javan M, Tashakor A (2016) Short-term ursolic acid promotes skeletal muscle rejuvenation through enhancing of SIRT1 expression and satellite cells proliferation Biomedicine & Pharmacother 1106
(2016) Arabi M (2016) Evaluation the effect of silver nanoparticles on oxidative stress biomarkers Nanomedicine Journal 3:179-185 1106
(2016) Amooghorban E, Wubs M (2016) Quantum optical effective-medium theory for layered metamaterials Submitted (2016). 1:1-1 1106
(2016) Amooaghaei R, روح الهي (2016) Effect of sodium nitroprusside on responses of Melissa officinallis to bicarbonate exposure and direct Fe deficiency Photosynthetica 54:1-12 1106
(2016) Albadi J, Mansournezhad A (2016) Poly(4-vinylpyridine)/ICl: An efficient system for the regioselective iodination of activated aromatic compounds Jordan Journal of Chemistry 11:68-76 1106
(2015) نيکپور , Emadi-Baygi M, فاطمي , کليشادي (2015) Absence of association between –286C>A>T polymorphism in the CRP gene and metabolic syndrome in Iranian pediatric Advanced Biomedical Research 4:210-216 1106
(2015) نهغشده ا, Samimi H (2015) Nickel-Catalyzed One-Pot, Three-Component Synthesis of 3,4-Disubstituted Isoxazole-5(4H)-ones in Aqueous Medium Chiang Mai J. Sci. 42:1-11 1106
(2015) ميران زاده , ميران زاده مهابادي , نيکپور , Emadi-Baygi M, کليشادي (2015) Comparison of TaqMan Real-Time and Tetra-Primer ARMS PCR Techniques for Genotyping of Rs 8066560 Variant in Children and Adolescents with Metabolic Syndrome Adv Clin Exp Med 24:951-9 1106
(2015) ملک پور , قاسمي پيربلوطي , سليمي , Shabani L, Sharifi-Tehrani M, حامدي (2015) Antimicrobial and antioxidant activities and total phenolic content of Tanacetum polycephalum Schutz.Bip Indian journal of traditional knowledge 14:370-375 1106
(2015) مقني , Reiisi S, شاهي (2015) Study of Association between Helicobacter pyloriInfection and Microalbuminuria in Type-2 Diabetic Patients Journal of Pure and Applied Microbiology 9:3367-3372 1106
(2015) محمدي فارساني , Ayat H, Ahadi (2015) Molecular Modeling and Docking Studies on the First Chlorotoxin-Like Iranian Journal of Toxicology 9:1368-1376 1106
(2015) فتاحي , طباطبائي فر , Reiisi S, عليپور , پوراحمديان , هاشم زاده (2015) Genetic linkage analysis of DFNB59 loci involved in autosomal recessive non-syndromic hearing loss (ARNSHL) in western provinces of Iran Journal of Shahrekord University of Medical Sci 1106
(2015) عموآقايي ر، وفادار اصفهان ف (2015) بررسي اثر قارچ ميکوريز و ريزوباکتري هاي محرک رشد گياه بر سرعت رشد، زمان گلدهي و الگوي تجمع استويوزايد در گياه استويا. (Stevia rebaudiana Bert.) مجله تحقيقات گياهان دارويي و معطر 31:220-234 1106
(2015) عموآقايي ر، نيک انديش ف (2015) اثر تلقيح ريشه دو رقم يونجه با جدايه¬هائي از گونه¬هاي سينوريزوبيوم و باسيلوس بر رشد، مقدار کلروفيل و تماميت غشاي سلول در شرايط تنش شوري مجله پژوهشهاي گياهي 28:140-152 1106
(2015) عموآقايي ر (2015) اثر تلقيح ريشه دو رقم يونجه با سينوريزوبيوم و باسيلوس بر رشد، مقدار کلروفيل و تماميت غشاي سلول در شرايط تنش شوري مجله پژوهشهاي گياهي 48:140-154 1106
(2015) عليپور , طباطبائي فر , Reiisi S, فتاحي , پوراحمديان , هاشم زاده (2015) Genetic linkage analysis of the DFNB63 locus in families with autosomal recessive nonsyndromic hearing loss from Hamadan and Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces, Iran Journal of Isfah 1106
(2015) صدري زاده , پرچمي , Reiisi S, هاشم زاده , حاج هاشمي (2015) Screening BRCA1 and BRCA2 mutation frequencies in breastcancer patients of west Iran reveals a novel polymorphism in EUROPEAN JOURNAL of oncology :- 1106
(2015) شيراني بيد آبادي , Semnani A, Shakoori Langeroodi H, Haddadi H (2015) Relationship between flash points of some binary base oils and their constituent oils Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia 29:229-237 1106
(2015) شيراني بيد آبادي , Semnani A, Habibollahi S, Haddadi H (2015) Ultrasound-assisted, ionic liquid-linked, dual-magnetic multiwall carbon nanotube microextraction combined with electrothermal atomic absorption spectrometry for simultaneous determination of c 1106
(2015) شهرياري , Moradi M, Ghasemi Varnamkhasti M (2015) Investigation of nonlinear optical properties of Ag nanoparticles International Journal of Optics and Photonics (IJOP) 9:107-114 1106
(2015) شهرياري , Ghasemi Varnamkhasti M, Zamiri R (2015) Characterization of thermal diffusivity and optical properties ofAg nanoparticle Optik 126:2104-2107 1106
(2015) شاهي , Reiisi S, بحريني , باقري , سليم زاده , شيرزاد (2015) Association Between Helicobacter pylori cagA, babA2 VirulenceFactors and Gastric Mucosal Interleukin-33 mRNA Expression Int J Mol Cell Med 4:227-234 1106
(2015) شاهسنايي , Ahadi , دودي (2015) BIOSORPTION OF SILVER BY STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA STRAIN MS8 ISOLATED FROM WASTEWATER OF SILVERSMITH’S WORKSHOP IN ISFAHAN JOURNAL OF MICROBIAL WORLD 8:158-167 1106
(2015) سلطاني خراجي , Haddadi H, عسگري , رجب زاده (2015) Adsorptive stripping voltammetric detectio microextraction followed by gas chromatography n of thorium on themulti-walled carbon nanotube modified screen printed electrode Sensors and Actuators B 220:1212- 1106
(2015) سلطاني خراجي , Haddadi H, Asgari M, Semnani A (2015) Stripping voltammetric detection of thorium on the oxine modified carbon paste electrode Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 304:603-607 1106
(2015) دانشمندي , کريمي , پورفتح اله , Emadi-Baygi M (2015) PDL-1/PDL-2 blockade in mice dendritic cells by RNAi techniques to induce antitumor immunity Immunotherapy 7:1145-1158 1106
(2015) حيدرنژاد س، کبوتري کتج ج، فتاحيان ر، رئيسي واناني ص (2015) بررسي هيستومرفقومتريک تاثير Journal of HerbMed Pharmacology 4:20-24 1106
(2015) حيدرنژاد س، جعفرزاده ساماني ح، کبيري م (2015) بررسي هيستوپاتولوژيک تأثيرات حاد نانو ذرات نقره بر کبد و کليه و تغييرات سلول هاي خوني طي درمان خوراکي در جنس نر موش سفيد آزمايشگاهي مجله دانشگاه علوم پسشکي شهرکرد/ 17:97-107 1106
(2015) حيدرنژاد س (2015) تاثيرخوراکي نانوذرات نقره بر پارامترهاي بيوشيميايي کليه)کراتينين و(BUN والکتروليت هاي خون درجنس نر موش سفيد آزمايشگاهي مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1:1-1 1106
(2015) حيدر زاده , Ahadi , Panahi , صادقي زاده (2015) Tumor Suppressor p53 Can Protect Normal Cells Against Dendrosomal CurcuminInduced Apoptosis Biomacromolar journal 1:220-229 1106
(2015) جعفرپوربروجني , Ayat H, Ahadi (2015) Design and Antigenic Epitopes Prediction of a New Trial Recombinant Multiepitopic Rotaviral Vaccine: In Silico Analyses VIRAL IMMUNOLOGY 28:1-6 1106
(2015) بهاري , Emadi-Baygi M, نيکپور (2015) miR-17-92 host gene, uderexpressed in gastric cancer and its expression was negatively correlated with the metastasis Indian Journal of Cancer 52:22-25 1106
(2015) اميني , Mobini-Dehkordi M, خسروي فارساني , تيموري (2015) Anticancer activity of ethanolic extract of propolis on AGS cell line Journal of HerbMed Pharmacology 4:29-34 1106
(2015) اطرشي م، وفادار اصفهان ف، عموآقايي ر (2015) اثر قارچ ميکوريزي و باکتري محرک رشدبر سرعت رشد، زمان گلدهي و الگوي تجمع استويوزايد در گياه استويا دوماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران 31:220-234 1106
(2015) Ziaei S, Nahvi I, Mobini-Dehkordi M (2015) Pproduction of ethanol from starch by recombinant saccharomyces cerevisiae strain expressing the alpha-amylase gene Inter J Analytic Pharma Biomed Sci 4:33-37 1106
(2015) Zabihi T, کرباسي زاده , Ahadi (2015) Comparative Analysis of Three Methods for Determination of Imipenem Resistance in Pseudomonas aeruginosa journal of Medical Bacteriology 4:37-41 1106
(2015) Yarmohammadi P, Arabi M (2015) Nanosilver and Silver Nitrate induced toxicity in a subacute murine dermal model International Journal of Nano Dimension 6:183-188 1106
(2015) Torabi Z, Rafiei F, Shabani L, Danesh Shahraki A (2015) Physiological and Molecular Response of Annual Medicago Species to Juglone Acta Physiologia Plantarum 37:248-253 1106
(2015) Soleimanian Boroujeni V, Saeedi , Mokhtari A (2015) The influence of heat treatment on the crystallite size, dislocation density, stacking faults probability and optical band gap of nanostructured cadmium sulfide films Materials Science in Semiconductor P 1106
(2015) Soleimanian Boroujeni V, S. R. A (2015) X-ray diffraction analysis of the effect of annealing temperature on the microstructure of magnesium oxide nanopowder Journal of physics and chemistry of Solids 81:1-1 1106
(2015) Soleimanian Boroujeni V, Mojtahedi M (2015) A comparison between different X-ray diffraction line broadening analysis methods for nanocrystalline ball-milled FCC powders Applied Physics A material science & processing 119:977-987 1106
(2015) Soleimanian Boroujeni V, Abedi , S. R. A (2015) Microstructure evaluation of nanocrystalline MgO powders using the advanced X-ray line profile analysis Journal of Crystal Growth 411:4-11 1106
(2015) Shareghi B, پوراحمد , حيدري سورشجاني (2015) ٍExpression of ompF gene in e coli mutants resistance to ciprofloxacin and tetracycline ژنتيک نوين 10:123-128 1106
(2015) Shareghi B, محمدي , شهدادنژاد (2015) Structural study on pepsin stability in the presence of ZnO and Fe3O4 nanoparticles مجله پژوهش هاي سلولي مولکولي 28:344-351 1106
(2015) Shareghi B, فرهاديان , زماني , صلواتي , غلامرضايي , مشتاقي (2015) Investigation the activity and stability of lysozyme on the presence of magnetic nanoparticles Journal of industrial and engineering chemistry 21:862-867 1106
(2015) Shareghi B, فرهاديان , زماني , صلواتي , غلامرضايي (2015) Stability and enzyme activity of lysozyme in the presence of Fe3O4 nanoparticles Monatsh Chem 15:1520-1527 1106
(2015) Shabani L, Sabzalian M, مصطفوي پور (2015) Arbuscular mycorrhizae affect Ni traslocation and expression of ABC transporter and metallothionein genes in Festuca arundinacea Mycorrhiza 12:2-12 1106
(2015) Semnani A, Haddadi H, Rezaee , Khalilian (2015) Application of ultrasound-assisted emulsification microextraction followed by gas chromatography for determination of oxadiazon in water and soil samples South African Journal of Chemistry 68:126-132 1106
(2015) Samimi H, Yamin B (2015) KI-catalyzed ring expansion reaction of trans-NH-ketoaziridines to new trans-oxazolidines Tetrahedron letters 57:223-225 1106
(2015) Samimi H, Riahi M, Mostafavi A (2015) K5[PW11ZnO39].nH2O-catalyzed acylation/ring expansion of ketoaziridines in a single pot: a new regio and stereo-selective route for the synthesis of oxazolines J. Iranian Chemical Society 1:1-6 1106
(2015) Samimi H, Momeni A (2015) Aminopyridinium Iodide as a NH Transferring Agent for the Synthesis of 2-Aroyl-3-Aryl Aziridines J. Iranian Chemical Society 12:2221-2225 1106
(2015) Samimi H, Dadvar F (2015) N-Bromosuccinimide as a Brominating Agent for the Transformation of N-H (or N-benzyl) Ketoaziridines into Oxazoles synthesis 47:1899-1904 1106
(2015) Samimi H, D Esrafili , Mohammadian-Sabet F, Haddadi H (2015) Theoretical study on cooperative interplay between anion–pi and chalcogen-bonding interactions Molecular Physics 113:1442-1450 1106
(2015) Samimi H (2015) Ring Expansion of N-H Ketoaziridines to Five and Six-Membered NHeterocycles Mini-Reviews in Organic Chemistry 12:328-344 1106
(2015) Samimi H (2015) Regio- and Stereo-Synthesis, Crystal structure and NMR Assignments of N-((Z)-1-oxo-1-phenyl-3-(4-chlorophenyl)prop-2-en-2-yl)-4-nitrobenzamide J. Iranian Chemical Socociety 13:465-469 1106
(2015) Rigi G (2015) Molecular docking based screening of predicted potential inhibitors for VP40 from Ebola virus Bioinformation 11:243-247 1106
(2015) Rigi G (2015) Immobilization of Bioactive Protein A from Staphylococcus aureus (SpA) on the Surface of Bacillus subtilis Spores. Molecular Biotechnology 57:756-766 1106
(2015) Rigi G (2015) Effect of induction medium on embryogenesis of maize anther culture and increase of normal haploid plantlet regeneration with wathman filter paper Iranian Journal of Plant Physiology 5:1505-1513 1106
(2015) Rezaee , مظفري , Haddadi H, Pourjavid M, Semnani A (2015) Extraction and Separation of Molybdenum by Using Homogeneous Liquid-Liquid Microextraction via Flotation Assistance Journal of the Brazilian Chemical Society 26:880-886 1106
(2015) Rabani H, Mardaani M, Zandiyan M (2015) Electronic Transport of a Twisted Ladder Network Nanoscale 2:25-29 1106
(2015) Rabani H, Mardaani M, Talebi M (2015) Electronic transport of molecular nanowires by considering of electron hopping energy between the second neighbors Iranian Journal of Physics Research 15:89-95 1106
(2015) Rabani H, Mardaani M (2015) Transmission of longitudinal phonons through a mass-spring nanoring Physica E 67:112-115 1106
(2015) Oraie H (2015) Geographic Variation of Morphological Characters in Bunopus tuberculatus Blanford, 1874 (Squamata: Gekkonidae) In Iran Herpetologica 72:152-159 1106
(2015) Mosadeq H, Asgari R (2015) Quantum phases of a one-dimensional dipolar Fermi gas Phys Rev B 91:085126-085129 1106
(2015) Mojtahedi M, Abootalebi , Goodarzi , Soleimanian Boroujeni V (2015) An investigation on the microstructure and defects in the mechanically milled Cu and Fe powders Powder Diffraction 30:14-24 1106
(2015) Moghadasi F, Mardaani M, Rabani H (2015) The size-dependent magnetoconductance of a polyacetylene nanoring Journal of Applied Physics university of Alzahra 5:77-86 1106
(2015) Mirza-Hosseini Z, Shabani L, Sharifi-Tehrani M, Sabzalian M (2015) ABC transporter and metallothionein expression affected by NI and Epichloe endophyte infection in tall fescue Ecotoxicology and Enviromental safety 120:13-19 1106
(2015) Mehri ghahfarrokhi A, Saffar B, Mahnam K, Mobini-Dehkordi M (2015) Improvement of Cd2+ uptake ability of SmtA protein by Lys/Cys mutation; experimental and theoretical studies Journal of Biomolecular Structure and Dynamics 33:1-13 1106
(2015) Mardaani M, Rabani H, Moghadasi F (2015) Understanding the mechanism of wave functions Interference in the benzene molecule with the help of electron occupation number Journal of Applied Physics university of Alzahra 5:39-49 1106
(2015) Mardaani M, Rabani H, Esmaili E, Shariati A (2015) The effect of driven electron-phonon coupling on the electronic conductance of a polar nanowire Journal of Applied Physics 118:0543061-0543065 1106
(2015) Mardaani M, Rabani H, Borzouei M (2015) Electronic conductance of graphene nanoribbons in the presence of Aharonov-Bohm effect Journa of Science Kharazmi University 18:1-2 1106
(2015) Mansourian M, Mahnam K, Madadkar-Sobhani , Fassihi A, Saghaie L (2015) Insights into the human A1 adenosine receptor from molecular dynamics simulation: structural study in the presence of lipid membrane Med Chem Res 24:3645-3659 1106
(2015) Mahmoudzadeh M, Fassihi A, Dorkoosh F, Heshmatnejad R, Mahnam K, Sabzyan H, Sadegh A (2015) Elucidation of Molecular Mechanisms Behind the Self-Assembly Behavior of Chitosan Amphiphilic Derivatives Through Experiment and Molecular Modeling Pharm Res 32:1- 1106
(2015) Kharazian N, Rahimi S, Shiran B (2015) Genetic diversity and morphological variability of fifteen Stachys (Lamiaceae) species from Iran using morphological and ISSR molecular markers Biologia (Springer) 70:438-452 1106
(2015) Khalaji-Pirbalouty V, Naderloo R, Keikhosravi A (2015) Atarbolana makranensis, a new species of Cirolanidae (Crustacea, Isopoda) from Makran, Iranian coast of the Gulf of Oman Zookeys 522:129-140 1106
(2015) Kaboutari Katadj J, Heydarnejad M, Fattahian Dehkordi R, رئيسي واناني (2015) Histomorphometric study on the effects of Artemisia sieberi extract in mice skin Journal of HerbMed Pharmacology 4:20-24 1106
(2015) Heydarnejad M, Purser J (2015) A Spatial memory task in the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Journal of Ethology 1:1-6 1106
(2015) Heydarnejad M, Jafarzadeh Samani H, آقايي وندا (2015) Toxic Effects of Silver Nanoparticles on Liver Biol Trace Elem Res 165:153-158 1106
(2015) Hemmati R (2015) Ursolic Acid Ameliorates Aging-metabolic Phenotype through Promoting of Skeletal Muscle Rejuvenation, Med Hypotheses 10:10-10 1106
(2015) Hemmati R (2015) Oscillation of Apoptosome formation through assembly of truncated Apaf-1 European Journal of Pharmacology 760:67-71 1106
(2015) Hemmati R (2015) Luciferin Regenerating Enzyme mediates firefly luciferase activation through direct effects of Dcysteine photochemistry and photobiology 10:10-10 1106
(2015) Hemmati R (2015) Isolation and identification of beneficial bacterial strains from rhizosphere of Citrus sinensis orchards progress in biological sciences 10:10-10 1106
(2015) Hassanpour H, Khalaji-Pirbalouty V, Nasiri L, Mohebbi A, Bahadoran S (2015) .Oxidant and enzymatic antioxidant status (gene expression and activity) in the brain of chickens with cold-induced pulmonary Hypertension International Journal of Biometeorology  1106
(2015) Haidari G, Hajimahmoodzadeh , Fallah H, Ghasemi Varnamkhasti M (2015) Effective medium analysis of thermallyevaporated Ag nanoparticle films for plasmonic enhancement in organic solar cell Superlattices and Microstructures 85:294-304 1106
(2015) Haddadi H, مرادپور هفشجاني , رياحي , کاظمي بابا حيدري (2015) Heterogeneous epoxidation of alkenes with H2O2 catalyzed by a recyclable organic–inorganic polyoxometalate-based framework catalyst New Journal of Chemistry 39:9879-9885 1106
(2015) Haddadi H, مرادپور هفشجاني , رياحي (2015) Selective and Reusable Oxidation of Sulfides to Sulfoxides with Hydrogen Peroxide Catalyzed by Organic–Inorganic Catalysis Letters 145:1984-1990 1106
(2015) Haddadi H, Mokhtarikorani E, مرادپور هفشجاني , رياحي (2015) Highly Selective Oxidation of Sulfides to Sulfones by H2O2 Catalyzed by Porous Capsules Journal of Cluster Science 26:1913-1926 1106
(2015) Ghasemi Varnamkhasti M, شهرياري (2015) Influence of heat treatment on characteristics of In2O3/Ag/MoO3 multilayer films as transparent anode for optoelectronic applications Applied Physics B- Lasers and Optics 120:517-525 1106
