مقالات علمی پژوهشی

 • مسلم ریاحی , پژمان میرشکرائی , حسین حسن پور , مصطفی معماریان , ابراهیم احمدی , اثرات لپتین و انسولین بر ظرفیت‌یابی اسپرماتوزوای قوچ در تولید جنین آزمایشگاهی , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۶۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰صفحه ۳۸۷-۳۹۲
 • ابراهیم احمدی، ابوالفضل شیرازی، ناصر شمس اسفندآبادی، حسن نظری. بهبود کیفیت تخمک های نابالغ انجماد شیشه ای-ذوب شده گوسفند با استفاده از گلیسین. نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي ايران. 1394، شماره 9 دوره 1: 15-24.
 • حسن نظری، ابراهیم احمدی، آزیتا افضلی، ابوالفضل شیرازی. تأثیر نوع و غلظت ضدیخ‌های نفوذپذیر در روند انجماد شیشه‌ای بر قابلیت بقای بلاستوسیست گوسفندی تولیدشده در شرایط آزمایشگاهی. نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي ايران. 1394، شماره 9 دوره 2: 11-19.
 • حسن نظری، ابوالفضل شیرازی، ناصر شمس اسفندآبادی، علی کدیور، محمد مهدی نادری، ابراهیم احمدی. بررسی تأثیر میواینوزیتول- سدیم سیترات و سرم بر قابلیت تکاملی جنین‌های گاوی شبیه‌سازی‌شده عاری از زوناپلوسیدا. نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي ايران. 1395، شماره 10 دوره 1: 11-20.
 • علی کدیور، حسین حسن پور، پژمان میرشکرائی، فروتن صالحی نژاد، آزیتا افضلی، حسن نظری. اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلول‌های سرتولی گوسفند.  نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي ايران. 1395، شماره 10 دوره 1: 47-54.
 • حسين حسن پور، نیلوفر توانگرراد، علی کدیور، اردشیر شیخ احمدی. اثر مصرف غذا بر بیان ژنی گیرنده‌های فعال کننده تکثیر پروکسیزومی در فولیکول F1 مرغان مادر گوشتی. نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي ايران. 1395، شماره 10 دوره 2: 57-64.
 • عارفه گلستان فر، ابوالفضل شیرازی، ناصر شمس اسفندآبادی، ابراهیم احمدی. تیمار اسپرم با ترکیبات موثر بر کروماتین در روند تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم در گوسفند. نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي ايران. 1396، شماره 11 دوره 1: 99-107.
 • علی کدیور، حسین حسن پور، سیما همتیان خیاط، محبوبه حیدری نصیرابادی، نجمه داودیان، فرهنگ تیرگیر. نقش حفاظتي تائورين در مقابله با اثرات سمي نانونقره بر تحرک اسپرم گوسفند در آزمايشگاه. نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي ايران. 1396، دوره 11 شماره2: 101-109.
 • حامد زارعی - علی کدیور. تعیین جنسیت پیش از تولد جنین در اسب با استفاده از DNA آزاد جنینی موجود در خون مادیان آبستن. نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي ايران. 1397، شماره 11 دوره 1: 133-140.

 

مقالات ISI

 • Shirazi A., Shams-Esfandabadi N., Hosseini S.M. (2005): A comparison of two recovery methods of ovine oocytes for in vitro maturation. Small Rumin. Res., 58:283-286.
 • Shirazi A., Shams-Esfandabadi N., Pirestani A., Hosseini S.M (2006): The effect of raffinose as a cryoprotectant on the bull sperm. Indian Vet. J. 83: 281-283.
 • Shirazi A., Shams-Esfandabadi N., Hosseini S.M. (2007): The effect of the presence of cumulus cells on nuclear maturation of sheep oocytes during in vitro maturation. Small Rumin. Res. 68: 291–295.
