سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

 

 

جدول سرعت کاربران اینترنت دانشگاه شهرکرد 

 

ردیف

شرح

دانشجویان مقطع کارشناسی

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان مقطع دکترا

کارمندان دانشگاه

اعضای هیأت علمی

1

دانلود

فعلی

8 Mb/s (1 MB/s)

8 Mb/s (1 MB/s)

8 Mb/s (1 MB/s)

1.5 Mb/s (192 KB/s)

3 Mb/s (384 KB/s)

2

قبلی

512 Kb/s (64 KB/s)

1 Mb/s (128 KB/s)

1.5 Mb/s (192 KB/s)

1 Mb/s (128 KB/s)

2 Mb/s (256 KB/s)

3

مرور صفحات وب

فعلی

8 Mb/s (1 MB/s)

8 Mb/s (1 MB/s)

8 Mb/s (1 MB/s)

6 Mb/s (768 KB/s)

12 Mb/s (1.5 MB/s)

4

قبلی

4 Mb/s (512 KB/s)

6 Mb/s (678 KB/s)

8 Mb/s (1 MB/s)

1 Mb/s (128 KB/s)

2 Mb/s (256 KB/s)

 

 

 

 

 

جدول میزان ترافیک مصرفی کاربران اینترنت دانشگاه شهرکرد شماره دو: ترافیک مصرفی اختصاص داده شده به گروه های کاربری بر حسب GB  

 

ردیف

شرح ترافیک

دانشجویان مقطع کارشناسی

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان مقطع دکترا

کارمندان دانشگاه

اعضای هیأت علمی

1

ماهیانه

فعلی

6 گیگابایت

8 گیگابایت

10 گیگابایت

6 گیگابایت

16 گیگابایت

2

قبلی

5 گیگابایت

6 گیگابایت

7 گیگابایت

4 گیگابایت

16 گیگابایت

زمان شارژ

دهم ماه

بیستم ماه

اول ماه

اول ماه

اول ماه

 

 

* ترافیک های اختصاص داده شده ممکن است در زمان های خاصی به صورت مقطعی اضافه گردد. 

** از ساعت 1 بامداد تا 7 صبح حجم استفاده شده به صورت نصف محاسبه می گردد. 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است