فرایند شرکت در همایش های داخلی


٠٢ آبان ٧٧٣ ساعت ٢١:٢١   
تعداد بازدید:    ٥٦٤٦    

شرکت در همایش‌ها و کارگاه های علمی داخل کشور

Getting to Croatia by Bus

پیش از شرکت در همایش یا کارگاه

  • فرم درخواست شرکت در همایش‌ها یا کارگاه‌های داخل کشور را دانلود و پس از تکمیل به همراه اسکن مدارک مندرج در فرم، به صورت الکترونیک، به کارتابل مدیرگروه ارسال نمائید تا پس از بررسی و تکمیل به معاونت پژوهشی دانشکده و سپس به کارتابل مدیر امور پژوهشی دانشگاه ارسال گردد..(
  •  درخواست شرکت در همایش و کنفرانس های داخلی حداقل 14 روز قبل از برگزاری  به مدیر امور پژوهشی ارسال شود همچنین با توجه به شیوه نامه شرکت در کنفرانس ها و همایش ها اعتبار کنفرانس قبل از ارسال به مدیریت پژوهشی توسط مدیر گروه و معاونین پژوهشی دانشکده ها بررسی و تایید شده باشد. از آنجا که تسویه حساب پس از بازگشت، منوط به انجام مراحل فوق می باشد، از ارسال مدارک به کارتابل مدیر پژوهشی در زمان مقرر  اطمینان حاصل نمائید.

گزارش شرکت در همایش

درخواست پرداخت هزینه های شرکت در همایش

  • همانند روند ارسال سایر اسناد هزینه های گرنت انجام می شود. از آنجا که درخواست برداشت از محل گرنت، تنها سه بار در هر دوره گرنت امکانپذیر است، حتی المقدور، درخواست برداشت هزینه شرکت در همایش ها را همراه با سایر هزینه ها (همزمان در یک فرم) وارد و ارسال نمایید. پرداخت هزینه ها منوط به این است که فرم ها و مدارک، قبل و بعد از شرکت در همایش به صورت الکترونیک ارسال شده باشد.
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