چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩

هفته پژوهش دانشکده علوم پایه ResearchWeek


سال 1395

سال 1394

سال 1393


 

 

 

 

شیوه‌نامه انتخاب عضو هیأت علمی پژوهشگر برتر دانشگاه شهرکرد

مصوب شورای پژوهشی

               این شیوه‌نامه جهت انتخاب پژوهشگران برتر در سطح دانشگاه شهرکرد، تصویب گردیده است و در مورد معرفی پژوهشگران برگزیدة استانی و کشور بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط اقدام خواهد شد.

‌1. شرایط عمومی

               ‌1-1 دورة زمانی فعالیت پژوهشی مورد بررسی، یک سال با بازة زمانی ابتدای مهر ماه سال قبل تا پایان مهر ماه سال جاری( یا معادل میلادی آن) خواهد بود.

               ‌تبصره1: تاریخ چاپ یا اختتام  فعالیت‌ها و بروندادهای  پژوهشی باید در فاصلة زمانی فوق‌الذکر بوده، در همین مدت نیز از طریق سامانه SESS پژوهشی ارائه شده و امتیاز دهی شده باشند.

               تبصره2: کلیه بروندادهای پژوهشی باید دارای مشخصات سازمانی دانشگاه شهرکرد به عنوان مشخصات سازمانی اول  باشند. در صورت ذکر مشخصات سازمانی دوم مربوط به سازمان یا مرکز دانشگاهی دیگر، داشتن مجوز همکاری الزامی است.

2.فعالیت‌های پژوهشی واجد امتیاز

               امتیاز دهی به فعالیت‌های پژوهشی عضو هیأت علمی بر اساس آیین نامه پژوهانه دانشگاه شهرکرد انجام می‌شود./

3. نحوه اجرا

               ‌3-1- در آستانه هفته پژوهش هر سال، متعاقب فراخوان سالانه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، اعضای هیأت علمی متقاضی شرکت در طرح انتخاب پژوهشگر برترسال دانشگاه بایستی گزینه «انتخاب پژوهشگر برتر» را در سامانه sess تکمیل و به معاونت پژوهشی دانشکده ارائه نمایند ( کلیه مدارک  از طریق سیستم sees  ارسال گردد).

تبصره 3: اعضای هیئت علمی متقاضی، نباید طی دو سال گذشته به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاهی یا استانی انتخاب شده باشند.

3-2- پرونده حداکثر سه نفر از اعضاء هیأت علمی واجد بالاترین امتیاز، پس از امتیاز دهی در دانشکده ، به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال می‌‌شود.

               3-3- کمیته ویژه منتخب به عنوان کمیته داوری، پس از بررسی پرونده‌ها از هر دانشکده یک نفر از کسانی که بالاترین امتیاز را کسب نموده‌اند به عنوان پژوهشگران برتر  دانشگاه انتخاب و به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه معرفی می‌نماید.

               3-4- ترکیب کمیته منتخب شورای پژوهشی دانشگاه جهت بررسی و انتخاب پژوهشگران برتر:

               الف) معاون پژوهش و فناوری

               ب) مدیر امور پژوهشی

               ج) معاونین پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

4. نحوه تشویق و قدردانی

               4-1- به نفر اول برگزیده هر دانشکده اعتبار ویژه پژوهشی اعطایی معادل 10 امتیاز در گرنت سال بعد ایشان تعلق می‌گیرد.

               4-2- هدایای مالی و لوح سپاس، متناسب با امکانات معاونت پژوهش و فناوری.

این شیوه‌نامه در 4 بند و2 تبصره در تاریخ  28/7/1395 در شورای پژوهشی و در تاریخ                            در هیئت رئیسه دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است