فرم داوری رساله دکتری - فرم ارزشیابی طرح پزوهشی در مرحله تصویب داوران(داوری)-فرم ارزشیابی نهایی رساله دکتری و  فرم ارزشیابی رساله دکتری  http://www.sku.ac.ir/File/28478

 فرم درخوست بررسی طرح پژوهشی                 https://www.sku.ac.ir/File/25664/barresi

فرم1                                             https://www.sku.ac.ir/File/25662/form1

فرم2                                            https://www.sku.ac.ir/File/25663/form2

چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی      https://www.sku.ac.ir/File/25634/animal-check-list

 پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهشهای جنینی-سلولی و مولکولی   https://www.sku.ac.ir/File/25635/cell

 پرسشنامه برررسی جنبه های اخلاقی پژوهش های مداخله ای         https://www.sku.ac.ir/File/25636/modakhelat

 پرسشنامه بررسی حنبه های اخلاقی پژوهش های مداخله ای        https://www.sku.ac.ir/File/25637/moshahedat

  پرسشنامه بررسی جنبه های اخلاقی پژوهش های حیوانی            https://www.sku.ac.ir/File/25641/animal-q

  تعهد نامه مجریان طرح های تحقیقاتی دارای سوژه های انسانی     https://www.sku.ac.ir/File/25649/tahod

   فرم رضایت آگاهانه                                                  https://www.sku.ac.ir/File/25759/rezayate-agahane


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است