سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

 

 

کارشناس سامانه های اطلاعاتی 

 

 • تهیه نسخه پشتیبان از سامانه ها و انتقال به هارد جانبی 

 • فراهم آوردن دسترسی از راه دور برای شرکت در زمانهای مورد نیاز 

 • تعریف یا تغییر کاربران، نقشها و سمتهای جدید در سیستم 

 • پاسخگویی به مشکلات نرم افزاری به کارشناسان سیستم در حوزه های آموزش، پژوهش و دانشجویی 

 • بررسی و رفع خطاها و مشکلات نرم افزاری سیستم با هماهنگی با شرکت 

 • استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف دانشگاه که به سیستم دسترسی ندارند 

 • تهیه و فعال کردن کارتهای شناسایی کاربران 

 • بررسی دائمی و پاسخ به ارجاعات و تقاضاها 

 • استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز حوزه مربوطه 

 • حل بهینه مشکلات مراجعه کنندگان از طریق تلفن، اتوماسیون اداری(برای نامه های رسمی) و پیامهای sess (موارد غیررسمی) 

 • اجرای دستورات مدیران مافوق 

 

 

کارشناس حوزه آموزش 

 

 • بررسی و حل مشکلات بخش آموزشی نرم افزار 

 • تعریف پارامترهای مربوط به ترفیع سالیانه، مقالات و پوشه های اطلاعاتی 

 • تعریف پارامترهای مربوط به ارتقاء 

 • تعریف دروس جدید، ویرایش کاتالوگ های درسی با هماهنگی مدیران گروه 

 • بروز رسانی اطلاعات آموزشی وب سایت 

 • طراحی فرمهای آموزشی مورد نیاز 

 • امور مربوط به آموزشهای آزاد و مجازی 

 • مدیریت تقویم آموزشی 

 • بررسی دائمی و پاسخ به ارجاعات و تقاضاهای آموزشی خود در سیستم 

 • استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز حوزه مربوطه 

 • حل بهینه مشکلات مراجعه کنندگان از طریق تلفن، اتوماسیون اداری(برای نامه های رسمی) و پیامهای sess (موارد غیررسمی) 

 • اجرای دستورات مدیران مافوق 

 

 

کارشناس حوزه دانشجویی 

 

 • بررسی و حل مشکلات بخش دانشجویی نرم افزار 

 • تعریف پارامترهای مربوط به تغذیه، استخر،  خدمات رفاهی 

 • بروز رسانی اطلاعات دانشجویی وب سایت دانشگاه 

 • طراحی فرمهای دانشجویی مورد نیاز 

 • مدیریت زمان بندی های سامانه دانشجویی 

 • تنظیم و طراحی نظرسنجی ها و انتخابات 

 • انتقال وامهای دانشجویی به سیستم 

 • بررسی دائمی و پاسخ به ارجاعات و تقاضاها 

 • استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز حوزه مربوطه 

 • حل بهینه مشکلات مراجعه کنندگان از طریق تلفن، اتوماسیون اداری(برای نامه های رسمی) و پیامهای sess (موارد غیر رسمی) 

 • راه اندازی سیستم تردد خوابگاهی ، اموزش به مسئولین خوابگاه و حل مشکلات و پیگیری جهت ارتقا و به روز رسانی 

 • به روز رسانی سیستم تغذیه و افزایش امکانات مورد نیاز با توجه به درخواست حوزه دانشجویی 

 • بررسی و رفع مشکلات سیستم اداره رفاه دانشجویی، اداره تغذیه، اداره رفاه، خوابگاهها و اداره تربیت بدنی و تعریف پارامترهای جدید بر اساس ضرورت اعلام شده 

 • اجرای دستورات مدیران مافوق 

 

 

کارشناس حوزه پژوهشی 

 

 • بررسی و حل مشکلات بخش پژوهشی نرم افزار 

 • تعریف پارامترهای مربوط به گرنت، مقالات و پوشه های اطلاعاتی و انتشارات 

 • بروز رسانی اطلاعات پژوهشی وب سایت دانشگاه 

 • طراحی فرمهای پژوهشی مورد نیاز 

 • تنظیمات زمان بندی های سامانه پژوهشی 

 • امور زیر سیستم قراردادهای پژوهشی 

 • بررسی دائمی و پاسخ به ارجاعات و تقاضاها 

 • استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز حوزه مربوطه 

 • حل بهینه مشکلات مراجعه کنندگان از طریق تلفن، اتوماسیون اداری(برای نامه های رسمی) و پیامهای sess (موارد غیر رسمی) 

 • اجرای دستورات مدیران مافوق 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است