سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

 

 

معاونت پژوهشی و فناوری 

شیوه نامه فعالیت شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهرکرد 

 

استفاده از فناوری اطاعات و ارتباطات در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فناوری و برنامه ریزی و تاثیر شگرف رایانه در بهبود نقش های فردی و سیستم های اجتماعی از ضروریات انکارناپذیری است که دامنه گسترش آن تمامی سازمانها و نهادهای آموزش عالی دنیا را در بر گرفته است. نظر به اهمیت موضوع و با توجه به نامه شماره 24343/11 مورخ 20/9/1370 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه شهرکرد اقدام به تشکیل چنین شورایی نمود. این آیین نامه با توجه به آیین نامه های مشابه و تجربیات چند ساله و تغییر نوع نیازها با توجه به پیشرفت سریع فناوری اطاعات و ارتباطات و همچنین تغییر ساختار سازمانی دانشگاه تدوین و تکمیل گردیده است. 

 

ماده 1: مأموریت شورا 

هدف از تشکیل شورای فناوری اطلاعات که در این اساسنامه به اختصار شورا نامیده می شود، سیاستگذاری و تدوین راهبردها در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه های میان مدت و بلندمدت برای توسعه استفاده از فناوری اطاعات و ارتباطات در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فناوری و گسترش استفاده از فرآیندهای الکترونیکی در قلمرو فناوری اطلاعات و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه و برنامه های توسعه بخش های مختلف می باشد. 

 

ماده 2: اهداف و وظایف شورا 

  1. تعیین خط مشی و سیاستگذاری به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه 

  2. تصویب راهبردهای کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه در زمینه های آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و برنامه ریزی 

  3. تدوین مقررات، آیین نامه ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات 

  4. تبیین نظام ارتباطی و اطلاع رسانی و برنامه توسعه زیرساخت های اطلاع رسانی دانشگاه 

  5. سیاستگذاری در زمینه پشتیبانی و گسترش استفاده از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه و ایجاد هماهنگی بین بخشهای مربوط 

  6. تعیین روش های ارائه خدمات به استفاده کنندگان از خدمات شبکه دانشگاه و سیستم های اطلاع رسانی 

  7. برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز دانشگاه 

  8. پیگیری، نظارت و ارزیابی بر اجرای سیاستهای مصوب 

  9. سیاستگذاری در زمینه پشتیبانی و گسترش استفاده از کاربردهای فناوری اطلاعات در دانشگاه 

 

تبصره1: 

با توجه به موضوع جلسه برحسب نیاز از افراد متخصص و ذی صلاح ازداخل و یا خارج دانشگاه به پیشنهاد دبیر و تایید رئیس دعوت می شود. 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است