تاريخ دفاع

مقطع

نام و نام خانوادگي دانشجو

استاد

راهنماي اول

استاد راهنماي دوم

استاد

مشاوراول

استاد

مشاور دوم

استاد

ناظر

استادداورداخلي

استاد داور

خارجی

عنوان

پایان نامه

4/2/95

دکتری عمومی دامپزشکی

زهرا مقصودی

دکتر محمدرضا اصلانی

--------

دکتر عبدالناصر محبی

-------

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر حسین حسن پور

دکتر امین نعمت اللهی

ارزيابي اثرات نانو ذرات سلنيوم بر وضعيت اكسيداتيو مغز و كبد موش هاي صحرايي مواجه شده با اشعه ي اكترومگنتيك توليد شده از مويايل

28/2/95

دکتری عمومی دامپزشکی

ایمان نافیان

دکتر امین نعمت اللهی

--------

دکتر عبدالناصر محبی

-------

دکتر رحمت اله فتاحیان

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر افشین جعفری

رزيابي اثر مونت موريلونيت (MMT) جيره بر شاخص رشد، فاكتورهاي خوني، فعاليت ليزوزيمي و ريخت شناسي روده قزل­آلاي رنگين كمان

4/3/95

دکتری عمومی دامپزشکی

افشین پاکزاد

دکتر امین بیغم صادق

دکتر فرزانه حسینی

دکتر ایرج کریمی

دکتر احمد عریان

دکتر علی کدیور

دکتر موسی جاودانی

دکتر محمد شادخواست

تاثير عسل و هيدروكسي آپاتيت بر روي ترميم نقيصه استخواني در موش صحرايي

14/4/95

دکتری عمومی دامپزشکی

یاسمین علوی

دکتر امین بیغم صادق

-------

دکتر سیاوش شریفی

-------

دکتر فرزانه حسینی

دکتر موسی جاودانی

دکتررحمت اله فتاحیان

ارزيابي اثرات ترانكرون بر روند ترميم استخوان در مدل حيواني خرگوش

14/4/95

دکتری عمومی دامپزشکی

مینا ملکی

دکتر امین بیغم صادق

-------

دکتر فرزانه حسینی

دکتر احمد عریان

دکتر افشین جعفری

دکتر ایرج کریمی

دکتر سیاوش شریفی

تاثير غضروف آلوژنيك در ترميم نقيصه استخواني در خرگوش

14/4/95

دکتری عمومی دامپزشکی

سیما منتظری

دکتر امین بیغم صادق

------

دکتر موسی جاودانی

دکتر احمد عریان

دکتر مرتضی حسینی نژاد

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر سیاوش شریفی

ترميم نقيصه استخواني با استفاده از پلاسماي غني از پلاكت خرگوش و گاو در مدل حيواني خرگوش

21/4/95

دکتری عمومی دامپزشکی

یونس دریالعل

دکتر عزیزاله ابراهیمی

------

دکتر محمدرضا محزونیه

------

دکتر رحمت اله فتاحیان

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر محمد شادخواست

ارزيابي ميزان تاثيرذرات نانوسيلور در غلظت هاي كمتر از حداقل غلظت مهاري روي چند فاكتور حدت استافيلوكوكوس اورئوس

16/5/95

دکتری عمومی دامپزشکی

یگانه مهرانی

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر علی محمد بهروزی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

-------

دکتر فرزانه حسینی

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر اعظم مختاری

ارزيابي اثرات فاژ تي بــي ( Tb ) در درمان موش BALB/C مبتلا به عفونت تجربي باكتري بروسلاآبورتوس

28/6/95

دکتری عمومی دامپزشکی

مریم مصطفوی

دکتر غلامعلی کجوری

------

دکتر حسین حسن پور

------

دکتر مریم عباس والی

دکتر علی کدیور

دکتر مجتبی بنیادیان

بررسي مقايسه اي ميزان نسخه برداري ژن هاي IGF-1 و FGF مغز استخوان جناغ و سطوح سرمي كلسي تونين گاو هاي كشتاري طي فصول زمستان و تابستان

31/6/95

دکتری عمومی دامپزشکی

مهدی خسروی

دکتر فرید براتی

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر افشین جعفری

دکتر تقی تکتاز

دکتر سعید حبیبیان

دکتر ناصر شمس

دکتر محمدرضا اصلانی

بررسي ارتباط عفونتBovine leukemia virus با عفونت هاي رحمي باليني پس اززايمان در گاو هاي شيري

11/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

سعیده کر

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر نسرین وکیلی

------

دکتر فرزانه حسینی

دکتر سید سیاوش ساعی

دکتر حسین حسن پور

بررسي تجربي استفاده از اسانس مرزه بر عملكرد و پرواكسيد اسيون ليپيدي عضلات جوجه هاي گوشتي

11/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

فاطمه عندلیب

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر سعید کریمی

دکتر محمدرضا اصلانی

------

دکتر محمد شادخواست

دکتر علی کدیور

دکتر مریم عباس والی

تغييرات غلظت سرمي ويتامين D، كلسيم وفسفر در حوالي زايمان و ارتباط آن با فعاليت ايزوآنزيم استخواني آلكالين فسفاتازدر ميش لري بختياري  

11/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

ایمان توسلی

دکتر حسین حسن پور

------

دکتر شهاب بهادران

------

دکتر ایرج کریمی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر محمدرضا محزونیه

ارزيابي بيان ژن رنين وآنژيوتانسينوژن در مغز جوجه هاي مبتلا به هيپرتانسيون ريوي

13/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

ثمین مدرسه

دکتر حسین حسن پور

------

دکتر شهاب بهادران

-----

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر رحمت اله فتاحیان

ارزيابي بيان ژن پروتئين هاي شوك حرارتي (HSP27,HSP56,Ubiquitin) در مغز جوجه هاي گوشتي مبتلا به هيپرتانسيون ريوي

14/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

زینب نظریان

دکتر سعید حبیبیان

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر شهاب بهادران

-----

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر افشین جعفری

بررسي تاثيرروغن فرار ميخك در تجمع زيستي ايجاد شده متعاقب مصرف خوراكي فلزات سرب و كادميوم در سفيده و زرده تخم بلدرچين

14/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

امیر حاتمی

دکتر غلامعلی کجوری

------

دکتر شهرزاد برادران

------

دکتر امین بیغم صادق

دکتر افشین جعفری

دکتر مرتضی حسینی نژاد

بررسي ميزان سرمي ويتامين هاي A، D، C و B12 گوساله هاي مبتلا به شكمبه نوشي

17/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

زهرا موحدی

دکتر اعظم مختاری

-----

دکتر محمدرضا محزونیه

-------

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر مرتضی حسینی نژاد

جستجوي ژنومي واكسيناويروس در مواد كراتوكنژنكتيويت انساني

17/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

مجید بقایری

دکتر شهاب بهادران

-----

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر سیاوش شریفی

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر ناصر شمس

ارزيابي اثر پروتكسين و نانوسلنيوم بر تجمع زيستي فلزات سنگين آهن،روي، منگنز و مس به دنبال مصرف كادميوم و سرب در بلدرچين ژاپني 

17/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

رسول بقایی

دکتر غلامعلی کجوری

------

دکتر عبدالناصر محبی

------

دکتر سیاوش شریفی

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر افشین جعفری

بررسي ميزان آهن، فريتين، ترانسفرين و TIBC سرم گوساله هاي مبتلا به شكمبه نوشي

17/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

فرانک جعفری

دکتر سعید حبیبیان

-----

دکتر امین بیغم صادق

-----

دکتر افشین جعفری

دکتر شهاب بهادران

دکتر علی پرچمی

مقايسه اثرات بيهوشي داخل استخواني كتامين، پروپوفول و تركيب كتامين، پروپوفول  بر يافته هاي الكتروكارديوگرافي و درمانگاهي در كبوتر

18/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

احسان لجمیری

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر افشین جعفری

-----

دکتر موسی جاودانی

دکتر ابوالفضل شیرازی

دکتر محمد شادخواست

ارزيابي غلظت هاي سرمي ويتامين هاي A,E و عناصر سلنيوم، روي وآهن در ميش لري بختياري در حوالي زايمان

18/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

فرشته رازقی

دکتر سعید حبیبیان

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر عبدالناصر محبی

-----

دکتر جهانگیر کبوتری

دکتر ایرج کریمی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

تاثير ناتو ذرات سلنيوم بر شاخص هاي زيستي وضعيت اكسيداتيو خون متعاقب تجويز سيس پلاتين در موش

19/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

فهیمه بیک

دکتر رحمت اله فتاحیان

-------

دکتر شهاب بهادران

-----

دکتر مریم عباس والی

دکتر ایرج کریمی

دکتر امین نعمت اللهی

تاثير پروبيوتيك پروتكسين و ويتامين C بر تغييرات مورفولوژيكي بافت بيضه به دنيال مصرف كادميوم در بلدرچين ژاپني

24/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

فاطمه شهریاری

دکتر مریم عباس والی

-----

دکتر عزیزاله ابراهیمی

-----

دکتر علی کدیور

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر غلامعلی کجوری

بررسي اثر مهاري نانو ذره اكسيد روي(Zno)  در تشكيل بيوفيلم برخي باكتري هاي بيماريزاي غذا زاد

25/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

نغمه فرمانی

دکتر فرید براتی

دکتر علی کدیور

دکتر ابراهیم احمدی

-----

دکتر محمد شادخواست

دکتر ابوالفضل شیرازی

دکتر عزیزاله فلاح

ارزيابي كمي بيان ژن HSP70 در جنين هاي حاصل از تخمك هاي گوسفند شيشه اي شده با كرايوتاپ  

26/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

آزاده شفائی

دکتر علی کدیور

دکتر ابراهیم احمدی

دکتر فرید براتی

-----

دکتر افشین جعفری

دکتر ابوالفضل شیرازی

دکتر ناصر شمس

ارزيابي تاثير انجمــاد شيشه اي با كرايوتاپ بر تغييرات كمي ژن هاي PPARs(PPARY، PPARB، PPARa) در جنين هاي حاصل از تخمك هاي گوسفند

