دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد در سال 1368)1989 میلادي( فعالیت خود را در قالب دومین مرکز آموزشی دانشگاه شهرکرد و با عنوان آموزشکده دامپزشکی با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی دامپزشکی آغاز نمود، پس از کسب موافقت اصولی در سال 1371و موافقت قطعی در سال 1375 از شوراي گسترش آموزش عالی مبنی بر پذیرش دانشجو در مقطع دکتراي حرفه ایی دامپزشکی آموزشکده به دانشکده دامپزشکی ارتقا یافت و از سال تحصیلی 1376-1375 اقدام به پذیرش دانشچو در مقطع دکتري حرفه ایی دامپزشکی نمود. در حال حاضر این دانشکده علاوه بر پذیرش دانشجو در مقطع دکتراي عمومی دامپزشکی، در مقطع کارشناسی ارشـــد در رشته هاي بهداشت مواد غذایی، انگل شناسی، باکتري شناسی و بافت شناسی، در مقطع دستیاري )رزیدنتی( در رشته هاي مامایی و بیماري هاي تولید مثل دام، بیماري هاي داخلی دام هاي بزرگ، بهداشت و بیماري هاي پرندگان و بهداشت و بیماري هاي آبزیان و در مقطع دکتري تخصصی PhDدر رشته هاي بهداشت مواد غذایی، باکتري شناسی و فناوري هاي تولید مثل در دامپزشکی، دانشجو جذب می نماید.

عکس ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی

دکتر سعید حبیبیان

دکتر ناصر شمس دکتر حسین نورانی دکتر عبدالکریم زمانی مقدم
تاریخ شروع مدیریت  1397 1392 1387 1385
تاریخ اتمام مدیریت ادامه دارد 1397 1392 1387

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

---------

مشاهده صفحه شخصی
 

 

 

 

عکس ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی

دکتر ناصر شمس 

دکتر حمیدرضا رحمانی دکتر غلامعلی کجوری دکتر فضل االله موسوي نسب
تاریخ شروع مدیریت 1378 1376 1375 1368
تاریخ اتمام مدیریت 1385 1378 1376 1375

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

-----------

مشاهده صفحه شخصی 

-----------

 
ردیف نام گروه سال تاسیس تعداد اعضای هیات علمی توضیحات گرایش های تحصیلی  مدیرگروه مشاهده صفحه گروه 

   

 

 

۱      

 

 

گروه علوم پایه

 

 

1375

 

 

7

ردیف نام گرایش و مقطع تحصیلی سال تاسیس تعداد دانشجو
 ۱    

کارشناسی 

   
۲

کارشناسی ارشد 

   
  مجموع  

دکتر جهانگیر کبوتری​

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۲ 

 

 

گروه علوم درمانگاهی

 

 

1386

 

 

9

ردیف نام گرایش و مقطع تحصیلی سال تاسیس تعداد دانشجو
 ۱    

دکتری دامپزشکی

   
۲

 

   
۳      
۴      
  مجموع  

دکتر علی کدیور

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۳

 

 

گروه پاتوبیولوژی

 

 

1375

 

 

11

ردیف نام گرایش و مقطع تحصیلی سال تاسیس تعداد دانشجو
 ۱    

کارشناسی 

   
۲

کارشناسی ارشد 

   
  مجموع  

دکتر اعظم مختاری

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۴

 

 

گروه بهداشت مواد غذایی

 

 

1392

 

 

6

ردیف نام گرایش و مقطع تحصیلی سال تاسیس تعداد دانشجو
 ۱    

کارشناسی 

   
۲

کارشناسی  ارشد

   
  مجموع  

دکترسید سیاوش ساعی دهکردی

 

 

مشاهده صفحه گروه

مجموع  

در ادامه گروه های آموزشی و جزييات مربوطه آورده شده است:

       


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است