 • Shirazi A., Sadeghi N., Hosseini S.M. (2007): The effect of ovine oocyte diameter in relation to nuclear maturational competence. Small Rumin. Res. 69: 103–107.
 • Hassanpour H., Mirshokrai P., Shirazi A., Aminian A. (2007): Effect of Nitric oxide on ram sperm motility in vitro Pakistan J Biol Sci.
 • Shirazi A., Moalemian Z. (2007): Ovine cumulus cells estradiol-17beta production in the presence or absence of oocyte. Anim. Reprod Sci. 101: 125-133.
 • Shirazi A., Shams-Esfandabadi N., Ahmadi E., Jadidi M., Heidari B. (2008): Pregnancy rate following transfer of in vitro produced sheep embryos in morula and blastocyst stages. Pakistan J Biol Sci 11 (6) 938-941.
 • Shirazi A., Shams-Esfandabadi N., Ahmadi E., Jadidi M., Heidari B. (2009): Acephallus lamb resulted from in vitro produced lamb embryo. Can Vet J. 50(5): 501–505
 • Shirazi A., S. Ostad-Hosseini, E. Ahmadi, B. Heidari, N. Shams-Esfandabadi, (2009): In vitro developmental competence of ICSI-derived activated ovine embryos, Theriogenology 71: 342–348
 • Shirazi A., H. Nazari , E. Ahmadi, B. Heidari, N. Shams-Esfandabadi (2009): Effect of culture system on survival rate of vitrified bovine embryos produced in vitro. Cryobiology, 59(3): 285-290
 • Shirazi, A., A. Bahiraee, E. Ahmadi, H. Nazari, B. Heidari, S. Borjian, (2009): The Effect of the duration of in vitro maturation on parthenogenetic development of ovine oocytes, AJMB, 1(3): 181-191
 • Farzaneh-Dehkordi F, Ahadi AM, Shirazi A, Sadeghizade M. (2009). Effect of lysis strategy in accuracy and repeatability of sex determination by single cell polymerase chain reaction method. J Biol Sci 9: 78-82.
 • Ahadi A. M., F. Farzaneh Dehkordi, A. Shirazi, H. Nazari, E. Ahmadi, H. Ayat, M. Sadeghizadeh (2009): Gender determination in single bovine blastomeres by multiplex nested single cell polymerase chain reaction (MNSC-PCR), J. Iran. Chem. Soc., 6: 103-114
 • Shirazi A., M. Soleimani, M. Karimi, H. Nazari, E. Ahmadi, B. Heidari, (2010): Vitrification of in vitro produced ovine embryos at various developmental stages using two methods, Cryobiology, 60: 204–210
 • Shirazi A, Borjian S, Nazari H, Ahmadi E, Heidari B, Shams-Esfandabadi N, Bahiraee A, (2010). Effects of timing on cell biopsy from pre-compacted morula stage bovine embryos on subsequent embryonic development. J Reprod Infertil 11:25-32.
 • Shirazi A, Borjian S, Nazari H, Ahmadi E, Heidari B, (2010). The effect of biopsy during precompacted morula stage on post vitrification development of blastocyst derived bovine embryos. AJMB. 2:181-192.
 • Reiisi S, Esmaeili F, Shirazi A, (2010). Isolation, culture and identification of epidermal stem cells from newborn mouse. In Vitro Cell. Dev. Biol. Anim. 46:54–59
 • Shirazi A, Shams-Esfandabadi N, Ahmadi E, Heidari B, (2010). Effects of growth hormone on nuclear maturation of ovine oocytes and subsequent embryo development. Reprod Domest Anim 45:530-536
 • Heidari B,  Shirazi A, Tajic P, Ahmadi E, Nazari H, Shams-Esfandabadi N, Ghasemzadeh-Nava H (2010). Effect of fibroblast donor cell age on development of ovine nuclear transfer embryos in vitro. Zygote 18:331-338.