27/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

مریم آزادمنش

دکتر محمد شادخواست

دکتر سعید حبیبیان

------

------

دکتر ایرج کریمی

دکتر ناصر شمس

دکتر رحمت اله فتاحیان

آثار داروي آلپرازولام بر روي  رشد و نمو فوليكول هاي تخمدان موش صحرايي  

27/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

کورش نظری

دکتر ابوالفضل شیرازی

-----

دکتر ناصر شمس

دکتر حسن نظری

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر علی کدیور

دکتر فرید براتی

قابليت تكامل جنين هاي گاوي فاقد زونا در سيستم كشت سه بعدي

27/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

مهسا نیک نژاد

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر عباس رضایی

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر رضایی

دکتر امین بیغم صادق

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر ایرج کریمی

بررسي تاثير تلقيح ويروس گامبورو برلوكوگرام موش

28/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

راضیه الهی

دکتر علی کدیور

دکتر ناصر شمس

دکتر نجمه داوودیان

-------

دکتر شهاب بهادران

دکتر فرید براتی

دکتر امین بیغم صادق

بررسي امكان استفاده از تركيب اسانس گياهان مرزه بختياري، در منه كوهي و ميخك در درمان اندومتريت باليني در گاو شيري

28/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

اکرم رضایی

دکتر علی کدیور

دکتر نجمه داوودیان

دکتر محمدرضا محزونیه

------

دکتر مریم عباس والی

دکتر فرید براتی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

ارزيابي امكان استفاده از يك توالي وسيع الطيف طراحي شده بر روي ژن 16SrRNA به منظور تعيين حضور عوامل باكتريايي ايجاد كننده اندومتريت باليني در گاو شيري

28/7/95

دکتری عمومی دامپزشکی

فرزانه کریمی

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر امین بیغم صادق

------

دکتر فرزانه حسینی

دکتر جهانگیر کبوتری

دکتر مرتضی حسینی نژاد

القاي بي هوشي توسط پروپوفول در ماهيان زينتي خانواده سيكليد :Cichhlids : ماهيان اسكار (Astronotus ocellatus) و سيچلا ((Cichla

1/8/95

دکتری عمومی دامپزشکی

حامد صادقی

دکتر سعید حبیبیان

دکتر افشین جعفری

دکتر عبدالناصر محبی

------

دکتر ایرج کریمی

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر جهانگیر کبوتری

اثر نانو ذرات سلنيوم بر شاخص هاي اكسيداسيون ايجاد شده متعاقب مصرف خوراكي سرب در مغز موش

10/8/95

دکتری عمومی دامپزشکی

رسول رحیمی

دکتر موسی جاودانی

دکتر ایرج کریمی

دکتر فرزانه حسینی

------

دکتر ناصر شمس

دکتر رحمت اله فتاحیان

دکتر سیاوش شریفی

ارزيابي راديوگرافي و هيستولوژي روند ترميم شكستگي استخوان اولناي كبوتر: تثبيت داخلي با استفاده از پر به عنوان يك گرافت خودي

11/8/95

دکتری عمومی دامپزشکی

مطهره نصیری

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر محمد شادخواست

دکتر حسین حسن پور

دکتر احمد عریان

دکتر فرزانه حسینی

دکتر صادق شیریان

دکتر علی پرچمی

ارزيابي بيان ژني كانال و پمپ كلسيمي موجود در شبكه ساركوپلاسمي قلب  جوجه هاي مبتلا به هيپرتانسون ريوي

11/8/95

دکتری عمومی دامپزشکی

حسن صیدی

دکتر ابوالفضل شیرازی

------

دکتر ناصر شمس

دکتر نیما صادقی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر محمد شادخواست

دکتر علی کدیور

تاثيرفاكتور هاي مختلف(فصل ،شكم زايش،ميزان توليد ، BCS، اسپرم تعيين جنسيت شده،انجماد جنين) برقابليت تكاملي تخمك هاي استحصالي و نرخ آبستني متعاقب انتقال جنين هاي حاصله در گاه  

18/8/95

دکتری عمومی دامپزشکی

مصطفی شفاعتی فر

دکتر یاسر پیرعلی

دکتر مرتضی حسینی نژاد

دکتر حمیدرضا عزیزی

------

دکتر علی کدیور

دکتر افشین جعفری

دکتر ناصر شمس

بررسي سرولوژي عفونت ناشي از توكسوپلاسما گوندئي ميش هاي موجود استان اصفهان با روش الايزا

2/9/95

دکتری عمومی دامپزشکی

حسین عباسی

دکتر افشین جعفری

------

دکتر عبدالناصر محبی

-----

دکتر علی کدیور

دکتر غلامعلی کجوری

دکتر صادق شیریان

ارزيابي شاخص هاي الكتروكارديو گرافي و ميزان الكتروليتهاي سرم در گاو هاي پرتوليد و كم توليد

21/9/95

دکتری عمومی دامپزشکی

فردین کوهی

دکتر فرزانه حسینی

دکتر فرید براتی

دکتر مرتضی حسینی نژاد

------

دکتر افشین جعفری

دکتر ابوالفضل شیرازی

دکتر علی پرچمی

هموديناميك رحم سگ در طول چرخه فحلي القاء شده توسط برموكريپتين

29/9/95

دکتری عمومی دامپزشکی

سعید سلطانی

دکتر سیاوش شریفی

دکتر ایرج کریمی

دکتر امین بیغم صادق

دکتر فرزانه حسینی

دکتر محمد شادخواست

دکتر موسی جاودانی

دکتر امین نعمت اللهی

بررســي مقايسه اي اثر غضروف دنده اي اتوژنيك، با داربست كيتوزان در ترميم نقيصه استخواني در سگ

29/9/95

دکتری عمومی دامپزشکی

سید ادریس زمانی

دکتر حسین حسن پور

------

دکتر موسی جاودانی

------

دکتر ایرج کریمی

دکتر رحمت اله فتاحیان

دکتر امین بیغم صادق

بررسي بيان  ژن bdnfو رسپتورهاي آن p75و Trk پس از تجويز طولاني مدت كتامين در مغز سگ

30/9/95

دکتری عمومی دامپزشکی

ساسان محبی

دکتر افشین جعفری

-------

دکتر عبدالناصر محبی

------

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر سیاوش شریفی

ارزيابي بيوشيميايي سرم در گاو هاي آلوده به لوسمي گاو

26/10/95

دکتری عمومی دامپزشکی

محمدمهدی رییسی

دکتر موسی جاودانی

دکتر ایرج کریمی

دکتر امین بیغم صادق

دکتر سعید حبیبیان

دکتر علی کدیور

دکتر غلامعلی کجوری

دکتر مرتضی حسینی نژاد

تغييرات هماتولو‍ژي وبيوشيميايي سرم به دنبال تجويز طولاني مدت دوز پايين كتامين درسگ : مدل حيواني براي سوء استفاده كتامين درانسان  

14/12/95

دکتری عمومی دامپزشکی

حدیث حامدی

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر ایرج کریمی

 دکتر یاسر پیرعلی

------

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر حمیدرضا عزیزی

دکتر محمد شادخواست

بررسي تاثير درجه حرارت و تركيبات نيتروژنه آب بر روي چسبندگي لاكتوكوكوس گارويه در كمان هاي آبششي سياه ماهي ريز فلس

16/12/95

دکتری عمومی دامپزشکی

امید قاسمی

دکتر فرید براتی

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر افشین جعفری

دکتر ناصر شمس

دکتر سیاوش شریفی

دکتر علی کدیور

دکتر ایرج کریمی

شيوع بيماري هاي رحم و ريسك فاكتورهاي متابوليك در گاو شيري پر توليد

11/2/95

کارشناسی ارشد

البرز عسگری

دکتر محمدرضا محزونیه

------

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر اعظم مختاری

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر ایرج کریمی

طراحي و ارزيابي روش PCR چند گانه به منظور شناسايي چند عامل باكتريايي بيماري زا در ماهي قزل آلاي رنگين كمان

21/2/95

کارشناسی ارشد

معصومه محمودی

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر مجتبی بنیادیان

-----

دکتر محمد شادخواست

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر جهانگیر کبوتری

اثر ليزوزيم و آسكوربيك اسيد روي باكتري هاي استرپتوكوكوس اينيايي و لاكتوكوكوس گارويه جدا شده از ماهيان پرورشي استان چهارمحال بختياري

16/3/95

کارشناسی ارشد

محمد شاهی

دکتر حمیدرضا عزیزی

-------

دکتر یاسر پیرعلی

-----

دکتر مریم عباس والی

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر مرتضی حسینی نژاد

شيوع آلودگي سرمي انگل نئوسپوراكانيوم در گوسفند ماده(ميش) شهرستان گلپايگان با استفاده از روش ELISA

16/3/95

کارشناسی ارشد

صولت معتمدی پور

دکتر حمیدرضا عزیزی

------

دکتر یاسر پیرعلی

------

دکتر فرید براتی

دکتر اعظم مختاری

دکتر محمد شادخواست

شيوع آلودگي سرمي ناشي از انگل نئوسپوراكناينوم در گاوان شيري شهرستان سيرجان با استفاده از روشELISA

25/3/95

کارشناسی ارشد

سجاد روستا

دکتر مریم عباس والی

------

دکتر عزیزاله فلاح

-----

دکتر محمد شادخواست

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر سعید حبیبیان

اندازه­گيري ناتامايسين در دوغ­هاي صنعتي و سنتي موجود در بازار شيراز

23/6/95

کارشناسی ارشد

مهدی قربانی

دکتر سید سیاوش ساعی

------

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر عباس پاک

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر مریم عباس والی

ويژگي هاي آنتي اكسيداني و محتواي فنلي تام و 5-(هيدروكسي متيل)- 2 – فورآلدييد در عسل هاي شمال غرب و جنوب غرب ايران

