جمعه ١٠ تیر ١٤٠١

جداول احتساب امتیازات رسمی آزمایشی
جداول آموزشی، به رسمی آزمایشی 96.09.11   --->  دانلود
خلاصه جداول ج آموزشی به رسمی آزمایشی 96.09.11  --->   دانلود
شناسنامه علمی آموزشی به رسمی آزمایشی 96.09.11  --->   دانلود
جدول شماره پنج آموزشی 3.2  --->   دانلود
جدول شماره پنج آموزشی ویژه استادیاران  --->   دانلود
جدول شماره پنج آموزشی ویژه مربیان   --->   دانلود
جدول شماره پنج پژوهشی ویژه استادیاران   --->    دانلود
جدول شماره پنج پژوهشی ویژه مربیان   --->   دانلود

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است