 • Shirazi A, Derakhshan M, Nazari H, Ahmadi E, Heidari B, (2011). Effect of pretreatment of sperm on male pronuclear formation and subsequent embryo development following intracytoplasmic sperm injection. Reprod Domest Anim. 46:87-94.
 • Mirshokraei, P; Hassanpour, H; Mehdizadeh, A; Akhavan Taheri, M; Pentoxifylline induces capacitation and acrosome reaction and improves quality of motility in canine ejaculated spermatozoa, Research in Veterinary Science, Volume (91), 2011; 10: 281-284
 • Mirshokraei, P; Hassanpour, H, Akhavan Taheri, M , Riyahi, M , Shams-Esfandabadi, N , In vitro effects of nanosilver colloid on kinematic parameters of ram sperm , Iranian Journal of Veterinary Research , Volume ( 12 ) , 2011-3, Pages 317-323.
 • Shirazi A. Mammalian Oocyte Cryopreservation. J Fertil In Vitro 2012, 2:2
 • Shirazi A, Ansari Ardali M, Ahmadi E, Nazari H, Mamuee M, Heidari B, (2012). The effect of macromolecule source and type of media during in vitro maturation of sheep oocytes on subsequent embryo development. J Reprod Infertil 13:13-19.
 • Shirazi A, Taheri F, Nazari H, Norbakhsh-nia M, Ahmadi E, Heidari B (2012) Developmental competence of ovine oocyte following vitrification: Effect of oocyte developmental stage, cumulus cells, cytoskeleton stabilizer, FBS concentration, and equilibration time. Zygote 14:1-9
 • Bigham-Sadegh, A; Oryan, A; Mirshokraei, P; Shadkhast, M; Basiri, E; Bone tissue engineering with periosteal-free graft and pedicle omentum , ANZ Journal of Surgery. 2012; 83 (9): 255-261.
 • Bigham-Sadegh, A; Mirshokraei, P; Karimi, I; Oryan, A; Aparviz, A; Shafiei-Sarvestani, Z; Effects of adipose tissue stem cell concurrent with greater omentum on experimental long-bone healing in dog, Connective Tissue Research. 2012; 53(8): 334-342.
 • Shirazi A, Motaghi E (2013). The effect of in vitro fertilization of ovine oocytes in presence of oviductal cells on expression of Zar1 (zygote arrest 1) and subsequent embryo development. J Reprod Infertil 14: 8-16.
 • Heidari B, Shirazi A, Akhondi MM, Hassanpour H, Behzadi B, Naderi MM, Sarvari A, Borjian S (2013). Comparison of proliferative and multilineage differentiation potential of sheep mesenchymal stem cells derived from bone marrow, liver, and adipose tissue. AJMB 5:104-117.
 • Heidari B, Shirazi A, Naderi MM, Akhondi MM, Hassanpour H, Sarvari A, Behzadi B (2013) Effect of various co culture systems on embryo development in ovine. Czech J Anim Sci 58, 10:443–452.
 • Salehinejhad F;  Lavvaf A.; Kadivar A.; Hassanpour H.; Nazari H.; Effect of heat stress on in vitro culture of ram Sertoli cell. Animal Production Research; 2013; 2(2): 11-17.
 • Mirshokraei, P; H. Hassanpour , A. Rahnama , W.G. Foster , Gene expression of BDNF and its receptors, TrkB and p75 in the uterus and oviduct of pregnant and non-pregnant ewes , Research in Veterinary Science , Volume ( 95 ) , 2013-3, Pages 164-168
 • Kadivar, A; Hossain Hassanpour , pezhman Mirshokraei , Mahyar Azari , Korosh Gholamhosseini, Afshin Karami , Detection and quantification of cell-free fetal DNA in ovine maternal plasma; use it to predict fetal sex , Theriogenology , Volume ( 79 ) , 2013-1, Pages 995-1000
 • Hassanpour H, Afzali A, Bahadoran SH.Diminished gene expression of cardiac heat shock proteins in pulmonary hypertensive chickens.Br Poult Sci. 2013;54(5):581-6
 • Hosseini L, Akhondi MM, Naderi MM, Heidari B, Shirazi A. Ovarian Tissue Transplantation versus Follicular Culture. JFIV Reprod Med Genet 2014, 2:3
 • Shirazi A, Khadivi A, Shams-Esfandabadi N. Male Pronuclear Formation using Dog Sperm Derived from Ectopic Testicular Xenografts, Testis, and Epididymis.. AJMB 2014,6:140-146.