28/6/95

کارشناسی ارشد

زینب نادری

دکتر حمداله مشتاقی

-----

دکتر مجتبی بنیادیان

------

دکتر مریم عباس والی

دکتر فرزانه حسینی

دکتر غلامعلی کجوری

بررسي آلودگي ميكروبي و برخي فلزات سنگين آب هاي بطري موجود در ايران

13/7/95

کارشناسی ارشد

زهرا رحمانی

دکتر عزیزاله فلاح

------

دکتر محمد ابدالی نیا

------

دکتر اعظم مختاری

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر حمداله مشتاقی

رخداد و مقاومت آنتي بيوتيك سالمونلا در مراحل مختلف خط كشتار طيور در قم

17/7/95

کارشناسی ارشد

زهرا اروانه

دکتر عزیزاله ابراهیمی

------

دکتر محمدرضا محزونیه

------

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر موسی جاودانی

ارزيابي تاثير مقاومت به بنزالكونيم كلرايد در كاهش حساسيت هاي آنتي بيوتيكي برخي باكتري هاي بيماري زا

18/7/95

کارشناسی ارشد

مهسا فرجی

دکتر عزیزاله فلاح

------

دکتر امین نعمت اللهی

------

دکتر حسین حسن پور

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر سید سیاوش ساعی

بررسي مقايسه اي تركيبات مغذي و نمايه هاي اسيد هاي چرب در سياه ماهي فلس ريز وحشي و پرورشي

25/7/95

کارشناسی ارشد

محدثه چاوش پور

دکتر عزیزاله ابراهیمی

-----

دکتر محمدرضا محزونیه

------

دکتر یاسر پیرعلی

دکتر اعظم مختاری

دکتر مریم عباس والی

ارزيابي اثر مهاري عصاره ي ساقه گياه زرشك بي دانه بر پمپ هاي تخليه كينولون ها در برخي از باكتري هاي پاتوژن گرم منفي

27/7/95

کارشناسی ارشد

پروین محسنی

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر مریم عباس والی

دکتر جهانگیر کبوتری

------

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر محمدرضا محزونیه

مطالعه اثرات ضد باكتريايي عصاره گياه زنيان(Carumcopticum )و گياه چاي كوهي  (Stachyslavandulifoli)برباكتري هاي لاكتوكوكوس گارويه و استرپتوكوكوس اينيايي 

28/7/95

کارشناسی ارشد

ندا وهابی

دکتر مریم عباس والی

------

دکتر مجتبی بنیادیان

------

دکتر سیاوش شریفی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر شهاب بهادران

تاثير پاستوريزاسيون پس از بسته بندي(Post- packaging pasteurization)و پلي لايزين در افزايش مدت زمان ماندگار سينه بوقلمون آماده براي مصرف

28/7/95

کارشناسی ارشد

بهاره معظمی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

-------

دکتر محمدرضا محزونیه

-----

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر اعظم مختاری

دکتر مریم عباس والی

ارزيابي اثر مهاري عصاره ي ريشه گياه زرشك بي دانه بر پمپ هاي تخليه كينولون ها در برخي از باكتري هاي پاتوژن گرم منفي

28/7/95

کارشناسی ارشد

امیرابراهیم زاده

دکتر محمدرضا محزونیه

-------

دکتر اعظم مختاری

------

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر افشین جعفری

دکتر رحمت اله فتاحیان

بررسي فراواني ابتلاء به عفونت كلاميديا تراكوماتيس در زنان و مردان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مطهري (مركززنان و زايمان كوثر) اروميه با روش PCR

28/7/95

کارشناسی ارشد

اکرم رضایی

دکتر علی کدیور

دکتر نجمه داودیان

دکتر محمدرضا محزونیه

-------

دکتر مریم عباس والی

دکتر فرید براتی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

ارزیابی امکان استفاده از یک توالی وسیع الطیف طراحی شده بر روی ژن 16srRNA به منظور تعیین حضور عوامل باکتریا یی ایجاد کننده اندومتریت با لینی در گاو شیری

4/8/95

کارشناسی ارشد

جمشید کبیری

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر امین بیغم صادق

دکتر عبدالناصر محبی

-----

دکتر موسی جاودانی

دکتر حسین حسن پور

دکتر مهرداد فتح اللهی

تاثير داروهاي بيهوش كننده عصاره گل ميخك و بنزوكايين هيدروكلرايد در هنگام حمل و نقل روي فراسنجه هاي خوني قزل آلاي رنگين كمان

5/8/95

کارشناسی ارشد

فریبا نازپور

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر مهرداد فتح اللهی

فرزانه نیکوخواه

------

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر محمدرضا اصلانی

بررسي اثرات ضد قارچي عصاره گياه خرزهره ) (Nerium oleande و زوفا (Hyssopus officinalhs) ) بر قارچ هاي جدا شده در دوره انكوباسيون تخم قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss

5/8/95

کارشناسی ارشد

فرزانه محمودی

دکتر مجتبی بنیادیان

------

دکتر خاکسار حقانی

-----

دکتر محمد شادخواست

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر افشین جعفری

مطالعه ي باقيمانده آنتي بيوتيكي در شير خام و پاستوريزه ي توليد شده در شهرستان شهركرد به دو روش تست ماست و تست چهار پليتي

8/8/95

کارشناسی ارشد

احسان رنجبر

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر اسماعیل پیرعلی

دکتر مهدی ریئسی

-----

دکتر سیاوش شریفی

دکتر یاسر پیرعلی

دکتر ایرج کریمی

شناسايي انگل هاي گوارشي، پوستي و آبششي سياه ماهي(Capoeta capoeta)فلس ريز در رودخانه هاي منطقه شلمزار

9/8/95

کارشناسی ارشد

آذر دولت

دکتر محمدرضا محزونیه

-----

دکتر نعمت شمس

-----

دکتر ایرج کریمی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر اعظم مختاری

بررسي ميزان شيوع و مقايسه سروتيپ هاي سالمونلا در نمونه تخم مرغ هاي طيور بومي و صنعتي شهرستان خرم آباد با استفاده از كشت وPCR

11/8/95

کارشناسی ارشد

میلاد مروتی

دکتر محمدرضا محزونیه

----

دکتر عزیزاله ابراهیمی

-----

دکتر صادق شیریان

دکتر فرید براتی

دکتر حمداله مشتاقی

تشخيص مولكولي بروسلا ملي تنسيس، سالمونلا آبورتوس اويس، كلاميدوفيلا آبورتوس و كمپيلو باكترفتوس در سقط جنين گوسفندان استان گيلان به روش PCR چند گانه

16/8/95

کارشناسی ارشد

محمد رسولی نژاد

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر سهراب عاقبتی

-----

دکتر ناصر شمس

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر اسماعیل پیر علی

بررسي اثرات ضد قارچي عصاره برگ درخت (توس) توسكاي قشلاقي (Alnus glutinosa)  بر عليه قارچ هاي Fusarium solani  و Saprolegnia parasitica در شرايط آزمايشگاهي

22/8/95

کارشناسی ارشد

لیلا جمشیدی

دکتر حمداله مشتاقی

-----

دکتر مریم عباس والی

-----

دکتر محمد شادخواست

دکتر حسین حسن پور

دکتر عزیزاله ابراهیمی

ارزيابي تاثير افزودن پودر آب پنيربرفعاليت آغاز گر هاي ماست، خواص فيزيك وشيميايي، آنتي اكسيداني، رئولوژي و حسي ماست توليدي  

22/8/95

کارشناسی ارشد

فاطمه رهبری

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر اسماعیل پیر علی

-----

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر سید سیاوش ساعی

دکتر محمدرضا محزونیه

اثرات ضد باكتريايي عصاره گياه بارهنگ(Plantago major L)و گل راعي (Hypericum scabrum)  براسترپتوكوكوس اينيايي(Streptococcus iniae) و لاكتوكوكوس گارويه (Lactococcus garvieae

27/10/95

کارشناسی ارشد

معصومه اسکندری

دکتر یاسر پیرعلی

----

دکتر حمیدرضا عزیزی

-----

دکتر محمد شادخواست

دکتر ایرج کریمی

دکتر فرزانه حسینی

بررسي آلودگي پرژو آلسكيانا دربزهاي كشتارشده مناطق جنوبي استان كرمان

14/12/95

کارشناسی ارشد

کیانوش ملکشاهی

دکتر محمدرضا محزونیه

------

دکتر عزیزاله ابراهیمی

-----

دکتر حسین حسن پور

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر فرید براتی

بررسي عوامل باكتريايي سقط جنين در گوسفندان استان لرستان با روش PCR

14/12/95

کارشناسی ارشد

بیوک آقاتنها

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر ابوالفضل خفری

دکتر علی نظری شیروان

-----

دکتر امین بیغم صادق

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر مرتضی حسینی نژاد

توليد آنتي ژن هما گلوتينين فيلامنتوس (FHA) بوردتلاپرتوسيس در محيط كشت هاي Verway و B2 با استفاده از تكنيك هاي HA و الايزا

4/7/95

دکتری تخصصی

امیر چهار دولی

دکتر غلامعلی کجوری

------

علی محمد احدی

-----

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر علی کدیور

دکتر افشین جعفری

 

26/11/95

دکتری تخصصی

مریم میرزایی

 

----

دکتر دیوید لوین

-------

دکتر مرتضی حسینی نژاد

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر عزیزاله فلاح

توليد روغن ميكروبي و كارتنوئيد، توسط مخمر رودسپوريديوم دايبوواتوم رشد داده شده در محيط كشت حاوي سوبستراهاي گلوكز و گليسرول بصورت مجزا 

11/12/95

دکتری تخصصی

هدی حسن وند

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر علی حشمتی

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر مریم عباس والی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر سید سیاوش ساعی

