مدیران پیشین


٠٦ آبان ٧٧٣ ساعت ٢٣:٢٢   
تعداد بازدید:    ٤٢٥٧    

 

 

 

 

عکس معاونین آموزشی

​​
نام و نام خانوادگی دکتر روح الله همتی 

دکتر مجتبی نادری

دکترعلی رضا نعمتی دکتر مرتضی حسینی نژاد دکتر امین صادق بیغم دکترمحمدرضا محزونیه
تاریخ شروع مدیریت 7 دی ماه 1401 31  تیرماه 1398 ----      
تاریخ اتمام مدیریت ادامه دارد 7 دی ماه 1401 31 تیرماه 1401      

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی مشاهده صفحه شخصی

 

 

 

عکس معاونین آموزشی

نام و نام خانوادگی دکترفریبرز خواجعلی

دکتر علی محرری

دکتراسماعیل اسدی بروجنی دکترنادر ساکنیان
تاریخ شروع مدیریت        
تاریخ اتمام مدیریت        

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

 


 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