(2015) Ghasemi Varnamkhasti M, شهرياري (2015) Improvement of performance and stability of polymer photovoltaic cells by WO3/CuPc as anode buffer layers J. Eur. Opt. Soc.-Rapid 10:150281-15286 1106
(2015) Ghasemi Varnamkhasti M, Soleimanian Boroujeni V (2015) Microstructure, electrical and optoelectronic characterizations of transparent conductive nanocrystalline In2O3 Sn thin films Materials science Materials in electronics 26:3223-3230 1106
(2015) GHIASIAN M, Ahadi , FARHANGESFAHANI , HEJAZI S, VALEHI F (2015) MOLECULAR CHARACTERIZATION OF TEM EXTENDED SPECTRUM BETA LACTAMASES IN URINE CULTURE IN ALZAHRA HOSPITAL IN ISFAHAN IJBPAS 4:4940-4950  1106
(2015) Fazeli , Norouzi-Barough , Ahadi , Shokri , Solgi (2015) Detection of New Delhi Metallo-Beta-Lactamase-1 (NDM-1) in carbapenem- resistant Klebsiella pneumoniae isolated from a university hospital in Iran HIPPOKRATIA 19:205-209 1106
(2015) Dehghani M, Mardaani M, Monemzadeh M, Abarghouei Nejad S (2015) First class models from linear and nonlinear second class constraints Modern Physics Letters A 30:1-14 1106
(2015) Dehghan M, Pourahmad R (2015) Sp1 binding site polymorphism of a collagen gene (rs1800012) in women aged 45 and over and its association with bone density Turkish Journal of Medical Sciences 45:644-650 1106
(2015) Ashkarran A, Ghavamipour , Hamidinezhad H, Haddadi H (2015) Enhanced visible light-induced hydrophilicity in sol–gel-derived Ag–TiO2 hybrid nanolayers Research on Chemical Intermediates 41:7299-7311 1106
(2015) Ashkarran A, Fakhari M, Hamidinezhad , Haddadi H, Nourani M (2015) TiO 2 nanoparticles immobilized on carbon nanotubes for enhanced visible-light photo-induced activity Journal of Materials Research and Technology 4:126-132 1106
(2015) Asgharzade S, Rafieian-kopaei M, Mirzaeian A, Reiisi S, Salimzadeh L (2015) Aloe vera toxic effects: expression of inducible nitric oxide synthase (iNOS) in testis of Wistar rat Iranian journal of basic medical sciences 18:967-973 1106
(2015) Amooghorban E, مهدي فر (2015) Quantum dissipative Higgs model Annals of Physics 360:237-245 1106
(2015) Amooaghaei R, طباطبايي فر , Ahadi (2015) Role of hematin and sodium nitroprusside in regulating Brassica nigra seed germination under nanosilver and silver nitrate stresses Ecotoxicology and Environmental Safety 113:259-270 1106
(2015) Amooaghaei R, رجائي , معطر (2015) effect of yeast on antioxidantresponses in Hypericum perforatum under drought stress Ecologie, NATL AGRONOMIQUE institute Ltd France 16:7-13 1106
(2015) Amooaghaei R, Saeri M, عزيزي (2015) Synthesis, characteristic and biocompatibility of silver nanoparticles synthesized using leaf Nigella sativa extract in compared to chemical silver nanoparticles. Ecotoxicology and Enviromental saftey 120:400-408 1106
(2015) Aleebrahim Dehkordi H, Dastafkan K, Moshaii A, Mokhtari A (2015) Thermal post-annealing and gas concentration effect on liquid petroleum gas sensing characteristics of nanocrystalline zinc oxide thin films J MATER SCI-MATER EL 26:3134-3142 1106
(2015) Ahmadi Rastegar D, Sharifi Tabar M, عليخاني , Parsamatin P, صحرانشين , Sabbaghian M, صديقي , Ahadi , Mohseni Meybodi A (2015) Isoform Level Gene Expression Profile of Human Y Chromosome Azoospermia Factor Genes and their X Paralogues in the Testicular Tis 1106
(2015) Aghaeai S, Saffar B, Ghaedi K, Mobini-Dehkordi M (2015) Functional Analysis of Recombinant Codon-Optimized Bovine Neutrophil ?-Defensin Journal of advance research 1:1-7 1106
(2015) Afzali A, Emadi-Baygi M, نيکپور , ناظم الرعايا , خيراللهي (2015) Expression of ZFX gene correlated with the central features of the neoplastic phenotype in human brain tumors with distinct phenotypes Advanced Biomedical Research 4:179-185 1106
(2014) گلشني , Ahadi , شريف زاده (2014) Occurrence of Ambler Class B Metallo-?-Lactamase Gene in Imipenem-Resistant Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated from Clinical Samples Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 16:6-9 1106
(2014) پور فرزاد , Semnani A (2014) Electrochemical Impedance of Neutral Base Oils Petroleum Science and Technology 32:2770-2776 1106
(2014) پرهام , Mokhtari A (2014) THERMODYNAMICS PROPERTIES OF COPPER HALIDE ALLOY Review of Advances in Physics Theories and Applications 1:42-47 1106
(2014) نيکپور , ميران زاده مهابادي , Emadi-Baygi M, Kelishadi R (2014) Association of rs8066560 variant in the sterol regulatory element-binding protein 1 (SREBP-1) and miR-33b genes with hyperglycemia and insulin resistance Journal of Pediatric Endocrinology an 1106
(2014) نيکپور , Emadi-Baygi M, Emadi-Andani E, رحمتي (2014) EYA1 expression in gastric carcinoma and its association with clinicopathological characteristics: a pilot study Medical Oncology 31:1-5 1106
(2014) منصوري بيدکاني , اسماعيلي , نجات پور , هوشمند , Shabani L, ابراهيمي (2014) Differentiation of P19 embryonal carcinoma stem cells into insulin-producing cells promoted by pancreas conditioned medium Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 9 1106
(2014) فاطمي , صنعتي , شمس آرا , موير , جمالي , پويا , سياح پور , Ayat H, گورابي (2014) TBHP-induced oxidative stress alters microRNAs expression in mouse testis. J. Assist. Reprod. Genet. 31:1287-1293 1106
(2014) فاطمي , Emadi-Baygi M, نيکپور , Kelishadi R, Hashemipour M (2014) Lack of Association between-1131T> C Polymorphism in the Apolipoprotein APOA5 Gene and Pediatric Metabolic Syndrome Iranian journal of pediatrics 24:319-322 1106
(2014) شيراني بيد آبادي , Semnani A, Haddadi H, Habibollahi S (2014) Optimization of Simultaneous Removal of Methylene Blue, Crystal Violet, and Fuchsine from Aqueous Solutions by Magnetic NaY Zeolite Composite Water, Air, & Soil Pollution 225:1-15 1106
(2014) شهرياري , Ghasemi Varnamkhasti M (2014) Nonlinear optical and electrical characterization of nanostructured Cu thin film Superlattice and Microstructure 75:523-532 1106
(2014) رحمتي , Emadi-Baygi M, نيکپور , Emadi-Andani E (2014) Expression profile of ZFX isoform3/variant 5 in gastric cancer tissues and its association with tumor size Iranian Journal of Basic Medical Sciences 17:767-771 1106
(2014) خاتمي , Ahadi , Ayat H, مردانيان (2014) Study of Relationship between Polymorphism in Estrogen Response Element (ERE) in Promoter Region of C3 Gene and Spontaneous Recurrent Abortion Molecular and Biochemical Diagnosis (MBD 1:135-143 1106
(2014) حيدرنژاد س (2014) dمطالعه ماكروسكوپي و ميكروسكوپي تأثير موضعي نانوذرات نقره بر ترميم زخم پوست مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ دوره 1 16:80-89 1106
(2014) حيدر زاده ريزي , Semnani A (2014) Lubrication Behavior of Binary Blends of Solvent Neutral-150: Polyalpholefin-100 and Solvent Neutral-150: Polyisobutene Tribology ASME 136:0318011-0318015 1106
(2014) Zare M, Mosadeq H, Shahbazi F, Jafari S (2014) Valence bond phases in S = 1/2 Kane–Mele–Heisenberg model Journal Physics condensed matter 26: 456008-456012 1106
(2014) Yarmohammadi P, Arabi M (2014) Subacute dermal toxicity investigation of nanosilver on serum chemical biomarkers in male mice Nanomedicine Journal 1:285-291 1106
(2014) Soleimanian Boroujeni V, Mojtahedi M, Goodarzi , Abootalebi (2014) Characterization of crystallite size, dislocation characteristics and stacking faults in nanostructured mechanically alloyed Cu–Fe system using an advanced X-ray diffraction analysis metho 1106
(2014) Sharifi-Tehrani M (2014) Introduction of the new Program ‘CheckName’ with applications in integration, and increased precision and certitude of floristic inventories Taxonomy and Biosystematics 20:111-122 1106
(2014) Shareghi B, شهدادنژاد (2014) The effect of organic solvents on the structural stability and catalytic activity of pepsin مجله زيست شناسي جانوري تجربي 3:7-16 1106
(2014) Shareghi B (2014) Urease activity protection with EDTA against nanoparticle (Fe2O3 and Fe3O4 )inactivation Journal of NANOSTRUCTURE 4:217-226 1106
(2014) Semnani A, شکوري لنگرودي , شيراني (2014) LUBRICATION PROPERTIES OF DIFFERENT PENTAERYTHRITOL-OLEIC ACID REACTION PRODUCTS cHEMISTRY 23:890-903 1106
(2014) Semnani A, شکوري لنگرودي (2014) The Application of Heavy Alkyl Benzene in Engine Oil and Hydraulic Fluid Formulations Petroleum Science and Technology 32:2414-2421 1106
(2014) Samimi H, Yamin B, Saberi F (2014) Synthesis of tert-Butyl 1,3-Diaryl-3-oxopropylcarbamates by a Regiocontrolled Reduction of Ketoaziridines synthesis 47:129-133 1106
(2014) Samimi H, Yamin B, Marzieh S (2014) Regio- and stereo-controlled isomerization of 1,2-diaroyl-3-aryl aziridines to the corresponding N-((Z)-1-oxo-1,3-diphenylprop-2-en-2-yl) benzamide J. Iranian Chemical Society 11:1467-1472 1106
(2014) Samimi H, Yamin B (2014) Regioselective and stereospecific synthesis, crystal structure and NMR assignments of N-[(Z)-1-oxo-1,3-diphenylprop-2-en-2-yl]-4-nitrobenzamide J. Chem. Research 38:358-361 1106
(2014) Samimi H, Somaieh M (2014) New one-pot approach to regio-synthesis of substituted 2-aminothiazoles from the corresponding keto-aziridines J. Iranian Chemical Society 11:69-73 1106
(2014) Samimi H, Salehi varnowsefadarani E, Dadvar F (2014) N-bromosuccinimide/cerium ammonium nitrate: an efficient reagent for stereo-controlled deamination of ketoaziridines J. Chem. Research 38:731-733 1106
(2014) Samimi H, Esrafili M, Mohammadian-Sabet F, Haddadi H (2014) Theoretical study on cooperative interplay between anion–n and chalcogen-bonding interactions1 Molecular Physics 12:1442-1450 1106
(2014) Saeidi H, Lohrasebi A, Mahnam K (2014) External electric field effects on the mechanical properties of the ??-tubulin dimer of microtubules: a molecular dynamics, study J Mol Model 20:2395-2400 1106
(2014) Rostami M, Olia M, Arabi M (2014) Evaluation of the effects of earthworm Eisenia fetida-based products on the pathogenicity of root-knot nematode (Meloidogyne javanica) infecting cucumber International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture  1106
(2014) Roshanzamir M (2014) The Laplace transform approach for a Dirac isotonic oscillator with a tensor potential in D-dimensions Physica Scripta 89:015001-015001 1106
(2014) Rigi G (2014) Optimization of extracellular truncated Staphylococcal Protein A (SpA) expression in Escherichia coli BL21 (DE3) Biotechnology and Applied Biochemistry 61:217-225 1106
(2014) Rigi G (2014) Detection of protein A effects on immune system Iranian journal of Immunology 11:876-878 1106
(2014) Rezaee , Mashayekhi , Hosseini M, Haddadi H (2014) HOMOGENEOUS LIQUID–LIQUID MICROEXTRACTION VIA FLOTATION ASSISTANCE FOLLOWED BY HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY AS AN EFFICIENT AND SENSITIVE TECHNIQUE FOR THE DETERMINATION OF ABAMECTIN IN AQUATIC  1106
(2014) Rafiei-Damneh M, Shabani L, Sharifi-Tehrani M (2014) Induction of antioxidant defensive mechanism in tall fescue inoculated with Glomus intraradices fungus under Nickel stress Journal of Plant Process and Function 8:35-46 1106
(2014) Raeidi-Chehrazi S, Saeidi H, Sharifi-Tehrani M (2014) Phenetic relationships among Lolium s.l. (Poaceae) in Iran based on flavonoids spot profiles and quantitative morphology Taxonomy and Biosystematics 21:97-110 1106
(2014) Rabani H, Mardaani M, Vahid H (2014) Electronic transport properties of a multi-molecular chain of copper phthalocyanine Journal of Science Kharazmi university 14:149-156 1106
(2014) Rabani H, Mardaani M, Alipoor Y (2014) A study of the electronic conductance in converting a polyacetylene into polystyrene oligomer Iranian Journal of Physics Research 14:201-206 1106
(2014) Rabani H, Mardaani M (2014) A solvable model for spin-dependent electronic transmission of ferromagnetic nanowires Solid State Communications 191:35-39 1106
(2014) Parvanak K (2014) Synthesis of biscoumarin derivatives using poly(4-vinylpyridine)-supported dual acidic ionic liquid as a heterogeneous catalyst Monatsh Chem 145:1023-1026 1106
(2014) Parvanak K (2014) Poly(4-vinylpyridine)-Supported Dual Acidic Ionic Liquid: A Novel Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of ?-Acetamido Ketones Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry 44:84-88 1106
(2014) Oraie H (2014) Distribution pattern of the Snake-eyed Lizard, Ophisops elegans Ménétriés, 1832 (Squamata: Lacertidae) in Iran Zoology in the Middle East 60:125-132 1106
(2014) Oraie H (2014) A re-evaluation of taxonomic status of Montivipera (Squamata: Viperidae) from Iran using a DNA barcoding approach Biochemical Systematics and Ecology 57:350-356 1106
(2014) Oraie H (2014) A new locality record of Phrynocephalus raddei Boettger, 1890 (Squamata: Agamidae) in Iran Herpetology Notes 7:603-604 1106
(2014) Nikpour M, Emadi-Baygi M, Fischer U, Niegisch G, Schulz W, نيکپور (2014) MTDH/AEG-1 contributes to central features of the neoplastic phenotype in bladder cancer Urologic Oncology 32:670-677 1106
(2014) Mokhtari A, عليدوستي شهرکي (2014) Ab initio investigation of the structural and electronic properties of the MgFBrxCl1-x quaternary alloy Modern Physics Letters B 28:14502281-14502288 1106
(2014) Mirza-Hosseini Z, Shabani L, سبزعليان , Sharifi-Tehrani M (2014) Neotyphodium endophytes may increase tolerance to Ni in tall fescue European Journal of Soil Biology 63:33-40 1106
(2014) Mirza-Hosseini Z, Shabani L, سبزعليان , Sharifi-Tehrani M (2014) Effect of Neotyphodium endophyte symbiosis on growth, Nickel uptake and photosynthetic pigments in two genotypes of tall fescue Journal of Plant Process and Function 6:37-50 1106
(2014) Marzieh E, اسماعيلي , چراغي , هوشمند , Shabani L, ابراهيمي (2014) Efficient and Simple Production of Insulin-Producing Cells from Embryonal Carcinoma Stem Cells Using Mouse Neonate Pancreas Extract, As a Natural Inducer Plos one 9:1-12 1106
(2014) Mardaani M, Rabani H, Aghababaei F (2014) The effect of position variation of an electrical charge or dipole on the electronic transport of a simple cubic nanocrystal Iranian Journal of Physics Research 13:303-307 1106
(2014) Mardaani M, Rabani H (2014) Coherent electronic conductance of a nanowire in the presence of electron–phonon interaction Physica Status Solidi (b) 251:1001-1006 1106
(2014) Mansourian M, Fassihi A, Saghaie L, Madadkar-Sobhani A, Mahnam K, Abbasi M (2014) QSAR and Docking Analysis of non-Xanthine Based A2BAR Inhibitors Med Chem Res 24:394-407 1106
(2014) Mahnam K, Saffar B, Mobini-Dehkordi M, Fassihi A, Mohammadi A (2014) Design of a novel metal binding peptide by molecular dynamicssimulation to sequester Cu and Zn ions Research in Pharmaceutical Sciences 9:69-82 1106
(2014) Mahnam K, Hoghoughi A (2014) In Silico Studies on Fingolimod and Cladribine Binding to p53 Gene and Its Implication in Prediction of Their Carcinogenicity Potential Molecular and Biochemical Diagnosis (MBD) journal 1:103-120 1106
(2014) Kharazian N, Mohammadi M (2014) Flavonoid patterns and their diversity in 10 Stachys L. (Lamiaceae) species from Iran Progress in Biological Sciences, Tehran University 4:203-218 1106
(2014) Kharazian N (2014) Flavonoid constituent in some species of salvia L. in Iran Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Tehran University 26:218-227 1106
(2014) Kharazian N (2014) Chemotaxonomy and flavonoid diversity of Salvia L. (Lamiaceae) in Iran Acta Botanica Brasilica 28:281-292 1106
(2014) Khalaji-Pirbalouty V, RAUPACH (2014) A new species of Cymodoce Leach, 1814 (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) Zootaxa 3826:230-254 1106
(2014) Khalaji-Pirbalouty V, Bruce N (2014) A review of the genus Heterodina Kensley & Schotte, 2005 (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) with description of a new species from Iran Zootaxa 53:1-7 1106
(2014) Khalaji-Pirbalouty V (2014) The morphology, arrangement, and ultrastructure Zoological Studies 53:1-7 1106
(2014) Khalaji-Pirbalouty V (2014) A Rapid Alternative Method for Drawing Animal Specimens in Accurate Details Using CorelDraw مجله علمي پژوهشي زيست شناسي جانوري تجربي 5:51-56 1106
(2014) Jalalpour Z, Shabani L, Afghani-Khoraskani L, Sharifi-Tehrani M, اميني (2014) Stimulatory effect of methyl jasmonate and squalestatin on phenolic metabolism through induction of LOX activity in cell suspension culture of yew Turkish Journal of Biology 38: 1106
(2014) Jafarzadeh Samani H, Arabi M, Najafi N, Ahadi (2014) Effect of Aloe vera gel on TGF-? gene expression مجله دانشگاه علوم پزشکي گرگان 16:16-23 1106
(2014) Jafari A (2014) One-electron atoms in Schwarzschild universe: bare and electromagnetically dressed cases EuropeanPhysical Journal C 74:2923-2930 1106
(2014) Jafari A (2014) Landau’s problem in the noncommutative quantum mechanics and linearized gravitational waves: DeWitt’s approach International Journal of Modern Physics A 29:1450143-1450153 1106
(2014) Hosseinian A, Rahimipour H, Haddadi H, Ashkarran A, Mahjoub A (2014) Thermolysis preparation of ZnS nanoparticles from a nano-structure bithiazole zinc (II) coordination compound Journal of Molecular Structure 1074:673-678 1106
(2014) Heydarnejad M, رهنما , Mobini-Dehkordi M, Yarmohammadi P (2014) Sliver nanoparticles accelerate skin wound healing in mice (Mus musculus) Nanomedicine Journal 1:79-87 1106
(2014) Heydarnejad M, Yarmohammadi P, Mobini-Dehkordi M, Shadkhast M, رهنما (2014) Histopathological effects of nanosilver (Ag-NPs) in liver after dermal exposure during wound healing1 Nanomedicine Journal 1:191-197 1106
(2014) Hemmati R (2014) Ursolic Acid induces Myoglobin Expression and skeletal muscle remodeling in mice Physiology and Pharmacology 18:373-382 1106
(2014) Hemmati R (2014) Investigation the Effect of an Apaf-1 Derivative on Caspase Activity in HEK293T Cells Journal of Police Medicine 3:51-60 1106
(2014) Hemmati R (2014) Directed improvement of Luciferin Regenerating Enzyme (LRE) binding properties: Implication of Photochemistry and Photobiology 90:1293-1298 1106
(2014) Hemmati R (2014) Apoptotic protease-activating factor 1 (Apaf-1) as a labile gene for spontaneous mutations in vitro, Progress in Biological Sciences 4:261-273 1106
