معرفی سرپرست و کارشناسان


٢٩ شهریور ١٣٩٩ ساعت ١١:٥٩   
تعداد بازدید:    ١٧٢٩    

معرفی دبیر ، مسئول و کارشناس جذب:

مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب: آقای علیرضا حیدری

کارشناس هیات اجرایی حذب: آقای مرتضی طاهری

تلفن مستقیم دبیرخانه: 03832324424

مرکز تلفن دانشگاه: 6-03832324401 داخلی: 2273

دور نگار :03832324424

ایمیل: Jazb@sku.ac.ir

دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