امور مربوط به طرح های پزوهشی:

1- دریافت پروپوزال طرح های پژوهشی مبتنی بر گرنت (word , pdf ) اعضای هیئت علمی دانشکده مصوب در گروه های آموزشی مربوطه

۲- کنترل و بازبینی فرمت پروپوزال طرح های پزوهشی و انطباق آن با فرمت دانشگاه

۳- بررسی و تصویب پروپوزال طرح های پژوهشی (مبتنی بر گرنت) در شورای دانشکده

۴- ارسال پروپوزال طرح های پژوهشی مصوب در شورای دانشکده به معاونت پزوهشی دانشگاه

۵- کنترل و بازبینی گزارش نهایی طرح های پزوهشی خاتمه یافته اعضای هیئت علمی دانشکده

۶- بررسی و تصویب گزارش نهایی طرح های پزوهشی خاتمه یافته اعضای هیئت علمی دانشکده در شورای دانشکده

۷- ارسال گزارش نهایی (راهنمای تهیه گزارش نهایی، نمونه جلد گالینگور، صفحه تأیید طرح) طرح های پزوهشی خاتمه یافته اعضای هیئت علمی دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه

۸- تکمیل فرم جدید تعهدنامه پایان نامه دانشجویان دانشکده دامپزشکی ضروری است.

ب- انتشار کتاب و جزوه درسی:

۱- بررسی و داوری اولیه جزوه درسی و مطابقت آن با سر فصل درس مربوطه و نیز بررسی و داوری اولیه کتب تدوینی، تألیفی، تصنیفی و یا ترجمه شده توسط اعضا ی هیئت علمی دانشکده ارسالی از گروه آموزشی مربوطه

۲- بررسی و تصویب کتاب و یا جزوه درسی در شورای دانشکده

۳- ارسال کتاب و یا جزوه درسی به مرکز انتشارات دانشگاه

ج- سخنرانی های علمی:

۱- برنامه ریزی، تهیه جدول زمانی و برگزاری جلسات سخنرانی در هفته پژوهش و در نهایت ارسال گواهی برگزاری سخنرانی ها به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه

۲- برنامه ریزی، تهیه جدول زمانی و برگزاری جلسات سخنرانی های علمی ماهیانه اعضا هیأت علمی دانشکده و ارسال گواهی برای سخنرانان

۳- برنامه ریزی و برگزاری جلسات سخنرانی اعضا هیأت علمی دانشکده پس از بازگشت از فرصت های مطالعاتی و کنفرانس های علمی خارج از کشور وصدور گواهی ارائه سخنرانی جهت تسویه حساب آنان

د- هفته پژوهش:

۱- برگزاری جلسات سخنرانی در هفته پژوهش (برنامه ریزی، تهیه جدول زمانی، برگزاری و در نهایت ارسال گواهی به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه)

۲- جمع آوری، بررسی، امتیاز دهی و نهایتأ ارسال مستندات مربوط به انتخاب عضو هیأت علمی پژوهشگر نمونه و دانشجوی پژوهشگر نمونه به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه

ه- تشویقی مقالات:

 از طریق سامانه Sess بررسی و اعمال می شود

 

و- فرصت مطالعاتی، شرکت در کنفرانس ها و کارگاه ها:

۱- ارسال درخواست فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی دانشکده پس از تصویب در شورای دانشکده به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه

۲- درخواست تمدید فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی دانشکده با ارسال گزارش تمدید فرصت مطالعاتی

۳- ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی دانشکده پس از تصویب در شورای دانشکده به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه

۴- بررسی تقاضای شرکت در کنفرانس های علمی (فرم یک، فرم دو، فرم سه)

۵- درخواست پرداخت هزینه های شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس ها و همایش ها (فرم مربوطه)

۶- درخواست پرداخت هزینه های شرکت در کارگاه ها (فرم مربوطه)

۷- برنامه ریزی، تهیه جدول زمانی و برگزاری جلسات سخنرانی اعضا هیأت علمی دانشکده پس از بازگشت از فرصت های مطالعاتی و کنفرانس های علمی خارج از کشور و صدور گواهی ارائه سخنرانی جهت تسویه حساب آنان


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است