(2014) Haddadi H, شيراني بيد آبادي , Semnani A, Rezaee , Mashayekhi (2014) Simultaneous determination of deltamethrin and permethrin in water samples using homogeneous liquid–liquid microextraction via flotation assistance and GC-FID Chromatographia 77:715-721 1106
(2014) Haddadi H, Rezaee , Semnani A, Mashayekhi , Hosseinian A (2014) Application of Solid-Phase Extraction Coupled with Dispersive Liquid–Liquid Microextraction for the Determination of Benzaldehyde in Injectable Formulation Solutions Chromatographia 77:951-95 1106
(2014) Ghasemi Varnamkhasti M, شهرياري (2014) Design and fabrication of nanometric TiO2/Ag/TiO2/Ag/TiO2 transparent conductive electrode for inverted organic photovoltaic cells application, Superlattice and Microstructure 69:231-238 1106
(2014) Emadi-Andani E, نيکپور , Emadi-Baygi M, Bidmeshkipour A (2014) Association of HOTAIR expression in gastric carcinoma with invasion and distant metastasis Advanced Biomedical Research 3:135-140 1106
(2014) Dehghani M (2014) Gauging of non-Abelian Chern Simons model Modern Physics Letters A 29:4121-4131 1106
(2014) D?az-Pérez A, Sharifi-Tehrani M, Inda L, Catalan (2014) Polyphyly, gene-duplication and extensive allopolyploidy framed the evolution of the ephemeral Vulpia grasses and other fine-leaved Loliinae (Poaceae Molecular Phylogenetics and Evolution 79:92-105 1106
(2014) Ashkarran A, Hamidinezhad H, Haddadi H, Mahmoudi (2014) Double-doped TiO 2 nanoparticles as an efficient visible-light-active photocatalyst and antibacterial agent under solar simulated light Applied Surface Science 301:338-345 1106
(2014) Arabi M, Yarmohammadi P (2014) A study of nanosilver dermal toxicity in mice balb/c Journal of Pharmaceutical & Health Sciences 2:33-37 1106
(2014) Amooghorban E, Kheirandish F (2014) Relativistic and non-relativistic quantum Brownian motion in an anisotropic dissipative medium International Journal of Theoretical Physics 53:2593-2615 1106
(2014) Amooaghaei R, خدابخش کلشتري , مستاجران (2014) Effect of hydro and osmopriming on membrane deterioration, prolin accumulation and H2O2 scavenging enzymes in two salt stressed chickpea cultivars environmental Engineering and management journal 13:619-626 1106
(2014) Amini A, Shabani L, Afghani-Khoraskani L, Jalalpour Z, Sharifi-Tehrani M (2014) Squalestatin-induced production of taxol and baccatin in cell suspension culture of yew (Taxus baccata L.) Turkish Journal of Biology 38:528-536 1106
(2014) Albadi J, Razeghi A, Ghabezi B (2014) Chemoselective Synthesis of Pentaerythritol Diacetals Catalyzed by CuO-CeO2 Nanocomposite under Solvent-free Conditions Journal of Applied Chemical Research 8:7-13 1106
(2014) Albadi J, Mansournezhad A, Akbari baloutbangan F (2014) Efficient Synthesis of Benzopyrans and Dihydropyranochromenes Catalyzed by Poly(4-vinylpyridine) as a Green and Commercially Available Basic Cataly acta chimica slovenica 61:185-190 1106
(2014) Albadi J, Alihosseinzadeh A, Razeghi A (2014) Novel metal oxide nanocomposite of Au/CuO–ZnO for recyclable catalytic aerobic oxidation of alcohols in water Catalysis Communications 49:1-5 1106
(2014) Afzaljavan F, Mobini-Dehkordi M, Saffar B (2014) Amplification, Sequencing and Cloning of Iranian Native Bacillus subtilis Alpha-amylase Gene in Saccharomyces cerevisiae Jundishapur J Microbiol 7:1-7 1106
(2013) گلشني , Ahadi , شريف زاده (2013) Outbreak of ambler class A and D b-lactamase in multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa strains isolated from non burn patients. African Journal of Microbiology Research. 7:2646-2650 1106
(2013) پيمان , Semnani A, شکوري لنگرودي , زنگنه , حبيب اللهي (2013) A comparative investigation on the field performance of two mineral diesel engine oil African Journal of Pure and Applied Chemistry 7:264-269 1106
(2013) وفادار اصفهان , Amooaghaei R, اطرشي (2013) Effect of co-inoculation with mycorrhiza and PGPR on plant growth and nutrient NPK content in Stevia rebaudiana. J. plant Interaction 10:115-125 1106
(2013) نيکپور , Emadi-Baygi M, محمد هاشم , Maracy M, Haghjooy Javanmard S (2013) MSI1 overexpression in diffuse type of gastric cancer Pathology-Research and Practice 209:10-13 1106
(2013) منتظري , Ahadi , نيري , Ayat H (2013) Synthesis and cloning of the gene encoding VP4-VP6 fusion protein belong to rotavirus. Microbial Biotechnology 15:7-14 1106
(2013) فاطمي , صنعتي , جمالي زواره , Ayat H, اسماعيلي , گلکار ضرابي , گورابي (2013) Effect of tertiary-butyl hydroperoxide (TBHP)-induced oxidative stress on mice sperm quality and testis histopathology. Andrologia 45:232-239 1106
(2013) شکوري لنگرودي , Semnani A (2013) The Production of a Group (III) Base Oil and the Investigation of Its Polyisobutene Blends Petroleum Science and Technology 31:2219-2227 1106
(2013) زمانيان , Fatahi R, برومند نسب , Shamohammadi S, Parvanak K (2013) Evaluation of emitters and water quality in trickle irrigation systems under Iranian conditions International Journal of Agriculture and Crop Sciences 5:1632-1637 1106
(2013) رياحي , Raeisi M (2013) Classical and semiclassical description of initial distributions of kaon capture by atomic hydrogen and deuterium Canadian journal of physics 14:273-278 1106
(2013) انصاري , Moradi M (2013) Exact solutions to some models of distributed-order time fractional diffusion equations via the Fox H functions ScienceAsia 39:57-66 1106
(2013) اميني ز، احدي ع، تيموري ح، حائري روحاني ع، حيدري سودجاني ث (2013) شناسايي جهش هاي ژن سيستاتين Bدر بيماران مبت? به صرع منتشر ايديوپاتيك در استان چهارمحال و بختياري مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 15:74-82 1106
(2013) افتاده , مقدري , سليمان نژاد , Semnani A (2013) A study of donor-acceptor in the charge transfer molecular complexes of some thia crown ethers with dihalogen molecules by DTF method Acta Chimica Slovenica 60:95-104 1106
(2013) اشرفي , Semnani A, شکوري لنگرودي (2013) The Lubrication Properties of Binary Blends of S-4: Polyisobutene and S-4: Polyalpholephine-100 Petroleum Science and Technology 31:2219-2227 1106
(2013) اروجي , Shabani L, Sharifi-Tehrani M, آقابابايي , انتشاري (2013) Dual effects of two mycorrhizal fungi on production of glycyrrhizin, total phenolic and total flavonoids compounds in roots of Glycyrrhiza glabra L Journal of Plant Biology 17:75-88 1106
(2013) Sharifi-Tehrani M, رحيمي نژاد رنجبر (2013) Compilation of floristic and herbarium specimens data in Iran: proposal to data structure Taxonomy and Biosystematics 15:75-94 1106
(2013) Shareghi B, Farhadian S, Moshtaghi H, Saffar B (2013) Thermal inactivation and aggregation of lysozyme in the presence of nanoTio2 and Nano Sio2 in neutral pH journal of Nanostructures 3:281-288 1106
(2013) Shareghi B (2013) Thermal inactivation and aggregation of lysozyme in the presence of nano TiO2 ana nano SiO2 in netral pH Journal of NANOSTRUCTURE 3:281-288 1106
(2013) Shareghi B (2013) The effect of cadmium sulfate on the thermal stability and kinetics of peroxidase at different temperatures زيست شناسي تجربي جانوري 2:7-16 1106
(2013) Shakhsi-Niaei M, Klukowska J, Droegemueller C, Swinburne J, Gerber V, Leeb T (2013) The equine DNAH3 gene: SNP discovery and exclusion of an involvement in recurrent airway obstruction (RAO) in European Warmblood horses Archives Animal Breedings 56:1-10 1106
(2013) Shakhsi-Niaei M, Droegemueller M, Jaganatan V, Gerber V, Leeb T (2013) IL26gene inactivation in Equidae Animal Genetics 44:770-772 1106
(2013) Semnani A, شکوري لنگرودي (2013) An Investigation on the Behavior of Solvent Neutral 500: Polyisobutene Blends Petroleum Science and Technology 31:2089-2097 1106
(2013) Samimi H, Yamin B, Hiedari Z, Narimani L (2013) Regio- and Stereo-Controlled Synthesis of the New Class of trans-Oxazolidinesfrom the Reaction of trans-Aziridines with Isocyanates J. Heterocyclic Chem 1:1-4 1106
(2013) Samimi H, Somaieh M (2013) A New Approach to Ring Expansion of Keto-Aziridines to 2,5-Diaryloxazoles synlett 24:223-225 1106
(2013) Samimi H, Shamsi flavarjani Z (2013) Fe(NO3)3 as an efficient catalyst for regio- and stereo-controlled ring expansion of 1,2-diaroyl-3-arylaziridines J. Iranian Chemical Society 11:979-984 1106
(2013) Samimi H, Kiyani H, Shamsi flavarjani Z (2013) Stereo-controlled deamination of ketoaziridines using Ph3P/I2 J. Chem. Research 10:282-284 1106
(2013) Samimi H, Entezami gerdabi S (2013) C-C Bond Cleavage of keto-aziridines and synthesis of oxazoles via regio-controlled ring expansion J. Chem. Research 12:745-747 1106
(2013) Rigi G (2013) Improving chitinolytic activity of Bacillus pumilus SG2 by random mutagenesis Journal of Microbiology and Biotechnology 23:1519-1528 1106
(2013) Rabani H, Mazloom Shahraki A (2013) The Effect of Graphene Nano-ribbon Chirality on the Transmission Coefficient and Energy Gap Journal of Science Kharazmi university 12:669-676 1106
(2013) Rabani H, Mardaani M, Soleymani-fard F (2013) The effect of Kohn anomalies on the phonon transport of a mass-spring chain Iranian Journal of Physics Research 13:125-129 1106
(2013) Rabani H, Mardaani M, Mazloom Shahraki A (2013) Analytical study of the ballistic transport of ladder-like graphene nanoribbons within the tight-binding approach Superlattices and Microstructures 59:106-114 1106
(2013) Rabani H, Mardaani M (2013) A solvable model for electronic transport of a nanowire in the presence of effective impurities Superlattices and Microstructures 59:155-162 1106
(2013) Pourahmad R, Jazayeri N (2013) Expression of acrA and acrB genes in Esherichia coli mutants with or without marR or acrR mutations IJBMS 16:1254-1258 1106
(2013) Pourahmad R, Heidari F (2013) Study the Expression of ompF Gene in Esherichia coli Mutants IJPHS 5:540-544 1106
(2013) Pourahmad R, Ebadi R (2013) Study the expression of marA gene in ciprofloxacin and tetracycline resistant mutants of Escherichia coli IJPR 4:923-928 1106
(2013) Pourahmad R, Ebadi R (2013) Generation of clones with higher resistance to tetracycline and chloramphenicol from ciprofluoxacin resistant Escherichia coli mutants IRJABS 10:2062-2067 1106
(2013) Parvanak K (2013) Synthesis and characterization of some new aromatic polytriazoles as proton conductive membranes Polym. Bull. 70:2411-2422 1106
(2013) Parvanak K (2013) Synthesis and application of a novel strong and stable supported ionic liquid catalyst with both Lewis and Br?nsted acid sites Catalysis Communications 37:50-54 1106
(2013) Parvanak K (2013) Polystyrene-supported pyridinium chloroaluminate ionic liquid as a new heterogeneous Lewis acid catalyst for selective synthesis of benzimidazoles J. Serb. Chem. Soc. 78:155-164 1106
(2013) Parvanak K (2013) Poly(4-vinylpyridine)-supported dual acidic ionic liquid: an environmentally friendly heterogeneous catalyst for the one-pot synthesis of 4,4'-(arylmethylene)bis(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ols) Turkish Journal of Chemistry 37:756-764 1106
(2013) Orouji Y, Shabani L, Sharifi-Tehrani M (2013) Induction of glycyrrhizin and total phenolic compound production in licorice by using arbuscular mycorrhizal fungi Russ. J. Plant Physiology 60:1-6 1106
(2013) Oraie H (2013) Sexual size dimorphism in Ophisops elegans (Squamata: Lacertidae) in Iran Zoology in the Middle East 59:302-307 1106
(2013) Oraie H (2013) Habitat associations and conservation of Eremias acutirostris (Boulenger, 1887) in the Sistan region, Zabol, Iran Amphibian and Reptile Conservation 6:31-34 1106
(2013) Mostofizade N, نيکپور , Haghjooy Javanmard S, Emadi-Baygi M, ميران زاده مهابادي , Hovsepian S, Hashemipour M (2013) The G395R Mutation of the Sodium/Iodide Symporter (NIS) Gene in Patients with Dyshormonogenetic Congenital Hypothyroidism International jou 1106
(2013) Mojtahedi M, Goodarzi , Abootalebi , غفاري , Soleimanian Boroujeni V (2013) Investigation on the formation of Cu–Fe nano crystalline super-saturated solid solution developed by mechanical alloying Journal of Alloys and Compounds 550:380-388 1106
(2013) ModayemZadeh H, Ghasemi Varnamkhasti M, Zabolian H (2013) Effect of reannealing temperature on characteristics of nanocrystalline Sn-doped In2O3 thin films for organic photovoltaic cell applications Applied Optics 52:3444-3450 1106
(2013) Min A, Myint K, Esmaili J, Akaishi Y (2013) Theoretical Investigation into Production of Double-Lambda Hypernuclei from Stopped \xi on 6Li Few-Body Systems 54:381-385 1106
(2013) Mardaani M, Rabani H, Baharloo Z (2013) The effect of rotation of magnetic moment defects on the spin-dependent Iranian Journal of Physics Research 13:198-202 1106
(2013) Mansourian M, Saghaie L, Fassihi A, Madadkar-Sobhani A, Mahnam K (2013) Linear and nonlinear QSAR modeling of 1,3,8-substituted-9-deazaxanthines as potential selective A2BAR antagonists Medicinal Chemistry Research 22:4549-4567 1106
(2013) Mahmodi N, Mohamadi A, Saffar B, اثني عشري , فروغي , عليرضايي , قرباني , ازيتا صديق (2013) Development a New Human Skin Continuous Cell Line Sensitive to Mumps Virus to Mumps Virus Iranian Journal of Virology 7:7-13 1106
(2013) Kiyani H, Samimi H, Ghorbani F, Esmaieli S (2013) One-pot, four-component synthesis of pyrano[2,3-c]pyrazoles catalyzed bysodium benzoate in aqueous medium Current Chemistry Letters 2:197-206 1106
(2013) Kharazian N, Zamani S, Yousefi M (2013) Chromosome count and karyotype study of eleven Nepeta L. (Lamiaceae) species from Iran Biological Diversity and Conservation 6:76-87 1106
(2013) Kharazian N (2013) Identification of flavonoids in leaves of seven willd growing salvia species from Iran Progress in Biological Sciences, Tehran University 3:81-98 1106
(2013) Khalaji-Pirbalouty V, Bruce N, W?gele J (2013) The genus CymodoceLeach, 1814 (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) in the Persian Gulf with description of a new species Zootaxa 3686:501-533 1106
(2013) Khalaji-Pirbalouty V (2013) Redescription of Annina mesopotamic Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB) 9:109-115 1106
(2013) Jafari A (2013) Photon dynamic in temporal noncommutative electrodynamics EuropeanPhysical Journal C 73:2271-2276 1106
(2013) Hossinpour M, Mobini-Dehkordi M, Saffar B, Tymori H (2013) Antiproliferative effects of Matricaria chamomilla on Saccharomyces cerevisiae J HerbMed Pharmacol 2:49-51 1106
(2013) Hidari S, Pourahmad R, Khaledifar A, Hashemzadeh M, Amini Z, Badfar S, Khosravi N (2013) Investigation of mutations in exon 12-15 MYH7 gene in HCM patients in Chahar Mahal va Bakhtiyari Province using PCR-SSCP Technique Zah. J. Res. Med. Sciences 15:16-20 1106
(2013) Heydarnejad M, رهنما , Mobini-Dehkordi M, Yarmohammadi P (2013) Influence of Silver Nanoparticles (Ag-NPs) on Bacterial Load Reduction and Some Kidney Function During Skin Wound Healing in Mice (Mus musculus) Nano Vision 3:19-29 1106
(2013) Heydarnejad M, خسرويان همالي , Nematollahi A, رهنما (2013) Effects of copper at sublethal concentrations on growth and biochemical parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) International Review of Hydrobiology 98:71-79 1106
(2013) Heydarnejad M, خسرويان همالي , Nematollahi A (2013) Effects of cadmium at sub-lethal concentration on growth and biochemical parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Irish Veterinary Journal. 66:1-7 1106
(2013) Heydarnejad M, Yarmohammadi P, Mobini-Dehkordi M, رهنما (2013) Assessing the effects of silver nanoparticles on some hematological parameters during the wound healing in mice Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences 17:359-365 1106
(2013) Heydarnejad M (2013) Histopathological effects of nanosilver (Ag-NPs) in liver after dermal Nanomedicine journal 1:191-197 1106
(2013) Hashemi M, Ghaedi K, سلاميان , کربلايي , Emadi-Baygi M, تنهايي , نصر اصفهاني , Baharvand H (2013) Fndc5 knockdown significantly decreased neural differentiation rate of mouse embryonic stem cells Neuroscience 231:296-304 1106
(2013) Haddadi H, Rezaee , Semnani A, Mashayekhi (2013) Application of Homogeneous Liquid–Liquid Microextraction via Flotation Assistance Followed by Gas Chromatography for Determination of Butachlor in Water Samples Bulletin of the Chemical Society of Japan 86: 1106
(2013) Gholam Ali K, Faramarzi P, Ahadi , Parchami A (2013) Effect of Selenium Nanoparticles on Expression of HSP90 Gene in Myocytes after an Intense Exercise Journal of Equine Veterinary Science 33:1054-1056 1106
(2013) Emadi-Baygi M, نيکپور , محمد هاشم , Maracy M, Haghjooy Javanmard S (2013) MSI2 expression is decreased in grade II of gastric carcinoma Pathology-Research and Practice 209:689-691 1106
(2013) Barzegar R, پيوست , ربيعي , Ahadi , الفتي (2013) Assessment of Genetic Diversitiy among Some Iranian Summer Squash Accessions Using Morphological Traits Iranian Journal of Horticultural Sience and Technology 14:125-136 1106
(2013) Barzegar R, پيوست , Ahadi , ربيعي , عبادي , باباگل زاده (2013) Biochemical systematic, population structure and genetic variability studies among Iranian Cucurbita (Cucurbita pepo L.) accessions, using genomic SSRs and implications for their breeding pote 1106
(2013) Arabi M, Najafi N, Jafarzadeh Samani H (2013) Evaluation of DNA damage and lipoperoxidation content in red earthworm, Lumbricus rubellus exposed to zinc oxide nanoparticles Journal of of Pharmaceutical & Health Sciences 2:27-31 1106
(2013) Arabi M (2013) Evaluation of oxidative stress biomarkers and acetylcholinesterase activity in Gammarus pseudosyriacus exposed to nanosilver Journal of Pharmaceutical & Health Sciences 2:39-44 1106
(2013) Amooghorban E, Wubs M, Mortensen A (2013) Quantum Optical Effective-Medium Theory for Loss-Compensated Metamaterials PHYSICAL REVIEW LETTER 110:153602-1536025 1106
(2013) Amooaghaei R, نيکزاد چالشتري (2013) The role of nitric oxide in priming-induced low-temperature tolerance in two genotypes of tomato. Seed Science Research 23:123-131 1106
