فرصت کوتاه مدت


١٩ آبان ٧٧٣ ساعت ٢٢:٧   
تعداد بازدید:    ٤٠٤١    

فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت در بازه زمانی 1 تا 2 ماهه، صرفا در فصل تابستان (خارج از بازه ترم های اول و دوم) انجام می شوند. معاونین پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها فرم تکمیل شده عضو هیئت علمی را به همراه مصوبات گروه و دانشکده و نامه پذیرش، حداکثر تا پایان فروردین ماه به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال می نمایند تا امور مربوطه انجام شود.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