دکتر محمدرضا محزونیه

اثر مهاري اسانس گياه توراغ روي رشد و توليد آفلاتوكسين توسط آسپرژيلوس فلاووس در محيط كشت و پنير

15/12/95

دکتری تخصصی

لاله حسینی

دکتر ابوالفضل شیرازی

دکتر محمدمهدی آخوندی

دکتر ناصر شمس

-----

دکتر جهانگیر کبوتری

دکتر حسین حسن پور

دکتر علی کدیور

کشت سه بعدی فولیکول های کورتکس تخمدان انسانی با هدف حفظ قدرت باروری در بیماران سرطانی

15/12/95

دکتری تخصصی

وحید طباطبایی

دکتر افشین جعفری

دکتر غلامعلی کجوری

دکتر عبدالناصر محبی

-----

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر ناصر شمس

دکتر محمدرضا اصلانی

مقايسه اثرات تجويز خوراكي نانو ذره سلنيوم و سلنيت سديم در ميش آبستن بر سطح سرمي فاكتور 1 شبه انسوليني (IGF-1)، تيروكسين، گلوكز، كورتيزول و انسولين خون بره نوزاد

29/1/96

دکتری عمومی دامپزشکی

میلاد پرچمی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر اعظم مختاری

------

دکتر موسی جاودانی

دکتر جهانگیر کبوتری

دکتر غلامعلی کجوری

جستجوي ژنومي ويروس كم خوني عفوني در مرغان تخمگذار استان اصفهان

6/3/96

دکتری عمومی دامپزشکی

میلاد رجبی

دکتر سیاوش شریفی

دکتر فرید براتی

دکتر امین بیغم صادق

دکتر ایرج کریمی

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر موسی جاودانی

دکتر غلامعلی کجوری

بررسي مقايسه اي اثر غضروف اتوژنتيك و نانو ساختار آلومينا- گرافيت در ترميم نقيصه استخواني در سگ

29/6/96

دکتری عمومی دامپزشکی

پوریا قهرمانی

دکتر غلامعلی کجوری

دکتر صادق شیریان

دکتر موسی جاودانی

-----

دکتر فرزانه حسینی

دکتر امین بیغم صادق

دکتر محمد شادخواست

 

29/6/96

دکتری عمومی دامپزشکی

علی بهمنی

دکتر ناصر شمس

دکتر فرید براتی

دکتر عبدالناصر محبی

-----

دکتر سیاوش شریفی

دکتر افشین جعفری

دکتر امین بیغم صادق

بررسي تغييرات سطح سرمي اينترلوكين 10 يك هفته قبل و يك هفته بعد از زايمان در ميش

1/7/96

دکتری عمومی دامپزشکی

سهیلا ربیعی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

------

دکتر سعید حبیبیان

-----

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر مجتبی بنیادیان

ارزيابي تاثير روغن ميخك در غلظت هاي كمتراز حداقل غلظت مهاري بر برخي فاكتورهاي حدث استافيلوكوكوس اورئوس

2/7/96

دکتری عمومی دامپزشکی

علی علیرضایی

دکتر فرید براتی

دکتر محمد براتی

دکتر ایرج کریمی

دکتر حسن نظری

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر ابوالفضل شیرازی

دکتر سید سیاوش ساعی

كفايت غشاء نانو كامپوزيت پليمري پلي اتر سولفون نانو لوله هاي كربني در كشت سلول هاي اندومتريوم گاو

25/7/96

دکتری عمومی دامپزشکی

نرگس امیری

دکتر سعید حبیبیان

------

دکتر عزیزاله ابراهیمی

------

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر یاسر پیرعلی

دکتر جهانگیر کبوتری

مقايسه اثر دو روش استخراج بر اثرات ضد باكتريايي عصاره هاي آبي و الكلي سنجد

26/7/96

دکتری عمومی دامپزشکی

زهرا مرادی

دکتر مرتضی حسینی نژا

دکتر فرید براتی

دکتر فرزانه حسینی

-----

دکتر محمد شادخواست

دکتر ناصر شمس

دکتر افشین جعفری

بررسي اثرات قلبي عروقي داروي بروموكريپتين در سيكل جنسي در سگ

30/7/96

دکتری عمومی دامپزشکی

نازنین جعفری

دکتر اعظم مختاری

دکتر بهناز صفار

دکتر محمدرضا محزونیه

------

دکتر فرزانه حسینی

دکتر حسین حسن پور

دکتر شفیق شفیعی

كلونينگ يك قطعه حفاظت شده از ژن DNA پليمراز عامل اكتيماي واگير در پلاسميد لنتي ويروسي مناسب

30/7/96

دکتری عمومی دامپزشکی

ابوالفضل رمضانی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر محمد شادخواست

----

-----

دکتر مریم عباس والی

دکتر صادق شیریان

دکتر شهاب بهادران

بررسي تاثير كود خشك مرغي بعنوان ماده غذايي برعملكرد و تغييرات مورفولوژيك پرزهاي روده طيور گوشتي در مناطق مرتفع

8/8/96

دکتری عمومی دامپزشکی

فاطمه برخورداری

دکتر ناصر شمس

دکتر فرید براتی

داریوش غریبی

------

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر غلامعلی کجوری

دکتر ایرج کریمی

ارزيابي تغييرات اينترلوكين 10 در سرم ميش 1س از التهاب تجربي كوريوآمنيون با استفاده از پيكره باكتري مرده اشريشيا كلي غير پاتوژن (LPS)

8/8/96

دکتری عمومی دامپزشکی

عاطفه حبیبی

دکتر موسی جاودانی

دکتر صادق شیریان

دکتر فرزانه حسینی

دکتر غلامعلی کجوری

دکتر مریم عباس والی

دکتر امین بیغم صادق

دکتر ایرج کریمی

اثر تجویز خوراکی نانو ذرات سلنیوم بر جراحت تجربی نخاع در مدل رت:ارزیابی هیستوپاتولوژی

13/8/96

دکتری عمومی دامپزشکی

رسول قنبری

دکتر ناصر شمس

دکتر فرید براتی

داریوش غریبی

------

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر سیاوش شریفی

تغييرات اينترلوكين6 در سرم ميش پس از التهاب تجربي كوريوآمنيون با استفاده از پيكره ي باكتري مرده اشريشيا كلي غير پاتوژن (LPS)

13/8/96

دکتری عمومی دامپزشکی

هادی بیننده

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر فرید براتی

دکتر ناصر شمس

-----

دکتر ایرج کریمی

دکتر محمد شادخواست

دکتر اعظم مختاری

بررسي تغييرات سطح سرمي سيتوكاين اينترلوكين 6 یک هفته قبل و يك هفته بعد از زايمان در ميش

16/8/96

دکتری عمومی دامپزشکی

الناز امینی

دکتر ابوالفضل شیرازی

------

دکتر حسن نظری

دکتر ناصر شمس

دکتر صادق شیریان

دکتر نجمه داوودیان

دکتر محمدرضا اصلانی

قابلیت تکاملی تخمکهای استحصال شده از فولیکولهای آنترال کوچکتراز2میلیمتری گاو درهم کشتی با پلاسمای غنی از پلاکت درسیستم کشت سه بعدی آژینات

20/8/96

دکتری عمومی دامپزشکی

صادق متین

دکتر افشین جعفری

------

دکتر مصطفی نیایی

-----

دکتر فرزانه حسینی

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر محمدرضا اصلانی

بررسي فراواني آللهاي ژن BOLA-DRB3.2 در گاو هاي سرم مثبت آلوده به ويروس لکوز گاوي

22/8/96

دکتری عمومی دامپزشکی

مسعود حقیقی

دکتر امین بیغم صادق

------

دکتر ایرج کریمی

دکتر سیاوش شریفی

دکتر شفیق شفیعی

دکتر مرتضی حسینی نژ

دکتر یاسر پیرعلی

ارزيابي مقايسه اي اثرات ژل رويال با سولفاديازين نقره و فنيتوئين سديم بر روند ترميم زخم در مدل حيواني خرگوش بررسي هيستوپاتولوژيكي و ماكروسكوپي

22/8/96

دکتری عمومی دامپزشکی

زینب محمودی

دکتر مرتضی حسینی نژاد

-----

دکتر فرزانه حسینی

------

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر غلامعلی کجوری

دکتر ایرج کریمی

ارزیابی مقایسه ای تاثیرات قلبی- عروقی مدرهای حلقه ای ( Loop Diuretics)  در سگ

23/8/96

دکتری عمومی دامپزشکی

حمید صادقی

دکتر امین بیغم صادق

------

دکتر ایرج کریمی

دکتر سیاوش شریفی

دکتر صادق شیریان

دکتر موسی جاودانی

دکتر عبدالناصر محبی

اثرات ژل رويال بر روند ترميم زخم در مدل حيواني خرگوش: بررسي هيستوپاتولوژيكي و ماكروسكويي

23/8/96

دکتری عمومی دامپزشکی

فرزانه فرهاد فر

دکتر حسین حسن پور

------

دکتر شهاب بهادران

------

دکتر محمد شادخواست

دکتر شفیق شفیعی

دکتر صادق شیریان

شناسايي و انتخاب ژن هاي مرجع قابل اتكاء جهت آناليز كمي Real-timePCR در ريه ي جوجه هاي گوشتي مبتلا به هيپرتانسيون ريوي(آسيت)

12/9/96

دکتری عمومی دامپزشکی

راضیه اشراقی

دکتر غلامعلی کجوری

-----

دکتر محمدحسین نصر

دکتر حسین حسن پور

دکتر سید سیاوش ساعی

دکتر ابوالفضل شیرازی

دکتر اعظم مختاری

اثرات تجويز خوراكي نانو ذره سلنيوم و سلنيت سديم در بزهاي سانن آبستن كلون بر تغييرات غلظت سرمي آلبومين و گلوبولين و ميزان نسخه برداري ژن ان اف كاپپا (NF-kB) بزغاله هاي نوزاد