(2013) Albadi J, Shirini F, Abbasi J, Armand N, Motahari T (2013) A green, efficient and recyclable poly(4-vinylpyridine)-supported copper iodide catalyst for the synthesis of coumarin derivatives under solvent-free conditions Comptes Rendus Chimie 16:407-411 1106
(2012) گلشني , Ahadi , شريف زاده (2012) Antimicrobial Susceptibility Pattern of Pseudomonas aeruginosa Isolated from Patients Referring to Hospitals. Arch Hyg Sci 1:48-53 1106
(2012) نيکپور , Emadi-Baygi M, محمد هاشم , Maracy M, Haghjooy Javanmard S (2012) Differential expression of ZFX gene in gastric cancer Journal of biosciences 37:85-90 1106
(2012) فرهاديان , Shareghi B, صلواتي , Amooaghaei R (2012) Spectroscopic studies on the interaction of nano-TiO2 with lysozyme. JNS 1:95-103 1106
(2012) علي محمدي , Mokhtari A (2012) Simulation BeSe Nanowires in Two Phasese Zinc-Blende and Wurtzite using Density Functional Theory Applied Mechanics and Materials 110:1264-1269 1106
(2012) شارقي ب (2012) مروري بر کاربر و انواع ليپوزم ها ژنتيک در هزاره سوم 9:2583-2588 1106
(2012) رحيمي , Semnani A, نظام زاده , شکوري لنگرودي , حکيم داوود (2012) monitoring of the physical and chemical properties of gasoline engine oilduring its usage journal of analytical methods in chemistry 2012:1-8 1106
(2012) حيدر زاده ريزي , Semnani A, مومني , شکوري لنگرودي (2012) comparison of usual and in siute routes for soybean oil epoxidation heterocylic letters 2:437-453 1106
(2012) تاتاري , فتوحي قزويني , اعتمادي , Ahadi , موسوي (2012) Analysis of antioxidant enzymes activity, lipid peroxidation and proline content of Agropyron desertorum under drought stress South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 3:9-24 1106
(2012) انصاري , Ahmadi Darani M, Moradi M (2012) ON FRACTIONAL MITTAG–LEFFLER OPERATORS REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS 70:119-131 1106
(2012) Sharifi-Tehrani M, Kazemi A, Shabani L (2012) Phenetic relationships among natural population accessions of Glycyrrhiza glabra L. (Fabaceae) in central Zagros region of Iran, based on quantitative morphology, flavonoids, and glycyrrhizin contents data Tax 1106
(2012) Shareghi B (2012) Structural study on pepsin stability in the presence of urea زيست شناسي جانووري تجربي 1:24-30 1106
(2012) Shareghi B (2012) Structural studies on the interaction of nano SiO2 with lysozyme Journal of NANOSTRUCTURE 1:205-212 1106
(2012) Shareghi B (2012) Comparative studies on the interaction of proteinase K with nano CuO and Copper ions Journal of NANOSTRUE 2:35-41 1106
(2012) Shakhsi-Niaei M, Klukowska J, Droegemueller C, Swinburne J, Ehrmann , Saftic , Ramseyer , Gerber V, Dolf G, Leeb T (2012) Replication and fine-mapping of a QTL for recurrent airway obstruction (RAO) in European Warmblood horses Animal Genetics 43:627-631 1106
(2012) Shabani L, Amooaghaei R, معرفت جهرمي (2012) Interaction effect of cadmium and salicylic acid on proline and antioxidant enzyme activity in soybean Malaysian Applied Biology 2:855-860 1106
(2012) Samimi H, Shamsi flavarjani Z, Momeni A (2012) Deamination of cis and trans -aziridines using diethyl thiourea and iodine J. Iranian Chemical Society 5:705-708 1106
(2012) Saffar B, Mobini-Dehkordi M, Mohammadi A (2012) Construction of novel phytochelatins by overlap oligonuclotides journal of advance laboratory research in biology 3:134-138 1106
(2012) S. R. A, Soleimanian Boroujeni V, Tayebi B (2012) Effect of Al doping on the microstructural, optical and electrical properties of ZnO films superlattice and microstructure 51:149-162 1106
(2012) Rigi G (2012) Differential proteome analysis of a selected bacterial strain isolated from a high background radiation area in response to radium stress Journal of proteomics 75:4820-4832 1106
(2012) Rigi G (2012) Cloning and Sequencing of HAO3 gene of Hyalomma anatolicum anatolicum in unsecretory shuttle vector pPICZB Modern Genetics Journal 10:23-31 1106
(2012) Rabani H, Mardaani M, Vosooghi-nia S (2012) An analytical study on electronic transport of typical nanotubes with square structure network Iranian Journal of Physics Research 12:169-177 1106
(2012) Rabani H, Mardaani M, Keshavarz M (2012) The effect of elastic and structural parameters on phonon transport and thermal properties of a simple cubic nanocrystal Iranian Journal of Physics Research 11:371-377 1106
(2012) Rabani H, Mardaani M, Esmaeili A (2012) The effect of dimerization strength and comb-like bond’s hopping energy on electronic conductance and density of states of typical polyacetylene polymers Iranian Journal of Physics Research 11:405-410 1106
(2012) Rabani H, Mardaani M (2012) Electron transport through an extended nano-ring in presence of magnetic field: An analytical approach Solid State Sciences 14:1100-1105 1106
(2012) Rabani H, Ghazavi M, Shahzamanian2 M (2012) Relaxation and Thermal Conductivity of Hot and Thermal Quasiparticles and Fermi Liquid Interactions in d-wave Superconductors Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 23:269-281 1106
(2012) Pourahmad R, Ebadi R (2012) Study of organic solvent tolerance and increased antibiotic resistance properties in E. coli gyrA mutants IJPR 2:595-600 1106
(2012) Parvanak K (2012) Polystyrene-supported pyridinium chloroaluminate ionic liquid as a new heterogeneous Lewis acid catalyst for Knoevenagel condensation JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 36:429-431 1106
(2012) Parvanak K (2012) Polystyrene-supported chloroaluminate ionic liquid as a new heterogeneous Lewis acid catalyst for Knoevenagel condensation Chinese Chemical Letters 23:1067-1070 1106
(2012) Oraie H (2012) The easternmost record of Ophisops elegans (Sauria: Lacertidae) in Iran Herpetology Notes 5:469-470 1106
(2012) Momeni A, Samimi H, Jahanian R (2012) Urea-hydrogen peroxide/silica phosphoric acid-catalyzed oxidation-condensation Tandem reaction: One-pot synthesis of 2-substituted benzimidazoles from alcohols Iranian Journal of Catalysis 2:141-145 1106
(2012) Momeni A, Bagheri S (2012) synthesis of 2- substituted of benzimidazoles using P2O5-SiO2 Iranian Journal of Catalysis 2:31-35 1106
(2012) Mobini-Dehkordi M, Afzaljavan F (2012) Application of alpha-amylase in biotechnology Journal of Biology and today's world 1:39-50 1106
(2012) Mardaani M, انصاري (2012) The electronic conductance of polypyrrole (PPy) molecular wires and emergence of Fano resonance phenomena Iranian Journal of Physics Research 12:45-50 1106
(2012) Mardaani M, Rabani H, Soleimani S (2012) Spin-dependent conductance of a typical fishbone-like nanostructure Iranian Journal of Physics Research 12:103-108 1106
(2012) Mardaani M, Rabani H, Mazloom Shahraki A (2012) Electronic transport through a ladder nanostructure in the presence of network defects Iranian Journal of Physics Research 12:37-43 1106
(2012) Mardaani M, Rabani H, Keshavarz M (2012) Phonon transport properties of a mass–spring simple cubic nanocrystal within the harmonic approximation Physica E 44:1342-1345 1106
(2012) Mardaani M, Rabani H (2012) An analytical model for magnetoconductance of poly(p-phenylene)-like molecular wires in the tight-binding approach Journal of Magnetism and Magnetic Materials 331:28-32 1106
(2012) Mansourian M, Madadkar-Sobhani A, Mahnam K, Fassihi A, Saghaie L (2012) Characterization of adenosine receptor in its native environment: insights from molecular dynamics simulations of palmitoylated/glycosylated, membrane-integrated human A2B adenosine r 1106
(2012) Mahnam K, Sadeghi A, Mohammadpour M, Fassihi A (2012) Theoretical studies of 1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxamides as possible inhibitors of Mycobacterium tuberculosis enoyl reductase Monatsh Chem 143:19-27 1106
(2012) Kharazian N (2012) morphometry study of some salvia species in Iran Scientific Journal of Biological Sciences 1:126-137 1106
(2012) Karima , Riazi G, Khodadadi , Yousefi R, Mahnam K, Mokhtari , Cheraghi T, Hoveizi E, Moosavi A (2012) An in vitro study of the role of b-boswellic acid in the microtubule assembly dynamics FEBS Letters 586:4132-4138 1106
(2012) Heydarnejad M (2012) A test of time-place learning in single nad grouped great Acta ethologica 16:72-82 1106
(2012) Gholam Ali K, Jahan Abadi S, شکيبايي , Ahadi , شاهوردي (2012) 2Effect of selenium supplementation with sodium selenite and selenium nanoparticles on iron homeostasis and transferrin gene expression in sheep: A preliminary study Research in Veterinary Scie 1106
(2012) Gholam Ali K, Jahan Abadi S, Shakibaie M, Ahadi , Shahverdi A (2012) Effect of selenium supplementation with sodium selenite and selenium nanoparticles on iron homeostasis and transferrin gene expression in sheep: a preliminary study. Research in Veterina 1106
(2012) Ghasemi Varnamkhasti M, Fallah H, Zadsar M (2012) Effect of heat treatment on characteristics of nanocrystalline ZnO films by electron beam evaporation Vacuum 86:871-875 1106
(2012) Ghasemi Varnamkhasti M, Fallah H, Mostajaboddavati M, Hassanzadeh A (2012) In?uence of Ag thickness on electrical, optical and structural properties of nanocrystalline MoO3/Ag/ITO multilayer for optoelectronic applications Vacuum 86:1318-1322 1106
(2012) Ghasemi Varnamkhasti M, Fallah H, Mostajaboddavati M, Ghasemi R, Hassanzadeh A (2012) Comparison of metal oxides as anode buffer layer for small molecule organic photovoltaic cells Solar Energy Materials & Solar Cells 98:379-384 1106
(2012) Fassihi A, Mahnam K, Moeinifard , Bahmanziari , Sadeghi Aliabadi , Zarghi , Sabet , Salimi , Mansourian M (2012) Synthesis, calcium-channel blocking activity, and conformational analysis of some novel 1,4-dihydropyridines: application of PM3 and DFT compu 1106
(2012) Emadi-Baygi M, نيکپور (2012) Deregulation of MTDH gene expression in gastric cancer ASIAN PAC J CANCER P 13:2833-2836 1106
(2012) Arabi M (2012) Evaluation of ubiquitin and annexin V in sperm population selected based on density gradient centrifugation and zeta potential (DGC-Zeta) Journal of Assistant and Reproduction Genetics 29:365-371 1106
(2011) نيکپور , Emadi-Baygi M, Steinhoff C, Hader C, Luca A, Mowla S, Schulz W (2011) The RNA binding protein Musashi1 regulates apoptosis, gene expression and stress granule formation in urothelial carcinoma cells Journal of cellular and molecular medicine 15:1 1106
(2011) نوربخشيان , نبي پور , مسکرباشي , Amooaghaei R (2011) Optimization of hydro- and osmo-priming in different seed size of sainfoin (Onobrychis visiifolia Scop). Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5:1236-1244 1106
(2011) نوربخشيان , نبي پور , Amooaghaei R, مسکرباشي (2011) Evaluation of germination and biochemical indexes of sainfoin hydroprimed seed. Am. Eur. J. Agric. Environ. Sci. 11:971-978 1106
(2011) نوربخسيان , م , مسکر باشي , Amooaghaei R (2011) The effect of pod color and priming on germination of sainfoin seed Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5:800-807 1106
(2011) ايلخاني زاده ش، آيت ه، احدي ع، پيرعلي ي (2011) تعيين توالي و ب ررسي مقايسهايي بيوانفورماتيكي ژن شبه كد كننده پپتيد كلروتوكسين از عقرب زرد ايراني Mesobuthus eupeus مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 13:27-36 1106
(2011) Soleimanian Boroujeni V, S. R. A (2011) The influence of annealing temperature on the slip plane activity and optical properties of nanostructured ZnO films Applied surface science 258:1495-1504 1106
(2011) Sharifi-Tehrani M, Ghasemi-Dehkordi N (2011) Matricaria L. (Anthemideae, Asteraceae) in Iran: a chemotaxonomic study based on flavonoids Taxonomy and Biosystematics 8:25-34 1106
(2011) Shahlaei , Madadkar-Sobhani A, Mahnam K, Fassihi A (2011) Homology modeling of human CCR5 and analysis of its binding properties through molecular docking and molecular dynamics simulation Biochimica et Biophysica Acta 1808:802-817 1106
(2011) Samimi H, Parvanak K (2011) Oxidation of urazoles to their corresponding triazolinediones using benzyltriphenylphosphonium nitrate J. Chem. Research 5:272-274 1106
(2011) Rabani H, Mardaani M (2011) Exact analytical results on electronic transport of conjugated polymer junctions: Renormalization method Solid State Communications 152:235-239 1106
(2011) Parvanak K (2011) Friedel–Crafts acylation of arenes with carboxylic acidsusing polystyrene-supported aluminum triflate J. Serb. Chem. Soc. 76:155-163 1106
(2011) Oraie H (2011) A brief history and current status of herpetology in Iran Amphibian and Reptile Conservation 5:37-46 1106
(2011) Oraie H (2011) A New Subspecies of Darevskia raddei (Boettger, 1892) (Sauria: Lacertidae) from the West Azerbaijan Province, Iran Asian Herpetological Research 2:216-222 1106
(2011) Moradi M, حسيني , رئوفي (2011) Study of Carbon Atoms Deposited on Graphene Layer Using Molecular Dynamics Simulation AIP Conference Proceedings 1400:108-113 1106
(2011) Mobini-Dehkordi M (2011) Characterization of an interesting novel mutant strain of commercial Saccharomyces cerevisiae Iranian Journal of Biotechnology 9:109-114 1106
(2011) Mardaani M, Rabani H, Keshavarz M (2011) The phonon and thermal properties of a ladder nanostructure Iranian Journal of Physics Research 11:287-292 1106
(2011) Mardaani M, Rabani H, Esmaeili A (2011) An analytical study on electronic density of states and conductance of typical nanowires Solid State Communications 151:928-932 1106
(2011) Kheirandish F, Amooghorban E, Soltani M (2011) Finite-temperature Casimir effect in the presence of nonlinear dielectrics PHYSICAL REVIEW A 83:0325071-0325079 1106
(2011) Kharazian N (2011) Karyotypic study of some of salvia species in Iran J. Appl.Biol. Sci. 5:21-25 1106
(2011) Khalaji-Pirbalouty V, W?gele J (2011) Two new species of cirolanid isopods (Crustacea: Isopoda: Cirolanidae) from Qeshm and Kish Islands in the Persian Gulf) Zootaxa 2930:33-46 1106
(2011) Hajari M, Saffar B (2011) The Construction of a Short Gene by a Very Fast, Modifiedand Simplified Gene Synthesis and the Analysis of Various Brazilian Archives of Biology and Technology 54:53-60 1106
(2011) Haddadi H (2011) Stoichiometric and free radical-scavenging kinetic studies of extractable polyphenols from pomegranate husk and pistachio hull Journal of the Iranian Chemical Society 8:694-707 1106
(2011) Haddadi H (2011) Solvent isotope effects on the complexation and exchange kinetics of Tl (I), K+ and Na+ with 18-crown-6 by competitive NMR spectroscopy: Competition between homo-and heterobimolecular cations exchange Polyhedron 30:1267-1273 1106
(2011) Haddadi H (2011) Extraction and Purification of Betacyanin Food Colorant from Amaranthus Plant JOURNAL OF COLOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 5:145-151 1106
(2011) Gholivand M, Nasirinasabadi M, Batooli H, Samimi H (2011) Chemical composition and antioxidant activity of the essential oil and various extracts of Haplophyllum robustum Bge Natural Product Research 10:883-889 1106
(2011) Esmaili J, Akaishi Y, Yamazaki T (2011) Resonant formation of Lambda(1405) by stopped-K- absorption in the deuteron PHYSICAL REVIEW C 83:0552071-0552078 1106
(2011) Amooghorban E, Wubs M, Mortensen A, Kheirandish F (2011) Casimir forces in multilayer magnetodielectrics with both gain and loss PHYSICAL REVIEW A 84:0138061-01380614 1106
(2011) Amooaghaei R, ولي وند (2011) The combined effect of gibberellic acid and long time osmopriming on seed germination and subsequent seedling growth of Klussia odoratissima Mozaff. Afr. J. Biotech 10:14873-14880 1106
(2011) Amooaghaei R, مقيم (2011) The Effect of polyamines on thermotolerance and membrane stability of soybean seedling. Afr. J. Biotech. 10:9673-9679 1106
(2011) Amooaghaei R (2011) The Effect of hydro and osmopriming of on alfalfa seed germination and antioxidant defenses under high salt concentration stress. Afr. J. Biotech 10:6269-6275 1106
(2010) نوذري ا، فروغمند ع، احدي ع، خوشدل ا، هاشم زاده م (2010) ارتباط بين پلي مورفيسم ژنIL 1RA با تشنج ناشي از تب در كودكان شهركرد مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 12:29-36 1106
(2010) Shiran B, Kharazian N, Saadollah H, Sorkhe K (2010) Study of genetic diversity of Salvia species in Chaharmahal va Bakhtiari and Isfahan Province using AFLP molecular markers Iranian Journal of Horticultural Science, Tehran 40:77-86 1106
(2010) Shareghi B (2010) Studies on the stability of myoglobin in the presences of sodium dodecyl sulfate (SDS) and temperatur Comparative Haematology International - COMP HAEMATOL INT , 19:141-145 1106
(2010) Shareghi B (2010) Structural study on the stability of pepsin in the presence of dodecyl trimethyl ammonium bromide مجله علوم دانشگاه شهيدچمران اهواز 27:163-195 1106
(2010) Shareghi B (2010) Purification and kinetic study of bone and liver alkaline phosphatase isoenzymes in the dog Comparative Haematology International - COMP HAEMATOL INT 19:81-84 1106
(2010) Shareghi B (2010) Protective role of polyamines agints heat shock in soybean seedlings زيست شناسي گياهي ايران 2:31-40 1106
(2010) Shareghi B (2010) Glycated Hemoglobin is an Indicator of Blood Glucose Status in Horses: Preliminary Study Journal of Equine Veterinary Science - J EQUINE VET SCI 30:47-49 1106
(2010) Shakhsi-Niaei M, Klukowska J, Droegemueller C, Swinburne J, Gerber V, Leeb T (2010) Characterization of the equine ITGAX gene and its association with recurrent airway obstruction in European Warmblood horses Animal Genetics 41:557-560 1106
(2010) Shahbazkia H, Sharifi S, Shareghi B (2010) Purification and kinetic study of bone and liver alkaline phosphatase isoenzymes in the dog Comp Clin Pathol 19:81-84 1106
(2010) Shabani L, Ehsanpour A (2010) Assessment of Squalene Synthase and Beta_Amyrin Synthase Gene Expression in Licorice Roots Treated with Methyl Jasmonate and Salicylic Acid Using Real_Time qPCR Russian Journal of Plant Physiology :- 1106
