پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١

مديريت و همكاران مركز كارآفريني

تصوير اسامي سمت سطح تحصيلات تلفن تماس داخلي
دكتر سيد حسن نوربخش مدير مركز كارآفريني دكتري مهندسي مكانيك - 2790
اكبر تقي پور دهكردي کارشناس مسئول مرکز كارآفريني كارشناسي ارشد مديريت 32321624 2798
رضا کریمیان کاکلکی کارشناس مرکز کارآفرینی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر   2799
محمود حسنی جوانمردی کارشناس مرکز کارآفرینی کارشناسی ارشد کنترل کیفیت   2799

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است