وظایف مدیر


٠٢ آبان ٧٧٣ ساعت ٢٠:٩   
تعداد بازدید:    ٢٩٩٨    

- مسئول اجرای طرح پژوهانه (گرنت) دانشگاه

- دبیر شورای پژوهشی دانشگاه: تنظیم و تدوین دستور جلسات و ابلاغ و پیگیری مصوبات این شورا.

 - انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاستهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و تلاش در جهت تدوین اولویت های پژوهشی دانشگاه.

 - بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت، هزینه های پیش بینی شده و برونداد های طرح ها.

 - تهیه، تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پزوهشی و ارسال آن به مراجع ذیربط.

- نظارت و تنظیم برنامه برگزاری همایش ها و کارگاه ها و رویدادهای دیگر در حوره پژوهش و فناوری.

- تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها با کمک واحد های مربوط.

 - انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها.

 - انجام امور مربوط به طرح های تحقیقاتی.

- ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالانه.

 - تهیه و تنظیم برنامه های پژوهشی در قالب سیاستهای مصوب.

 - امور مربوط به ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانس های داخلی، علمی بین المللی و منطقه ای خارجی.

 - انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی اعضای هیات علمی.

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