 • Baghshahi H, Riasi A, Mahdavi AH, Shirazi A. Antioxidant effects of clove bud (Syzygium aromaticum) extract used with different extenders on ram spermatozoa during cryopreservation. Cryobiology 69 (2014) 482–487.
 • Bigham Sadegh, A; Ehsan Basiri , Ahmad Oryan , pezhman Mirshokraei , Wrapped omentum with periosteum concurrent with adipose derived adult stem cells for bone tissue engineering in dog model , Cell and Tissue Banking , Volume ( 14 ) , 2014-1, Pages 127-137.
 • Shirazi A, Heidari M, Shams-Esfandabadi N, Momeni A, Derafshian Z. Overexpression of signal transducers and activators of transcription in embryos derived from vitrified oocytes negatively affect E-cadherin expression and embryo development. Cryobiology 70 (2015) 239–245
 • Hassanpour, H; Kadivar A.; Mirshokraei P.; Nazari H.; Afzali A.; badisanaye M.; Connexin 43; a possible mediator of heat stress effects on ram sertoli cells. Veterinary Research Forum; 2015; 6(2): 125-130.
 • Asgharzadeh, S; P. Mirshokraei; H. Hassanpour; E. Ahmadi; H. Nazari; Effect of mesenchymal stem cells as co-culture in nuclear maturation of ovine oocyte in vitro. Animal Science Papers and Reports; 2015; 33(3): 223-232.
 • Kadivar A.; Hassanpour H.; Mirshokraei P.; Salehinejad F.; Afzali A.; H. Nazari; Effect of heat stress on nitric oxide production and gene expression of two nitric oxide synthase enzymes in the ovine sertoli cells. Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences; 2015; Accepted.
 • Bigham-Sadegh A; Ghasemi S; Karimi I; Mirshokraei P; Nazari H.; Oryan, A; Tendon Healing with Allogenic Fibroblast and Static Magnetic Field in Rabbit Model. Iranian Journal of Veterinary Surgery (IJVS); 2015; 10(2):11-19.
 • Talebiyan, R; F. Amidi , M. Samini , pezhman Mirshokraei , S. Habibian Dehkordi , Effect of Met-Anandamide on Prevention of Hyperactivation, Cryo-Capacitation and Acrosome Reaction in Ram Semen Cryopreservation , Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi , Volume (21), 2015-3, Pages 545-551
 • Hassanpour, H; pezhman Mirshokraei , E. Khalili Sadrabad , A. Esmailian Dehkordi , S. Layeghi, A. Afzali , A. Mohebbi , In vitro effect of nanosilver on gene expression of superoxide dismutases and nitric oxide synthases in chicken sertoli cells , Animal , Volume ( 9 ) , 2015-1, Pages 295-300
 • Hassanpour H, Mirshokraei P, Sadrabad EK, Dehkordi AE, Layeghi S, Afzali A, Mohebbi A. In vitro effect of nanosilver on gene expression of superoxide dismutases and nitric oxide synthases in chicken Sertoli cells. Animal. 2015 Feb;9(2):295-300
 • Shirazi A, Naderi MM, Hassanpour H, Heidari M, Borjian S, Sarvari A, Akhondi MM. The effect of ovine oocyte vitrification on expression of subset of genes involved in epigenetic modifications during oocyte maturation and early embryo development. Theriogenology 2016 869:2136-2146.