(2010) Sarabadani J, Soltani M, Kheirandish F, Rabani H (2010) Normal and lateral Casimir interactions between semi-infinite conductors in the presence of a dispersive medium Physical Review A 82:042512-042512 1106
(2010) Samimi H, Mamaghani M, Tabatabiean K (2010) Crystal structure of 3,5-dimethyl-4-phenyl-2-phenylethylimino-3Hthiazole hydrobromide monohydrate, C19H21BrN2S · H2O Z. Kristallogr 225:336-338 1106
(2010) S. R. A, Soleimanian Boroujeni V (2010) Effect of thickness and heat treatment on the crystallite size and dislocation density of nanostructured zinc oxide thin films Journal of Crystal Growth 312:3050-3056 1106
(2010) Raeisi M, Karantari S (2010) Investigation of K p- and K d-atom formation and their collisional processes with hydrogen and deuterium targets by the classical-trajectory Monte Carlo method Physical Review A 82:0425011-0125106 1106
(2010) Pourahmad R, Mohiti E (2010) Study of mutations in the DNA gyrase gyrA gene of Escherichia coli IJPR 9:43-48 1106
(2010) Oraie H (2010) New Record of Cyrtopodion scabrum (Heyden, 1827) from the Caspian Sea Coastal Region, Guilan Province, Northern Iran ( Herpetology Notes 3:61-63 1106
(2010) Nikpassand M, Mamaghani M, Tabatabaiean K, Samimi H (2010) An Efficient and Clean Synthesis of Symmetrical and Unsymmetrical 3,3-Di(indolyl)Indolin-2-ones Using KSF Synthetic Communications 40:3552-3560 1106
(2010) Mardaani M, Rabani H (2010) Phonon scattering in harmonic model for a typical quantum wire Solid State Communications 151:311-314 1106
(2010) Mardaani M, Mardaani T (2010) electrical conductance in a single wall carbon nanotube (SWCNT): tight binding model Iranian Journal of Physics Research 9:295-298 1106
(2010) Kheirandish F, Amooghorban E (2010) Finite-temperature Cherenkov radiation in the presence of a magnetodielectric medium PHYSICAL REVIEW A 82:0429011-04290114 1106
(2010) Khalaji-Pirbalouty V, W?gele J (2010) Two new species of Ligia Fabricius, 1798 (Crustacea: Isopoda: Ligiidae) from coasts of the Persian and Aden gulfs Organisms Diversity and Evolution 10:135-145 1106
(2010) Khalaji-Pirbalouty V, W?gele J (2010) A new species and a new record of Sphaeroma Bosc, 1802 (Sphaeromatidae: Isopoda: Crustacea) from intertidal marine habitats of the Persian Gulf Zootaxa 2631:1-18 1106
(2010) Khalaji-Pirbalouty V, W?gele J (2010) A new record of Sphaeroma annandalei Stebbing, 1911 (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) from the Persian Gulf, and description of a new related species (Sphaeroma silvai nov. sp.) from the South Atlantic Ocean zootax 1106
(2010) Kalantari S, Raeisi M (2010) Atomic cascade of K ? p and K ?d atoms and Doppler broadening contribution on x-ray widths Physical Review C 81:0146081-0146089 1106
(2010) Jafari A (2010) Amplitudes with different helicity configurations of noncommutative QED EuropeanPhysical Journal C 70:1131-1143 1106
(2010) Hemmati R (2010) RACE-based amplification of cDNA and expression of a luciferin regenerating enzyme (LRE): An Enzyme and Microbial Technology 47:159-165 1106
(2010) Hajari M, Saffar B, Khosravian A (2010) Translational selection on SHH genes Genetics and Molecular Biology 33:408-410 1106
(2010) Haddadi H (2010) Dynamic NMR Study of the Kinetics of Complexation of Tl+ Ion with Calix [4] crown-6 The Journal of Physical Chemistry A 114:7462-7469 1106
(2010) Haddadi H (2010) Cation-pi Interaction in Complex Formation Between Tl+ Ion and Calix [4] crown-6 and Some Calix [4] biscrown-6 Derivatives: Thallium-203 NMR, Proton NMR, and X-ray Evidence Inorganic chemistry 49:6874-6882 1106
(2010) Esmaili J, Akaishi Y, Yamazaki T (2010) Experimental confirmation of the Lambda(1405) ansatz from resonant formation of a K-p quasi-bound state in K- absorption by 3He and 4He Physics Letters B 686:23-28 1106
(2010) Esmaili J, Akaishi Y, Yamazaki T (2010) Experimental confirmation of the Lambda(1405) Ansatz from resonant formation of a K-p quasi-bound state in K- absorption by 3He and 4He Nuclear Physics A 835:394-397 1106
(2010) Emadi-Baygi M, Soheili Z, Schmitz I, Sameie S, Schulz W (2010) Snail regulates cell survival and inhibits cellular senescence in human metastatic prostate cancer cell lines Cell Biol Toxicol 26:553-567 1106
(2010) Emadi-Baygi M, Soheili Z, Essmann F, Deezagi A, Engers R, Goering W, Schulz W (2010) Slug/SNAI2 regulates cell proliferation and invasiveness of metastatic prostate cancer cell lines Tumor Biology 31:297-307 1106
(2010) Amooshahi M, Amooghorban E (2010) A quantum dissipative system in an anisotropic non-linear absorbing environment Annals of Physics 325:1976-1986 1106
(2010) Amooaghaei R, نيکزاد چالشتري , Shareghi B (2010) The effect of priming on emergence and biochemical changes of tomato seeds under suboptimal temperatures. Seed Science & Technol. 38:508-512 1106
(2010) Abolfazl B, Moosavi A, Mahnam K, Hosseini Ashtiani (2010) Chaperone-like activity of ?-cyclodextrin via hydrophobic nanocavity to protect native structure of ADH Carbohydrate Research 345:243-249 1106
(2009) عسگري , مستاجران , Amooaghaei R (2009) Influence of the co-inoculation Azospirillum brasilense and Rhizobium meliloti plus 2,4-D on grain yield and N, P, K content of Triticum aestivum (cv. Baccros and Mahdavi). American-Eurasian J. Agric.& Environ. Sci.  1106
(2009) Sharifi-Tehrani M, Mardi M, Sahebi J, Catalan P, Diaz-Perez A (2009) Genetic diversity and structure among Iranian tall fescue populations based on genomic-SSR and EST-SSR marker analysis Plant Systematics and Evolution 282:57-70 1106
(2009) Shabani L (2009) Glycyrrhizin Production by In Vitro Cultured Glycyrrhiza glabra Elicited by Methyl Jasmonate and Salicylic Acid Russian Journal of Plant Physiology :- 1106
(2009) Raeisi M, Kalantari S (2009) Density dependence of the deexcitation dynamics of kaonic hydrogen and deuterium atoms formed in kaon transmission through gaseous hydrogen and deuterium targets Physical Review A 79:0125101-0125107 1106
(2009) Rabani H, Taddei F, Giazotto F, Fazio R (2009) Influence of interface transmissivity and inelastic scattering on the electronic entropy and specific heat of diffusive superconductor-normal metal-superconductor Josephson junctions Journal of Applied Physic 1106
(2009) Pourahmad R (2009) Using transposon mutagenesis to find an alternative resolvase in an E. coli ruv mutant PJBS 12:524-527 1106
(2009) Oraie H (2009) Systematics and Distribution of the Iranian Plateau Leaf-toed Geckoes of the Genus Asaccus (Sauria: Gekkonidae Iranian Journal of Animal Biosystematics 5:43-55 1106
(2009) Oraie H (2009) New records of the geckonid lizard, Cyrtopodion heterocercum heterocercum (Sauria: Gekkonidae) from Isfahan Province, Central IRAN, with an extended description and notes on distribution Russian Journal of Herpetology 16:95-100 1106
(2009) Oraie H (2009) New record of gekkonid lizard, Tropiocolotes latifi Leviton and Anderson, 1972 (Sauria: Gekkonidae) from Isfahan Province, Iran Zoology in the Middle East 47:105-107 1106
(2009) Momeni A, Sadeghi M (2009) Zr(HSO4)4 and Mg(HSO4)2 as mild and efficient catalysts for the one-pot multicomponent synthesis of ?-acetamido carbonyl compounds General 357:100-105 1106
(2009) Momeni A, Massah A, Dabagh , Shahidi , Javaherian , Aliyan (2009) P2O5/SiO2 as an efficient and recyclable catalyst for N-Acylation of sulfonamides under heterogeneous and solvent-free conditions Journal of the Iranian Chemical Society 6:405-411 1106
(2009) Momeni A, HADIZADEH M, SADEGHI M (2009) A simple and efficient one-pot multicomponent synthesis of ?-acetamido carbonyl compounds with Zn(HSO4)2 and Co(HSO4)2 as catalysts Turkish Journal of Chemistry 33:1-8 1106
(2009) Mardaani M, Shokri A (2009) Electrical conductance in a typical linear and cyclic quantum wire nternational Journal of Nanotechnology 6:1050-1061 1106
(2009) Kharazian N (2009) Study of phenolic constituents of Triticum L. in Iran Iran. J. Sci. Technology 33:309-315 1106
(2009) Khalaji-Pirbalouty V, W?gele J (2009) Two new species of Sphaerompsis (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) from Persian Gulf. Zootaxa 2305:33-50 1106
(2009) Farzaneh F, Ahadi , Shirazi A, Sadeghizadeh M (2009) Effect of lysis strategy in accuracy and repeatability of sex determination by single cell Polymerase Chain Reaction method. J. Of Biological Science 9:78-82 1106
(2009) Amooaghaei R (2009) The effect of mechanism of moist chilling and GA3 on seed germination and subsequent seedling growth of Ferula ovina. TOPSJ 3:22-28 1106
(2009) Aliyan H, Fazaeli R, Javaherian Naghas H, Massah A, Momeni A, Iravani Z (2009) Bulk and supported tungstophosphoric acid as friendly, efficient, recyclable catalysts for the synthesis of bis-indolylmethanes under solvent-free conditions Heteroatom Chemist 1106
(2008) پورجعفر , Shakhsi-Niaei M (2008) Histopathological, hematobiochemical and urinalysis changes in experimental consumption of oak (Quercus brantii) in Sheep Journal of Pharmacology and Toxicology 3:153-157 1106
(2008) Soleimanian Boroujeni V, S. R. A (2008) Comparison methods of variance and line profile analysis for the evaluation of microstructures of materials powder diffraction 23:41-51 1106
(2008) Shareghi B (2008) THERMAL DENATURATION OF ? AMYLASE FROM BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS IN THE PRESENCE OF SODIUM DODECYL SULPHATE Iranian Journal of Science & Technology, Transaction A, 32:135-140 1106
(2008) Rabani H, Taddei F, Bourgeois O, Fazio R, Giazotto F (2008) Phase-dependent electronic specific heat of mesoscopic Josephson junctions Physical Review B 78:012503 -012503  1106
(2008) Pourahmad R (2008) Werner syndrome protein and its role in repair of damaged DNA ad stalled fork in compare with E. coli RecQ protein JDUBS 1:10-15 1106
(2008) Pourahmad R (2008) Isolation and characterization of a recB mutant JDUBS 1:1-5 1106
(2008) Pirali Kheirabadi K, Shakhsi-Niaei M, Hosseini N (2008) Epidemiological aspects of Pigeon Trichomonosis In Centre of Iran Research Journal of Parasitology 3:20-24 1106
(2008) Moradi M (2008) Simulation of Anisoplanatism of Adaptive Optical System in Inhomogeneous Turbulent Atmosphere Optical Review 2:125-129 1106
(2008) Mobini-Dehkordi M, Nahvi I, Ghaedi K, Tavasoli M (2008) Isolation of a Novel Mutant Strain of Saccharomyces cerevisiae by an Ethyl Methane Sulfonate-Induced Mutagenesis Approach as a High Producer of Bioethanol JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 105 1106
(2008) Massah A, Momeni A, Dabagh M, Aliyan H, Javaherian Naghash H (2008) Facile Synthesis ofN?Acylsulfonamide in the Presence of Silica Chloride (SiO2?Cl) both under Heterogeneous and Solvent?Free Conditions Synthetic Communications 38:265-273 1106
(2008) Massah A, Azadi D, Aliyan H, Momeni A, Javaherian Naghash H, Kazemi F (2008) An Efficient Method for the Synthesis of N-Acylsulfonamides: One-pot Sulfonylation and Acylation of Primary Arylamines under Solvent-Free Conditions Monatshefte für Chemie - Chem 1106
(2008) Mahnam K, Moosavi A, Bahrami, , Hakimelahi G, Ataie G, Jalili S, Saboury A, Ahmad F, Safarian S, Amanlou M (2008) Efficient Factors in Protein Modification: Adenosine deaminase Esterification by Woodward Reagent K J. Iran. Chem. Soc 5:464-475 1106
(2008) Mahnam K, Bahrami , Moosavi A, Saboury A, Iranmanesh M (2008) A Theoretical Investigation of Mechanism of the Adenosine Deaminase Modification: Reaction of Glutamate Residue with Woodward Reagent K Journal of Theoretical and Computational Chemistry 7:1-26 1106
(2008) Kharazian N, Shiran B (2008) A new record of Salvia species (Lamiaceae) for Iran Int. J. Bot 4:344-346 1106
(2008) Kharazian N (2008) chemotaxonomy of wild diploid Triticum species in Iran Int. J. Bot 4:260-268 1106
(2008) Javaherian Naghash H, Abbasi Dineh Kabudi S, Momeni A, Massah A, Aliyan H (2008) Free-radical cross-linking copolymerization of methyl methacrylate and ethylene glycol dimethacrylate in the presence of trimethoxyvinylsilane Journal of Physics and Chemistr 1106
(2008) Heydarnejad M (2008) Time-place learning in the rainbow trout Oncorhynchus mykiss Current Zoology 54:933-936 1106
(2008) Ajloo , Taghizadeha , Saboury A, Bazyari , Mahnam K (2008) Effects of surfactant, salt and solvent on the structure and activity of adenosine deaminase: Molecular dynamic and spectrophotometric studies International Journal of Biological Macromolecules 43 1106
(2008) Ahadi , صادقي زاده , هوشمند , قره گزلي , بانويي , صفا شريعت (2008) An A8296G mutation in the MT-TK gene of a patient with epilepsy – a disease-causing mutation or rare polymorphism? Neurologia i Neurochirurgia Polska 42:263-266 1106
(2008) Abolfazl B, Moosavi A, Mahnam K, Bahrami (2008) Molecular Dynamic Simulations of Nanomechanic Chaperone Peptideand Effects of in silico His Mutations on Nanostructured Function J. Pept. Sci 14:1173-1182 1106
(2007) خلج کندري , صادقي زاده , خواجه , نادري منش , Ahadi , امام زاده (2007) Cloning, Sequence Analysis and Three-dimensional Structure Prediction of DNA Pol I from Thermophilic Geobacillus sp. MKK Isolated from an Iranian Hot Spring Appl Biochem Biotechnol 142: 1106
(2007) Shareghi B (2007) Denaturation of Bacillus amyloliquefaciens a_Amylase with urea Pakistan Journal of Biological Science 10:3154-3157 1106
(2007) Shareghi B (2007) Comparison between the stability of thermophilic and meso philic a-Amylase in the peresence of guanidine hydrochloride Isfahan University research Journal 24:- 1106
(2007) Saffar B, Yakhchali B, Arbabi M (2007) Development of a Bacterial Surface Display of Hexahistidine Peptide Using CS3 Pili for Bioaccumulation of Heavy Metal Current Microbiology 55:273-277 1106
(2007) Moosavi-Movahedi Z, Bahrami , Zahedi M, Mahnam K, Chamani J, Safarian S, Saboury A, Moosavi A (2007) A theoretical elucidation of bilirubin interaction with HSA's lysines: First electrostatic binding site in IIA subdomain Biophysical Chemistry 125:375-387 1106
(2007) Massah A, Mosharafian M, Momeni A, Aliyan H, Javaherian Naghash H (2007) Solvent?Free Williamson Synthesis: An Efficient, Simple, and Convenient Method for Chemoselective Etherification of Phenols and Bisphenols Synthetic Communications 37:1807-1815 1106
(2007) MASSAH A, DABAGH M, AFSHAR M, Momeni A, ALIYAN H, Javaherian NAGHASH H (2007) A Convenient and Efficient Synthesis of N-Acylsulfonamides in the Presence of Silica Phosphoric Acid under Heterogeneous and Solvent-Free Conditions Turkish Journal of Chemistry 1106
(2007) Kharazian N (2007) The taxonomy and variation of leaf anatomical characters in the genus Aegilops L. in Iran Turk.J. Bot. 31:1-9 1106
(2007) Javaherian NAGHASH H, KARIMZADEH A, Momeni A, MASSAH A, ALIAN H (2007) Preparation and Properties of Triethoxyvinylsilane-Modified Styrene - Butyl Acrylate Emulsion Copolymers Turkish Journal of Chemistry 31:257-269 1106
(2007) Jafari A (2007) Recursive Relations for Processes With n Photons of Noncommutative QED Nuc. Phys. B 783:57-75 1106
(2007) Fallah H, Ghasemi Varnamkhasti M, Hassanzadeh A, Staki H (2007) The effect of annealing on structural, electrical and optical properties of nanostructured ITO films prepared by e-beam evaporation Materials Research Bulletin, 42:487-496 1106
(2007) Ebrahimi A, Zamani-Moghaddam A, Shakhsi-Niaei M, Nikoukhah F (2007) In vitro efficacy of some local antimicrobial products against E Coli K 12 Pakistan J. of biol. sci 10:4570-4572 1106
(2007) Amooaghaei R, مستاجران , امتيازي (2007) The participation of cell wall hydrolytic enzymes in the initial colonization of Azospirillum brasilense on wheat roots. Plant and Soil 291:239-248 1106
(2007) Ajloo , Saboury A, Haghi-Asli N, Ataei-Jafari G, Moosavi A, AHMADI M, Mahnam K, NAMAKI S (2007) Kinetic, thermodynamic and statistical studies on the inhibition of adenosine deaminase by aspirin and diclofenac J Enzyme Inhib Med Chem 22:395-406 1106
(2007) Ahadi (2007) Is There any Correlation between Ki67 Expression and EBV Infection in Hodgkin Patients in Iran? Iranian Journal of Pathology 2:17-22 1106
(2006) بابايي , Mowla S, شريعت-تربقان , Emadi-Baygi M (2006) Detection of survivin gene expression in formalin-fixed paraffin-embedded tissues of human osteosarcoma: its potential usefulness in diagnosis and prognosis of bone tumors Iranian Biomedical Journal 10 1106
(2006) Shokri A, Mardaani M (2006) The role of nano-contacts in electrical transport through a molecular wire Chemical physics 330:287-294 1106
(2006) Shokri A, Mardaani M (2006) Spin-flip effect on electrical transport in magnetic quantum wire systems Solid state communications 137:53-58 1106
(2006) Shareghi B (2006) Structural studies on the interaction of a-Amylase and sodium dodecyl sulphate Journal of Sciences. Shahid Chamran University 15:- 1106
(2006) Shahzamanian M, Yavariy H, Rabani H, Darvishi S (2006) Regeneralized London free energy for high-Tc vortex lattices Iranian Journal of Physics Research 6:99-102 1106
(2006) Nasr-Esfahani M, Moghadam M, Tangestaninejad S, Mirkhani V, Momeni A (2006) Rapid and efficient oxidation of Hantzsch 1,4-dihydropyridines with sodium periodate catalyzed by manganese (III) Schiff base complexes Bioorganic & Medicinal Chemistry :2720-2724 1106
(2006) Momeni A, Sameh T, Golmohammadi H, Javaherian Naghash H, Aliyan H, Massah A, Solati S (2006) An Efficient Oxidation of 1,4-Dihydropyridines to Pyridines Using Silver Carbonate on Silica Gel and Celite Bull. Korean Chem. Soc 27:355-356 1106
(2006) Momeni A, Aliyan H, Mombeini H, Massah A, J. Naghash H (2006) Aromatization of Hantzsch 1,4-Dihydropyridines with Urea-Hydrogen Peroxide/Maleic Anhydride Zeitschrift für Naturforschung B 61:331-333 1106
(2006) Massah A, Kazemi F, Azadi D, Farzaneh S, Aliyan H, Javaherian Naghash H, Momeni A (2006) A Mild and Chemoselective Solvent-Free Method for the Synthesis of N-Aryl and N-Alkylsulfonamides Letters in Organic Chemistry 3:235-241 1106
(2006) Mardaani M, شکري (2006) Theoretical approach on spin-dependent conductance in a magnetic-quantum wire Chemical physics 324:541-546 1106