12/9/96

دکتری عمومی دامپزشکی

زینب مظاهری

دکتر ابوالفضل شیرازی

دکتر سمیه کاظم نژاد

دکتر سید عباس میرزایی

دکتر حسن نظری

دکتر افشین جعفری

دکتر ناصر شمس

دکتر محمد شادخواست

قابليت تكاملي تخمك هاي استحصال شده از فوليكول هاي آنترال كوچك تر از 2 ميلي متري گاو در هم كشتي با سلولهاي بنيادي مشتق از خون قاعدگي (Menestrual blood stem cell) در سيستم كشت سه بعدي

14/9/96

دکتری عمومی دامپزشکی

اعظم قربانی

دکتر غلامعلی کجوری

------

دکتر محمدحسین نصر

دکتر حسین حسن پور

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر علی کدیور

اثرات تجويز خوراكي نانو ذره سلنيوم و سلنيت سديم در بزهاي سانن آبستن كلون بر ميزان نسخه برداري ژن اينترلوكين 8 و سطوح سرمي آهن، مس و روي بزغاله هاي نوزاد

14/9/96

دکتری عمومی دامپزشکی

زهرا فلاحی

دکتر حسین حسن پور

------

دکتر شهاب بهادران

-----

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر صادق شیریان

شناسایی ژن های مرجع پایدار در قلب مرغ های گوشتی مبتلا به هیپرتانسیون ریوی( آسیت

21/9/96

دکتری عمومی دامپزشکی

حمید مرادی

دکتر امین بیغم صادق

-----

دکتر ایرج کریمی

دکتر فرزانه حسینی

دکتر سیاوش شریفی

دکتر صادق شیریان

دکتر علی پرچمی

اثرات استفاده همزمان ترانكرون با هيدروكسي آپاتيت بر روند ترميم استخوان در مدل حيواني خرگوش  بررسي راديولوژيكي و هيستوپاتولوژيكي

26/9/96

دکتری عمومی دامپزشکی

زهرا آقاجانی

دکتر حسین حسن پور

-----

دکتر شهاب بهادران

دکتر حسن نظری

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر جهانگیر کبوتری

دکتر صادق شیریان

شناسايي ژن هاي مرجع پايدار در رحم مرغ هاي تخم گذار تحت استرس حرارتي

4/10/96

دکتری عمومی دامپزشکی

مجتبی احمدی

دکتر موسی جاودانی

دکتر صادق شیریان

-----

------

دکتر جهانگیر کبوتری

دکتر ایرج کریمی

دکتر سیاوش شریفی

ارزيابي اثر محافظتي عصاره كندر بر سلولهاي عصبي به دنبال جراحت تجربي نخاع در مدل رت

20/12/96

دکتری عمومی دامپزشکی

صفورا جزی

دکتر اعظم مختاری

-------

دکتر عزیزاله ابراهیمی

-----

دکتر امین بیغم صادق

دکتر شهاب بهادران

دکتر محمدرضا محزونیه

شناسايي عفونت هاي زئونوز كلاميديا پسيتاسي وكلاميديا فليس در موارد كراتوكونژنكتيويت انساني به روش PCR

16/2/96

کارشناسی ارشد

ثریا حمدی پور

دکتر عزیزاله ابراهیمی

------

دکتر محمدرضا محزونیه

-----

دکتر علی کدیور

دکتر اعظم مختاری

دکتر ایرج کریمی

رزيابي تاثير مقاومت به كلرهگزيدين در كاهش حساسيت هاي آنتي بيوتيكي تعدادي از باكتري هاي بيماري زا

16/3/96

کارشناسی ارشد

مرتضی سالاری

دکتر محمدرضا محزونیه

-----

دکتر عزیزاله ابراهیمی

------

دکتر ایرج کریمی

دکتر سعید حبیبیان

دکتر سیاوش شریفی

شناسايي گونه هاي باكتري بروسلا در سرم افراد آلوده به اين باكتري در دو استان سيستان و بلوچستان و خراسان رضوي با روش PCR

23/3/96

کارشناسی ارشد

فهیمه محمودی

دکتر مریم عباس والی

------

دکتر حمداله مشتاقی

-----

دکتر حسین حسن پور

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر سعید حبیبیان

تاثير پوشش خوراكي فعال در افزايش مدت زمان ماندگاري ماهي قزل آلاي رنگين كمان نگهداري شده در 4 درجه سانتي گراد

27/3/96

کارشناسی ارشد

صبا صفر بیرانوند

دکتر یاسر پیرعلی

-----

دکتر فرید براتی

-----

دکتر ناصر شمس

دکتر حمیدرضا عزیزی

دکتر افشین جعفری

بررسي ميزان شيوع آلودگي هاي كرمي دستگاه گوارش در گله هاي گوسفند شهرستان خرم آباد

27/3/96

کارشناسی ارشد

ایلناز نوروزی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

-----

دکتر محمدرضا محزونیه

-----

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر ایرج کریمی

ارزيابي تاثير ذرات نانوسيلور در غلظت هاي كمتر از حداقل غلظت مهاري بر برخي فاكتورهاي حدت پزودوموناس آئرو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژينوزا

19/4/96

کارشناسی ارشد

تارا روزخوش

دکتر مجتبی بنیادیان

------

دکتر حمداله مشتاقی

----

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر یاسر پیرعلی

اثر ضد ليستريابي عصاره هاي گياه خوشاروزه (اكينوفوراپلتيلوبا )در محيط كشت و شير

28/6/96

کارشناسی ارشد

قدرت بهرامی

دکتر یاسر پیرعلی

-----

دکتر حمیدرضا عزیزی

-----

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر شفیق شفیعی

تعيين ميزان شيوع عفونت نوزما در زنبورستان هاي شهرستان هاي شمالي استان فارس

28/6/96

کارشناسی ارشد

روح اله بیرانوند

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر اعظم مختاری

دکتر محمدرضا محزونیه

------

دکتر علی کدیور

دکتر یاسر پیرعلی

دکتر مریم عباس والی

ارزيابي آلودگي فروشگاه هاي گوشت مرغ شهرستان خرم آباد به استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين به روش PCR

28/6/96

کارشناسی ارشد

سمیه قاسمی

دکتر حمداله مشتاقی

 ----

دکتر مجتبی بنیادیان

------

دکتر ایرج کریمی

دکتر مریم عباس والی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره هاي اتانولي و آبي فلفل سبز بر باكتري هاي سالمونلا تيفي موريوم و ليستريا مونوسيتوژنز در پنير محلي

28/6/96

کارشناسی ارشد

مهنوش مومنی

دکتر حمداله مشتاقی

------

دکتر مجتبی بنیادیان

-----

دکتر مریم عباس والی

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر عزیزاله ابراهیمی

مطالعه آلودگي باكتريايي پنيرهاي محلي غير پاستوريزه استان چهارمحال و بختياري

4/7/96

کارشناسی ارشد

لیلا درویشی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

-----

دکتر محمدرضا محزونیه

-----

دکتر سیاوش شریفی

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر موسی جاودانی

جداسازي و تشخيص باكتري هاي هوازي با توان تجزيه بيولوژيكي رنگ هاي پساب هاي نساجي

11/7/96

کارشناسی ارشد

سمیرا سرداری

دکتر محمدرضا محزونیه

------

دکتر شیدا شبانیان

-----

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر فرزانه حسینی

دکتر مجتبی بنیادیان

جستجوي ملكولي كلاميديا تراكوماتيس در زنان مبتلا به سرويسيت با روش PCR در شهرستان شهركرد

11/7/96

کارشناسی ارشد

ژاله غلامی

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر اعظم مختاری

دکتر عزیزاله ابراهیمی

-----

دکتر موسی جاودانی

دکتر فرزانه حسینی

دکتر حمداله مشتاقی

جداسازي فاژهاي موثر بر جدايه هاي استافيلو كوكوس اورئوس جدا شده از موارد انساني

11/7/96

کارشناسی ارشد

زیبانه کریمی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

------

دکتر محمدرضا محزونیه

-----

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر فرزانه حسینی

ارزيابي ميزان بقاي سروتيپ هاي سالمونلاي جدا شده از طيور تحت شرايط اسيدي

22/7/96

کارشناسی ارشد

مایده پیراسته فرد

دکتر عزیزاله فلاح

-------

دکتر سعید حبیبیان

-----

دکتر شفیق شفیعی

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر سید سیاوش ساعی

اثر پوشش دهي نانو امولسيون روغن كلزا به همراه روغن فرار مرزه بختياري بر ماندگاري سينه مرغ در يخچال

7/8/96

کارشناسی ارشد

امین افصحی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

------

دکتر داوود اسماعیلی

-----

دکتر یاسر پیرعلی

دکتر رحمت اله فتاحیان

دکتر مریم عباس والی

ارزيابي تاثير پروبيوتيك لاكتوباسيلوس پلانتاروم رشد يافته روي دانه باقلا در درمان عفونت تجربي هليكوباكترپيلوري در موش سوري C57/BL6

5/10/96

کارشناسی ارشد

حمیدرضا فرزانه

دکتر محمدرضا محزونیه

-----

دکتر عزیزاله ابراهیمی

-----

دکتر فرزانه حسینی

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر ایرج کریمی

تعيين الگوي مقاومتي اسينتو باكتر بوماني در ايزوله هاي شناسايي شده به روش باكتريولوژي و PCR نمونه هاي خلط و لاواژ بيماران بيمارستان هاي كرج

5/10/96

کارشناسی ارشد

راحله افضلی

دکتر محمدرضا محزونیه

-----

دکتر عزیزاله ابراهیمی

------

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر یاسر پیرعلی

دکتر ناصر شمس

رديابي آنتي بادي ضد بروسلا دربره هاي منطقه شهرستان خمين

26/10/96

کارشناسی ارشد

صدیقه رحیمی

دکتر مریم عباس والی

-----

دکتر حمداله مشتاقی

-----

دکتر محمد شادخواست

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر جهانگیر کبوتری

تاثير پلي لايزين و پوشش كارآگينان بر افزايش مدت زمان ماندگاري ماهي قزل آلاي رنگين كمان نگهداري شده در 4 درجه سانتيگراد

