مشخصات فاكتور


١٧ فروردین ١٤٠١ ساعت ٨:٤٤   
تعداد بازدید:    ٨٤٣    

فاکتور از مراکز معتبر و دارای مجوز فعالیت اخذ شود.

 فاقد خط خوردگی باشد و خرید در بازه زمانی سال مالي جاري انجام شده باشد.

خريدهاي با مبلغ 145.000.000 ريال و بيشتر (به استثنا مواد مصرفي و آناليز) حتما از طريق سامانه ستاد و با تاييد اداره تداركات انجام گردد.

فاکتور به نام دانشگاه شهرکرد اخذ شده و دارای آدرس باشد.

درصورت خريد از شركتها با هرقيمت، درج كد اقتصادي و آدرس كامل شركت در فاكتور الزامي مي باشد. 

  درصورتي كه خريد از شركتها انجام نگرفته باشد، درج کد اقتصادی فروشنده و يا کد ملی همراه با اسم و فاميل  و کدپستی فروشنده در فاکتور های با مبلغ   72.500.000ریال و بیشتر الزامي مي باشد.

در صورت اخذ مالیات بر ارزش افزوده، کپی موافقتنامه اداره دارایی با فروشنده اخذ شود.( گواهي ارزش افزوده)

کلیه فاکتورهای خرید به همراه لوازم خریداری شده مي بايست جهت تائید و امضاء پشت فاکتور به معاونین پژوهشی دانشکده ها ارائه گردد.

کپی یا فاکس یا اسکن فاکتور مورد پذیرش نیست.

تاریخ فاکتورها مطابق با سال مالي جاري باشد ( فاكتورهاي مربوط به هر سال فقط در همان سال قابل ارائه مي باشند.)

 


 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