انتخاب اعضای شورای مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

٠٥ تیر ١٤٠١ ساعت ١٢:١    کد: ٤٨٤٦   
تعداد بازدید:    ٦٢٩    به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، خرداد ماه ۱۴۰۱، دور اول انتخابات شورای مدیریت "مجمع صنفی اعضاي هیات علمی دانشگاه شهركرد برگزارشد.

گزارش ناظر و نمایندۀ هیات مركزي "مجمع صنفی اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی كشور" بر این انتخابات درجلسه هیات مرکزی مجمع صنفی، توسط معاونت اجرایی مجمع، ارائه و بعد از بررسی اسناد، این انتخابات به تایید هیأت مركزي مجمع صنفی رسیده است.

 طبق اسناد ارائه شده و آراء ماخوذه در این انتخابات، دكتر علی انصاري اردلی به سمت "رییس شوراي مدیریت مجمع صنفی دانشگاه شهرکرد"، دکتر نبی الله یارعلی" نایب رئیس شوراي مدیریت مجمع صنفی دانشگاه شهركرد"، دكتر عباس مختاري" مسئول مالی و خزانه دار مجمع صنفی دانشگاه شهركرد "، دكتر مهران نجفی حاجیور " مدیر اجرایی مجمع صنفی دانشگاه شهر كرد "، دکتر رفعت زارع بیدکی "بازرس مجمع صنفی دانشگاه شهرکرد" و دكتر محمد روشن ضمیر"عضو شورای مدیریت مجمع صنفی دانشگاه شهرکرد " منصوب شدند.

احکام نامبردگان با امضای محمد مهدی زاهدی رییس مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهش کشور صادر شد.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141