3/11/96

کارشناسی ارشد

بهناز اروان

دکتر یاسر پیرعلی

-----

دکتر اصغر عالیه پور

-----

دکتر علی کدیور

دکتر حمیدرضا عزیزی

دکتر مرتضی حسینی نژاد

بررسي فراواني توكسوپلاسموزيس در زنان باردار استان لرستان به روش  Electrochemical luminescence

24/11/96

کارشناسی ارشد

سجاد جعفری نیا

دکتر عزیزاله فلاح

-----

دکتر سعید حبیبیان

-----

دکتر محمد شادخواست

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر رحمت اله فتاحیان

اثر پوشش دهي نانو امولسيون روغن زيتون به همراه اسانس زنيان بر ماندگاري عضله راسته بره در يخچال

29/11/96

کارشناسی ارشد

مائده شاه پسندی

دکتر یاسر پیرعلی

-------

دکتر حمیدرضا عزیزی

------

دکتر موسی جاودانی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر جهانگیر کبوتری

مقايسه اثر اسانس گياهان دارويي اكاليپتوس ، آويشن ونعناع و سم سايپرمترين بر لاروكولكس  

13/12/96

کارشناسی ارشد

آرش عبادی

دکتر مجتبی بنیادیان

------

دکتر مریم عباس والی

دکتر فهیمه توریان

دکتر علی کدیور

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

بررسي برخي انواع تقلبات نمونه هاي شير خام گاو تحويل شده به كارخانه هاي فرآورده هاي لبني اطراف آمل (مازندران)

22/12/96

کارشناسی ارشد

سعید امیری زاده

دکتر محمدرضا محزونیه

-----

دکتر علی رضا صفرپور

-----

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر شفیق شفیعی

جستجوي ژنومي مايكوباكتريوم آويوم پاراتوبركلوزيس در نمونه هاي خون بيماران مبتلا به بيماري كرون و سندروم روده تحرك پذير در شهرستان شيراز

9/2/96

دکتری تخصصی

محمدحسن مهرایی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

-----

دکتر فریبرز خواجعلی

دکتر حسین حسن پور

دکتر سیاوش شریفی

دکتر شهاب بهادران

دکتر عبدالناصر محبی

بررسي اثر نانو ذرات سلنيوم و سلنيوم آلي در مقايسه با ويتامين C بربروز سندرم فشار خون ريوي در جوجه هاي گوشتي

12/2/96

دکتری تخصصی

روح اله دهقانی تفتی

دکتر ناصر شمس

دکتر ابوالفضل شیرازی

دکتر تقی تکتاز

-----

دکتر ایرج کریمی

دکتر فرید براتی

دکتر علی کدیور

مقايسه ي اثر گنادوتروبين، پروستاگلاندين ها (PGF2a وPGE2 ) و آسپيره كردن بعنوان راهكارهاي درماني براي فوليكول هاي تخمداني كيستي (COF) در گاوهاي شيري

28/3/96

دکتری تخصصی

شراره ریاحی

دکتر محمدرضا اصلانی

------

دکتر عبدالناصر محبی

-----

دکتر حسین حسن پور

دکتر غلامعلی کجوری

دکتر ناصر شمس

بررسي وضعيت پروفايل متابوليك و وضعيت اكسيداتيو بزهاي سانن در اطراف زايمان

16/5/96

دکتری تخصصی

امیر دهقانی سلمانی

دکتر شهاب بهادران

دکتر حسین حسن پور

دکتر عبدالناصر محبی

-----

دکتر ایرج کریمی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر سعید کریمی

بررسي بيان ژن هاي رحمي دخيل در تشكيل       پوسته ي تخم مرغ مرغان تخم گذار تحت شرايط تنش حرارتي

25/7/96

دکتری تخصصی

پدرام معیری

دکتر غلامعلی کجوری

دکتر افشین جعفری

دکتر علی محمد احدی

-----

دکتر موسی جاودانی

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر ابوالفضل شیرازی

مقايسه اثرات تجويز خوراكي نانوذره سلنيوم  و سلنيت سديم در ميش آبستن بر ميزان نسخه برداري ژن لپتين، رزيستين و اديبونكتين جفت   

28/11/96

دکتری تخصصی

احسان دهقانی ناژوانی

دکتر علی کدیور

دکتر ناصر شمس

دکتر ابوالفضل شیرازی

-----

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر غلامعلی کجوری

دکتر فرید براتی

تاثير انجماد برمقادير mRNA ژن های پروتامين1،2،3 در اسپرم اسب نژاد عرب

30/2/97

دکتری عمومی دامپزشکی

اعظم حاجی حسنی

دکتر ابوالفضل شیرازی

دکتر ابراهیم احمدی

دکتر ناصر شمس

-----

دکتر محمد شادخواست

دکتر علی کدیور

دکتر رحمت اله فتاحیان

تاثیر آنتی اکسیدان ها بر کیفیت و پتانسیل باروری اسپرم اپیدیدیمی منجمد-ذوب شده قوچ

20/3/97

دکتری عمومی دامپزشکی

ارسلان امین خسروی

دکتر شهاب بهادران

------

دکتر حسین حسن پور

-------

دکتر موسی جاودانی

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر رحمت اله فتاحیان

اثر تره کوهی بر بازده رشد، مورفولوژی پرزهای روده و وضعیت اکسیداتیو در جوجه های گوشتی

9/4/97

دکتری عمومی دامپزشکی

مهدی خرمی

دکتر اعظم مختاری

دکتر بهناز صفار

دکتر محمدرضا محزونیه

------

دکتر علی کدیور

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر محمدرضا اصلانی

كلونينگ يك قطعه حفاظت شده از ژن NS3 ويروس بيماري مرزي (Border disease virus) در پلاسميد لنتي ويروسي مناسب

11/4/97

دکتری عمومی دامپزشکی

مسعود شاه کرم

دکتر موسی جاودانی

دکتر محمد براتی

دکتر ایرج کریمی

دکتر فرزانه حسینی

دکتر علی کدیور

دکتر امین بیغم صادق

دکتر شهاب بهادران

ارزیابی رادیوگرافی و هیستولوژی روند ترمیم شکستگی تجربی استخوان رادیوس کبوتر بعد از تثبیت داخلی با استفاده از کامپوزیت اپوکسی - پلیوراتان

11/4/97

دکتری عمومی دامپزشکی

زینب کردی

دکتر عبدالناصر محبی

-----

دکتر موسی جاودانی

دکتر محمد براتی

دکتر ناصر شمس

دکتر رحمت اله فتاحیان

دکتر سیاوش شریفی

تغییرات بیوشیمیایی و هماتولوژی خون کبوتر متعاقب استفاده از کامپوزیت پلیمری در ترمیم شکستگی رادیوس

25/6/97

دکتری عمومی دامپزشکی

پریسا مراد بیگی

دکتر محمدرضا اصلانی

-----

دکتر عبدالناصر محبی

------

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر غلامعلی کجوری

دکتر علی کدیور

بررسی اثر شکم زایش بر روی فسفاتاز قلیایی استخوانی در شتر یک کوهانه

27/6/97

دکتری عمومی دامپزشکی

ایمان فرهنگ نیا

دکتر امین بیغم صادق

------

دکتر صادق شیریان

دکتر موسی جاودانی

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر سیاوش شریفی

دکتر عزیزاله فلاح

استفاده از پیوند غضروفی- استخوانی زنوژنیک (گوساله جنینی) در ترمیم نقیصه غضروف مفصلی برروی مدل حیوانی خرگوش

31/6/97

دکتری عمومی دامپزشکی

مهدی دانایی فر

دکتر حسینی نژ

 

 

------

دکتر فرزانه حسینی

------

دکتر سیاوش شریفی

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر سعید حبیبیان

ارزیابی مقایسه ای تاثیر دو ترکیب دارویی torsemhde – enalaprhl digoxine ,fursemhde-enalapril- digoxine بر روی یافته های اکو کاردیو گرافی سگ های تحت درمان

1/7/97

دکتری عمومی دامپزشکی

رسول ایمانیان

دکتر علی کدیور

----

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر نجمه داودیان

دکتر سعید حبیبیان

دکتر ناصر شمس

دکتر غلامعلی کجوری

استفاده از روش مولتي پلكسPCR به منظور تشخيص چهار عامل مقاربتي باكتريايي (تايلور لااكويي جنيتاليس، كلبسيلا نومونبا ، زودوموناس ايروجنوزا و استرپتوكوكوس زواپيدميكوس ) از نمونه هاي اخذ شده از كليتوريس در ماديان

11/7/97

"

سید محمد عباسی

دکتر جهانگیر کبوتری

دکتر جواد چراغی

دکتر مرتضی زنده دل

-----

دکتر محمد شادخواست

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر موسی جاودانی

اثر عصاره هیدروالکلی گیاه چویل (Ferulago Angulata) بر پروفایل لیپیدی در مقایسه با آترواستاتین در موش صحرائی

15/7/97

"

فاطمه نیداری پور

دکتر حسین

حسن پور

---

دکتر شهاب بهادران

----

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر محمد شادخواست

دکتر سعید حبیبیان

بررسي ميزان آنژيوتانسين II در مغز جوجه های گوشتی مبتلا به هیپرتانسیون ریوی(آسیت

17/7/97

"

نسرین احسانی فر

دکتر حسین

حسن پور

----

دکتر شهاب بهادران

----

دکتر شفیق شفیعی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر عبدالناصر محبی

بررسی میزان آنژیوتانسین  در مغز جوجه های گوشتی مبتلا به هیپرتانسیون ریوی

22/7/97

"

