رویه خروج


٢٤ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ٩:٢٤   
تعداد بازدید:    ٢٧٠٩    

خاتمه فعالیت واحدهای فناور در مرکز رشد :

فعالیت (استقرار) واحدهای فناور در مرکز رشد به یکی از روشهای زیر خاتمه خواهد یافت:
دستیابی به معیارهای رشد یافتگی
اتمام زمان اقامت تعیین شده
عدم تمایل واحد فناور به ادامه استقراردرمرکز

در شرایط ذیل مرکز رشد می‌تواند در صورت تصویب شورای مرکز رشد یک جانبه قرار داد استقرار را فسخ نماید:
عدم رعایت مقررات مرکز رشد
ارائه اطلاعات نادرست ویا عدم ارائه حقایق به مرکز رشد
عدم دستیابی به اهداف کمی و کیفی مندرج در طرح تجاری
واحد فناور موظف است پس از دریافت حکم خروج، که به تایید شورای مرکز رشد رسیده در مدت زمان یک ماه نسبت به تسویه حساب، تخلیه فضاهای دراختیار و خروج از مرکز رشد اقدام نماید.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