دکتر ویشتاسب سلیمانیان
مدیر مرکز رشد 
 
آقای مقداد صدر
کارشناس فنی مرکز و امور دفتری و بایگانی
 
​​
کارشناس پذیرش و مالی مرکز رشد
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است