دانشكده دامپزشکی دانشگاه شهركرد با بهره مندی از سيستم های نوين آموزشی و اعضاء هيات علمی مجرب متعهد به پرورش پيشگامان علم و فناوری با بالاترين سطوح ملی و منطقه ای می باشد. از جمله مهمترين اهداف و ماموريتهای اين دانشكده می توان موارد زير را بر شمرد:

  •  برنامه ریزي پژوهشی در راستاي فعالیت هاي توسعه اي و ارتباط بین علوم پایه و علوم کاربردي پژوهشی، که قادر به تامین مالی و امکانات از منابع مختلف در ایران و همچنین در خارج از کشور باشد 
  • استفاده از برنامه هاي تحقیق و توسعه جمهوري اسلامی ایران در راستاي توسعه حوزه هاي تحقیقاتی در زمینه دامپزشکی و علوم دامی
  • تأمین نیروي انسانی متخصص و ماهر براي ارائۀ خدمات بهداشتی، درمانی و تحقیقاتی در زمینههاي مختلف علوم دامپزشکی 
  • حفظ، توسعه و تأمین بهداشت و سلامت انسان و جامعه که از مواد پروتئینی با منشأ دامی استفاده میکنند 
  •  انجام تحقیقات مربوط به دامپروري و ارائه طرق حل مشکلات با توجه به تحقیقات و بررسیهاي بعمل آمده
  • برگزاري همایش هاي علمی، ملی، منطقه اي و بین المللی در حوزه هاي علمی و پژوهشی دامپزشکی
  • مطالعه، بررسی و جمع آوري داده ها و تحلیل علمی و همکاري در انجام آزمایشات فارمی و ارائه گزارش در خصوص کیفیت دارو، سموم و مواد بیولوژیک .​
  • انجام فعالیت هاي پژوهشی با همکاري مراکز علمی و پژوهشی در راستاي بهبود، ارتقاء و به روز نمودن آزمون هاي تشخیصی در کشور و خارج از ایران
  • همکاري با مراکز و موسسات آموزشی و تحقیقاتی در اجراي طرح ها و پروژه هاي پژوهشی بین المللی

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است