سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١

نام و نام خانوادگی:مجتبي نادري بلداجي

سمت: مدیر امور پژوهشی دانشگاه

مدرک تحصیلی: دکتری، دانشیارگروه مهندسي مكانيك بيوسيتم - دانشكده كشاورزي

آدرس پست الکترونیک:m.naderi@ut.ac.ir

رئوس وظایف

1- مسئول اجرای طرح پژوهانه (گرنت) دانشگاه

2- دبیر شورای پژوهشی دانشگاه: تنظیم و تدوین دستور جلسات و ابلاغ و پیگیری مصوبات این شورا.

 3- انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاستهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و تلاش در جهت تدوین اولویت های پژوهشی دانشگاه.

 4- بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت، هزینه های پیش بینی شده و برونداد های طرح ها.

 5- تهیه، تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پزوهشی و ارسال آن به مراجع ذیربط.

6- نظارت و تنظیم برنامه برگزاری همایش ها و کارگاه ها و رویدادهای دیگر در حوره پژوهش و فناوری.

7- تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها با کمک واحد های مربوط.

 8- انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها.

 9- انجام امور مربوط به طرح های تحقیقاتی.

10- ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالانه.

 11- تهیه و تنظیم برنامه های پژوهشی در قالب سیاستهای مصوب.

 12- امور مربوط به ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانس های داخلی، علمی بین المللی و منطقه ای خارجی.

 13- انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی اعضای هیات علمی.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است