(2006) Mardaani M, Mardaani H (2006) The effect of electrical impurity on quantum conductance in a simple cubic nano-wire Physica E 33:147-150 1106
(2006) Khalaji-Pirbalouty V (2006) Description of Gammarus baloutchi n. Sp. (Amphipoda: Grammaridae) from Iran, based on light and electron microscopy. Zool. Med. Leiden 8:91-100 1106
(2006) Jafari A (2006) On the Bound State of Photons in Noncommutative Electrodynamics EuropeanPhysical Journal C 46:235-245 1106
(2006) Ahadi , صادقي زاده , قره گزلي , هوشمند (2006) Confirmation of R82Q Mutation in g2 Subunit of Gamma Amino Butyric Acid Receptor in an Iranian Family Pakistan Journal of Biological Sciences, 9:2704-2707 1106
(2005) تفرشي , صادقي زاده , اميني , Ahadi , جهانزاد , روستايي (2005) Development of a multiplex nested consensus PCR for detection and identification of major human herpesviruses in CNS infections. Journal of clinical virology 32:318-324 1106
(2005) Trautinger B, Pourahmad R, Rusakova E, Lloyd R (2005) RNA polymerase modulators and DNA repair activities resolve conflicts between DNA replication and transcription Molecular Cell 19:247-258 1106
(2005) Shareghi B (2005) Isolation and Characterization of an Amylase Producing Yeast and its Application in Carotenoid Production Using Dual Culture Water&Wastewater 54:33-43 1106
(2005) Shareghi B (2005) Anti fertility Effect of Nicotine National Journal of Andrology 11:323-330 1106
(2005) Saffar B, Yakhchali B, Arbabi M (2005) Enhanced bioadsorption of cadmium and nickel byE. coli displaying a metal binding motif using CS3 fimbriae Iranian Journal of Biotechnology 3:180-185 1106
(2005) Mowla S, Emadi-Baygi M, ضيايي , نيکپور (2005) Evaluating Expression and Potential Diagnostic and Prognostic Values of Survivin in Bladder Tumors: A Preliminary Report Urology Journal 2:141-147 1106
(2005) Mowla S, Emadi-Baygi M, ضيايي , اطلسي , نيکپور (2005) Evaluation of sensitivity and specificity of urine survivin as a new molecular marker in diagnosis of bladder tumors IRANIAN JOURNAL of BIOTECHNOLOGY 3:163-169 1106
(2005) Moradi M (2005) Simulation of anisoplanatism of an adaptive optical system in the turbulent atmosphere Atmospheric and oceanic optics 18:773-777 1106
(2005) Mardaani M, Shokri A (2005) Analytical results on coherent conductance in a general periodic quantum dot: Transfer matrix method Physica E 27:150-161 1106
(2005) Mardaani M, Esfarjani K (2005) Spin filtering and spin diode devices in quantum wire systems Physica E 27:325-331 1106
(2005) Mardaani M, Esfarjani K (2005) Coherent conductance in an alternating dot: exact results Physica E 27:227-234 1106
(2005) Mardaani M, Esfarjani K (2005) Analytical results on ballistic transport in a periodic molecular wire Chemical Physics 317:43-48 1106
(2005) Kharazian N (2005) evaluation of diversity in wild relatives of wheat Czeck.J. Plant Breed. 41:112-1 1106
(2005) Kharazian N (2005) Illustration of and a key to the genus Triticum L. in Iran Wheat Information Service 99:29-34 1106
(2005) Kharazian N (2005) Evaluation of diagnostic reproductive and vegetative characters among tetraploid Triticum L. species (Poaceae; Triticeae) in Iran. Turkish Journal of Botany 29:283-289 1106
(2004) Shareghi B (2004) Thermodynamics and kinetics studies on the interaction of a–Amylase and guanidine hydrochloride Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 23:- 1106
(2004) Shareghi B (2004) Spectrophotometric study of the complexation of iodine and bromine with tetrabutylammonium halides and cryprand 222 in dichloromethane solution. . Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineeriny 23:- 1106
(2004) Shareghi B (2004) Proteinase Aspartic enzyme (Rennet)production from native isolate of Zygomycetous Fungi Iranian Journa of Biology 17:- 1106
(2004) Sarbolouki M, Mahnam K, Rafiee-Pour H (2004) Determination of pore/protein size via electrophoresis and slit sieve model Electrophoresis 25:2907-2911 1106
(2004) Mardaani M, Esfarjani K (2004) Some analytical results in phase coherent transport in quantum wire Physica E 25:119-130 1106
(2004) Khalaji-Pirbalouty V (2004) Biography of amphipods (Crustacean: Amphipoda: Grammaridae) from the central Zagros Mountains, Iran with description of two new species Journal of Natural History 38:2425-2445 1106
(2003) Pourahmad R, Lloyd R (2003) PriA supports two distinct pathways for replication restart in UV-irradiated Escherichia coli cells Molecular Microbiology 47:1091-1100 1106
(2003) Amooaghaei R, مستاجران , امتيازي (2003) The effect of Compatible Azospirilum strains on proton efflux of intact wheat root. Plant and Soil. 243:155-160 1106
(2002) Shareghi B (2002) Spectrophotometric study of the charge transfer complexs of Bromine and 1,10-Diaza-18-crown-6 in Dichloromethane solution Isfahan research Journal. 7:- 1106
(2002) Shareghi B (2002) Growth performance and efficiency of nitrogen utilization of broilers as affected by methionine deficiency. I . Agric. Sci Natur. Resour 9:- 1106
(2002) Gregg A, McGlynn P, Pourahmad R, Lloyd R (2002) Direct rescue of stalled DNA replication forks via combined action of PriA and RecG helicase activities Molecular cell 9:241-251 1106
(2001) Shareghi B (2001) Effect of different environmental factors on the production of proteinase aspartic enzyme in the mucor species of mold. . Iranian Journal of Biology 10:- 1106
(2000) Shareghi B (2000) Spectrometric Electrochemical of the clomplexation of –Iodine with 1llo Bia 2a-18-crown-6 in Acetonirile solution. Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 19:- 1106
(1997) Shareghi B (1997) Shareghi, B. Kinetic of the reaction of sulphydryl Reagents with D-Amino Acid Oxidase in the Presence of Guanidine Hydrochloride, . Chana Journal of Chemistry 3:- 1106
(1997) Shareghi B (1997) Calculation of the stability of D-amino acid oxidas in the presence of guanidine hydrochloride . Iranian Journal of Biology 6:- 1106
(1997) Pourahmad R (1997) Radiosterilization of disposable medical devices Radiat Phys Chem 49:285-286 1106
(1996) Shareghi B (1996) Stability of D-amino, acid oxidase : Denaturation by guanidinehydrochloride and urea . Indian Journal of Biochemistry & Biophysics 33:- 1106
(1996) Shareghi B (1996) Kinetics and thermodynamics studies on the interaction of D-Amino Acid Oxidase and Sodium n-do decyl sulphate in the presence and absence of flavin adenine dinucleotide. International Journal of Biological Macromolecules 19:- 1106
(1995) Shareghi B (1995) Shareghi, B and Khodabandeh Interation of Doxorubicine with DNA-HMG Complexes, Vol 6, No.3, 1995 . J.of. Sci, I.R.Iran :- 1106
(1995) Shareghi B (1995) Denaturation studies of D-amino and Oxidase by Dodecyl trimethyl ammonium bormide.. Iranian Journal of Biology 2:- 1106
(1398) کوهي دهکردي م، يوسف زاده م، همتي ر، دانش شهرکي ع (1398) شناسايي مولکولي گونه‌‌هاي باسيلوس مقاوم به سرب و محرک رشد گياه جداسازي شده از خاک حاوي سرب زيست شناسي ميکروارگانيسم ها 1:1-1 1106
(1398) يوسفي سقزي س، اعظميان جزي ا، همتي ر، جيواد ن (1398) تأثير هشت هفته تمرين ترکيبي (هوازي + مقاومتي) بر ميزان بيان miR -301a و برخي از شاخص‌هاي عملکرد حرکتي در زنان مبتلابه مولتيپل اسکلروز (MS) مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا 9:1474-1486 1106
(1398) يوسفوند س، پوراحمد ر، هوشمند س (1398) اثر اسانس آويشن هاي بومي بر روي سويه موتان با مقاومت متوسط به سيپروفلوکسازين اشريشيا کلي مجله علوم پزشکي گرگان 21:108-112 1106
(1398) هيبتي گوجاني ز، مهدي فر ع، عموقربان ا (1398) حالتهاي همدوس گازيو- کلاودر روي سطح کره مجلة پژوهش فيزيك ايران 19:379-390 1106
(1398) نوربخش رضايي س، پوراحمد ر، محزونيه م (1398) بررسي وابستگي جهش زايي سيپروفلوکسازين به UmuC در اشزيشيا کلي مجله زيست شناسي ايران 1:1-2 1106
(1398) منيژه و، عمادي م، اينجيناري ن، تيموري ح (1398) بررسي پلي‌مورفيسم rs11614913 ژن MIR196A2 و خطر ابتلا به سرطان پروستات در استان چهارمحال و بختياري مجله دانشكده پزشكي اصفهان 527:535-541 1106
(1398) معيري پ، کجوري غ، جعفري ا، احدي ع (1398) اثرات تجويز خوراکي نانوذره سلنيوم و سلنيت سديم بر ميزان نسخه برداري از ژن رزيستين در بافت جفت مجله دامپزشکي ايران 11:3-11 1106
(1398) مشتاقي ح، رشيدي مهر آ، شارقي ب (1398) بررسي اثرضد باکتريايي نيسين و ليزوزيم روي ليستريا مونوسيتوژنز و اشريشيا کلي در pH هاي مختلف و دماي 24 درجه سانتي گراد ميكروبيولوژي دامپزشكي 2:69-81 1106
(1398) قلم فرسا ف، پوراحمد ر، شارقي ب (1398) بررسي اثر ضد ميكروبي چند نوع عسل ايراني به تنهايي و در تركيب با سيپروفلوكساسين بر روي سويه موتان E. coli مجله پژوهشهاي سلولي و مولکولي 32:76-86 1106
(1398) عموآقايي ر، بني شريف ع (1398) اثر پيش تيمار ليزر بر شاخص¬هاي جوانه¬زني دانه، فعاليت آلفا آميلاز و رشد دانه¬رست خار مريم در شرايط نرمال و تحت تنش سرب مجله پژوهشهاي گياهي ( زيست شناسي ايران سابق( 1:1-1 1106
(1398) شکيب ش، شريفي تهراني م، حسن آبادي ز (1398) مطالعه تنوع زيستي گونه هاي گياهي آوندي در منطقه حفاظت شده بيدوئيه بردسير کرمان زيست شناسي کاربردي 60:90-118 1106
(1398) شيخ ي، اورعي ح، رستگار ا (1398) مطالعه‌ي ريخت‌شناسي مارهاي منطقه‌ي سيستان مجله پژوهشهاي جانوري 31:1-12 1106
(1398) شمس ا، آيت ه، احدي ع (1398) بهينهسازي کشت سلولهاي لنفوسيت براي انجام کاريوتايپ با استفاده از روش پلاسماي غني از پلاکت نويد نو 70:45-58 1106
(1398) شريفي تهراني م (1398) مروري بر تحليل ساختار جمعيت با نشانگرهاي مولکولي غالب و معرفي نرم افزار جديد STRUCTUREasy تاکسونومي و بيوسيستماتيک 36:35-48 1106
(1398) شباني ل (1398) بيوشيمي متابوليت هاي ثانويه در گياهان :- 1106
(1398) شارقي ب، قلم فرسا ف، پوراحمد ر (1398) بررسي اثر ضد ميكروبي چند نوع عسل ايراني به تنهايي و در تركيب با سيپروفلوكساسين بر روي سويهموتان coli. E مجله پژوهشهاي سلولي و مولكولي(مجله زيست شناسي ايران) 32:76-86 1106
(1398) سلطاني آلکوئي م، عباسي سورکي ع، مبيني م، کياني ش (1398) نقش باکتري هاي محرك رشد گياهي بر برخي صفات جوانه زني و ظهور گياهچه در آزمايشگاه، صفات مورفولوژيکي و ميزان رنگدانه هاي يونجه اکوتيپ همداني (.Medicago sativa L) در شرايط گلخانه علوم و تحقيقات بذر ايران 1106
(1398) سلطاني آلکوئي م، عباسي سورکي ع، مبيني م، کياني ش (1398) اثر باکتري ھاي محرک رشد گياه بر جوانه زني و رشد اوليه گياه يونجه شرايط تنش شوري پژوهش هاي بذر ايران 6:1-1 1106
(1398) رئيسي م، کرمي ز (1398) تحليل حالت پاي? ايزوتوپهاي ناپايدار نئون 24-28Neدر واکنش برکني تک نوتروني پژوهش سيستم هاي بس ذره اي 2:89-98 1106
(1398) دهقان ز، آيت ه (1398) توکسين هاي حيوانات و خاصيت ضد دردي آنها مجله علوم پزشکي رازي 3:40-50 1106
(1398) دانشمند ديزيچه م، اسماعيلي ج، مري س (1398) بررسي طيف جرم ناورداي \Lambda p ، در واکنش K^-+d--->\Lambda p \pi^- پژوهش فيزيک ايران 19:- 1106
(1398) حسيني س، رفيعي الحسيني م، روشندل پ، مرادي م (1398) تأثير پيش‌تيمار بذور با ميدان مغناطيسي بر برخي صفات مورفو- فيزيولوژيکي دان‌سياه تحت شرايط تنش خشکي مجله علوم و تحقيقات بذر ايران 6:19-33 1106
(1398) ترکش اصفهاني ف، شباني ل، سبزعليان م (1398) بررسي پاسخ‌هاي دفاع آنتي‌اکسيداني در سه ژنوتيپ Lolium perenne تحت تنش خشکي زيست شناسي کاربردي 59:57-67 1106
(1398) افشين ح، ميرآخورلي ن، صفار ب، خواجعلي ف (1398) کلون سازي و بيان ژن بتا( 1-3 )(1-4)گلوکاناز در باکتري اشيرشياکلي جهت توليد مکمل خوراک دام پژوهش هاي سلولي و مولکولي 31:1-20 1106
(1398) اسماعيلي ج، يحيايي ن (1398) بررسي تشکيل تشديدي (1405) Lambda با استفاده از طيف انرژي جنبشي ترايتون در جذب کائون متوقف شده بر روي هليوم پژوهش فيزيک ايران 19:167-176 1106
(1398) اسماعيلي ج، عبداللهي ح (1398) مطالعه طيف جرم ناورداي \Sigma\pi ناشي از برهم¬کنش کائون در-پرواز بر روي هسته هدف دوترون پژوهش سيستم هاي بس ذره اي 9:1-13 1106
(1398) احمدي م، ميرآخورلي ن، بهزادي ع، شباني ل، انصاري ا، دبابت ع (1398) الگوي بيان ژن CERK1 تحت تنش‌هاي همزمان زيستي و غير زيستي شامل خشکي، قارچ Fusarium culmorum و نماتد Heterodera filipjevi در گندم نان پژوهش هاي سلولي و مولکولي 16:34-40 1106
(1398) kiani abri M, Doudi M, Ahadi (1398) Isolation and Molecular Identification of Keratinase-Producing Bacteria from the Sludge of Qeshm Island Medical laboratory journal 12:34-40 1106
(1398) Mirakhorli N, نوراله نجف ابادي , فروزنده هفشجاني , شفيع زاده , Nikoukhah F, Saffar B, انصاري (1398) multi-function plant Defensin, antimicrobial and heavy metal adsorbent peptide. Iranian Journal of Biotechnology 16:34-40 1106
(1398) JazaeriFarsani S, Asadpour S, Ghanavati S, Semnani A (1398) QSAR Modeling of Some Derivatives of Thiazolidinedione With Antimalarial Properties Frontiers in Chemical Research 1:17-24 1106
(1398) Hasanpour F, Nekoeinia M, Semnani A, Shirazi nia S (1398) Synthesis of semicarbazide catechol derivative as a potential electrode modifier: application in electrocatalysis of catechol amine drugs Chemical Papers 73:2081-2089 1106
(1398) Ghanavati S, Semnani A, کريمي , جواهريان يزد , چشمه خضر (1398) Synthesis of ion-imprinted polymer-decorated SBA-15 as a selective and efficient system for the removal and extraction of Cu(II) with focus on optimization by response surface methodology Anal 1106
(1397) ميراحمدي باباحيدري س، مهنام ک (1397) طراحي يک پپتيد چهار اسيدآمينه‌اي نوين براي مهار دومين BIR3 پروتئين XIAP به‌وسيله شبيه سازي ديناميک مولکولي يافته هاي نوين در علوم زيستي 5:168-182 1106
(1397) موسوي م، پوراحمد ر، محزونيه م (1397) بيان ژن هاي recF و gyrB در جهش يافته اشريشيا کلي با مقاومت کم به سيپروفلوکساسين مجله زيست شناسي ميکروارگانيسمها 7:53-60 1106
(1397) معيري پ، کجوري غ، جعفري ا، احدي ع (1397) بررسي اثرات نانوذره سلنيم و سلنيت سديم بر بيان ژن لپتين در ميشهاي آبستن مجله تحقيقات دامپزشکي 73:475-482 1106
(1397) معيري پ، کجوري غ، جعفري ا، احدي ع (1397) بررسي اثرات نانوذره سلنيم و سلنيت سديم بر بيان ژن لپتين در ميشهاي آبستن 2 مجله تحقيقات دامپزشکي دانشگاه تهران 73:475-482 1106
(1397) مري س، کلانتري ظ، اسماعيلي ج (1397) بررسي سيستم جفت شدة KKN-K\Sigma\pi با استفاده از روش فديف پژوهش فيزيک ايران 18:291-299 1106
(1397) مري س، کلانتري ظ، اسماعيلي ج (1397) بررسي برهم‌کنش کائون- دوترون و ساختار تشديد‌ (1405)Lambda با استفاده از روش فديف پژوهش فيزيک ايران 18:539-549 1106
(1397) محمدي س، پوراحمد ر، محزونيه م (1397) بيان ژن recA درموتان dinI- مقاوم به سيپروفلوکسازين اشريشيا کلي فصلنامه علمي پژوهشي زيست شناسي ميکروارگانيسمها 7:65-72 1106
(1397) لري گوئيني , Kooravand M, Haddadi H, رفيعيان , Shirmardi H, Hoseini Z (1397) A review of botany, phytochemical and pharmacological properties of Ferulago angulata Toxin Reviews 38:13-20 1106
(1397) قاسمي ح، مختاري ع، پيامي ف، سليمانيان و (1397) امکان سنجي استفاده از ترکيب سه تايي ZnxHg(1-x)Te به عنوان طيف نماي تابشهاي هسته اي مجله پژوهش فيزيک ايران 18:157-162 1106
(1397) عزيزي , جليل , نصيري , مشتاقيان , اسماعيلي , Doostmohammadi A, Shabani L, ابراهيمي (1397) The combined effects of three?dimensional cell culture and natural tissue extract on neural differentiation of P19 embryonal carcinoma stem cells Tissue Engineering  1106
(1397) شارقي ب، کاظمي نافچي م (1397) مطالعات سينتيكي آنزيم پراكسيداز درحضور اكسيد آهن و اكسيد مس در دماهاي مختلف زيست شناسي جانوري تجربي 24:23-33 1106
(1397) شارقي ب، مشتاقي ح، رشيدي مهر ا (1397) بررسي اثر ضد باکتريايي نيسين و ليزوزيم روي ليستريا مونوسيتوژنز و اشرشياکلي در pH هاي مختلف و دماي 24 درجه سانتيگراد نشريه ميکروبيولوژي دامپزشکي 37:69-81 1106
(1397) ح، مختاري ع، پيامي ف، سليمانيان و (1397) امکان سنجي استفاده از ترکيب سه تايي ZnxHg(1-x)Te به عنوان طيف نماي تابشهاي هسته اي مجله پژوهش فيزيک ايران 18:157-162 1106
(1397) جهانگيري م، صفار ب، خرازيان ن، لطيفي نويد س، زهري ص (1397) بررسي توالي هاي ژن هاي كلروپلاستي rbcl، matKو trnL-F در salvia nemorosaL و Thmus syriacus Bioss ‍ژنتيك نوين 4:537-542 1106
(1397) جعفري ا (1397) ميدان هاي اسکالر، مقيد به سطح کره مجله فيزيک کاربردي 2:27-36 1106
(1397) بياتي س، عموقربان ا، مهدي فر ع (1397) تبادل تابش گرمايي بين دو تيغه ي مغناطودي الكتريك متاماده با ضخامت متناهي در شرايط غيرتعادلي مجله پژوهش فيزيك ايران 18:265-281 1106
(1397) بهداروند دهکردي , Reiisi S, Mohammadi Nejad P (1397) Down-Regulation Smurf2 (Smad ubiquitin Regulatory Factor 2) Gene in Patients With RRMS and Association With High Disability Armaghane-danesh, Yasuj University of Medical Sciences Journal 23:631-642 1106
(1397) بني طالبي , Reiisi S (1397) Evaluation of the expression level of miR-140-5p in MS patients’ comparison with healthy controls and their association with clinical factors Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences 26:797-805 1106
(1397) بابايي ا، هاشم زاده ا، پوراحمد ر، پوريا م، عبدلي ا (1397) مطالعه جايگاه رده‌بندي سياه‌ماهي Capoeta aculeata در قنوات نائين-اردستان، حوضه نمک و رودخانه‌هاي حوضه کارون با استفاده از ژن COI نشريه شيلات (مجله منابع طبيعي دانشگاه تهران) 70:26-35 1106
(1397) اسماعيلي ج، نادري ا (1397) بررسي ترکيب کانال¬هاي ورودي تشديد Lambda(1405) بر طيف جرم ناورداي \Sigma\pi، در برهم¬کنش کائون-پروتون GeV/c2/4 پژوهش هاي نوين فيزيک دانشگاه خوارزمي 3:- 1106
(1397) اسماعيلي ج، غلامرضايي ص (1397) بررسي ساختار سبک‌ترين هسته‌هاي هايپروني دو لامبدا اي با استفاده از بسط توابع گوسي پژوهش سيستم هاي بس ذره اي 8:1-9 1106
(1397) ابراهيمي جابري ر، مختاري ع (1397) شبيه سازي خواص فيزيکي ترکيب پروسکايت BaMnxMo1-xO3 با استفاده از نظريه تابعي چگالي و تصحيح هابارد مجله پژوهش فيزيک ايران 18:151-156 1106
(1397) Payab N, Mahnam K, Shakhsi-Niaei M (1397) Computational Comparison of Two New Fusion Proteins for Multiple Sclerosis Research in Pharmaceutical Sciences 13:394-403 1106
(1397) Naderi P, Shirani M, Semnani A, گلي (1397) Efficient removal of crystal violet from aqueous solutions with Centaurea stem as a novel biodegradable bioadsorbent using response surface methodology and simulated annealing: Kinetic, isotherm and thermodynamic 1106
(1397) Moradi M, حبيبي قهفرخي (1397) Simulation of an Airy beam with optical vortex under Fractional Fourier transforms International Journal Of Optics And Photonics :- 1106
(1397) Ghanavati S, Semnani A, ماريني , بيانکوليلو (1397) Prediction of viscosity index and pour point in ester lubricants using quantitative structure-property relationship (QSPR) Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 59:59-78 1106
(1397) Ghanavati S, Semnani A, تيموري , جواهران يزد , مومني اصفهاني , Habib allahi S (1397) Decolorization of crystal violet from aqueous solutions by a novel adsorbent chitosan/nanodiopside using response surface methodology and artificial neural network-geneti 1106
