قوانین گزینش


٣١ تیر ١٣٩٨ ساعت ١٠:٣٣   
تعداد بازدید:    ٩٢٨    

قوانین گزینش

ماده ۱: گزینش بر اساس فرمان امام رحمه الله علیه

ماده ۲: ضوابط عمومی گزینش

ماده ۳: ارکان گزینش کشور

ماده ۴: ترکیب هیأت عالی گزینش

ماده ۵: وظایف رئیس جمهور در اجرای گزینش کشور

ماده ۶: اختیارات ریاست جمهوری

ماده ۷: تشکیلات گزینش

ماده ۸: وظایف هیأت مرکزی گزینش

ماده ۹: وظایف دبیر هیأت مرکزی گزینش

ماده ۱۰: وظایف هسته‌های گزینش

ماده ۱۱: وظایف مدیر هسته

ماده ۱۲: وظایف دستگاه در امر گزینش

ماده ۱۳: ضوابط ویژه کارگزاران گزینش

ماده ۱۴: رسیدگی به شکایات

ماده ۱۵: بنای صدور رأی در گزینش

ماده ۱۶: زمان انجام گزینش

ماده ۱۷: نحوه همکاری دستگاه‌ها با گزینش

ماده ۱۸. آئین نامه اجرایی

 
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141