ابوالفضل عالی

دکتر موسی جاودانی

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر فاطمه حیدپور

دکتر امین بیغم

دکتر فرزانه حسینی

دکتر سیاوش شریفی

دکتر سید سیاوش ساعی

ارزیابی اثرات  ضد التهابي تجویز خوراکی پودر ريشه زنجبيل به دنبال بر داشت جراحی رحم و تخمدان در توله سگ ها 

22/7/97

"

مروارید کریمی

دکتر فرزانه حسینی

-----

دکتر مرتضی حسینی نژاد

دکتر صادق شیریان

دکتر سیاوش شریفی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر افشین جعفری

ارزیابی عملکردی معده در تعدادی از سگ های ولگرددرشهرستان شهرکرد: ارزیابی اندوسکوپیک، میکروبیولوژیک و هیستوپاتولوژیک با تمرکز بر عوارض ناشی از سویه های مختلف هلیکوباکتر

29/7/97

"

محمود منشوری

دکتر ابوالفضل شیرازی

دکتر سمیه کاضم نژاد

دکتر ناصرشمس

دکتر حنانه گلشاهی

دکتر حسن نظری

دکتر علی کدیور

دکتر یاسر پیرعلی

ارزيابي اثر سلولهاي بنيادي مشتق از خون قاعدگي در بهبود عملكرد قلب به دليل نارسايي از انفاركتوس در رت

15/8/97

"

سعیده السادات میر باقری

دکتر محمد شادخواست

-----

دکتر سعید حبیبیان

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر رحمت اله فتاحیان

دکتر نجمه داودیان

مطالعه اثر ترخون بر بافت تخمدان و پروفايل ليپيدي سرم خون موش هاي صحرائي ماده

22/8/97

"

هاله سادات ترکستانی

دکتر امین بیغم صادق

-----

دکتر سیاوش شریفی

دکتر صادق شیریان

دکتر ابراهیم احمدی

دکتر فرزانه حسینی

دکتر محمد شادخواست

اثرات استفاده همزمان ژل رویال با هیدروکسی آپاتایت بر روند ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش : بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی

28/8/97

"

مرضیه ابراهیمی

دکتر امین بیغم صادق

-----

دکتر ایرج کریمی

دکتر فرزانه حسینی

دکتر ابراهیم احمدی

دکتر موسی جاودانی

دکتر رحمت اله فتاحیان

اثرات ژل رویال بر روند ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش: بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی

29/8/97

"

نسیم برجیان

دکتر عبدالناصر محبی

-----

دکتر محمدرضا اصلانی

-----

دکتر حسن نظری

دکتر افشین جعفری

دکتر نجمه داودیان

ارزيابي سطح سرمي آهن، ترانسفرين، فریتین، مس و روی در شترهای آبستن یک کوهانه و ارتباط آن با شکم زایش

24/9/97

"

سهند سهیلی

دکتر مرتضی حسینی نژاد

-----

دکتر فرزانه حسینی

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر جهانگیر کبوتری

مقایسه اثر تجویز دو ترکیب دارویی torsemide-Enalapril-Digoxin  و Fursemide-Enalapril-Digoxin برخصوصیات بیوشیمیایی خون و ادرار و تغییرات سونوگرافیک کلیه متعاقب تجویز آن ها

1/10/97

"

فراز مهدیان

دکتر جهانگیر کبوتری

-----

دکتر موسی جاودانی

دکتر مرتضی زنده دل

دکتر افشین جعفری

دکتر سعید حبیبیان

دکتر شهاب بهادران

اثر ضد درد ي آرتميزينين در آزمون رايتينگ به عنوان مدل حيواني درد آماسي  و بر همكنش آن با سامانه هاي گابائرژيك و اپيوئيدرژيك در موش سوري

2/10/97

"

سید علی هاشمی

دکتر موسی جاودانی

دکتر امین بیغم صادق

دکتر زهرا نیکو صفت

-----

دکتر سید سیاوش ساعی

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر مرتضی حسینی نژاد

ارزيابي اتوميديت به عنوان يك داروي بيهوشي تزريقي در سگ :استفاده از ميدازلام و متوكاربامول در پيش بيهوشي

2/10/97

"

امید عالی انوری

دکتر سیاوش شریفی

----

دکتر امین بیغم صادق

----

دکتر ایرج کریمی

دکتر سعید حبیبیان

دکتر موسی جاودانی

مقایسه اثرات القای بیهوشی بر روی زمان های بهبودی و برخی از فاکتورهای خونی با داروی بیهوشی استنشاقی ایزو فلوران و داروی بیهوشی تزریقی کتامین- زایلازین در سگ

16/10/97

"

میلاد قنبرزاده

دکتر سیاوش شریفی

----

دکتر عبدالناصر محبی

-----

دکتر رحمت اله فتاحیان

دکتر امین بیغم صادق

دکتر سعید حبیبیان

مقایسه اثرات القای بیهوشی بر روی زمان های بهبودی و برخی از فاکتورهای خونی با داروی بیهوشی استنشاقی ایزو فلوران و داروی بیهوشی تزریقی کتامین- میدازولام در سگ

6/11/97

"

کیارش زمانزاد

دکتر مرتضی حسینی نژاد

-----

دکتر فرزانه حسینی

-----

دکتر موسی جاودانی

دکتر جهانگیر کبوتری

دکتر افشین جعفری

ارزیابی مقایسه ای تاثیر دو ترکیب دارویی Torsemide-Enalapril-Digoxinو Fursemide-Enalapril-Digoxin بر روی اکسیژن اشباع خون و برخی پارامترهای قلبی عروقی در سگ های تحت درمان

28/11/97

"

مهسا برخورداریان

دکتر جهانگیر کبوتری

-----

دکتر سعید حبیبیان

دکتر مرتضی زنده دل

دکتر شهاب بهادران

دکتر ناصرشمس

دکتر حسین

حسن پور

اثر آرتمیزینین بر تشنج های ناشی از پنتیلن تترازول در مراحل گوناگون چرخه استروس در موش سوری

19/12/97

"

مریم محمدی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر مصطفی شخصی نیایی

------

-------

دکتر حمیدرضا عزیزی

دکتر شهاب بهادران

دکتر اعظم مختاری

تشخيص سريع ويروس نيوكاسل مرغي و تفریق سویه های ولوژنیک از لنتوژنیک با روش RT-ARMS-PCR

13/3/97

کارشناسی ارشد

مهتاب السادات مدنی

دکتر محمدرضا محزونیه

-----

دکتر عزیزاله ابراهیمی

-----

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر حمیدرضا عزیزی

دکتر حمداله مشتاقی

ارزيابي تاثير چند نوع باكتريوفاژ اختصاصي استافيلوكوكوس بر جدايه هاي بيمارستاني استافيلوكوكوس اورئوس

29/3/97

کارشناسی ارشد

صبا هوشیاری

دکتر عزیزاله ابراهیمی

-----

دکتر محمدرضا محزونیه

------

دکتر حسین

حسن پور

دکتر اعظم مختاری

دکتر سید سیاوش ساعی

ارزيابي اثر مهاري عصاره ي گياه برگ بو وترخون بر كروم سنسينگ باكتري هاي پزودوموناس آئروجينوزا و اشريشيا كلي

5/4/97

کارشناسی ارشد

مسعود امیدوار

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر سعید عطایی

دکتر عزیزاله ابراهیمی

------

دکتر سید سیاوش ساعی

دکتر اعظم مختاری

دکتر شهاب بهادران

جستجوي ژنومي گالي باكتريوم آناتيس در چند مرغداري تخمگذار منطقه اصفهان

12/4/97

کارشناسی ارشد

میثم شیر محمدی

دکتر محمدرضا محزونیه

-----

دکتر مسعود رحمانی

------

دکتر سعید حبیبیان

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر غلامعلی کجوری

شناسایی برخی عوامل باکتریایی موثر بر جنین های سقط شده در گاو های استان اصفهان به روش PCR

19/4/97

کارشناسی ارشد

پیمان مختاریان

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر اعظم مختاری

دکتر عزیزاله ابراهیمی

-----

دکتر سید سیاوش ساعی

دکتر یاسر پیرعلی

دکتر سعید حبیبیان

بررسي فراواني موارد عفونت با مايكوپلاسما هومينيس و اوروپلاسما اوروليتيكوم در مراجعه كنندگان به بيمارستان شهيد مطهري اروميه با روش PCR

31/6/97

کارشناسی ارشد

یداله خسروی

دکتر حمداله مشتاقی

-----

دکتر مجتبی بنیادیان

-----

دکتر موسی جاودانی

دکتر مریم عباس والی

دکتر فرزانه حسینی

ارزیابی ژن هاي مرتبط با حدت در جدایه های اشريشياكلي واستافيلوكوكوس اورئوس و ژن های مرتبط با گونه های باکتری ليستريا جدا شده از پنيرهاي محلي منطقه شهرکرد

31/6/97

کارشناسی ارشد

عباس عیسوند

دکتر عزیزاله فلاح

-----

دکتر سید سیاوش ساعی

-----

دکتر ناصرشمس

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر مریم عباس والی

اثرپوشش کیتوزان-ژلاتین به همراه نانوامولسیون روغن فرار لیموترش بر کیفیت و ماندگاری گوشت گاو طی زمان نگهداری در یخچال

25/7/97

کارشناسی ارشد

تیمور درخشنده

دکتر یاسر پیرعلی

------

دکتر حمیدرضا عزیزی

-----

دکتر نجمه داودیان

دکتر سید سیاوش ساعی

دکتر حمداله مشتاقی

تعيين ميزان آلودگي نوزماي زنبور عسل در استان كهگيلويه و بوير احمد و مقايسه اثر درماني داروي فوماژلين و سركه سيب بر آن

25/7/97

"

آصف محمدحسین پور

 

دکتر یاسر پیرعلی

-----

دکتر حمیدرضا عزیزی

----

دکتر نجمه داودیان

دکتر سعید حبیبیان

دکتر عزیزاله ابراهیمی

بررسی میزان شیوع بیماری واروازیس در زنبورستانهای استان کهکیلویه و بویر احمد

29/7/97

"