 • Nazari, H. Shirazi, A, Shams-Esfandabadi, Afzali A, Ahmadi, E. The effect of amniotic membrane stem cells as donor nucleus on gene expression in reconstructed bovine oocytes. Int. J. Dev. Biol. 2016; 60: 95-102.
 • Shirazi A. Challenges on Mammalian Male Pronuclear Formation in ICSI Procedure. JFIV Reprod Med Genet; 2016; 4:4.
 • Hassanpour H, Afzali A, Fatemi Tabatabaie R, Torabi M, Alavi Y. Cardiac renin-angiotensin system (gene expression) and plasma angiotensin II in chickens with T3-induced pulmonary hypertension. Br Poult Sci. 2016; 57(4):444-50
 • Kadivar A, Heidari Khoei H, Hassanpour H, Ghanaei H, Golestanfar A, Mehraban H, Davoodian N, Dehghani Tafti R. Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARα, PPARγ and PPARβ/δ) gene expression profile on ram spermatozoa and their relation to the sperm motility. Vet Res Forum. 2016; 7(1):27-34
 • Kadivar A, Heidari Khoei H, Hassanpour H, Golestanfar A, Ghanaei H. Correlation of Adiponectin mRNA Abundance and Its Receptors with Quantitative Parameters of Sperm Motility in Rams. Int J Fertil Steril. 2016; 10(1):127-35. 
 • Davoodian N, Kadivar A. Prenatal determination of farm animal fetal sex using free fetal DNA in maternal plasma. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science, 2016, 9: 38-45.
 • Kadivar A, Dehghani-tafti R, Heidari-Khoie H, Heidari Nasirabadi M, Shams Esfandabadi N, Cheraghi N, Davoodian N. Developing a nested Real-Time PCR assay for determining equine fetal sex prenatally. Journal of equine veterinary science. 2016, 40: 74-79.
 • Hosseini L, Shirazi A, Akhondi MM, Naderi MM. Platelet-rich plasma promotes the development of human isolated primordial and primary follicles to preantral stage. BRMO, 2017; 35(4):343-350.
 • Hassanpour H.; Khalaji-Pirbalouty V.; Adibi M.; Nazari H.; Involvement of peroxisome proliferator-activated receptors in the estradiol production of ovine Sertoli cells. Veterinary Research Forum; 2017; 2017; 8(3): 251-257.
 • Hassanpour H, Bigham Sadegh A, Karimi I, Heidari Khoei H, Karimi A, Edalati Shaarbaf P, Karimi Shayan T. Comparative Expression Analysis of HSP70, HSP90, IL-4, TNF, KITLG and KIT-receptor Gene between Varicocele-Induced and Non-Varicocele Testes of Dog. Int J Fertil Steril. 2017; 11(3):148-155.
 • Hosseini SM, Moulavi F, TanhaieVash N, Shams-Esfandabadi N, Nasr-Esfahani MH, Shirazi A. Evidence of Oocyte Polarity in Bovine; Implications for Intracytoplasmic Sperm Injection and Somatic Cell Nuclear Transfer. Cell J. 2017; 19(3):482-491.
 • Davoodian N, Kadivar A, Ahmadi A, Mohebbi A. Effects of Two Amino Acids on Motion Parameters and Enzymatic Antioxidant Activity of Freeze-Thawed Stallion Spermatozoa. Journal of equine veterinary science, 2017, 59: 49-56.
 • Hassanpour H; Bahadoran S; Farhadfar F; Fallahi Chamali Z; Nazari H; Kaewduangta W; Identification of reliable reference genes for quantitative real-time PCR in lung and heart of pulmonary hypertensive chickens. Poultry Science; 2018; 97(11):4048-4056
 • Shirazi A, Golestanfar A, Bashiri M, Ahmadi E, Shams-Esfandabadi N. Male Pronuclear Formation and Embryo Development Following Intracytoplasmic Injection of Ovine Pretreated Sperm. Avicenna J Med Biotechnol. 2018; 10(1):41-48.

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است