1388-1382

موسس و اولین رئیس پژوهشکده

دکتر ابوالفضل شیرازی

استاد

دکترای تخصصی مامایی و بیماری های تولیدمثل

پست الکترونیک: shiraziabbas@yahoo.com

 

1391-1388

دکتر پژمان میرشکرایی

دانشیار

دکترای تخصصی مامایی و بیماری های تولیدمثل

پست الکترونیک: pejman_mir@yahoo.com

 

1391-1391

دکتر ناصر شمس اسفندآبادی

دانشیار

دکترای تخصصی مامایی و بیماری های تولیدمثل

پست الکترونیک: drn_shams@yahoo.com

 

1398-1391

دکتر حسین حسن پور

استاد

دکترای تخصصی فیزیولوژی

پست الکترونیک: hassanpourh@yahoo.com

 

1398 تا کنون

دکتر ناصر شمس اسفندآبادی

دانشیار

دکترای تخصصی مامایی و بیماری های تولیدمثل

پست الکترونیک: drn_shams@yahoo.com 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است