کادر ستادی مرکز رشد


١٢ شهریور ١٣٩٧ ساعت ١٣:٤   
تعداد بازدید:    ٢٥٦٣    

=========

دکتر ویشتاسب سلیمانیان
مدیر مرکز رشد 
دکتر ویشتاسب سلیمانیان
معاون مرکز رشد 
 
آقای مقداد صدر
کارشناس فنی مرکز و امور دفتری و بایگانی
 
​​
کارشناس پذیرش و مالی مرکز رشد
 
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