(1397) Farhadian S, Shareghi B (1397) Counteraction of lactose on the thermal stability and activity of ?-chymotrypsin: thermodynamic, kinetic and docking studies RSC ADVANCE 6:72201-72212 1106
(1396) کريمي شايان ط، خلجي پيربلوطي و، شخصي نيايي م (1396) بررسي هموستاز گلوکزبا استفاده از تست خوراکي تحمل گلوکز در شترمرغ (Struthio camelus) زيست شناسي جانوري تجربي 4:21-27 1106
(1396) پوراحمد ر، قلم فرسا ف، شارقي ب (1396) بررسي اثر ضد ميکروبي چند نوع عسل ايراني به تنهايي و در ترکيب با سيپروفلوکساسين بر روي سويه‌موتان E. coli مجله پژوهش هاي سلولي مولکولي ايران :- 1106
(1396) مسعودي مرغملکي ف، مصدق ح (1396) نظم هاي مغناطيسي مدل هايزنبرگ j1-j2 پادفرومغناطيس شبکه لانه زنبوري در حضور برهم کنش ژيالوشينسکي-موريا مجله پژوهش فيزيک ايران 17:585-594 1106
(1396) محمدي پ، پوراحمد ر، شارقي ب، فرهاديان ص (1396) اثر عصاره آلکالوئيدي گياه تلخ بيان بر ميزان MIC و تجمع داخل سلولي سيپروفلوکسازين در موتان مقاوم به سيپروفلوکسازين اشريشيا کلي مجله پژوهشهاي سلولي و مولکولي 30:323-335 1106
(1396) محمدي ب، مدني م، احدي ع (1396) تاثير کاروتنوئيد توليد شده به وسيله رودوتورولا موسيلازونوزا مجله دانشگاه علوم پزشکي قم 8:46-56 1106
(1396) محدي سيچاني م، مظاهري اسدي م، فرازمند ع، کياني راد م، احدي ع، هاديان ه (1396) شناسايي نمونه اي از قارچ سپيد پوساننده و ارزيابي توان آن در زيست بهسازي خاک هاي آلوده به هيدروکربن هاي نفتي فصلنامه زيست شناسي ميکرواورگانيسم ها 22:77-88 1106
(1396) محبي ح، قاسمي ورنامخواستي م، جمال پور ن (1396) تأثير ضخامت لايه هاي فعال و ميانگير بر کارايي ديودهاي گسيلنده آلي نور سبز نشريه علوم و مهندسي سطح :- 1106
(1396) مبيني م، جعفري دهکردي س، صفار ب (1396) بررسي ويژگي‌ها و افزايش توليد آنزيم آميلاز در سويه‌هاي جهش‌يافته باسيلوس ليکنيفورميس بومي ايران زيست شناسي ميکروارگانيسم ها 21:67-81 1106
(1396) قاسمي ورنامخواستي م، شهرياري ا (1396) تأثير غلظت محلول نانونقره تهيه شده به روش تابش گاما بر روي ضريب جذب و شکست غيرخطي اپتيکي نشريه علوم خوارزمي (پژوهش هاي نوين فيزيک) 2:53-62 1106
(1396) فتاحيان ر، حيدرنژاد س، محبي ع، مسيبي ف (1396) اثرات هيستوپاتولوژي و بيوشيميايي تيامين بر کبد موش‌هاي مواجهه شده با اکسيد مس و نانوذره‌ي اکسيد مس مجله پژوهشهاي جانوري (مجله زيست شناسي ايران) 30:214-224 1106
(1396) طرفي و، دانش شهرکي ع، سعيدي ک، مبيني م، طهماسبي پ (1396) تاثير باکتري هاي محرک رشد گياه بر جوانه زني و رشد اوليه گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) نشريه علوم و فناوري بذر ايران 7:171-183 1106
(1396) شيري سيچاني ل، عمادي م، رضايي م، خان احمد ح، نيکپور پ (1396) بررسي بيان RNA ي غير کد کننده ي بلند Hottip (lncRNA) در رده ي سلولي B16F10 ملانوماي موشي مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2:51-59 1106
(1396) شباني ل، صغيرزاده دارکي ب (1396) بررسي پاسخ‌هاي دفاع آنتي‌اکسيداني در کشت ساقه (Artemisia annua L.) تحت تنش نيترات نقره مجله پژوهشهاي گياهي 1:76-88 1106
(1396) شباني ل (1396) بررسي پاسخ هاي دفاع آنتي اکسيداني در سه ژنوتيپ Lolium perenne تحت تنش خشکي زيست شناسي کاربردي :- 1106
(1396) شباني ل (1396) بررسي تنوع الگوهاي فلاونوئيدي در 5 گونه از جنس Stachys در ايران مجله پژوهش هاي گياهي 29:352-368 1106
(1396) شارقي ب، شهدادنژاد گ (1396) اثر الومينيم بر پايداري آنزيم پپسين در حضور و غياب حلال هاي آلي ، دو فصلنامه زيست فناوري تربيت مدرس 1:87-96 1106
(1396) سليميان ناغاني ف، فتح اللهي م، نعمت الهي ا، نيکوخواه ف، خرازيان ن (1396) اثرات ضد قارچي عصاره‌هاي آبي و فلاونوئيدي كلي گياه مورد (Myrtus communis L.) بر دو قارچ بيماريزاي ساپرولگنيا و فوزاريوم جدا شده از تخم قزل آلاي رنگين كمان در شرايط invitro مجله علوم  1106
(1396) رحيمي طالخونچه پ، مهدي فر ع، عموقربان ا (1396) فاز هندسي سامانه هاي اپتومکانيکي مجلة پژوهش فيزيك ايران 17:21-32 1106
(1396) رباني نيا ط، پوراحمد ر، خالدي فر ا، هاشم زاده م، پرچمي ش (1396) بررسي احتمال حضور جهش ها در اگزون هاي 8 زيست فناوري دانشگاه تربيت مدرس 8:1-13 1106
(1396) خواجه گندماني ا، فتاحيان ر، حيدرنژاد س، جعفريان دهکردي م (1396) بررسي تغييرات بيوشيميايي سرم و هيستوپاتولوژيک کليه در موشهاي ديابتي شده به دنبال تزريق همزمان نانوذرات اکسيد روي و تيامين مجله (علمي-پزوهشي) دانشگاه علوم پزشکي اراک 20:103-118 1106
(1396) خرازيان ن، محمدي م (1396) بررسي تنوع الگوهاي فلاونوئيدي در 5 گونه از جنس Stachys در ايران پژوهشهاي گياهي (زيست شناسي تهران) 29:1-15 1106
(1396) خرازيان ن، عباييان ف، يوسفي م (1396) مطالعه فلوريستيکي منطقه حفاظت شده زرچشمه در استان اصفهان پژوهشهاي گياهي 30:139-147 1106
(1396) حيدرنژاد س، مشرفي ع، مبيني م، فتاحيان ر (1396) سميت کليوي ناشي از نانوذرات سمي اکسيد روي در موش سفيد آزمايشگاهي نر مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 19:133-147 1106
(1396) حيدرنژاد س، قاسمي برم سبز گ، کبوتري کتج ج (1396) ي بررسي اثرات نانو ذرات نقره بر برخي شاخص هاي باروري موش هاي کوچک آزمايشگاهي نر مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 19:23-34 1106
(1396) حيدرنژاد س، قاسمي برم سبز گ، کبوتري کتج ج (1396) . بررسي اثرات نانو ذرات نقره بر بافت شناسي بيضه و هورمون هاي محور هيپوفيز-بيضه در موش هاي کوچک آزمايشگاهي مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 19:24-37 1106
(1396) جمال پور ن، قاسمي ورنامخواستي م، سليمانيان و (1396) مقايسه خواص اپتوالکترونيکي لايه هاي نانوساختارSnO2 ، In2O3 و ITO جهت حسگري اتانول نشريه علمي پژوهشي نانومقياس 4:321-330 1106
(1396) بني طالبي ف، رئيسي س، بياتي ا، محمدي نژاد پ (1396) بررسي بيان ژن SNX2 (Sorting nexin-2) در بيماران مالتيپل اسکلروزيس RRMS در مقايسه با افراد سالم مجله دانشگاه علوم پزشكي اراک 3:12-21 1106
(1396) الهي نژاد ا، مهربان ح، شخصي نيايي م (1396) برآورد صحت ارزش هاي اصلاحي صفات پيچيده در جوامع بدون شجره با استفاده از نشانگرهاي متراکم علوم دامي ايران 1:163-174 1106
(1396) احمديان ا، فتح اللهي م، نعمت الهي ا، بيغم صادق ا، عربي م (1396) مقايسه اثر التيام بخش عصاره بره موم (Propolis) و پماد فني توئين سديم بر زخم ماهي كوي (Cyprinus carpio haematopterus) پژوهشهاي جانوري (مجله زيست شناسي ايران 30:109-121 1106
(1396) احمديان ا، فتح اللهي م، نعمت الهي ا، بيغم صادق ا، عربي م (1396) . مقايسه اثر التيام بخش عصاره بره موم و پماد فني تويين سديم بر زخم ماهي کوي مجله پژوهش هاي جانوري 30:109-121 1106
(1396) احمدي ط، شباني ل، سبزعليان م (1396) بررسي تاثير طيف هاي مختلف نور LED بر شاخص هاي رشد و محتواي رزمارينيك اسيد در Melissa officinalis L فصلنامه فرآيند و كاركرد گياهي 21:213-222 1106
(1396) احدي ع، خاتمي س، آيت ه (1396) جداسازي، توالي يابي و بررسي بيوانفورماتيکي عناصر تنظيمي ناحيه پروموتوري ژن C3 در ماهي قزل آلا(Salmo salar) پژوهشهاي سلولي و مولکولي 30:1-1 1106
(1396) Shekari B, Reiisi S (1396) Association Between Genetic Variant in the pre-miR-27a Oncogene and Risk of Breast Cancer and Metastasis مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران 152:12-22 1106
(1396) Khalaji-Pirbalouty V, حاجي عليزاده , سوري نژاد (1396) A Report on the Isopods of the Coastal Waters of the Persian Gulf: the Hengam Island Journal of the Persian Gulf 21:33-38 1106
(1396) Hosseinian H, Mahnam K, Shakhsi-Niaei M (1396) The c.305del3 in IL-2 gene in Homonoidea theoretically affects IL-2/IL-2Ra interaction as well as lymphocyte counts Cytokine 108:232-238 1106
(1396) Banimehdi-Dehkordi E, Saffar B, Shakhsi-Niaei M (1396) Y-Chromosomal status of six Indo-European-speaking Arab subpopulations in Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran Iranian Journal of Public Health 47:435-440 1106
(1396) Amir M, Emadi-Baygi M, وليان بروجني , نيکپور , آخوندي (1396) Molecular assessment and bioinformatic analysis of two common mutations of phenylalanine hydroxylase (PAH) gene by HRM J Babol Univ Med Sci 6:42-49 1106
(1396) Abdolrezaee H, Reiisi S, Rohi L (1396) Study of the expression of TUSC1 (Tumor suppressor candidate gene 1) in breast cancer tissue samples and correlation with tumorgenesis مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي ي 25:476-484 1106
(1395) چهاردولي ا، کجوري غ، احدي ع (1395) تأثير تجويز خوراكي نانو ذرات سلنيوم بر ميزان فاكتور رشد شبه انسوليني 1 (IGF-1) در بره‌هاي نر نابالغ1 علوم درمانگاهي دامپزشکي ايران 1:1-1 1106
(1395) هاشمي فر ط، مختاري ع (1395) بررسي خواص ساختاري، الکتروني و مغناطيسي پروسکايت مضاعف Sr2NiWO6 با استفاده از محاسبات ابتدا به ساکن پژوهش سيستم هاي بس ذره اي 11:75-82 1106
(1395) نقدي فر ش، مدني م، احدي ع (1395) جداسازي و شناسايي باکتري مهارکننده ي رشد قارچ هاي پاتوژن از اصفهان با استفاده از روش مولکولي علوم پزشکي شهرکرد 95:83-93 1106
(1395) مومني بروجني ل، فرهاديان ص، شارقي ب (1395) مطالعات اسپکتروسکوپي برهمکنش ليزوزيم و نانوذره اکسيد روي مجله زيست شناسي جانوري تجربي 16:1-9 1106
(1395) مهنام ک، پاياب ن (1395) سايتوکاينهاي پيش التهابي و روشهاي مهار آنها ايمني زيستي 9:74-87 1106
(1395) مصدق ح، کشاورزشهرستاني ف (1395) اثر برهم‌کنش‌هاي چهار اسپيني برروي سيماي فاز مدل هايزنبرگ J1-J2 پادفرومغناطيس اسپين 3/2 شبکه لانه زنبوري مجله پژوهش فيزيك ايران 16:327-333 1106
(1395) مرداني ف، عموآقايي ر (1395) اثر عصاره ورمي کمپوست و ورمي کمپوست جامد بر ظهور و پارامترهاي رشد گياه اسفرزه علوم و فنون کشت گلخانه اي 25:1-12 1106
(1395) مرتضوي وردنجاني س، صفار ب، ميرآخورلي ن، مبيني م (1395) طراحي، سنتز، همسانه سازي، ارزيابي بيان و بررسي خاصيت ضد ميکروبي پروتئين دفنزين گندم(Triticum aestivum) در ميزبانE.coli زيست شناسي سلولي و ملکولي 29:132-149 1106
(1395) محمدي پ، پوراحمد ر (1395) اثر عصاره تلخ بيان بر مهار پمپ AcrAB-TolC دوماهنامه علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران 32:784-794 1106
(1395) قاسمي ورنامخواستي م، شهرياري ا، سليمانيان و (1395) طراحي و ساخت الکترود نانوساختار SnO2/Ag/MoO3 به منظور استفاده در وسايل اپتوالکترونيک نشريه علوم و مهندسي سطح 30:87-96 1106
(1395) قاسم پور ا، عمادي م، نيکپور پ، برادران آ (1395) سنجش نسبت بيان HOXB13:IL17 BR در بيماران مبتلا به سرطان پستان به روش qRT-PCR با استفاده از رنگ سايبرگرين مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 5:63-72 1106
(1395) صالحي زانياني , Shirani M, Semnani A, Hasani M, Habibollahi S (1395) Comparative study between response surface methodology and artificial neural network for adsorption of crystal violet on magnetic activated carbon Arabian Journal of Science Engineering  1106
(1395) شهرياري ا، قاسمي ورنامخواستي م (1395) تأثير غلظت محلول نانونقره تهيه شده به روش تابش گاما بر روي ضريب جذب و شکست غيرخطي اپتيکي مواد و انرژي- نشريه علوم خوارزمي 2:53-62 1106
(1395) شهرياري ا، قاسمي ورنامخواستي م (1395) اندازه‌گيري خواص اپتيکي غيرخطي نانولوله‌هاي کربني پلي‌پيرول تهيه شده به روش پليمريزاسيون الکتروشيميايي مجله پژوهش فيزيك ايران 16:393-398 1106
(1395) شباني ل، رفيعي دمنه م (1395) بررسي بيان ژنهاي abc ترانسپورتر و متالوتيونين در گياهچههاي Festuca arundinacea تلقيح شده با قارچ Funneliformis intraradices در تنش سميت نيکل زيست شناسي گياهي ايران 29:65-76 1106
(1395) شاهي ح، رئيسي س، بحريني ر (1395) بررسي ارتباط آلودگي به هليکوباکتر پيلوري CagA+ با فقر آهن در کودکان کم تر از 5سال مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 144:362-366 1106
(1395) شارقي ب، کاظمي م (1395) مطالعات سينتيکي آنزيم پراکسيداز در حضور حلال هاي آلي اتانول و بوتانديول مجله علمي پژوهشي زيست شناسي جانوري تجربي 17:1-8 1106
(1395) شارقي ب، صادقي کاجي س (1395) اثر حفاظتي بوريک اسيد و بتا مرکاپتو اتانول بر روي مهار شدن آنزيم اورهآز در برابر پراکسيد هيدروژن مجله علمي ـ پژوهشي زيستشناسي جانوري تجربي 19:1-8 1106
(1395) رحيمي راد ش، صالحي ر، صفار ب، شخصي نيايي م (1395) بررسي فراواني نسبي پلي مورفيسم تک نوکلئوتيدي (G870A (rs9344 در ژن (CyclinD1 (CCND1 در بيماران مبتلا به سرطان کلورکتال و افراد سالم در جمعيت اصفهان مجله دانشکده پزشکي اصفهان 385:649-656 1106
(1395) دهقاني م (1395) هاميلتونيهاي پيمانهاي شده براي ذرة آزاد بر رويههايي در فضاي پيکربندي و فاز مجله پژوهش فيزيك ايران 16:7-12 1106
(1395) دهقاني ر، شريفي تهراني م، شيرمردي ح (1395) بررسي فلور کوه شيت در استان چهارمحال و بختياري تاکسونومي و بيوسيستماتيک 26:60-76 1106
(1395) دهقان موروزه ز، آيت ه، احدي ع (1395) بررسي بيوانفورماتيکي ژن کد کننده ي پپتيد شبه آنتي تومور- ضددرد از عقرب زرد ايراني )eupeus Mesobuthus) مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 18:98-108 1106
(1395) خلج م، کياني ش، خوشگفتارمنش ا، عموآقايي ر (1395) اثر سه نوع محلول غذايي تجاري بر عملکرد و كيفيت دو رقم گل شاخه بريده ژربرا (Gerbera jamesonii L.) در سيستم کشت بدون خاک علوم و فنون کشت هاي گلخانه اي 28:135-146 1106
(1395) حيدري غ، قبادي ن، قاسمي ورنامخواستي م (1395) سنتز نانوهر مهاي اکسيد روي با قابليت استفاده در سلول خورشيدي نانو مقياس 2:113-120 1106
(1395) حسين زاده م، عموقربان ا، مهدي فر ع (1395) روابط کوانتومي ورودي- خروجي براي متامواد مغناطودي الکتريک چند لايه اي جاذب و ناهمسانگرد مجله پژوهش فيزيک ايران 16:303-316 1106
(1395) حامدي شهرکي م، فتاحيان ر، حيدرنژاد س، مبيني م (1395) اثر نانوذرات اکسيد روي بر فاکتور التهابي TGF-?، ميزان بيوشيميايي LDH سرمي و تغييرات بافتي در کبد موش مجله پژوهشهاي جانوري (مجله زيست شناسي ايران) 29:37-45 1106
(1395) تشکري , Arabi M (1395) Evaluation the effect of silver nanoparticles on oxidative stress biomarkers in blood serum and liver and kidney tissues Nanomedicine Journal 3:179-185 1106
(1395) احمدي بلوطکي ث، عمادي م، روحي ل، شايسته ع (1395) بررسي بيان ژن TOX3 در بيماران مبتلا به سرطان مري مجله دانشکده پزشکي اصفهان 395:971-977 1106
(1395) احمدزاده ز، عمادي م، پيماني م، شايسته ع (1395) مقايسه بيان ژن TBX3 در مبتلايان به سرطان سنگفرشي مري و افراد سالم ارمغان دانش 4:348-359 1106
(1395) احدي ع، حسيني سروني س، آيت ه (1395) بررسي پليمورفيسم ژنتيکي ناحيه ي بالادستي ژنهاي Smad6 و NFATc1در بيماران مبتلا به پرولاپس دريچه ي ميترال، مراجعه کننده به مرکز قلب تهران ژنتيک نوين 15:617-622 1106
(1395) آيت ه (1395) تاملي در خلقت شتر از ديد قرآن و علم ژوهشهاي علم و دين، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 13:17-39 1106
(1395) Parvanak K, رضازاده شيرازي , Doroodmand M (1395) Synthesis of ?-aminophosphonates using carbon nanotube supported imidazoliumsalt-based ionic liquid as a novel and environmentally benign catalyst PHOSPHORUS, SULFUR, AND SILICON 191:683-688 1106
(1395) Parvanak K, Heidari Z, Khalifeh R (1395) Carbon Nanotube-Supported Butyl 1-Sulfonic Acid Groupsas a Novel and Environmentally Compatible Catalystfor the Synthesis of 1,8-Dioxo-octahydroxanthenes Acta Chim. Slov. 63:602-608 1106
(1395) Mokhtari F, Rafiei F, Shabani L, Shiran B (1395) Differential expression pattern of transcription factors across annual Medicago genotypes in response to salinity stress Biologia Plantarum :- 1106
(1394) کريمي ن، صفار ب، قائدي ک، مبيني م (1394) طراحي، ساخت ، همسانه سازي و بيان ژن بتا ديفنسين و تاثير آن در ترميم زخم کومش 17:358-365 1106
(1394) يارمحمدي ساماني پ، عربي م (1394) بررسي جذب پوستي ذرات نانو نقره بر پارامترهاي عملکردي کليه در موش نر دوماهنامه طبّ جنوب 2:260-269 1106
(1394) نوربخشيان ج، نبي پور م، مسکرباشي م، عموآقايي ر (1394) ارزيابي ماده خشک و فعاليت آنزيم هاي انتي اکسيدانت در گياهچه اسپرس تحت تاثير پرايمينگ و اندازه بذر در شرايط تنش خشکي فرآيند و کارکرد گياهي 4:125-136 1106
(1394) ملايي , حصارکي , سعادتي , Ahadi , صدرآيين , هنري , نظريان (1394) Immunogenicity of a New Recombinant IpaC from Shigella dysenteriae Type I in GuineaPig as a Vaccine Candidate. Iranian Journal of Immunology 10:110-117 1106
(1394) قاسمي ورنامخواستي م، شهرياري ا (1394) طراحي و ساخت پوشش‌هاي چندلايه‌اي نانومتري بازتاب دهنده گرماييZrO2/Ag/ZrO2 جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي در آب‌وهواي گرم نشريه علوم دانشگاه خوارزمي 18:59-66 1106
(1394) فلاحي , پرچمي , Reiisi S, صالحي , هيبتي , اميري , تيموري (1394) Mutation screening of 3’UTR and exons 1-2 of vsx1 gene by PCR-SSCP/HA and sequencing in patients with Vernal Keratoconjuctivis (VKC) in Shahrekord Journal of Zanjan University of Medical Scie 1106
(1394) فتاحيان ر، حيدرنژاد س، عامري ع (1394) اثر نانوذرات اکسيد روي بر هيستولوژي غده‌ي جنسي موش نر و تاثير آن بر فاکتورهاي جنسي سرم خون مجله سلول و بافت (علمي - پژوهشي) 6:187-194 1106
(1394) فاطمي س، ميران زاده مهابادي ه، نيکپور پ، عمادي م، کليشادي ر (1394) اساس ژنتيک سندرم متابوليک مجله دانشکده پزشکي اصفهان 33:1-5 1106
(1394) عابدي دهقي ع، اولياء م، شباني ل (1394) مهار زيستي نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica و بررسي تغييرات تركيبات دفاعي در گياه گوجه فرنگي بيماريهاي گياهي 51:413-430 1106
(1394) ضرغام پوربويراحمدي ف، پوراحمد ر، دهقان م، هاشم زاده م (1394) ارتباط جايگاه برش Taq1 ژن كلسيتونين و پلي مورفيسم Alu1 (rs1801197) ژن كلسيتونين رسپتور با ميزان تراكم استخوان در 200 نمونه از زنان بيش از 45 سال در شهرستان شهركرد مجله علوم پزشكي شهركرد 17:112-1 1106
(1394) صفار ب، مبيني م، پولاديان م (1394) همسانه سازي و بررسي بيان ژن متالوتيونين smtA در باکتري اشريشيا کلي به منظور جذب فلزات سنگين زيست شناسي سلولي و ملکولي 28:257-265 1106
(1394) صالحي م، شباني ل، سبزعليان م، شريفي تهراني م (1394) بررسي تاثير تنش نيکل و همزيستي اندوفايت نئوتيفوديوم بر برخي شاخص هاي رشد و جذب نيکل در گياه Lolium perenne فرايند و کارکرد گياهي 4:47-57 1106
(1394) شه پري ا، پوراحمد ر، دهقان م، هاشمزاده م، اميري م، کاظمي شيخ شباني ص (1394) ارتباط پلي مورفيسم هاي ApaI و Taq1 ژن گيرنده ويتامين D با پوكي استخوان در زنان 45 سال و بالاتر در استان چهارمحال و بختياري مجله علوم پزشكي شهركرد 17:17-25 1106
(1394) شريفي تهراني م، ادواي م، شباني ل (1394) جنس Fritillaria از تيره Liliaceae در ايران: پراکنش و نامگذاري گونه ها تاکسونومي و بيوسيستماتيک 22:49-70 1106
(1394) شباني ل، احمدي خوئي م (1394) تأثير تلقيح دو گونه قارچ ميکوريز آربوسکولار بر بيان ژن ليمونن سنتاز در ژنوتيپ هاي نعنا سبز (Mentha spicata L.) زيست شناسي گياهي ايران 27:51-62 1106
(1394) شارقي ب (1394) مطالعه پايداري ساختاري آنزيم پپسين در حضور نانوذرات اکسيدروي و اکسيدآهن مجله پژوهش هاي سلولي مولکولي ايران 28:344-351 1106
(1394) سائري م، عزيزي م، عموآقايي ر (1394) تاثير غلظت پيش ماده فلزي بر شکل و اندازه نانو ذرات ساخته شده به وسيله عصاره گياه مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال) 34:33-42 1106
(1394) رئيسي چهرازي س، شريفي تهراني م، سعيدي ح (1394) ارزيابي روابط خوشاوندي کمپلکس Festuca -Lolium در ايران با استفاده از رديف خواني ناحيه بين ژني trnH-psbA ژنوم کلروپلاستي تاکسونومي و بيوسيستماتيک 23:57-68 1106
(1394) رئيسي م، شهرياري ا، اخوت ا (1394) شبيه سازي آهنگ دز جذب شده سيب درختي در سامانه گاما سل 220با استفاده از کد MCNPX سنجش وايمني پرتو 3:57-61 1106
(1394) خرازيان ن (1394) اثر تيمارهاي مختلف بر شکست خواب و تحريک جوانه زني بذر Atriplex leucoclada مجله پژوهشهاي گياهي 78:1043-1053 1106
(1394) خادمي س، احدي ع، آيت ه، محوري ج، مرادي م، فرخي ع، هاشم زاده چالشتر م (1394) شناسايي جهشA1430G در زير واحد آلفا1- كانال سديمي ( SCN1A)  در يك بيمار مبت? به صرع شبه +GEFS مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 9:60-66 1106
