وظایف هسته گزینش کارکنان


٣١ تیر ١٣٩٨ ساعت ١٠:٤١   
تعداد بازدید:    ١٠٤٩    

وظایف هسته گزینش کارکنان

ماده ۱۰- هسته های گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیأت مرکزی به عهده دارند:

۱. اجرای دستورالعمل‌ها، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش

۲- بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی ، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال ( به تحصیل یا استخدام) با رعایت قسط و عدل اسلامی ( بدون ملاحظه روابط) در انتخاب و گزینش افراد با توجه به اولویت ها وضرورتها.

۳-تایید صلاحیت کارکنان هسته.

۴- رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدیدنظر .

۵- تهیه و تنظیم و نگهداری وسایل و ملزومات مورد نیاز و فرم ها و سؤالات مورد استفاده گزینش با نظارت هیأت مرکزی .

۶- حفاظت و نگهداری اطلاعات جمع‌ آوری شده (بایگانی اسناد و مدارک مربوط به پرونده داوطلبان) در رابطه با گزینش افراد به صورت محرمانه.

۷- اجرای دقیق گزینش مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ قانون گزینش (اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور ، مأموریت یا انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس، بورسیه شدن، داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه).

۸- اجرای دقیق امور رایانه در هسته طبق مصوبات هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.

۹- اعزام نماینده هسته در مصاحبه های تخصصی دستگاه با استناد به تبصره ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی گزینش .

۱۰- تدوین وظایف و اختیارات واحدهای هسته اعم از مصاحبه و تحقیقات و ارزیابی و صدور رأی.

۱۱- تهیه و تشکیل پرونده مقدماتی داوطلبان و تکمیل آنها در سیر مراحل بعدی گزینش.

۱۲- پاسخگویی به شاکیان و داوطلبان در مرحله بدوی.

۱۳- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق .

۱۴- تهیه و ارائه گزارش های ادواری به مقام ذیربط .

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141