علی خانجانی

دکتر سید سیاوش ساعی

دکتر زهرا ایزدی

دکتر عزیزاله فلاح

-----

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر مریم عباس والی

ردیابی ملکولی و شیوع گونه های سارکوسیستیس در گوشت چرخ شده گاو و همبرگرهای خام عرضه شده در بازار ایران

16/10/97

"

فرناز انوری

دکتر حمداله مشتاقی

-----

دکتر امین نعمت اللهی

----

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر اعظم مختاری

غیرفعال کردن لیستریا مونوسیتوژنز در گوشت چرخ شده گاو با عصاره اتانولی، اسانس دارچین و اسانس نعناع

16/10/97

"

نادیا فیجی وری

دکتر حمداله مشتاقی

-----

دکتر مریم عباس والی

-----

دکتر علی کدیور

دکتر سید سیاوش ساعی

دکتر یاسر پیرعلی

غیرفعال کردن لیستریا مونوسیتوژنز در

اب سیب با اسانس نعناع، عصاره اتانولی و اسانس دارچین

23/10/97

"

فریدون حضرتی

دکتر حمیدرضا عزیزی

دکتر مرتضی حسینی نژاد

دکتر یاسر پیرعلی

-----

دکتر سعید حبیبیان

دکتر صادق شیریان

دکتر افشین جعفری

بررسی میزان شیوع آلودگی سرمی ناشی از انگل نئوسپورا در گله های بز در مناطقی از استان چهارمحال و بختیاری با روش ELISA

23/10/97

"

حدیثه بهارلو

دکتر مریم عباس والی

-----

دکتر مجتبی بنیادیان

-----

دکتر شفیق شفیعی

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر سیاوش شریفی

بررسی میزان آلودگی برخی از فلزات سنگین در دوغ های سنتی و صنعتی موجود در بازار شهرکرد

23/10/97

"

محمد رضاپوریان

دکتر مریم عباس والی

-----

دکتر حمداله مشتاقی

-----

دکتر شهاب بهادران

دکتر عزیزاله فلاح

دکتر مرتضی حسینی نژاد

بررسی میزان آلودگی برخی از فلزات سنگین در شیرخام و پاستوریزه موجود در بازار شهرکرد

25/10/97

"

غزاله خدابنده لو

دکتر عزیزاله ابراهیمی

-----

دکتر ایرج اشرافی

-----

دکتر رحمت اله فتاحیان

دکتر ایرج کریمی

دکتر حمداله مشتاقی

ارزيابي فراواني ژن هاي انتروتوكسين هاي A,B,C,D در جدایه هاي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از شير خشك هاي نوزادي ارجاعي به آزمايشگاه ويرومد تهران

13/11/97

"

سمیه قیصربیگی

دکتر محمدرضا محزونیه

-----

دکتر عزیزاله ابراهیمی

-----

دکتر ناصر شمس

دکتر حمیدرضا عزیزی

دکتر محمد شادخواست

بررسی چند عامل فیزیکی بر پایداری دو نوع استافیلوفاژ جدا شده از شیراز و اصفهان

14/11/97

"

محمدحسن علیپور

دکتر محمدرضا محزونیه

-----

دکتر احمد موحدپور

------

دکتر افشین جعفری

دکتر عزیزاله ابراهیمی

دکتر مریم عباس والی

طراحی و ارزیابی حسگر ژنی مبتنی بر نانوذرات طلا جهت تشخیص مایکوباکتریوم آویوم پاراتوبرکلوزیس

29/11/97

"

مهشید مددی کاهکش

دکتر عزیزاله فلاح

------

دکتر سید سیاوش ساعی

دکتر شفیق شفیعی

دکتر ایرج کریمی

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر جهانگیر کبوتری

اثرپوشش کیتوزان-ژلاتین به همراه نانوامولسیون روغن فرار مرزه بختیاری بر کیفیت و ماندگاری فیله های ماهی قزل آلا طی زمان نگهداری در شرایط یخچال

30/11/97

"

محسن یوسفوند

دکتر محمدرضا محزونیه

-----

دکتر عزیزاله ابراهیمی

----

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر مریم عباس والی

دکتر ناصر شمس

تعیین عوامل باکتریایی در سقط جنین گوسفند با استفاده از پرایمرهای یونیورسال

11/12/97

"

آیت اله حاتم پور

دکتر رحمت اله فتاحیان

------

دکتر ایرج کریمی

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر حمیذرضا عزیزی

دکتر جهانگیر کبوتری

دکتر نجمه داودیان

اثر پانکراتین بر هیستومورفولوژی و فاکتورهای بیوشیمیایی  کبد پس از پانکراتیت تجربی ناشی از ال-آرژنین در موش سوری

1/3/97

دکتری تخصصی

مجتبی رجبیان

دکتر مجتبی بنیادیان

------

دکتر مریم عباس والی

دکتر علی خنجری

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر محمدرضا محزونیه

مطالعه اثر پوششي خوراكي نشاسته سيب زميني حاوي اسانس كاكوتي كوهي و آويشن دنايي بر خصوصيات ميكروبي و شيميايي سينه مرغ نگه داري شده در دماي يخچال

5/4/97

دکتری تخصصی

سید امین کاظمی اصل

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر اعظم مختاری

-----

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر غلامعلی کجوری

دکتر افشین جعفری

بررسي هماتولوژي و بيوشيميايي سرم در موارد اكتيماي واگير در بز

31/6/97

دکتری تخصصی

علی صحرایی اردکانی

دکتر حمداله مشتاقی

-------

دکتر حسین کیانی

دکتر سیدعلی یاسینی

دکتر امین بیغم صادق

دکتر مجتبی بنیادیان

دکتر مریم عباس والی

اثر افزودن عصاره کنجاله کنجد و رزماری بر ویژگیهای اکسیداتیو و ارگانولپتیک روغن کنجد

31/6/97

دکتری تخصصی

محبوبه حیدری

دکتر ابوالفضل شیرازی

دکتر علی کدیور

دکتر ناصر شمس

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر اعظم مختاری

دکتر فرید براتی

دکتر حسین

حسن پور

تاثير آنتي اكسيداني sericin در انجماد اسپرم نريان

31/6/97

دکتری تخصصی

سیما همتیان خیاط

دکتر ابوالفضل شیرازی

دکتر ناصر شمس

دکتر سیدعباس میرزایی

------

دکتر صادق شیریان

دکتر فرید براتی

دکتر علی کدیور

القا و مهار مسير هاي سيگنالينگ Akt و Hippo با هدف افزايش قابليت تكامل فوليكول هاي تخمدان گاو كشت داده شده در شرايط آزمايشگاه

31/6/97

دکتری تخصصی

حسن عبدالی

دکتر سید سیاوش ساعی

دکتر محسن مبینی

دکتر سید میثم ابطحی فروشانی

----

دکتر محمد شادخواست

دکتر محمدرضا محزونیه

دکتر مجتبی بنیادیان

اثرات آنتي اكسيداني عصاره ي سيتوپلاسمي سويه هاي وحشي باكترهاي اسید لاکتیک جدا شده از پنير سنتي پوستي چهارمحال و بختياري و کهگیلویه و بویر احمد

31/6/97

دکتری تخصصی

آزاد رحیمی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر عبدالحمید شوشتری

دکتر محمدرضا محزونیه

 

-----

دکتر علی کدیور

دکتر شهاب بهادران

دکتر اعظم مختاری

مطالعه فیلوژنیتیک و تعيين ژنوتيپ سويه هاي ويروس برونشيت عفوني جدا شده از گله هاي مرغ گوشتي بروش RT-PCR و تعيين توالي قطعه ژن گليكوپروتئين S1

2/10/97

"

احمد کشمیری

دکتر شهاب بهادران

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر عبدالناصر محبی

----

دکتر امین نعمت اللهی

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر حسین

حسن پور

ارزیابی تاثیر عصاره پوسته انار و پودر دانه انار بر عملکرد رشد، شاخص های استرس اکسیداتیو، تجمع بافتی کادمیوم و پروفایل لیپیدی سرم در مسمومیت تجربی با کادمیوم در بلدرچین ژاپنی

9/10/97

"

میلاد بابا احمدی

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

------

دکتر فریبرز خواجعلی

دکتر عبدالناصر محبی

دکتر حمداله مشتاقی

دکتر جهانگیر کبوتری

دکتر شهاب بهادران

ارزیابی اثرات پودر کلم بروکلی و عصاره الکلی برگ توت سفید در مقایسه با ویتامین C بر وضعیت آنتی اکسیدانی و کنترل سندرم فشار خون ریوی در جوجه های گوشتی

28/11/97

"

نیما صادقی

دکتر ابوالفضل شیرازی

دکتر ناصر شمس

دکتر محمدحسین نصر

دکتر سیدعباس میرزایی

دکتر سعید حبیبیان

دکتر علی کدیور

دکتر فرید براتی

اثر پروتكلهاي مختلف هورموني بر الگوي اپي ژنتيك و قابليت تكوين رويان هاي حاصل از تكنيك اووم پيك آپ آی وی اف در گونه گاو

29/11/97

"

احمدرضا صفیان

دکتر محمدرضا اصلانی

دکتر افشین جعفری

دکتر عبدالناصر محبی

-----

دکتر حمیدرضا عزیزی

دکتر ناصر شمس

دکتر سعید کریمی

بررسي اثر پروبيوتيك- پربيوتيك (ايمينوكس) برسيستم ايمني، هماتولوژي، بیوشیمیایی خون و رشد گوساله هاي نوزاد 

5/12/97

"

یونس تیموری

دکتر شهاب بهادران

دکتر حسین حسن پور

دکتر عبدالناصر محبی

------

دکتر محمد شادخواست

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

دکتر سعید کریمی

اثر عصاره های مرزنجوش و مریم گلی بر فعالیت و بیان ژنی آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز،کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در قلب و ریه جوجه های گوشتی مبتلا به سندرم آسیت 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است