(1394) حيدري سورشجاني ف، پوراحمد ر، شارقي ب (1394) بيان ژن ompF در موتانهاي E. coliمقاوم به سيپروفلوكساسين و تتراسيكلين ژنتيك نوين 10:123-128 1106
(1394) حيدرنژاد س، فتاحيان ر، رئيسي واناني ص (1394) اثر نانوذرات اکسيد روي بر هيستولوژي غده جنسي موش نر و تاثير آن بر فاکتورهاي جنسي سرم خون سلول و بافت 1:1-1 1106
(1394) حيدرنژاد س، جعفرزاده ساماني ر، آقايي وندا س (1394) عنوان کامل: تاثيرخوراکي نانوذرات نقره بر پارامترهاي بيوشيميايي کليه)کراتينين و(BUN والکتروليت هاي خون درجنس نر موش سفيد آزمايشگاهي مجله علوم پزشکي شهرکرد 1:1-1 1106
(1394) حيدرنژاد س، جعفرزاده ساماني ح، آقايي وندا س (1394) تأثير واوً ذرات وقرٌ بر کراتيىيه ي BUN ي الکتريليتَاي خًن در جىس ور مجلٍ داوشگاٌ علًم پسشکي شُرکرد/ 5:64-73 1106
(1394) حيدرنژاد س، آقايي وندا س، جعفرزاده ساماني ر (1394) بررسي هيستوپاتولوژيک تاثيرات حاد نانوذرات نقره برکبد ، کليه همراه با سلول هاي خوني طي درمان خوراکي در جنس نر موش سفيد آزمايشگاهي ( Mus musculus) مجله دانشگاخ علوم پزشکي شهرکرد 17:97-107 1106
(1394) حيدرنژاد س (1394) اثرات هيستومورفولوپيک دئوو 3:19-197 1106
(1394) حاجي عليزاده پ، سوري نژاد ا، خلجي پيربلوطي و (1394) مطالعه فون جورپايان ( Crustacean: Isopoda ) در مناطق ساحلي جزيره لارک (مطالعه مورديِ خليج فارس) فصلنامه علمي پژوهشي محيط زيست جانوري 4:117-122 1106
(1394) آخوندي ف، عمادي م، صالحي م، نيکپور پ (1394) شناسايي جهش IVSII-I ژن بتا گلوبين در ناقلين تالاسميMinor با استفاده از روش High-Resolution Melting) (HRM)) مجله دانشکده پزشکي اصفهان 363:2179-2186 1106
(1394) Heydarnejad M, رهنما (1394) Effects of tank colour on feed intake, specific growth rate, growth efficiency and J A Ichthyology 13:1-3 1106
(1394) Heydarnejad M, جعفرزاده ساماني , آقايي وندا (1394) Toxic Effects of Silver Nanoparticles on Liver and Some Hematological Parameters in Male and Female Mice (Mus musculus) Biol Trace E Research 165:153-158 1106
(1394) Heydarnejad M (1394) Spatial memory task in the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) J Ethology 1:1-4 1106
(1394) Heydarnejad M (1394) Histomorphometric study on the effects of Artemisia sieberi extract in mice skind J HerbMed Pharmacol. 2015 4:20-24 1106
(1394) "عبادي ر، پوراحمد ر، محزونيه م (1394) ""بررسي ژن marR در موتان هاي gyrA مقاوم به سيپروفلوكساسين"" ژننيک نوين 10:399-406" 1106
(1393) پيرعلي ي، خلجي پيربلوطي و، جزايري ا، دهقاني ا (1393) پراكنش جغرافيايي عقرب هاي استان چهار محال و بختياري پژوهش و سازندگي 103:45-51 1106
(1393) پوراحمد ر، تولکنز پ، ون بميک ف (1393) مطالعه بيان ژنهاي پمپ MexAB-OprM در ايزوله هاي باليني سودوموناس ائروجينوزا با روش RT-PCR مجله پزشكي اروميه 16:87-96 1106
(1393) پوراحمد ر، تولکنز پ، ون بمبک ف (1393) مقايسه دو روش ژنوتيپي بيان ژن mexX و فنوتيپي حداقل تراكم بازدارندگي در سويه هاي باليني سودوموناس ايروژنزا مجله دانشگاه علوم پزشكي قزوين 18:12-17 1106
(1393) هاشم زاده ا، عبدلي ا، پوراحمد ر، پوريا م، گلزاريان پور ک (1393) تهيه باركد ژنتيكي ماهيان جنس capoeta در شاخه هاي كارون و دجله فصلنامه ژنتيك نوين 9:171-178 1106
(1393) نجفي ن، عربي م، جعفرزاده ساماني ح (1393) Balb/c اثر القا کنندگي ژل آلوئه ورا بر بيان ژن رسپتور فاکتور رشد اپيتليالي در زخمهاي پوستي موشهاي نر مجله سلول و بافت 5:53-61 1106
(1393) محزونيه م، گلبوي داغداري ش، پوراحمد ر (1393) جستجوي كلاميدوفيلا آبورتوس در موارد سقط جنين گوسفند در استان چهارمحال بختياري با استفاده از روش Nested PCR فصلنامه دامپزشکي ايران 43:74-80 1106
(1393) عموقربان ا، مهدي فر ع (1393) اثر محيط جاذب بر ويژگي‌هاي غيرکلاسيکي حالت‌هاي همدوس غيرخطي روي سطح کره مجلة پژوهش فيزيك ايران 14:7-24 1106
(1393) عموآقايي ر، ولي وند م (1393) اثر سرمادهي مرطوب و نوع, غلظت و زمان پيش تيمار با ترکيبات ازته روي شکست خواب بذر و رشد دانه¬رست کرفس کوهي مجله پژوهشهاي گياهي 27:465-477 1106
(1393) عموآقايي ر، نيکزاد چالشتري خ (1393) تاثير پرايمينگ بر جوانه زني دانه هاي گوجه فرنگي در دماهاي زيربهينه (مجله در سال 92 به دليل تفکيک و تغيير نام منتشر نشده و شماره هاي 92 در پاييز 93 چاپ شده) مجله پژوهشهاي گياهي 26:226-237 1106
(1393) عموآقايي ر، قربان نژاد ني ريزي ه (1393) بررسي اثر شوري بر رشد گياهچه، ميزان كلروفيل، محتواي نسبي آب و پايداري غشا در دو رقم كلزا مجله پژوهشهاي گياهي 27:256-268 1106
(1393) عموآقايي ر، شريعت بروجني ا (1393) اثر رقم، سرما و پاکلوبوترازول بر رشد، محتواي کلروفيل و جراحت غشاي سلول در گياهچه لوبيا زيست شناسي گياهي ايران 22:77-90 1106
(1393) عموآقايي ر، بقايي شهرکي م (1393) اثر وابسته به غلظت ورمي¬کمپوست و عصاره آن بر جوانه¬زني بذر و رشد رويشي سياهدانه مجله پژوهشهاي گياهي 27:691-701 1106
(1393) عموآقايي ر (1393) تاثير برخي هورمونها و تركيبات ازته روي ظرفيت، سرعت و هماهنگي جوانه زني بذرهاي قيچ تحت تنش شوري(مجله در سال 92 به دليل تفکيک و تغيير نام منتشر نشده و شماره هاي 92 در پاييز 93 چاپ شده) مجله پژ‍وهشهاي گياهي ايران 26:465-475 1106
(1393) عظيمي ع، داداللهي سهراب ع، صفاهيه ع، ذوالقرنين ح، سواري ا، صفار ب (1393) پاسخ نشانگرمتالوتيونين در صدف دوکفه اي Crassostrea sp به گراديان جيوه و کادميم مجله سلامت و محيط زيست 7:413-426 1106
(1393) شهرياري ا، رئيسي م (1393) اندازه گيري ضريب نفوذپذيري حرارتي محلول نانوذرات طلا با استفاده از پرتودهي گاما مجله پژوهش فيزيک ايران 14:261-266 1106
(1393) شباني ل، رفيعي دمنه م (1393) تأثير قارچ Glomus intraradices بر رشد، جذب عناصر غذايي و نيکل در گياهچه هاي فستوکا تحت تنش نيکل فرايند و كاركرد گياهي 3:127-142 1106
(1393) حيدري س، عربي م، نعمت الهي ا، کريمي ا، بيغم صادق ا (1393) اثرات مقايسه اي عصاره بدن کرم خاکي و فني تويين سديم بر ترميم زخم بخيه در ماهي طلايي Cell and Tissue Journal 5:361-368 1106
(1393) حيدرنژاد س، نجفي م، مبيني م، رهنما س (1393) ارزيابي سميت حاد نانوذرات اكسيد روي بر عملكرد بيوشيميايي سرمي كبد در موش سفيد آزمايشگاهي مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 16:65-71 1106
(1393) برزگر ر، پيوست غ، احدي ع، ربيعي ب، الفتي غ (1393) ازريابي تنوع تعدادي از کدوهاي خورشتي ايران با استفاده از خصوصيات ريخت شناس مجله علوم و فنون باغباني 14:125-136 1106
(1393) اميني ن، تيموري ح، زهري ص، مبيني م، خسروي فارساني س (1393) اثر کرايزين بر رده سلولي AGS سرطان معده انسان مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي گرگان 16:63-68 1106
(1393) اسماعيلي ف، خرازيان ن، هوشمند ف، منصورزاده س (1393) بررسي القاي تمايز سلول‌هاي بنيادي به سلول‌هاي بتاي پانکراس به‌وسيله عصاره متانولي يونجه دانشور پزشکي 115:51-65 1106
(1393) آيت ه، موسويان س، احدي ع، بهوندي ا، پيرعلي ي، محزونيه م (1393) ساخت كتابخانه ي آنتي بادي تك دمين شتري بر ضد آنتي ژن هاي سلولي سرطان سينه مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 69:21-30 1106
(1393) آيت ه (1393) کاربردهاي باليني فارماکوژنوميکس شاخص آينده 11:12-14 1106
(1392) کريمي ن، صفار ب، قائدي ک، مبيني م (1392) ديفنسينها: پپتيدهاي ضد ميکروبي در سيستم ايمني ذاتي ژنتيک در هزاره سوم 11:2306-2317 1106
(1392) کريمي ن، صفار ب، قائدي ک، مبيني م (1392) بهينه سازي بيان، تخليص و بررسي خاصيت ضد ميكروبي پروتئين نوتركيب بتا ديفنسين نوتروفيل هاي گاو مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 15:89-97 1106
(1392) هاشم زاده ا، رحمتي ش، پوراحمد ر، گلزاريان پور ک، عبدلي ا (1392) مطالعه جايگاه رده بندي ماهي كور غار ايران Iranocypris typhlops نسبت به جنس هاي Barbus و Garra با استفاده از ژن COI ژنتيك نوين 8:59-66 1106
(1392) ملکي ع، منوچهري ف، قنبريان د، مرادي م، لشگري م (1392) مطالعه صداي ساطع شده از تراكتور جانديردر حال حركت در جاده‌هاي روستايي مجله مهندسي زيست سامانه 2:80-87 1106
(1392) ملکي ع، رضواني م، مرادي م (1392) بررسي اكوستيكي رزوناتور چند خودرو متداول در ايران مهندسي مكانيك تبريز 43:61-66 1106
(1392) مخبريان ن، محجوبي ف، پوراحمد ر، عليوند م (1392) بررسي پلي مورفيسم C1236T ژن MDR1 در كودكان مبتلا به لوسميلنفوبلاستيك حاد مجله علوم پزشكي اراك 16:76-83 1106
(1392) شباني ل، فرزاد نژاد ف، رضوي زاده ر (1392) پاسخ هاي فيزيولوژيكي و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني در گياهچه هاي شاهي تحت تنش متيل ايزوتيوسيانات فرايند و كاركرد گياهي 3:49-61 1106
(1392) شباني ل، احمدي خوئي م، باقري س، حيدري زاده پ، ابراهيمي م (1392) تاثير دو قارچ ميكوريز بر رشد و جذب مواد غذايي در ژنوتيپ هاي مختلف نعناع سبز فرايند و كاركرد گياهي 2:1-12 1106
(1392) حيدري سودجاني ث، خالدي فر ا، پوراحمد ر، هاشم زاده م، حيدري س، باقري ن، رئيسي س، ابوالحسني م (1392) بررسي جهشها در اگزونهاي 23-19 ژن MYH7 در بيماران كارديومايوپاتي هايپرتروفي به روش PCR-SSCP/HA در استان چهارمحال و بختياري مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 4:3 1106
(1392) حيدرنژاد س، يارمحمدي ساماني پ، مبيني م، رهنما س (1392) تاثير درمان موضعي زخم هاي پوستي با نانو نقره بر روي آنزيم هاي کبدي و مقدار هموگلوبين در موش آزمايشگاهي مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي زنجان 86:35-44 1106
(1392) حيدرنژاد س، يارمحمدي ساماني پ، مبيني م، رهنما س (1392) بررسي تاثير نانو ذرات نقره بر برخي تغييرات هماتولوژيك به هنگام ترميم زخم در موش مجله فيض كاشان 17:359-365 1106
(1392) حقيقي م، احدي ع، مدني م، محزونيه م (1392) طراحي و بهينه سازي روش PCR تك واكنشي چندگانه ي آشيانه اي به منظور غني سازي محصول PCR در تشخيص بروسلا نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي 1:33-40 1106
(1392) حسين زاده ط، مهدي فر ع، عموقربان ا (1392) برهم‌نهي حالتهاي همدوس غيرخطي روي سطح كره مجلة پژوهش فيزيك ايران 13:65-75 1106
(1392) حبيبيان دهکردي س، شادنوش ف، عربي م، صفار ب (1392) ارزيابي سميت سلولي و تغيير بيان پروتئيني ايجاد شده توسط نانوذرات نقره در اسپرم وبيضه موش صحرايي علوم پزشکي شهرکرد 15:26-34 1106
(1392) جعفري ا (1392) مکانيک کوانتومي ناجابجايي در حوالي يک جسم سنگين مجله پژوهش فيزيک ايران 13:333-339 1106
(1392) جعفري ا (1392) مسئله لاندائو در جهان شوارتشيلد ايستا مجله پژوهش فيزيک ايران 13:17-22 1106
(1392) توکلي ف، شباني ل، رضوي زاده ر (1392) فعالسازي پاسخ هاي دفاعي تحت تنش ايزوتيوسيانات در گياهچه هاي كلزا زيست شناسي گياهي ايران 16:81-92 1106
(1392) تاتاري م، فتوحي قزويني م، اعتمادي ن، احدي ع، موسوي ا (1392) مطالعه واکنشهاي مورفولوزيکي، فيزيولوژيکي و بيوشيميايي چمن Poa pratensis رقم Barimpala تحت تنش خشکي مجله علوم باغباني ايران 44:329-340 1106
(1392) تاتاري م، فتوحي قزويني ر، اعتمادي ن، احدي ع، موسوي ا (1392) بررسي برخي پاسخ هاي فيزيولوژيکي سه نوع چمن در شرايط تنش خشکي مجله پژوهش هاي توليد گياهي 20:63-87 1106
(1392) احمدي خوئي م، شباني ل، باقري س (1392) سنجش ميزان تركيبات فنوليک و اسانس در ژنوتيپ هاي ميكوريزي نعنا 19- زيست شناسي گياهي ايران 18:81-94 1106
(1392) ابراهيمي نيا م، اسماعيلي ف، خرازيان ن، هوشمند ف، ابراهيمي هفشجاني م (1392) اثر فلاونوئيد تام موجود در عصاره متانولي برگ کاسني بر القاي تمايز سلولهاي بنادي p19 به سلولهاي انسولين ساز مجله علوم پزشکي مازندران 110:93-100 1106
(1392) ابراهيمي علويجه س، محزونيه م، مبيني م (1392) اثر متابوليت هاي لاكتوباسيل هاي جدا شده از ماست هاي بو مي استان چهار محال و بختياري عليه باكتري هاي بيماري زا فصلنامه زيست شناسي ميكروارگانيسم ها 5:11-20 1106
(1392) Heydarnejad M (1392) Influence of light colours on growth and stress response of animal phy and animal nutr 97:67-71 1106
(1392) Heydarnejad M (1392) Demand-Feeding Activity of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) in Raceways world j zoology 8:36-46 1106
(1391) يزداني ر، مبيني م، رستگاري ع (1391) جدا سازي و شناسايي باکتري هاي بومي ايران مولد آسپا راژيناز مجله دنياي ميكروبها 12:39-46 1106
(1391) مبيني م، افضل جوان ب (1391) مطاله بيوانفورماتيک ژن SPOIIP به منظور شناسايي مولکولي باسيلوس آنتراسيس مجله بيماري هاي مشترک انسان و دام 1:1-13 1106
(1391) عموآقايي ر، شباني ل، معرفت جهرمي ا (1391) تأثير متقابل ساليسيليك اسيد و كادميوم بر رشد، رنگيزه هاي فتوسنتزي و تجمع برخي عناصر در بخش هوايي گياهچه هاي سويا. مجله زيست گياهي ايران 14:57-88 1106
(1391) عظيمي ع، صفاهيه ع، داداللهي سهراب ع، ذوالقرنين ح، صفار ب، سواري ا (1391) ارزيابي استفاده از متالوتيونين به عنوان نشانگرزيستي فلزات سنگين (جيوه، كادميوم، سرب و مس) دردوكفه اي Crassostrea gigasدر منطقه بندر امام خميني اقيانوس شناسي 13:27-39 1106
(1391) سرمست ا، مبيني م، بهشتي مآل ک (1391) جداسازي و بررسي ميزان توليد اسيد لاکتيک در لاکتوباسيلوس هاي بومي استان چهارمحال و بختياري جداسازي شده از محصولات لبني فصلنامه علمي پژوهشي زيست شناسي ميکروارگانيسم ها 3:41-52 1106
(1391) خرازيان ن (1391) تاکسونومي و ريخت شناسي Salvia spinosa L. در ايران تاکسونومي و بيوسيتماتيک 1:9-20 1106
(1391) اسماعيلي ط، امامي ذ، احدي ع، شاهاني پور ک، شفيقي م (1391) شناسايي باکتري لاکتوباسيلوس پلانتاروم جداشده از زيتون به روش PCR-RFLP مجله علمي- پژوهشي زيست فناوري ميکروبي دانشگاه آزاد اسلامي 12:21-28 1106
(1391) اسماعيلي ج، کلانتري ظ، مائدا ش، آکائيشي ي، يامازاکي ت (1391) بررسي اثرات برهمكنش KN-\Sigma\pi ، در سيستم K-pp با استفاده از روش فديف پژوهش فيزيك ايران 12:137-146 1106
(1391) Parvanak K (1391) Synthesis and characterization of some new aromaticpolyoxadiazoles through cyclodehydrationof polyhydrazides Polym. Bull. 68:909-920 1106
(1391) Heydarnejad M (1391) Survival and growth of common carp (Cyprinus carpio L.) Turk. J. Vet. Anim. Sci 36:245-249 1106
(1390) گلابي م، توسلي م، نحوي ا، مبيني م (1390) بررسي رشد و توليد CO2 در سويه هاي صنعتي ساکارومايسس سرويزيه مناسب براي توليد مخمر نانوايي فصلنامه علوم و صنايع غذايي 30:35-43 1106
(1390) محمد هاشم ف، نيکپور پ، عمادي م (1390) ارزيابي و بهينه سازي روش هاي مختلف استخراج RNA از بافت هاي منجمد انساني مجله دانشکده پزشکي اصفهان 133:1-9 1106
(1390) رنجبر م، مبيني م، رستگاري ع (1390) غربالگري باکتري هاي بومي مولد ال-گلوتاميناز و توليد آنزيم به وسيله تخمير غوطه ور مجله دنياي ميكروبها 11:67-76 1106
(1390) رئيسي م (1390) مطالعة ديناميك آبشاري اتم كائونيك نيتروژن به روش مونت كارلو مجله پژوهش فيزيک 11:379-385 1106
(1390) خرازيان ن (1390) تاکسونومي و ريخت شناسي Salvia atropatana در ايران مجله علوم دانشگاه تربيت معلم تهران -خوارزمي 11:13-22 1106
(1390) حسين پور فيضي م، روانبخش گاوگاني ر، پوراحمد ر، پولادي ن، آذرفام پ، منتظري و (1390) ارتباط پلي مورفيسم آرژنين/پرولين كدون 72 ژن P53 با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان آذربايجان شرقي مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل 14:31-38 1106
(1390) Parvanak K (1390) Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry 41:173-176 1106
(1390) Parvanak K (1390) POLYSTYRENE-SUPPORTED, Al(OTf)3-CATALYZEDCHEMOSELECTIVE SYNTHESIS OF ACYLALS FROMALDEHYDES Synthetic Communications 41:277-288 1106
(1390) Parvanak K (1390) Ef?cient and solvent-free synthesis of bis-indolylmethanes using Chinese Chemical Letters 22:939-942 1106
(1389) عموآقايي ر، مقيم س، شارقي ب (1389) نقش حفاظتي پلي¬آمين¬ها در برابر شوک گرمايي در دانه¬رست هاي سويا. ريست گياهي ايران :31-40 1106
(1389) عموآقايي ر، مستاجران ا، امتيازي گ، خدابخش کلشتري ف (1389) بررسي اثر هيدرو و اسموپرايمينگ دو رقم تجاري نخود بر روي جوانه¬زني، فاكتورهاي رشد و تعداد گرهك¬هاي ريشه در شرايط تنش شوري مجله ريست گياهي ايران 6:71-86 1106
(1389) عموآقايي ر (1389) بررسي اثر جبرلين و سرماي مرطوب بر جوانه¬زني و رشد دانه¬رست ازگيل ژاپني. مجله زيست شناسي ايران :299-307 1106
(1388) گلابي م، نحوي ا، توسلي م، مبيني م (1388) بررسي مقاومت به استرس در سويه هاي صنعتي ساكارومايسس سرويزيه به منظور طراحي محيط هاي غربالگر مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران 4:1-8 1106
(1388) شباني ل، احسان پور ع (1388) القاء آنزيمهاي آنتي اكسيدان، تركيبات فنوليك و فلاونوئيد در كشت در شيشه شيرين بيان (L. Glycyrrhiza glabra) با استفاده از متيل جاسمونات و ساليسيليك اسيد مجله زيست شناسي ايران :- 1106
(1388) خرازيان ن (1388) مطالعه تاکسونومي و ريخت شناسي سنبله در بين گونه هاي تتراپلوئيد و هگزاپلوئيد تريتيکوم در ايران مجله علوم تربيت معلم تهران-خوارزمي جديد 8:1-1 1106
(1387) عمادي م، سهيلي ز، سميعي ش (1387) بررسي بيان ژنهاي Snail در سرطان پروستات فيض 3:40-46 1106
(1387) Heydarnejad M, Purser J (1387) Specific Individuals of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) are able to show time-place learning turkish Journal of Biology 39:209-224 1106
(1386) عموآقايي ر (1386) تاثير برخي تنظيم¬كنندگان رشد در تحريك جوانه¬زني بذركما. مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان مجله علوم پايه دانشگاه اصفهان :39-50 1106
(1385) پورجعفر , Shakhsi-Niaei M (1385) Experimental study of various methods of heparin administration on prevention of adhesion in infectious and noninfectious peritonitis in guinea pig Journal of Iran University of medical sciences 14:59-65 1106
(1385) مستاجران ا، عموآقايي ر، امتيازي گ (1385) اثر آزوسپيريلوم و شوري آب آبياري بر عملكرد دانه و ميزان پروتئين دانه ارقام زراعي گندم. مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان :51-64 1106
(1385) عموآقايي ر (1385) تأثيرنور، مدت زمان سرمادهي وسن بذر بر جوانه¬زني بذور كما مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 10:289-297 1106
(1385) عموآقايي ر (1385) تأثير سرما، تناوبهاي دمايي و مواد نيتروژنه بر جوانه¬زني بذر كما مجله دانش كشاورزي تبريز 16:159-169 1106
(1385) عموآقايي ر (1385) تأثير جبرلين و سرماي مرطوب بر شكست خواب بذر كما مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 40:471-481 1106
(1384) کلانتري ظ، اسماعيلي ج (1384) تعيين طيف زماني نوترونها و طيف انرژي اتمهاي ميوندار در همجوشي کاتاليزور ميوني با استفاده از روش مونت کارلو پژوهش فيزيک ايران 5:75-90 1106
(1384) مستاجران ا، عموآقايي ر، امتيازي گ (1384) اثر آزوسپيريلوم و اسيديته قليايي آب آبياري بر عملكرد دانه و ميزان پروتئين دانه ارقام زراعي گندم مجله زيست شناسي ايران 16:248-260 1106
(1384) عموآقايي ر (1384) تاثير خيساندن بذور، مدت زمان و دماي پيش سرماي مرطوب بر شكست خواب بذر كما مجله زيست شناسي ايران 18:350-358 1106
(1383) عمادي م، مولي س، نيکپور پ، طريحي ت (1383) بيان متمايز دو واريانت مختلف Survivin در طي تکوين مغز موش ياخته 6:65-117 1106
(1382) عموآقايي ر، مستاجران ا، امتيازي گ (1382) تاثير باكتري آزوسپيريلوم بر برخي شاخصهاي رشد و عملكرد سه رقم گندم مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 2:127-139 1106
(1382) خرازيان ن (1382) صفات ريخت شناسي متمايز کننده گونه هاي ديپلوئيد جنس تريتيکوم در ايران مجله زيست شناسي تهران 14:74-8 1106
(1381) عموآقايي ر، مستاجران ا، امتيازي گ (1381) اثر سويه و غلظت باكتري آزوسپيريلوم روي رشد و نمو ريشه ارقام گندم مجله علوم كشاورزي ايران 33:213-222 1106
(1381) خرازيان ن (1381) تحليل مميزي سه گونه زراعي Triticum durum, aestivum, turgidum مجله علوم پايه 44:3485-34 1106
(1380) عموآقايي ر (1380) تغيير شكل و تراكم تارهاي كشنده ارقام گندم آغشته به آزوسپيريلوم برازيلنس و نقش ايندول استيك اسيد در اين پديده مجله زيست شناسي ايران 13:18-28 1106
(1379) عموآقايي ر (1379) جداسازي، شناسايي و ارزيابي مقاومترين سوش باكتري آزوسپيريلوم برازيلنس به شوري و pH مجله زيست شناسي ايران :54-66 1106
(Year) Wubs M, Yan W, Amooghorban E, Mortensen A (Year) Nonlocal modification and quantum optical generalization of effective-medium theory for metamaterials 2:- 1106​


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است